Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ
Τα πάνω κάτω φέρνει στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.
Εκτός από τις παρεμβάσεις στα ΑΕΙ οι αλλαγές που έρχονται σε γυμνάσια και λύκεια είναι σαρωτικές και περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, την κατάργηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την αξιολόγηση, την κατάργηση εσωτερικών φροντιστηρίων στα ιδιωτικά σχολεία και τη ρύθμιση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και του ωραρίου των φροντιστηρίων. 
Στο θέμα της αντιμετώπισης της φτώχειας, το υπουργείο προσανατολίζεται στην εισαγωγή κάρτας, την οποία οι δικαιούχοι θα χρησιμοποιούν για την προμήθεια των γευμάτων τους από το κυλικείο. Επίσης, διαχωρίζονται τα πρότυπα από τα πειραματικά σχολεία, ενώ αλλάζει ο τρόπος επιλογής των διευθυντών των σχολικών μονάδων.
Αναλυτικά οι αλλαγές:
Τράπεζα Θεμάτων 
Καταργείται η επιλογή θεμάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθητών των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ καθώς και των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 50% από την Τράπεζα Θεμάτων (Τροπολογία στο νομοσχέδιο Υφυπουργού), αφαιρείται η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε) και παραμένει η αρμοδιότητα αυτή εξ’ ολοκλήρου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ως προαιρετικό, συμβουλευτικό εργαλείο για εκπαιδευτικούς και μαθητές (Πολυνομοσχέδιο).
Αξιολόγηση 
Η κατάργηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων υλοποιεί την προγραμματική δέσμευση του . Η εγκαθίδρυση ενός συστήματος αποτίμησης του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου, με δημοκρατικό και συλλογικό τρόπο, ως μια συμμετοχική και δημοκρατική μεθοδολογία διάγνωσης προβλημάτων, αναζήτησης λύσεων και επεξεργασίας προτάσεων και μέτρων για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στην επεξεργασία του παραπάνω πλαισίου με επόμενο νομοθέτημα.
Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικά Σχολεία
Ρυθμίζονται για πρώτη φορά ζητήματα εκπαιδευτικού περιεχομένου και ωραρίου των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Καθορίζονται το ωράριο, οι αργίες και ο έλεγχος των αναλυτικών προγραμμάτων των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, καταργούνται τα εσωτερικά φροντιστήρια σε ιδιωτικά σχολεία και δίδεται η δυνατότητα στα αντίστοιχα όργανα εκπαιδευτικών και ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων να προχωρούν σε υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με καλύτερους όρους εργασίας (μισθολογικούς, θεσμικούς) κατά τα ισχύοντα.
Ειδική Εκπαίδευση
Εναρμονίζονται τα ελληνικά δεδομένα με τις ευρωπαϊκές και Διεθνείς Συμβάσεις για τα δικαιώματα των Αναπήρων. Βελτιώνεται η λειτουργία του θεσμού της παράλληλης στήριξης καθώς θεσμοθετείται η συνεργασία των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης και του λοιπού προσωπικού των σχολείων και η από κοινού διαμόρφωση των προγραμμάτων και άλλων στοιχείων της σχολικής ζωής.
Ανασύσταση των τομέων και ειδικοτήτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που είχαν καταργηθεί(Τροπολογία)
 • Εξασφαλίζεται η λειτουργία των ειδικοτήτων σε συγκεκριμένα ΕΠΑΛ ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η υπάρχουσα υποδομή καλύπτοντας τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών
 • Ορίζονται οι ομάδες προσανατολισμού τα μαθήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ισχύσει στην Α΄ τάξη το σχολικό έτος 2015 -2016 για τους τομείς και ειδικότητες που ανασυσταίνονται.
 • Το εκπαιδευτικό προσωπικό που βρισκόταν σε καθεστώς διαθεσιμότητας – απόλυσης και επιστρέφει στις θέσεις που κατείχε στα σχολεία, προβλέπεται να αξιοποιηθεί στο έπακρο, για να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες της παροχής εκπαιδευτικού  έργου.
