Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Κίνημα Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση: Τρεις βασικές διεκδικήσεις για τις αμοιβές και τον αριθμό συμβούλων των αιρετών


Το Κίνημα «Ανατροπή στην Αυτοδιοίκηση» απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών Αργύρη Ντινόπουλο με θέμα τις 3 βασικές διεκδικήσεις του Κινήματος για τις αμοιβές και τον αριθμό συμβούλων των αιρετών εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης.
Αναλυτικά η επιστολή

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Το «Κίνημα Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση» θέτει ψηλά στην ατζέντα των
διεκδικήσεων του, 3 ζητήματα, τα οποία έχουν άμεση σχέση με την ενίσχυση της
λειτουργικότητας των Δήμων, ιδιαίτερα εκείνων που είτε είναι Καλλικρατικοί, είτε
διαθέτουν μικρό πληθυσμό και μικρό αριθμό εργαζομένων με εξειδικευμένες γνώσεις.
Συγκεκριμένα, οι 3 νέες διεκδικήσεις μας αφορούν:
• Την εκ νέου θέσπιση της καταβολής αντιμισθίας για όλους τους
Αντιδημάρχους, το ύψος της οποίας θα είναι αναλογικό και με βάση κριτήρια
πληθυσμιακά.
• Την επαναφορά του αριθμού ειδικών συμβούλων που έχει δικαίωμα να
διαθέτει κάθε Δήμαρχος, με σκοπό να τον συνδράμουν στην εκτέλεση των
καθηκόντων του.
• Την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων που
συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του βασικού οργάνου άσκησης ελέγχου και
διοίκησης στην Αυτοδιοίκηση. Αντίστοιχη αποζημίωση ζητούμε να
καταβάλλεται και στα μέλη των Επιτροπών των Δήμων.
 Tι ισχύει σήμερα
• Ο καθορισμός του αριθμού των Αντιδημάρχων κάθε Δήμου ορίζεται με
αναλογικό τρόπο, ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε Δήμου (Άρθρο. 59 Ν.
3852/2010 «Καλλικράτης»). Όμως, ενώ προβλεπόταν αντιμισθία για το σύνολο
των Αντιδημάρχων, η πρόβλεψη αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3
του άρθρου 3 του ν. 4051/2012, με έναρξη ισχύος από 1-1-2013, η οποία μείωσε
σχεδόν στο μισό τους δικαιούμενους αντιμισθίας Αντιδημάρχους. Με τον
τρόπο αυτόν, εισήχθη μια μη επιτρεπτή άνιση μεταχείριση, καθώς οι
Αντιδήμαρχοι κάθε Δήμου διακρίνονται μόνο ως προς το αν είναι έμμισθοι ή
άμισθοι, χωρίς όμως διαφορά στα καθήκοντά τους.
Πρέπει να σημειωθεί, ότι με την παραπάνω διάταξη (παράγραφος 3 του
άρθρου 3 του ν. 4051/2012, που τροποποίησε την παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.
3852/2010) εισήχθη άνισος διαχωρισμός για τους Δήμους άνω των 200.000
κατοίκων, για τους οποίους προβλέφθηκε να δικαιούνται αντιμισθίας όλοι οι
Αντιδήμαρχοι. Ήταν μια φωτογραφική ρύθμιση που ευνοούσε τους Δήμους
Αθηναίων και Θεσσαλονίκης. Τους κ.κ. Καμίνη και Μπουτάρη που
αποδέχθηκαν αυτή την ευνοϊκή μεταχείριση, σε βάρος των άλλων Δήμων.
• Αντίστοιχη περίπου, είναι η περίπτωση των Ειδικών Συμβούλων και
Συνεργατών των Δήμων. Ο αριθμός τους καθοριζόταν με πληθυσμιακά
κριτήρια, αναλογικά για κάθε Δήμο (άρ. 163 ν. 3584/2007). Με το
Μεσοπρόθεσμο (παράγρ. ΣΤ υποπαρ. ΣΤ.1 του ν. 4093/2012) από 1-1-2013 ο
αριθμός των Ειδικών Συμβούλων ή Συνεργατών των Δήμων μειώθηκε σχεδόν
στο μισό, ακολουθώντας το αριθμό των έμμισθων Αντιδημάρχων. Πρέπει να
