Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

(ΕΗΔ) Επαναβεβαίωση της αριθ. 40/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
Εκ της υπ' αριθμ. 5 της 16/04/2014 συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου Χίου
Αριθμός απόφασης
227/2014
14ο θέμα εκτός Η.Δ.
Περίληψη απόφασης
(ΕΗΔ) Επαναβεβαίωση της αριθ. 40/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη Χίο και στην αίθουσα «Μιχ. Βουρνούς» Π.Ε.Χίου σήμερα την 16η Απριλίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο προήδρευσε ο κ. Στυλιανός Ι. Καμπούρης και ύστερα από πρόσκληση που έστειλε ο  ίδιος  με ημερομηνία 09/04/2014, που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και το Δήμαρχο Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3582/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 33 μέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
α/α
Ονοματεπώνυμο Συμβούλου
α/α
Ονοματεπώνυμο Συμβούλου
 1
Καμπούρης Στυλιανός          
 2
Στεφάνου Παντελής            
 3
Νύκτας Νικόλαος              
 4
Γιαννάρας Μικές              
 5
Λαμπρινούδης Παντελής        
 6
Κλεισσάς Ηλίας τ.Θωμά        
 7
Θλιβίτου Αθηνά               
 8
Μυριαγκός  Βασίλειος         
 9
Ντομάτας Ισίδωρος            
 10
Φαρατζής Στέφανος            
 11
Καλαγκιάς Αντώνιος           
 12
Σουρέλας Σταμάτιος           
 13
Μαρτάκης Νικόλαος            
 14
Κλεισσάς Κ. Ηλίας            
 15
Χρίτης Γεώργιος              
 16
Μάντικας Δημήτριος           
 17
Κοντούδης Μιχαήλ             
 18
Φυτούσης Μιχαήλ              
 19
Φλάμος Πέτρος                
 20
Ρισκάκης Πέτρος              
 21
Αποστολίδης Παντελής         
 22
Λιγνός Γεώργιος              
 23
Βεϊογλάνης Ευστράτιος        
 24
Ξυδιάς Παντελής              
 25
Μόσχοβος Ιωάννης             
 26
Μερούσης Χριστόφορος         
 27
Στείρος Πολύδωρος            
 28
Σεττάκη-Μπιλιράκη Λεμονιά    
 29
Καλλίκης Ιωάννης             
 30
Σκούφαλος Μάρκος             
 31
Βαρβάκης Σταύρος             
 32
Αμπαζή Στυλιανή              
 33
Κωστάλα Κλεάνθη                   


ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)
α/α
Ονοματεπώνυμο Συμβούλου
α/α
Ονοματεπώνυμο Συμβούλου
 1
Μούνδρος Κωνσταντίνος        
 2
Χαλλιορής Ιωάννης            
 3
Μιχαηλίδης Σταύρος           
 4
Ατσάλης Ευάγγελος            
 5
Στρουμπής Ευστράτιος         
 6
Μισετζής Ιωάννης             
 7
Πατούνας Ιωάννης             
 8
Δενδρινού Μαρία(Μαριγούλα)   
Ακολούθως o κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και υπογράφονται.
Στη συνεδρίαση παρευρέθη και ο Δήμαρχος
-Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις-
Τέθηκαν -14- θέματα

Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα:
IΔ.(ΕΗΔ) Επαναβεβαίωση της αριθ. 40/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Καμπούρης Στέλιος, ενημέρωσε το Σώμα για δημοσιεύματα της ιστοσελίdας Chiospress του κ. Μήτσουρα Βασίλη, που αναφέρονται στον ίδιο, στον Αντιδήμαρχο κ. Στεφάνου και στον επικεφαλής της ΛΑ.Σ., κ. Μάρκο Σκούφαλο.
Ο κ. Καμπούρης δήλωσε, αναφερόμενος στην αριθ. 40/2014 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι το Σώμα έπραξε το αυτονόητο: Συμπαραστάθηκε σε ένα συνάδελφο Δημοτικό Σύμβουλο, επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, του παρείχε κάλυψη και έλαβε απόφαση.
Στη συνέχεια ζήτησε από το Σώμα την επαναβεβαίωση της απόφασης αυτής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ενημέρωση που έγινε από τον Πρόεδρο του, κ. Καμπούρη, την αριθ. 40/2014 προηγούμενη απόφαση του και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010

Αποφάσισε ομόφωνα
Εμμένει στην αριθ. 40/2014 απόφαση του και:
Καταδικάζει την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου από τον κ. Μήτσουρα Βασίλη στο πρόσωπο του επικεφαλής της "Λαϊκής Συσπείρωσης" και Δημοτικού Συμβούλου, Μάρκου Σκούφαλου.
Καταδικάζει τις φραστικές επιθέσεις από τον ίδιο, στα πρόσωπα των Καμπούρη Στέλιου και Στεφάνου Παντελή, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδημάρχου Χίου αντίστοιχα.

H απόφαση αυτή πήρε α/α 227/2014

O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη
Υπογραφή                                                       υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Χίος 17/04/2014

Η επί των πρακτικών