 • Μετά την επανασύσταση των οργανικών θέσεων από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ρυθμίζονται θέματα των εκπαιδευτικών που επιστρέφουν στα ΕΠΑΛ σε οργανικές θέσεις εξασφαλίζοντας και όλα τα δικαιώματα που είχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, ενώ τα ίδια δικαιώματα εξασφαλίζονται σε εκπαιδευτικούς από ΕΠΑΛ που καταργήθηκαν.
Κατάργηση της σύζευξης Πειραματικού και Προτύπου Σχολείου
Αποφασίζεται:
 • Η κατάργηση του όρου «πρότυπο-πειραματικό» σχολείο
 • Ο διαχωρισμός των πειραματικών από τα πρότυπα
 • Η μετατροπή της συντριπτικής πλειοψηφίας αυτών των υβριδικών σχολείων σε πειραματικά
 • Ο ορισμός μόνο ενός περιορισμένου αριθμού από αυτά ως πρότυπα σχολεία, για ιστορικούς λόγους
 • Στα πειραματικά σχολεία οι μαθητές/τριες θα επιλέγονται με κλήρωση στην τάξη εισόδου
 • Στα πρότυπα τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής στην τάξη εισόδου θα ορίζεται με απόφαση της ΔΕΠΠΣ μετά από εισήγηση των Συλλόγων διδασκόντων και των ΕΠΕΣ των πρότυπων γυμνασίων.
Τροπολογία για την αναπλήρωση απωλεσθεισών ωρών διδασκαλίας
Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλήρωσή τους εξασφαλίζεται με τους ακόλουθους τρόπους: α) Περικοπή περιπάτων και εκδρομών β) Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών και γ) Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορτές και τα μαθήματα).
Επιλογή στελεχών
 • Για τους υποψήφιους Διευθυντές σχολικών μονάδων
Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να θέσουν υποψηφιότητα είναι η 8ετής διδακτική προϋπηρεσία και η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογίας, Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), επιπέδου 1.
Ως επιπλέον μοριοδοτούμενα προσόντα των υποψηφίων θεωρούνται η διοικητική εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση τους (67% επί της συνολικής μοριοδότησης) και η γνώμη του Συλλόγου διδασκόντων του σχολείου, στο οποίο επιθυμούν να βάλλουν υποψηφιότητα (33% επί της συνολικής μοριοδότησης).
Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να βάλει υποψηφιότητα σε δυο το πολύ σχολικές μονάδες, εφόσον έχει υπηρετήσει σε αυτές  την τελευταία πενταετία.
 • Για τους Διευθυντές εκπαίδευσης
Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να θέσουν υποψηφιότητα είναι η 10ετής διδακτική προϋπηρεσία και η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογίας, Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), επιπέδου 1.
Ως επιπλέον μοριοδοτούμενα προσόντα των υποψηφίων θεωρούνται η διοικητική εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση τους (67% επί της συνολικής μοριοδότησης) και η γνώμη των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας, στην οποία επιθυμούν να βάλλουν υποψηφιότητα (33% επί της συνολικής μοριοδότησης).
Κάθε υποψήφιος μπορεί να βάλλει υποψηφιότητα σε δυο το πολύ Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
Φορτσάκης: Η Παιδεία επιστρέφει στις μαύρες μέρες του παρελθόντος
Για καταστροφική μανία του υπουργού Παιδείας, Αριστείδη Μπαλτά, έκανε λόγο ο Υπεύθυνος του Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων της ΝΔ, Θεόδωρος Φορτσάκης, σε δήλωση του σχετικά με το επικείμενο ν/σ για την Παιδεία.
«Ο Υπουργός Παιδείας κ. Μπαλτάς επιβεβαίωσε, με τη σημερινή του συνέντευξη, ότι η Παιδεία μας επιστρέφει στις πιο μαύρες μέρες του παρελθόντος. Τίποτα δεν μένει όρθιο από την καταστροφική μανία του Υπουργού», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:
«Στην Ανώτατη Παιδεία η διάλυση επέρχεται με την αναβίωση της συνδιοίκησης των ΑΕΙ με τους φοιτητές, με τη διατήρηση του καθεστώτος των αιωνίων φοιτητών, με την επαναφορά του ασύλου στη χειρότερή του έκδοση.
Στη Μέση Παιδεία εγκαταλείπεται κάθε αξιοκρατική διαδικασία και προωθούνται σε όλες τις θέσεις ευθύνης οι κομματικοί ημέτεροι με την κατάργηση της αξιολόγησης και την αλλαγή του τρόπου επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης.
Η ιδεοληψία και ο φανατισμός σκοτώνουν οριστικά την Παιδεία μας».