σημειωθεί ότι και εδώ, εξαιρούνται οι Δήμοι με νόμιμο πληθυσμό άνω των
150.000 κατοίκων, οι οποίοι διατηρούν το σύνολο των Ειδικών Συμβούλων και
Συνεργατών τους, χωρίς μείωση. Όμως, με τον τρόπο αυτόν, αποστερούνται
από τους μικρότερους Δήμους πολύτιμοι συνεργάτες για την επικουρία και την
ενίσχυση των Δημάρχων και των ήδη αποδυναμωμένων δημοτικών υπηρεσιών
στο έργο τους.
• Από 1/1/2013 καταργήθηκαν πλήρως οι αποζημιώσεις μελών Δημοτικών
Συμβουλίων και κάθε είδους Επιτροπών για τη συμμετοχή τους στις
συνεδριάσεις.
Γιατί υποστηρίζουμε την καταβολή αντιμισθίας σε όλους τους Δημάρχους
1. Γιατί η καταβολή αποζημίωσης συνδέεται άμεσα με το χρόνο που
αφιερώνουν και τις ευθύνες (ποινικές, οικονομικές, αστικές) που
αναλαμβάνουν οι Αντιδήμαρχοι, ασκώντας τις αρμοδιότητες που
προβλέπει η Νομοθεσία. Προτείνουμε το ύψος της αποζημίωσης του κάθε
Αντιδημάρχου να καθορίζεται αναλογικά, με βάση πληθυσμιακά
κριτήρια, όπως ισχύει άλλωστε σήμερα και για το ύψος της αντιμισθίας
των Δημάρχων.
2. Θεωρούμε ότι είναι άδικη η πρόβλεψη του Ν. 4051/2012, που δίνει το
δικαίωμα μόνον στο Δήμο Αθηναίων και Θεσσαλονίκης να καταβάλλουν
αντιμισθία σε όλους τους Αντιδημάρχους, ενώ δεν δίνει και στους
υπόλοιπους Δήμους την ίδια δυνατότητα.
3. Οι κ.κ. Καμίνης και Μπουτάρης που συμμετείχαν στο Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.
αποδέχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια αυτή την αδικία σε βάρος των
υπολοίπων Δήμων. Την στάση τους αυτή είμαστε υποχρεωμένοι να την
καταγγείλουμε και να αγωνιστούμε παράλληλα ώστε να μπει τέλος σε
αυτό το απαράδεκτο καθεστώς, που επιτρέπει να υπάρχει διακριτική
μεταχείριση υπέρ ενός μικρού αριθμού στελεχών της Αυτοδιοίκησης.
Γιατί ζητούμε την αύξηση του αριθμού των ειδικών συμβούλων
1. Γιατί αποτελεί αδικία να επιτρέπεται στους μεγάλους μόνον Δήμους άνω των
150.000 κατοίκων να διατηρούν το ίδιο αριθμό συμβούλων, σε σχέση με το
παρελθόν, ενώ στους υπόλοιπους Δήμους καθίσταται υποχρεωτική η μείωση
κατά 30% του αριθμού τους.
2. Γιατί θεωρούμε πως οι μεγάλοι Δήμοι διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό (σε
αριθμό και γνώσεις) που μπορεί να συνδράμει το έργο των Δημάρχων. Σε
αντίθεση με τους μικρούς Δήμους, που δεν διαθέτουν ούτε επαρκές, ούτε
κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, με αποτέλεσμα να καθίσταται σε αυτούς
περισσότερο απαραίτητη η πρόσληψη ειδικών συμβούλων για να συνδράμει το
έργο και την προσπάθεια των Δημάρχων.
Γιατί ζητούμε την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη που συμμετέχουν στις
συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και των Επιτροπών
1. Γιατί η συμβολική αυτή αποζημίωση, το ύψος της οποίας είναι πολύ χαμηλό,
διευκολύνει στα μέλη των Συμβουλίων και των Επιτροπών να συμμετέχουν
ενεργά στα όργανα αυτά και να καλύπτουν τα έξοδα μετακίνησης τους. Αυτό
ισχύει κυρίως στους Καλλικρατικούς και νησιωτικούς Δήμους της χώρας.
2. Γιατί η καταβολή αυτής της συμβολικής έστω αποζημίωσης αποδεικνύει με
έμπρακτο τρόπο το σεβασμό στο έργο και την προσπάθειά τους.
Όχι στο λαϊκισμό και τις διακρίσεις, ναι στη διαφάνεια

