Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΩΝ "ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ"Νέα διευκρινιστική εγκύκλιο για το ποιοι ΙΔΑΧ ΔΕ περιλαμβάνονται στο καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση την από 12 Δεκεμβρίου Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που προέβλεπε ευνοϊκό «φίλτρο» για τους προσληφθέντες πριν από το 1994*, εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Με την εγκύλιο μεγαλώνει η δεξαμενήτων υπαλλήλων που εντάσσονται σε διαθεσιμότητα καθώς προβλέπεται ότι στο καθεστώς αυτό μπαίνουν ΚΑΙ όσοι υπάλληλοι προσλήφθηκαν σε άλλες ειδικότητες και στη συνέχεια εντάχθηκαν σε αυτές που εντάσσονται στο καθεστώς διαθεσιμότητας, όσοι προσλήφθηκαν με σύμβαση εργασίας, όσοι δεν προσλήφθηκαν και με δημόσια προκήρυξη και με γραπτό διαγωνισμό, όσων των πίνακα διοριστέων δεν τον καταρτισε το ΑΣΕΠ αλλά και όσοι μεταφέρθηκαν από ΝΠΙΔ στο στενό δημόσιο τομέα και ακολουθούν ανάλογες ειδικότητες με αυτές που εντάσσονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού - Λογιστικού, Διοικητικού - Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων, οι οποίοι:
α) είτε προσελήφθησαν με διαγωνιστική διαδικασία, για ειδικότητες διαφορετικές από τις αναφερόμενες στη διάταξη της υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και στη συνέχεια μετατάχθηκαν στην ως άνω κατηγορία και ειδικότητες, ή προσελήφθησαν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, που στη συνέχεια μετετράπη σε αορίστου χρόνου,
β) είτε προσελήφθησαν πριν την εφαρμογή του ν. 2190/1994,μετά από δημόσια προκήρυξη, αλλά χωρίς γραπτό διαγωνισμό, ή με γραπτό διαγωνισμό, αλλά χωρίς δημόσια προκήρυξη,
γ) είτε προσελήφθησαν μετά την εφαρμογή του ν. 2190/1994,εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας του ΑΣΕΠ ή με διαδικασία κατά την οποία, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε συμμετοχή του, το ΑΣΕΠ δεν κατήρτισε τον οριστικό πίνακα διοριστέων, καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και τίθενται σε διαθεσιμότητα.
Παράλληλα σε διαθεσιμότητα τίθενται υπάλληλοι που μεταφέρθηκαν από Ν.Π.Ι.Δ. στο στενό δημόσιο τομέα και οι οποίοι ακολουθούν αντίστοιχη κατηγοριοποίηση ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού - Λογιστικού, Διοικητικού - Οικονομικού, Διοικητικών Γραμματέων όπως είναι οι ειδικότητες ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου, ΔΕ Γραμματειακής Υποστήριξης, ΔΕ Γραμματείς κ.λπ..
Τέλος, με την ίδια εγκύκλιο το υπουργείο υπενθυμίζει στις υπηρεσίες  την ανάγκη για άμεση αποστολή των στοιχείων αναφορικά με τις υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό, όπως έχει ήδη ζητηθεί στην υπ'αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ. 28085/3.12.2012 (ΑΔΑ: Β45ΑΧ-Φ9Ψ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, ώστε να ολοκληρωθεί, το συντομότερο δυνατό, η διαδικασία μετακίνησης των υπαλλήλων που ετέθησαν σε διαθεσιμότητα.
aftodioikisi.gr

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΙΓΧΝΙΔΙΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΕΟΡΤΩΝ , ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
            Με στόχο τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών επιβάλλεται οι αγοραστές να προσέχουν :