Πηγή: Σαρωτικές αλλαγές σε γυμνάσια και λύκεια: Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/news/201771/sarotikes-allages-se-gymnasia-kai-lykeia-ti-provlepei-polynomoshedio-toy-ypoyrgeioy#ixzz3XZRzTkum

TA ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Δεύτερος γύρος αναμονής για τους μαθητές της Β’ Λυκείου, οι οποίοι θα γευτούν πρώτοι το νέο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων από το 2016 και περιμένουν καρτερικά από το υπουργείο να ανακοινώσει τόσο την κατανομή των σχολών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στα πέντε επιστημονικά πεδία όσο και τους συντελεστές βαρύτητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τεχνολογικά τμήματα σε ΤΕΙ θα ανοίξουν για τις δύο κατευθύνσεις, Θετικών Σπουδών και Οικονομικών-Πληροφορικής, ενώ προσχέδιο, το οποίο παρουσιάζει ο Ελεύθερος Τύπος, υπάρχει και για την κατανομή των Αστυνομικών και Στρατιωτικών Σχολών που ενδιαφέρει μεγάλο μέρος των υποψηφίων, λόγω της άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρουν. 

Αντίθετα, άγνωστο παραμένει τι θα γίνει με τον αποκλεισμό των υποψηφίων της θεωρητικής κατεύθυνσης από τις οικονομικές σχολές, αλλά και το «διχασμό» που θα προκληθεί στους υποψήφιους για εισαγωγή σε σχολές με αντικείμενο την Πληροφορική, καθώς άλλες θεωρούνται πολυτεχνικές (2η κατεύθυνση) και άλλες τεχνολογικές (3η κατεύθυνση).

Το υπουργείο προσανατολίζεται να χωρίσει τις Στρατιωτικές Σχολές στις δύο πρώτες κατευθύνσεις. Το βαρύ «πυροβολικό» που είναι οι Σχολές Ευελπίδων και Ικάρων, με τις δυσθεώρητες βάσεις των 18.000 μορίων και πάνω, θα υπαχθούν στην κατεύθυνση των Θετικών Επιστημών. Στην ίδια κατηγορία θα μπουν και οι σχολές με αντικείμενο την Ιατρική και με επιλογή του 4ου μαθήματος Βιολογίας για τους υποψήφιους που επιθυμούν την εισαγωγή τους.

Για τις Αστυνομικές Σχολές προβλέπεται να ενταχθούν στην τρίτη κατεύθυνση, αυτή των Οικονομικών Επιστημών και Πληροφορικής με τέταρτο μάθημα επιλογής για τους υποψήφιους της Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΧΟΛΕΡΑΣ

ΕΙΣΒΟΛΗ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΧΘΕΣΙΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ.!! 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ? (ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΛΑΘΡΟ!)

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΠΟΥ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - 
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΠΡΟΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΕ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΙΖΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 6 ΜΗΝΩΝ, ΣΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΑΔΙΑΧΩΡΗΤΟ ...

ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΣ ΚΩ, Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ ...
ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΦΟΥ ΗΔΗ ΣΤΗ ΚΩ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΥΜΑ ΧΟΛΕΡΑΣ ...
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΚΑΘΟΣΟΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ...
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΑ, ΑΡΡΩΣΤΑ ΚΑΙ ΦΟΒΙΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΑΦΘΑΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΟΥΒΑΛΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ...

Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΤΟΠΙΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΚΑΘΟΣΟΝ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ...
ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΝΩ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ, ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΙΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΙΤΑΛΙΑ, ΕΚΕΙΝΟ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΟΤΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΡΘΑΝ ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ ΚΑΘΟΣΟΝ ΟΙ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΟΙ ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΑΝ ΧΡΗΜΑΤΑ (3000 ΕΩΣ 5000 ΕΥΡΩ) ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ... ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΠΛΕΟΝ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΙΕΤΑΞΑΝ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ...

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΞΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΤΟΠΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΕΖΟΝ ...

ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Η ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Η ΕΠΙΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΗΛΠΙΖΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ...

ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ(ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ISIS) ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ !!!


anargyros61.blogspot.gr(ΑΡΑΓΕ ΕΙΠΑΝ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΗΝ TV ΚΑΙ "ΟΙ ΕΚΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ"?)

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ : ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ
                                                                    Γραφει η ΜΑΡΙΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Δημοτικές θητείες έρχονται και παρέρχονται, διοικήσεις αλλάζουν, αλλά στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Β. Αιγαίου, εξακολουθεί να  υφίσταται η κακοδαιμονία που υπήρχε και πριν από την κρίση, μη  έχοντας αποβάλλει την εσωστρέφεια  που πάντα το χαρακτήριζε εδώ και χρόνια.
Ερχόμενοι στη σημερινή πραγματικότητα, θα λέγαμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο βραδυφλεγής και με  προσεκτικές κινήσεις πράτων,Δήμαρχος κ. Μανώλης Βουρνούς μετά από ώριμη σκέψη  ανέλαβε την στρατηγική αλλαγής της ρότας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ για το επόμενο χρονικό διάστημα, χωρίς να έχει βαρύνουσα δημασία η παραμονή ή η αποχώρηση του νυν Καλλιτεχνικού  Διευθυντή κ. Ζαφείρη, η σύμβαση του οποίου λήγει το 2016.
Όλοι γίναμε μάρτυρες μίας απέλπιδας προσπάθειας το κ. Ζαφείρη, να κινητοποιήσει και να ενημερώσει για θέματα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ τον κ. Δήμαρχο, πριν καλά- καλά καθίσει στην δημαρχιακή καρέκλα. Αυτή η τακτική, είναι  συνέχεια της τακτικής του πρώην καλλιτεχνικού  Διευθυντή κ. Αβδελιώδη, μα περισσότερο θα έλεγα είναι μία ριζωμένη νοοτροπία οι καλλιτεχνικοί Διευθυντές, να μην αρκούνται στα αμιγώς καλλιτεχνικά θέματα, αλλα να εμπλέκονται  και σε διοικητικά, περιορίζοντας ς το ΔΣ σε ρόλο πυροσβέστη πολλές φορές.
Στη συνέχεια είδαμε και άλλες πρωτοβουλίες από τον καλλιτεχνικό Διευθυντή που άλλοτε έτυχαν της εγκρίσεως του σώματος , άλλοτε πέρναγαν απαρατήρητες.
Η συσσωρευμένη πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα του προσωπικού κατανεμήθηκε σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου Χίου και το αποτέλεσμα είναι να παραμέίνουν στο ΔΗ,ΠΕ,ΘΕ  Β. Αιγαίου  ελάχιστοι εξωτερικοί συνεργάτες.
Έτσι ερχόμαστε την Μεγάλη Εβδομάδα μέρες κατάνυξης,
 προσευχής, αλλά και σχόλης των Δημοσίων υπηρεσιών , και μαθαίνουμε ότι ο καλλιτεχνικός Διευθυντής, ζητά αλλαγή ρεπερτορίου και μεταφορά της ημέρας πρεμιέρας της 2ης παραγωγής, ενώ μέσα στη φούρια της Μ. Πέμπτης θα γινόταν και συνάντηση με τους υπουργούς Πολιτισμού και Εθνική Αμυνας και τον ίδιο, όπως ανέφερε σε  σχετική  εισήγησή του στο ΔΣ.
Ο κ. Ζαφείρης χτυπά τα καμπανάκι επίσης για σημαίνοντα ζητήματα όπως ότι:
«Το Δη.Πε.Θε. Βορείου Αιγαίου δεν έχει ολοκληρώσει την υποχρέωση έγκρισης κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας, η οποία θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί κατά τη μετατροπή του φορέα σε "κοινωφελή επιχείρηση" πριν από πέντε χρόνια (διεπιστώθη και από τον ορκωτό λογιστή). Το γεγονός αυτό είναι σοβαρότατο και παραβαίνει τη ρητή αναφορά του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (κοινωφελείς επιχειρήσεις, άρθρο 257. Νόμος N. 3463/2006 - ΦΕΚ Α 114/30.6.2006). Πέραν τούτου, η μη ύπαρξη εγκεκριμένων από το Δ.Σ. του Δη.Πε.Θε. Β.Α. και από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου "Εσωτερικού κανονισμού Υπηρεσιών", "Κανονισμού Προσωπικού" & "Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης", δημιουργεί ανεπίτρεπτα ασαφές πεδίο ως προς τις αρμοδιότητες του προσωπικού και των τμημάτων της επιχείρησης. Η επιβεβλημένη διευθέτηση αυτής της υποχρέωσης, θα επιλύσει μια σειρά προβλημάτων και δυσλειτουργιών του Δη.Πε.Θε.»
Επίσης  με το ίδιο  εισηγητικό σημείωμα ενημερώνει για τις τρέχουσες υποχρεώσεις και τις χρονίζουσες εκκρεμότητες του Θεάτρου, .
Σχετικά με την αλλαγή του ρεπερτορίου επικαλείται ότι  το έργο του Μπάμπη Τσικληρόπουλου «Ωχ τα νεφρά μου» θα πρέπει να αντικατασταθεί με το έργο του Ισπανού συγγραφέα Χουάν Μαγιόργκα, «Χίμμελβεγκ».
Όλα τα ανωτέρω  δεικνύουν ότι το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. δεν έχει απαλλαγεί από την νοοτροπία
των παρελθόντων ετών, και δύσκολα θα καταφέρει να απαλλαγείς.
Το δεύτερο  είναι ότι ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ κ. Μανώλης Βουρνούς οφείλει να πάρει την κατάσταση στ