Οι 3 νέες διεκδικήσεις μας υπηρετούν τη γενικότερη φιλοσοφία μας , αφού
υποστηρίζουμε ότι η απαξίωση μέσω της κατάργησης ή της διαρκούς συρρίκνωσης
των αμοιβών των αιρετών εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, είναι μια λανθασμένη
επιλογή, η οποία:
• Επιτρέπει διακρίσεις σε βάρος των μικρότερων Δήμων
• Δεν εξοικονομεί μακροπρόθεσμα το δημόσιο συμφέρον και τα χρήματα των
φορολογουμένων
• Ενισχύει την επιρροή εξω-θεσμικών επιχειρηματικών συμφερόντων, που
συναλλάσσονται με την Αυτοδιοίκηση
• Λειτουργεί αποτρεπτικά στην ενασχόληση με την Αυτοδιοίκηση ανθρώπων
καταξιωμένων κοινωνικά κι επαγγελματικά, οι οποίοι δεν θα θελήσουν να
αφιερώσουν πολύτιμο χρόνο και προσπάθεια σε ένα θεσμό που η ίδια η
Πολιτεία αντιμετωπίζει απαξιωτικά
Οι αξιοπρεπείς αμοιβές όσων κατέχουν θέσεις ευθύνης στην Αυτοδιοίκηση και
διαχειρίζονται σε ετήσια βάση προϋπολογισμούς ύψους δεκάδων ή και
εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενισχύουν την ανεξαρτησία τους όταν
καλούνται να λάβουν αποφάσεις με σημαντικό οικονομικό διακύβευμα.
Για το «Κίνημα Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση», όσο πιο αξιοπρεπείς είναι οι
αμοιβές αυτές, τόσο πιο πολύ διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον και
θωρακίζεται ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης από φαινόμενα διαφθοράς.
Όσοι δεν μπορούν να αντιληφθούν τη διάσταση αυτή και υποκύπτουν στις σειρήνες
του λαϊκισμού, προσφέρουν κακή υπηρεσία στο θεσμό.

aftodioikisi.gr

Επίδομα μητρότητας και στις ελεύθερες επαγγελματίες, με απόφαση του υπουργείου Εργασίας


Τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις ασφαλισμένες του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), προβλέπει υπουργική απόφαση, την οποία υπέγραψε σήμερα ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Αντώνης Μπέζας,
Με τη συγκεκριμένη απόφαση, θεσπίζεται για πρώτη φορά και για τις γυναίκες ελεύθερες επαγγελματίες το επίδομα μητρότητας, όπως προβλέπεται για τις γυναίκες με μισθωτή απασχόληση. Επιπλέον, χορηγείται σε όλες τις γυναίκες ασφαλισμένες του ΕΤΑΑ, και όχι σε μια μικρή κατηγορία τους όπως είναι οι δικηγόροι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Το ύψος του επιδόματος, το οποίο θα καταβάλλεται εφάπαξ, θα ανέρχεται σε 200 ευρώ μηνιαίως και θα χορηγείται, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.
Η αίτηση για τη χορήγησή του θα υποβάλλεται από την ασφαλισμένη μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία του τοκετού.
«Η στρατηγική μας για την οικοδόμηση από την αρχή ενός αποτελεσματικού και δίκαιου κοινωνικού κράτος, χωρίς τα κενά, τις παραλείψεις και τις αδικίες του παρελθόντος, είναι μια συνεχής προσπάθεια που προχωρά με σταθερά και αποφασιστικά βήματα, ακόμη και μέσα σε αυτό το δημοσιονομικό περιβάλλον», δήλωσε -με αφορμή την υπογραφή της υπουργικής απόφασης- ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και προσέθεσε ότι «η χορήγηση, για πρώτη φορά στη χώρα μας, επιδόματος μητρότητας στις γυναίκες ασφαλισμένες του ΕΤΑΑ αποτελεί ένα ακόμη τέτοιο παράδειγμα».
Από την πλευρά του ο υφυπουργός Εργασίας ανέφερε ότι «η χορήγηση του επιδόματος, εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την εφαρμογή μέτρων και δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης, που στηρίζουν εργασιακές ομάδες συμπολιτών μας, ενδυναμώνοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή».

aftodioikisi.gr

Σύσκεψη στο ΥΠΕΣ για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα – Πώς θα αποκλειστούν οι «επιτήδειοι»


Σύσκεψη με τη συμμετοχή των υφυπουργών Εσωτερικών Γιώργου Ντόλιου και Εργασίας Βασίλη Κεγκέρογλου και εκπροσώπων της Παγκόσμιας Τράπεζας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Εσωτερικών ενόψει της εφαρμογής του μέτρου από τις αρχές Οκτωβρίου σε 13 δήμους της χώρας.
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε προκειμένου να δημιουργηθούν ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε το επίδομα να το λάβουν εκείνοι που το έχουν πραγματικά ανάγκη και όχι οι συνήθεις «επιτήδειοι».
Να σημειωθεί ότι η πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα ξεκινήσει πό τους δήμους Δράμας (ΑΜΘ), Έδεσσας (Κεντρική Μακεδονία), Γρεβενών (Δυτική Μακεδονία), Ιωαννίνων (Ήπειρος), Λευκάδας (Ιόνια Νησιά), Καρδίτσας (Θεσσαλία), Χαλκίδας (Στερεά Ελλάδα), Καλλιθέας (Αττική), Μεσολογγίου (Δυτική Ελλάδα), Τρίπολη (Πελοπόννησος), Σύρου (Νότιο Αιγαίο), Σάμου (Βόρειο Αιγαίο) και Μαλεβιζίου (Κρήτη) και  η διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής θα είναι για έξι μήνες. Με αυτό τον τρόπο με κονδύλι που φτάνει τα 30 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί το 7% του πληθυσμού των συγκεκριμένων δήμων, ενώ στόχος είναι μέσα στο 2015 το μέτρο να εφαρμοστεί στο σύνολο του πληθυσμού, δηλαδή περίπου 700.000 πολίτες με κόστος από 850 έως 1 δισ. ευρώ.