When choosing Κατά την επιλογή ενός παιχνιδιού:
·       Always buy toys from trustworthy shops and online outlets. Αγοράζετε παιχνίδια από αξιόπιστα καταστήματα και σημεία πώλησης.
·       Read all warnings and instructions – never buy toys that do NOT carry a CE mark Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες - ποτέ μην αγοράζετε παιχνίδια που ΔΕΝ φέρουν το σήμα CE
·       Choose toys suitable for the child's age, abilities and skill level. Επιλέξτε  παιχνίδια κατάλληλα για την ηλικία, τις ικανότητες του παιδιού και το επίπεδο δεξιοτήτων. Never buy a toy bearing this warning for a child under 3 years of age. Ποτέ μην αγοράσετε ένα παιχνίδι που φέρει την ακόλουθη προειδοποίηση για ένα παιδί κάτω των 3 ετών.
http://europa.eu/rapid/exploit/2010/04/MEMO/EN/m10_129.eni/Pictures/1000020000000094000000845CDAFFAE.png
·       Do not buy toys with small detachable parts for children under 3 years of age. Μην αγοράζετε παιχνίδια με μικρά αποσπώμενα κομμάτια για παιδιά κάτω των 3 ετών.

After buying a toy: Μετά την αγορά ενός παιχνιδιού:
·       Follow carefully the instructions for proper toy assembly and use. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για τη σωστή συναρμολόγηση του παιχνιδιού και τη χρήση.
·       Keep an eye on children as they play. Παρακολουθείτε τα παιδιά καθώς παίζουν ή αν χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό προστασίας που προορίζεται  για  ορισμένα παιχνίδια (πατίνια ,τροχοπέδιλα, ποδήλατα)   
·       Make sure that all toys are played with as intended and are suitable for the age and abilities of the child. Βεβαιωθείτε ότι τα παιχνίδια παίζονται όπως έχουν σχεδιαστεί και σύμφωνα με τις αναγραφόμενες οδηγίες χρήσης. Επίσης ότι είναι κατάλληλα για την ηλικία και τις ικανότητες του παιδιού.
·       Check toys from time to time for health and safety risks. Ελέγξτε τα παιχνίδια από καιρού εις καιρόν αν εγκυμονούν κινδύνους για την  υγεία και την ασφάλεια του παιδιού.
·       Remove all packaging to avoid the risk of suffocation. Πετάτε όλες τις συσκευασίες για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ασφυξίας.
·       Always keep the instructions. Τηρείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης
·       Teach your children to put away their toys. Διδάξτε στα παιδιά σας να μαζεύουν τα παιχνίδια τους
·       Report any safety problem with a toy to the retailer or manufacturer. Αναφέρετε οποιαδήποτε προβλήματα ασφάλειας ενός παιχνιδιού στον λιανοπωλητή ή τον κατασκευαστή.
Furthermore, parents can consult the on-line database of RAPEX notifications to find the latest information about toys that have been found to be unsafe at:Επιπλέον, οι γονείς μπορούν να συμβουλεύονται τη βάση δεδομένων on-line κοινοποιήσεων μέσω του συστήματος ταχείας ενημέρωσης RAPEX για να ενημερωθούν σχετικά με τις πιο πρόσφατες κοινοποιήσεις σχετικά με τα παιχνίδια που είναι μη ασφαλή στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm ή στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (www.efpolis.gr), όπου δημοσιεύονται μεταφρασμένες στα ελληνικά οι εβδομαδιαίες ανασκοπήσεις του RAPEX: www.efpolis.gr  ή στο site της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας www.ggb.gr   
            

H ΓΡΟΘΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ΠΟΥ ΠΟΝΑΕΙ ...