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ : ΧΑΡΤΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΔΙΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
 Με μια γενναία απόφαση που οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν λάμβαναν, η κυβέρνηση Α.Τσίπρα- Π.Καμμένου σταματά την μετατροπή της χώρα μας σε "αποθήκη ψυχών", "ξεφορτώνοντας" τους δυστυχισμένους στην Ευρώπη....

Μιας Ευρώπης η οποία επί σειρά ετών "ένιπτε τας χείρας της" παρακολουθώντας την Ελλάδα να βουλιάζει από την εισβολή λαθρομεταναστών που είχαν δημιουργήσει πόλεμοι άλλων.
Μιας Ευρώπης που όχι μόνο δεν βοηθούσε την Ελλάδα με το να σφραγίσει τα κοινά ευρωπαϊκά σύνορα αλλά αντίθετα μας επέβαλε πρόστιμα και επιπλήξεις σε κάθε προσπάθεια να σταματήσει τον ασύδοτο και κατευθυνόμενο από ξένα κέντρα εξουσίας "λαθρεπικοισμό".
Σύμφωνα με τις αποφάσεις που προέκυψαν από τη σύσκεψη η Ελλάδα θα δώσει έγγραφα πρόσφυγα σε όλους όσους έχουν την ιδιότητα του πρόσφυγα, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία όσων εισέρχονται στην χώρα έτσι ώστε και με βάσει τους κανόνες της συνθήκης του Σένγκεν να μπορούν να ταξιδέψουν σε όποια ευρωπαϊκή χώρα της ΕΕ επιθυμούν.
Με την αποφάση αυτή δικαιώνεται και η στάση του  υπουργού Εθνικής Άμυνας Π. Καμμένου ο οποίος είχε προειδοποιήσει για την κίνηση αυτή εάν οι Ευρωπαίοι δεν αναλάμβαναν τις ευθύνες τους.
Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση ουσιαστικά φέρνει την υπόλοιπη Ευρώπη προ των ευθυνών της θεωρώντας πως η Ελλάδα ήταν μια καλή περίπτωση για την συγκέντρωση εκατομμυρίων λαθρομεταναστών χωρίς αυτοί να να μπορούν να φτάσουν στις υπόλοιπες χώρες.
O κυβερνητικός εκπρόσωπος Γαβριήλ Σακελλαρίδης δήλωσε:
«Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αυξημένη ροή προσφύγων για λόγους που έχουν να κάνουν με την διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση στην Συρία αλλά και σε άλλες περιοχές. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι την ίδια ακριβώς περίοδο σημειώνεται έντονα αυξητική τάση εισροής προσφύγων και στην Ιταλία.
Από τις πρώτες καταγραφές προκύπτει ότι το κίνητρο της συντριπτικής πλειοψηφίας αυτών των ανθρώπων δεν είναι τόσο η οικονομική ανέχεια αλλά ο άμεσος κίνδυνος για την ζωή τους.
Στην διυπουργική σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, συμμετείχαν οι:
    Βούτσης Νίκος, υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
    Πανούσης Γιάννης, αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
    Δρίτσας Θόδωρος, αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας και
    Χριστοδουλοπούλου Τασία, αναπληρώτρια υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής.
 Επίσης συμμετείχαν οι κύριοι:
    Αθανασόπουλος Αθανάσιος, ναύαρχος Λιμενικού
    Πατρινός Νικόλαος, υπαρχηγός Β’ Λιμενικού και Καλογερόπουλος Αριστείδης, ειδικός σύμβουλος του Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρη Αβραμόπουλου».
Πιο συγκεκριμένα τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν έχουν ως εξής:
1. Η μεταφορά των νεοεισελθέντων από τα νησιά σε κέντρα υποδοχής στην ηπειρωτική Ελλάδα και ο διαχωρισμός τους εκεί σε πρόσφυγες και σε μετανάστες.
2. Στους Σύρους πρόσφυγες που δικαιούνται άσυλο θα δίνονται άμεσα, τα νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα με τα οποία μπορούν να ταξιδέψουν στη χώρα προτίμησής τους.
3. Εγκρίθηκε σχέδιο  για τη διαμόρφωση ειδικών χώρων διαμονής σε κλειστούς χώρους, σε καταυλισμούς, αλλά και σε υπάρχουσες υποδομές, όπου θα γίνονται και όλες οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