aftodioikisi.gr

Χωρίς ημερομηνία λήξης τα πιστοποιητικά χειρισμού υπολογιστών


Δεν υποχρεούνται πλέον οι κάτοχοι πιστοποιητικών  γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών να τα ανανεώνουν, δίνοντας εξετάσεις κάθε τρία χρόνια. Σύμφωνα με διευκρινήσεις που παρέχει το υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης,  τα πιστοποιητικά αυτά θα ισχύουν στο εξής επ” αόριστον.
Το ίδιο ισχύει από 30 Ιουνίου 2014 και για  χορηγηθέντες τίτλους που εκδόθηκαν από φορείς πιστοποίησης οι οποίοι έχουν καταργηθεί ή μετονομάστηκαν.
Ήδη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  (ΦΕΚ 189 Α΄/10.9.2014) σχετική διάταξη, η οποία περιλαμβάνεται στον Ν. 4283/2014 «Ίδρυση και οργάνωση του Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις». Στο  άρθρο 12 παρ. 6 του νόμου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 38 του Ν. 4186/2013, ως ακολούθως:
«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον ΟΕΕΚ, από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα ΟΕΕΚ μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ, τον ΕΟΠΠ και τον ΕΟΠΠΕΠ μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 30.6.2014».
Η διάταξη αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την αποφυγή σύγχυσης όσον αφορά τους χορηγούμενους τίτλους.
Έτσι, σήμερα, Τετάρτη, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης απέστειλε έγγραφο προς όλα τα υπουργεία, γενικές και ειδικές γραμματείες, όλες τις αποκεντρωμένες, ανεξάρτητες Αρχές και ΑΣΕΠ, με το οποίο ενημερώνει σχετικά με την «Αόριστη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ».
Το έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης (Αριθ. Πρωτ.:ΔΟΑ/Φ.13/678/οικ.22648) εστάλη στις 17 Σεπτεμβρίου, σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου αναφορικά με την ισχύ  των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ ως πρόσθετου προσόντος διορισμού ή πρόσληψης στο Δημόσιο, βάσει των άρθρων 26 παρ. 6 και 27 παρ. 1 του «Προσοντολογίου» (ΠΔ 50/2001, όπως ισχύει).
Επομένως, με τη νέα ρύθμιση, από 30 Ιουνίου 2014, καθίστανται αόριστης διάρκειας τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από το καταργηθέν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Επαγγελαματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (ΟΕΕΚ), από φορείς πιστοποιημένους από αυτόν μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησης, όπως επίσης από το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημοσίου τομέα με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων» (ΕΟΠΠ) και τον «Ενικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγεματικού Προσνατολισμού» (ΕΟΠΠΕΠ), όπως μετονομάστηκε από 20.11.2011, μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους.

aftodioikisi.gr

Φοιτητικό επίδομα: Εγκρίθηκε το ποσό των 5,5 εκατ. ευρώ


Καλά είναι τα νέα για οικογένειες που τα παιδιά τους σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αφού το υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε πιστώσεις ύψους 5,5 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, «σήμερα, σε συνέχεια σχεδίου του υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέα Λοβέρδου, και σχετικού αιτήματος, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, κ.Χρήστος Σταϊκούρας, υπέγραψε ενίσχυση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων με πιστώσεις ύψους 5,5 εκατ. ευρώ από το αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού».
Η ενίσχυση αυτή αφορά στην καταβολή στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος σε οικογένειες που τα παιδιά τους σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και η ανάγκη προέκυψε από την ένταξη εφέτος μεγαλύτερου αριθμού δικαιούχων φοιτητών.
Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, «η Κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχει δημιουργήσει, την κοινωνική ευαισθησία της» καθώς «ηλελογισμένη και χρηστή διαχείριση του αποθεματικού του Κρατικού Προϋπολογισμού δίνει βαθμούς ελευθερίας στη χρήση οικονομικών πόρων για τη στήριξη κοινωνικών πολιτικών».

aftodioikisi.gr

Ρακιντζής: Με εμποδίζουν στους ελέγχους και παρέχουν ασυλία σε επωνύμους – «Καρφιά» για ΥΔΜΗΔ