του βουλευτή Κώστα Τριαντάφυλλου (από την σελίδα του στο F/B)
Κάθε φορά που υφίσταται κανείς μια ήττα, μια αποτυχία ή μια αδικία, αυτή πονάει σαν γροθιά στο στομάχι. Ιδίως όταν έχεις καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και η αποτυχία, οφείλεται σε ολιγωρία που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Χτες μάθαμε οτι αυτό που ξεκίνησα μέσα από μια σύσκεψη με την Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Αθήνα, κατέληξε στον κάλαθο των αχρήστων ενός γραφειοκράτη σε κάποιο γραφείο ενός απρόσωπου κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας. Λίγο πιο πέρα από το γραφείο που μου έχει παραχωρήσει η Βουλή... Γιατί; Επειδή κάποιος μετέφρασε την λέξη region ως Περιφέρεια (Βορείου Αιγαίου) και όχι ως περιοχή και θεώρησε οτι τα νησιά ποτέ δεν μπορούν να λάβουν σχετική βοήθεια; Ίσως. Επειδή κάποιος δεν είχε σωστή ενημέρωση από τους υφιστάμενους του; Ίσως. Επειδή δεν γνώριζε οτι όταν πλήττεται ένα νησί από την μεγαλύτερη (ή μια από τις μεγαλύτερες) πυρκαγιά του 2012 στην Ευρώπη δεν είναι δυνατόν να θεωρείται τοπικό συμβάν; Μα είναι δυνατόν κάποιος να μην διερευνήσει προτού απορρίψει; Είναι δυνατόν να μην υποβάλει αίτηση προκειμένου να εξαντλήσει τα περιθώρια για την χρηματοδότηση; Κάποιος θα έλεγε οτι η ζωή συνεχίζεται... Προφανώς... Όμως απόψε το βράδυ η γροθιά στο στομάχι πονάει...

XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ bazaar ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΙΟΥΟ Δήμος Χίου διοργανώνει «Χριστουγεννιάτικο Καλλιτεχνικό bazaar» στο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης από την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου έως τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012. Στο bazaar θα λάβουν μέρος η ομάδα «Καλλιτεχνών Εν Δράσει» και Χιώτες καλλιτέχνες όπως ο Νίκος Σούτης, ο Λουκάς Αναστασάκης, o Ιάκωβος Μονιούδης, ο Γιώργος Κλούβας.
Οι καλλιτέχνες θα εκθέσουν έργα τους με χριστουγεννιάτικα θέματα στο χώρο της Πινακοθήκης.
Ώρες λειτουργίας της Πινακοθήκης:
Δευτέρα – Παρασκευή: 09.00 π.μ - 13.00 μ.μ
18.00 μ.μ - 20.00 μ.μ
Σάββατο και Κυριακή: 09.30 π.μ - 13.00 μ.μ

EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ , Η ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


Προς :
• Κ. Μουσουρούλη, Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου
• Κ. Τριαντάφυλλο, Βουλευτή Χίου
• Κ. Γανιάρη, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χίου
• Ε.Μονίαρο, Πρόεδρο Ε.Μ.Χ.
Κοινοποίηση:
• Δήμαρχο Χίου
• Επικεφαλής Δημοτικών συνδυασμών
• ΜΜΕ
Θέμα: Πρόσκληση στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Δ. Χίου
Κύριοι,
Κατόπιν των δημοσιευμάτων, περί μη κατάθεσης αιτήματος χρηματοδότησης από την ελληνική κυβέρνηση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, για την καταστροφική πυρκαγιά της 18ης Αυγούστου 2012, το εν λόγω θέμα πρόκειται να τεθεί, εκτός ημερήσιας διάταξης, στη συνεδρίαση του Δ.Σ., που έχει προγραμματισθεί για την Πέμπτη 20/12/2012, διότι η κοινωνία της Χίου είναι αγανακτισμένη με τη συγκεκριμένη διαχείριση και τροπή του θέματος.
Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Δ.Σ., προκειμένου να τοποθετηθείτε, γι' αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι βαρύνουσας σημασίας για το νησί μας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΗΛΙΑΣ ΚΛΕΙΣΣΑΣ

9.000 ΜΑΣΤΙΧΟΔΕΝΔΡΑ ΣΤΗ ΧΙΟ , ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Marfin


Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ Αθηνών, συνέντευξη τύπου και ομιλία από τον Πρόεδρο του Ομίλου "Marfin", Ανδρέα Βγενόπουλο, με θέμα: «Πρωτοβουλίες ευθύνης – άνθρωποι - εργασία – κοινωνία – περιβάλλον».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο του Ομίλου η δωρεά – προσφορά 9.000 μαστιχόδενδρων, τα οποία ο Δήμος Χίου θα διαθέσει στους μαστιχοπαραγωγούς τις επόμενες μέρες.
Η Δημοτική αρχή ευχαριστεί θερμά γι' αυτή την προσφορά, που αποτελεί δείγμα κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Η ΚΕΔΕ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση με αφορμή την ακύρωση της συνάντησης του Προεδρείου της Ένωσης με τον Υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση.