4. Εν όψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, αλλά και στη Σύνοδο των αρμόδιων υπουργών, η κυβέρνηση θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη και να υπάρξει αναλογικός καταμερισμός των προσφύγων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
«Το προσφυγικό ζήτημα είναι διεθνές και όχι ελληνικό. Απαιτεί σοβαρότητα, ψυχραιμία και πάνω από όλα ανθρωπιά. Αυτή την ώρα δεν νοούνται πολιτικά παιχνίδια και ανέξοδοι λαϊκισμοί με τις ανθρώπινες ζωές» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣΞεκινά από σήμερα η διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου επί του νομοσχεδίου για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, υπό τον αρμόδιο υπουργό, Πάνο Σκουρλέτη. Η κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου αναμένεται στη Βουλή μέχρι τα τέλη του μήνα (Απρίλιος). Το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει πάντως την πολυσυζητημένη ρύθμιση για αύξηση του κατώτατου μισθού, μέτρο το οποίο θα περιλαμβάνεται σε άλλο νομοσχέδιο που θα ακολουθήσει, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας.
Το νομοσχέδιο που τίθεται σε κοινωνικό διάλογο περιλαμβάνει την ακύρωση μιας δέσμης μνημονιακών διατάξεων, μεταξύ των οποίων η αναστολή των αυξήσεων των επιδομάτων πολυετίας και των ωριμάνσεων. Με το ίδιο νομοσχέδιο παναφέρεται πλήρως και ο θεσμός της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας, όπου μπορεί να προσφύγει ένα από τα δύο μέρη.
Στα άρθρα του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται επίσης: τα είδη των συλλογικών Συμβάσεων και αρμοδιότητα σύναψής τους, το περιεχόμενο της συλλογικής σύμβασης που αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, η διαδικασία των διαπραγματεύσεων, περιγράφονται και οι κανονιστικοί όροι και ο χρόνος ισχύος της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Ειδική νομοθετική πρόβλεψη υπάρχει για τη "Συμφιλιωτική Διαδικασία" στην περίπτωση που έχει προκληθεί διένεξη με αφορμή τη σχέση εργασίας είτε από την πλευρά συνδικαλιστικής οργάνωσης ή την εργοδοτική πλευρά. Επιπλέον, στα τελευταία επτά άρθρα (14 - 21) περιγράφεται η επαναφορά του καθεστώτος Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
Αναλυτικά, με το νομοσχέδιο: 
 • Εισάγεται η υποχρέωση των διαπραγματευόμενων μερών για κωδικοποίηση των όρων προηγούμενων όρων συλλογικών συμβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων στο περιεχόμενο των νέων συλλογικών ρυθμίσεων, προκειμένου αυτές να διατηρηθούν σε ισχύ (άρθρο 2).
 • Εισάγεται νέο είδος συλλογικής διαπραγμάτευσης σε επίπεδο ομίλων επιχειρήσεων (άρθρο 3).
 • Καθιερώνεται η υποχρέωση των εργοδοτικών οργανώσεων για διαπραγμάτευση ανεξάρτητα από τη ρητή σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους (άρθρο 4).
 • Ενισχύεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης σε κλαδικό επίπεδο σε περίπτωση απουσίας κλαδικής εργοδοτικής οργάνωσης μέσα από μεμονωμένους εργοδότες (μέχρι 10) που απασχολούν την πλειονότητα των εργαζομένων του κλάδου, με εναλλακτική δυνατότητα τη συμμετοχή της υπερκείμενης εργοδοτικής οργάνωσης στις διαπραγματεύσεις (άρθρο 6).
 • Επαναφέρεται η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης για τους εργαζόμενους σε περίπτωση συρροής των συλλογικών συμβάσεων.
 • Αίρεται η αναστολή της δυνατότητας επέκτασης των κλαδικών και ομοιεπαγγελματικών συμβάσεων όταν υπογράφονται από εργοδοτικές οργανώσεις που τα μέλη τους απασχολούν την πλειονότητα των εργαζόμενων στον κλάδο.
 • Επαναφέρεται η πλήρης μετενέργεια των κανονιστικών όρων των συλλογικών συμβάσεων 6 μήνες μετά τη λήξη τους, με δυνατότητα παράτασής της σε περίπτωση προσφυγής στον ΟΜΕΔ.