Την παροχή ασυλίας σε επώνυμους κατήγγειλε ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής ενημερώνοντας την επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ενώ έριξε τα «καρφιά» του στον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι έχει ζητήσει προσωπικό (επιθεωρητές) αλλά δεν του έχει δοθεί: «Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημά μου για περισσότερους επιθεωρητές», είπε χαρακτηριστικά.
Ο γενικός επιθεωρητής έκανε λόγο για τα εμπόδια που τίθενται στο έργο του όσον αφορά τον έλεγχο επωνύμων. Δεν έδωσε όμως περισσότερα στοιχεία και διευκρινήσεις και παρέπεμψε στη Δικαιοσύνη.
Όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδωρος Δρίτσας έκανε λόγο για «μεθοδευμένη παραγραφή αδικημάτων για επωνύμους» ο κ. Ρακιντζης απάντησε χαρακτηριστικά: «Πρόσφατα βγήκε νόμος που λέει ότι δεν ευθύνονται οι διοικήσεις των ΔΕΚΟ. Υποκρύπτεται αμνηστία, αλλά δεν είμαι αρμόδιος εγώ να το κρίνω. Υπάρχει τάση για εμπόδια, γραφειοκρατικά, κλπ. Έχετε δει επώνυμο να δικάζεται εύκολα; Βγαίνουν απαλλακτικά βουλεύματα…».
Εκφράζοντας δε το παράπονό του, όπως είπε, δήλωσε ότι στην προσπάθεια του κατά των επωνύμων βρίσκει «ένα τείχος». «Δε μπορώ να κάνω έφεση στο βούλευμα. Δεν ελέγχω το ποινικό. Στην προσπάθεια που κάνω κατά των επωνύμων βρίσκω εμπόδια . Δεν μπορώ όμως να κατονομάσω υποθέσεις».
Δεν έχουν…χρόνο να ελέγξουν τις ΜΚΟ 
Αποκαλυπτικός ήταν εξάλλου σε ότι αφορά τον έλεγχο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, αλλά και τη διαφθορά στο δημόσιο. Για τις πρώτες είπε ότι έχει υποβάλει σχετικά ερωτήματα στο αρμόδιο υπουργείο και στις ΔΟΥ, αλλά υπήρξαν διαμαρτυρίες ότι δεν υπάρχει χρόνος και τελικά δεν έγινε έλεγχος. Σε ότι αφορά το δημόσιο υπενθύμισε ότι η ίδια η Βουλή με νόμους της κηρύσσει νόμιμες παράνομες δαπάνες. Έφερε ως παράδειγμα άτυπες δαπάνες των ΟΤΑ που θεωρήθηκαν παράνομες, αλλά μετά από νομοθετικές ρυθμίσεις κρίθηκαν νόμιμες, αλλά και έτερη νομοθετική ρύθμιση που βγάζει «λάδι» τις διοικήσεις των ΔΕΚΟ. Αναγνώρισε βέβαια ότι η «έξοδος» των επίορκων υπαλλήλων από το Δημόσιο έχει επιταχυνθεί, ενώ το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης προσφέρει σημαντικό έργο, καθώς έως τώρα η υφιστάμενη δομή (εσωτερικός έλεγχος) ήταν «μια υπηρεσία ψυγείου».


aftodioikisi.gr

ΑΣΕΠ: Όλες οι λεπτομέρειες για το γραπτό διαγωνισμό προσλήψεων στην Εθνική Τράπεζα


Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί ο γραπτός διαγωνισμός για την πρόσληψη 122 υπαλλήλων του κλάδου κύριου προσωπικού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, που προκηρύχθηκε στις 4/7/2014, όπως προβλέπεται από το ΑΣΕΠ.
Από την Αρχή επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα το αργότερο μία ώρα πριν από την έναρξη της εξέτασης (9.00 πμ), ενώ σημειώνεται ότι μετά το κλείσιμο των θυρών, στις 9.30 πμ, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στα εξεταστικά κέντρα.
Οι πίνακες με τα εξεταστικά κέντρα και οι οδηγίες που αφορούν τους υποψηφίους του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΤΕ και του Ομίλου (Αιόλου 86, 1ος όροφος), σε όλα τα καταστήματα της τράπεζας και στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ (nbg.gr). Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να πληροφορηθούν σχετικά με το πού βρίσκεται το εξεταστικό τους κέντρο και να ενημερωθούν για τις οδηγίες από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.


aftodioikisi.gr