Η ΚΕΔΕ καταγγέλλει την απαράδεκτη συμπεριφορά του Υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, ο οποίος σήμερα το απόγευμα και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη έξω από το Υπουργείο συγκέντρωση διαμαρτυρίας Δημάρχων και ωφελουμένων πολιτών από τα κοινωνικά προγράμματα των Δήμων, ακύρωσε μονομερώς και χωρίς καμία προειδοποίηση συμφωνημένη συνάντηση με το Προεδρείο της ΚΕΔΕ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητείτο το κρίσιμο θέμα της συνέχισης της χρηματοδότησης των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και  «Κατ΄ οίκον φροντίδα συνταξιούχων», καθώς και η υλοποίηση του προγράμματος Αυτεπιστασίας στους Δήμους, που αφορά στην απασχόληση 120.000 ανέργων του ΟΑΕΔ.
Σημειωτέον ότι η συνάντηση είχε ζητηθεί με έγγραφη επιστολή του προέδρου της ΚΕΔΕ από τις 13/12/12 και είχε επιβεβαιωθεί.
Σε μια χρονική περίοδο που η οικονομική κρίση και η ύφεση μαστίζουν την κοινωνία μας και όταν οι Δήμοι κάνουν τα πάντα προκειμένου να στηρίξουν τις οικογένειες, τους ανήμπορους και ανέργους συμπολίτες μας διατηρώντας την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, ο Υπουργός κ. Γ. Βρούτσης αρνήθηκε να συναντηθεί με το Προεδρείο της ΚΕΔΕ και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής.
Καλούμε τον υπουργό να αναζητήσει και να βρει ΑΜΕΣΑ λύσεις για τη συνέχιση της χρηματοδότησης των κοινωνικών προγραμμάτων των Δήμων, που εξυπηρετούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, γιατί όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά τι πρόκειται να συμβεί στις τοπικές κοινωνίες αν ακυρωθούν τα προγράμματα αυτά. Τότε οι ευθύνες θα βαρύνουν όλους μας, αλλά κυρίως την Κυβέρνηση.

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 12 ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
Δικαίωση -έστω και προσωρινή- και επιστροφή στη δουλειά τους για τους 12 υπαλλήλους του Δήμου Χίου που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη κατά του νομοθετήματος της διαθεσιμότητας της κυβέρνησης που τους άνοιγε την πόρτα στην διαρκώς αυξανόμενη ανεργία στη χώρα μας. ΟΣύλλογος Εργαζομένων στο Δήμο Χίου, δικαιωμένος και αυτός για τις κινητοποιήσεις του κατά της διαθεσιμότητας, εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Το Πρωτοδικείο Χίου με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε σήμερα το μεσημέρι επιτάσσει στο Δήμο Χίου να απασχολεί μέχρι της 15 Γενάρη 2013, τους 12 συναδέλφους που είχαν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, οπότε και θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα που αυτοί έχουν καταθέσει.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη συνιστά άλλη μία ήττα στην πολιτική των αντισυνταγματικών επιλογών της άθλιας συγκυβέρνησης και των αυθαίρετων πρακτικών του υπουργού Αντώνη Μανιτάκη.
Δηλώνουμε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την υπεράσπιση του ιερού δικαιώματός μας στη δουλειά και την ανατροπή των πολιτικών που συνθλίβουν τις ζωές και υποθηκεύουν το μέλλον μας.»