Για τη Μεσολάβηση και Διαιτησία (ΟΜΕΔ) 

 • Δημιουργείται ενιαίο σώμα μεσολαβητών / διαιτητών (άρθρο 17).
 • Δημιουργείται σώμα οικονομικών εμπειρογνωμόνων που θα συνδράμει με τεχνικές εκθέσεις το έργο των μεσολαβητών / διαιτητών μετά από αίτημά τους (άρθρο 17).
 • Συνεκτιμάται η εν γένει οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων και της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων στην κρινόμενη συλλογική διαφορά στο στάδιο της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας.
 • Εκλέγεται ο πρόεδρος του ΟΜΕΔ και επιλέγονται οι μεσολαβητές και οι διαιτητές με αυξημένη πλειοψηφία (2/3) των μελών του 9μελούς διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού.
 • Εισάγεται τεκμήριο εγκυρότητας των στοιχείων που επικαλείται η πλευρά των εργαζομένων στο στάδιο της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας στην περίπτωση που η εργοδοτική πλευρά δεν προσκομίσει στο στάδιο των διαπραγματεύσεων τα αναγκαίο από τον νόμο οριζόμενα οικονομικά στοιχεία (συνολικό και επιμέρους μισθολογικό κόστος, λειτουργικές δαπάνες, εν γένει οικονομικά στοιχεία ανά επίπεδο διαπραγμάτευσης, οικονομική πολιτική και πολιτική προσωπικού της επιχείρησης).
 • Ενισχύεται ο θεσμός της Μεσολάβησης, που αποτελεί το βασικό στάδιο επίλυσης των συλλογικών διαφορών, με δυνατότητα επαναδιατύπωσης της πρότασης του μεσολαβητή μετά την αρχική της κατάθεση και την αναζήτηση συγκλίσεων για την οριστική μεσολαβητική πρόταση.
 • Διατηρείται η μονομερής προσφυγή σε τριμελούς σύνθεσης Διαιτησία όταν το ένα μέρος αρνείται τη μεσολάβηση ή απορρίπτει τη μεσολαβητική πρόταση.
 • Διατηρείται η αρμοδιότητα της Διαιτησίας επί του συνόλου της κρινόμενης συλλογικής διαφοράς.
 • Καταργείται, τέλος, ο δεύτερος βαθμός διαιτησίας και δικαστικού ελέγχου της διαιτητικής απόφασης, με τον δικαστικό έλεγχο να παραμένει σε πρώτο βαθμό μόνο ως προς τη νομιμότητα της διαιτητικής διαδικασίας.

AΠΟ ΤΙΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ποιοι δικαιούνται τις παροχές
Τα πρώτα άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, συνολικής δαπάνης 200 εκατ.ευρώ, παρουσιάστηκαν κοινή συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησαν ο υπουργός Εργασίας Πάνος Σκουρλέτης, ... 
η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας. Από την ερχόμενη Δευτέρα 20 Απριλίου αρχίζει η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση των παροχών που προβλέπονται από τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο 4320/2015.
Όπως ανέφερε η κ. Φωτίου, η προθεσμία θα διαρκέσει έως τις 20 Μαΐου και οι αιτήσεις θα γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εργασίας ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
- δωρεάν επανασύνδεση ηλεκτρικών παροχών και
- δωρεάν παροχή ποσότητας ρεύματος, 300 kwh ανά μήνα,
- τη χορήγηση του επιδόματος ενοικίου και
- την επιδότηση σίτισης
Όροι και Προϋποθέσεις
Γι να μπορέσει να είναι κάποιος δικαιούχος θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα όρια πραγματικού εισοδήματος των 2.400 ευρώ ετησίως αν πρόκειται για μεμονωμένο άτομο και 3.600 ευρώ ετησίως αν πρόκειται για ζευγάρι. Το ποσό αυξάνει κατά 1.200 ευρώ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 600 ευρώ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ ετησίως. για το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/ και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για τη λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης. Με βάση αυτόν τον κανόνα, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται ως εξής:
Μεμονωμένο άτομο: 2400 ευρώ
Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με ένα εξαρτώμενο μέλος: 3600 ευρώ
Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη: 4200 ευρώ
Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη: 4800 ευρώ
Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη: 5400 ευρώ
Οικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη: 6000 ευρώ
Όχι σε νέες μειώσεις συντάξεων
Κατά τα άλλα ο υπουργός Εργασίας επανέλαβε ότι, ισχύει πάντοτε η δέσμευση της κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε νέα μείωση των συντάξεων.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετική με τις πιέσεις των δανειστών για μείωση συντάξεων και ομαδικές απολύσεις, ο κ. Σκουρλέτης τόνισε ότι η διαπραγμάτευση δεν είναι εύκολη, καθώς για πρώτη φορά είναι πραγματική. Προσέθεσε, ωστόσο, ότι «οι απόψεις που εκφράζονται στην άλλη πλευρά δεν είναι ενιαίες» και εξέφρασε την εκτίμηση ότι «τελικά θα επικρατήσουν οι πιο ώριμες σκέψεις και θα επιτευχθεί ένας έντιμος και προωθητικός συμβιβασμός ο οποίος θα είναι μια μεγάλη ανάσα για τον λαό και την πατρίδα μας».
Αναφερόμενος στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τη σταδιακή αποκατάσταση του κατώτερου μισθού, ανέφερε ότι η επιδιώκουμε να είμαστε συνεπείς με την εντολή που λάβαμε, και να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας. 
Πηγή: matrix24.gr