ΠΗΓΗ Απλωταριά 

ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗ ΧΙΟ

Θέμα: Τεράστιες οικονομικές και οικολογικές ζημιές από πυρκαγιά στη Χίο

23 Αυγούστου 2012
http://www.europarl.europa.eu/img/struct/functional/answer.gif
Από τις 18.8.2012 μια πραγματική τραγωδία εξελίσσεται στο νησί της Χίου. Έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά που έχει κάψει μέχρι τώρα 145 890 στέμματα γης με ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες. Από την πυρκαγιά, έχει ήδη καταστραφεί το 30 % των μαστιχόδεντρων του νησιού που καλλιεργούνται συστηματικά μόνο στη νότια Χίο και που αποτελούν μία από τις κύριες πηγές αγροτικού εισοδήματος χιλιάδων οικογενειών. Παράλληλα, εκτός από την παραγωγή μαστίχας, έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό η μελισσοκομία, αλλά και ελαιοκαλλιέργειες.
Ερωτάται η Επιτροπή, ποια μέσα υπάρχουν για να αποζημιωθούν οι παραγωγοί. Mπορούν να κινητοποιηθούν επιπλέον κονδύλια από κάποιες πηγές; Πόσο άμεσα μπορούν να δοθούν αποζημιώσεις; Μπορεί να συνδράμει η ΕΕ για τη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος της περιοχής;


17 Οκτωβρίου 2012
Απάντηση του κ. Cioloş εξ ονόματος της Επιτροπής
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 στοιχείο β) σημείο vi) και του άρθρου 48 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005(1) χορηγείται στήριξη για την αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού για δάση που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και πυρκαγιές και για την ανάληψη των ενδεδειγμένων προληπτικών δράσεων.
Στο ελληνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2007-2013 το εν λόγω θέμα αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο του Μέτρου 226 «Αποκατάσταση του δυναμικού των δασών και εισαγωγή δράσεων πρόληψης», η οποία καλύπτει την αναδάσωση καθώς και τα αντιπλημμυρικά και αντιαποσαθρωτικά έργα για την αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων που έχουν πληγεί από πυρκαγιές. Ειδικά ζητήματα σχετικά με την αξιοποίηση των εν λόγω κονδυλίων εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής που εδράζεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 776/2012 της Επιτροπής(2) που εκδόθηκε στις 27 Αυγούστου 2012, επιτρέπει σε όλα τα κράτη μέλη, μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας, να προκαταβάλουν πληρωμές από τις 16 Οκτωβρίου 2012 έως και για το 50 % των καθεστώτων άμεσης στήριξης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009(3). Όσον αφορά τις ενισχύσεις για το βόειο κρέας που προβλέπονται στον ίδιο κανονισμό, επιτρέπεται επίσης στα κράτη μέλη να αυξήσουν την πληρωμή των προκαταβολών έως και για το 80 %.
25 Οκτωβρίου 2012
E-009787-12
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

http://www.europarl.europa.eu/img/struct/functional/arrow_title_doc.gif Θέμα:  Ταμείο Αλληλεγγύης και φυσικές καταστροφές σε νησιωτικές περιοχές
http://www.europarl.europa.eu/img/struct/functional/answer.gif
Εντύπωση προκαλεί η απάντηση της Επιτροπής σε ερώτημά μου (Ε-007655/2012) σχετικά με την πυρκαγιά στο νησί της Χίου τον περασμένο Αύγουστο. Συγκεκριμένα, πουθενά στην απάντησή της δεν γίνεται λόγος για τη δυνατότητα των ελληνικών αρχών να επικαλεστούν το άρθρο 2 του κανονισμού 2012/2002, περί ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης, όπου αναφέρεται ότι «Υπό εξαιρετικές περιστάσεις, ακόμα και όταν δεν πληρούνται τα ποσοτικά κριτήρια που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, μια περιοχή μπορεί επίσης να απολαύει ενίσχυσης από το ταμείο, εφόσον η εν λόγω περιοχή επλήγη από τεράστια καταστροφή, ιδίως φυσική, που έπληξε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της και είχε σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώσεις για τις συνθήκες διαβίωσης και για την οικονομική σταθερότητα της περιοχής. Η πλήρης ετήσια ενίσχυση, δυνάμει του παρόντος εδαφίου, περιορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, στο 7,5% του ετήσιου διαθέσιμου ποσού του ταμείου. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις απομακρυσμένες ή απομονωμένες περιοχές, όπως οι νησιωτικές και οι εξόχως απόμακρες …».
Με βάση το ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:
Δεν εμπίπτει, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η περίπτωση της Χίου στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης; Εάν ναι, υπάρχει ακόμη προθεσμία υποβολής αιτήματος από την ελληνική κυβέρνηση; Αν όχι, τι άλλο θα πρέπει να συμβεί σε ένα τέτοιο νησί για να ενταχθεί στον εν λόγω κανονισμό;
Υπάρχουν περιπτώσεις φυσικών καταστροφών σε «απομακρυσμένες ή απομονωμένες περιοχές» που να έχει γίνει χρήση του ανωτέρω κανονισμού και ιδιαίτερα της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 2 του 2012/2002; Ποιες είναι αυτές;

11 Δεκεμβρίου 2012
Απάντηση του κ. Hahn εξ ονόματος της Επιτροπής
Οι αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή από τις εθνικές αρχές της πληγείσας χώρας εντός δέκα εβδομάδων από την ημερομηνία καταγραφής της πρώτης ζημιάς. Η Επιτροπή δεν μπορεί να ενεργοποιήσει το Ταμείο με δική της πρωτοβουλία. Αν οι πυρκαγιές στη Χίο ξεκίνησαν στις 18 Αυγούστου, η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης πρέπει να είναι η 27η Οκτωβρίου. Η Επιτροπή δεν έχει λάβει αίτηση από την Ελλάδα σχετικά με τις πυρκαγιές στη Χίο· ωστόσο, η παράταση της προθεσμίας δεν είναι δυνατή. Σύμφωνα με το κριτήριο της αποκαλούμενης τεράστιας καταστροφής μιας περιοχής, στο οποίο αναφέρεται ο κ. βουλευτής, μόνο εάν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για την έκτακτη κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης θα μπορούσαν αυτές να αξιολογηθούν βάσει των λεπτομερών στοιχείων της αίτησης. Οι επιδοτήσεις από το Ταμείο Αλληλεγγύης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις επειγουσών ενεργειών στις οποίες έχουν προβεί οι δημόσιες αρχές. Ιδιωτικές απώλειες, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της γεωργίας, δεν αποζημιώνονται.
Από τη σύσταση του Ταμείου Αλληλεγγύης το 2002, τρεις επιδοτήσεις έχουν καταβληθεί για καταστροφές σε απομακρυσμένες ή απομονωμένες περιοχές, όπως οι νησιωτικές και οι εξόχως απόκεντρες: Γαλλία/Ρεϋνιόν (κυκλώνας Gamède 2007, οικονομική ενίσχυση 5 290 εκατομμύρια ευρώ), Γαλλία/Μαρτινίκα (τροπική καταιγίδα Dean 2007, 12 780 εκατομμύρια ευρώ), Πορτογαλία/Μαδέρα (πλημμύρες 2010, 31 256 εκατομμύρια ευρώ). Μία άλλη αίτηση από την Ισπανία σχετικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές στα Κανάρια νησιά βρίσκεται επί του παρόντος υπό αξιολόγηση.


ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗ ΧΙΟ


Αναφορικά με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και του Ευρωβουλευτή κ. Χουντή για την μη υποβολή αιτήματος για κοινοτική συνδρομή από το ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Καν.2012/2002) για την καταστροφική πυρκαγιά στη Νήσο Χίο, σας γνωστοποιούμε:

1. Η κυβέρνηση στάθηκε από το πρώτο λεπτό στο πλευρό όλων των πυρόπληκτων της χώρας για τις πυρκαγιές του 2012 και ειδικά στον δοκιμαζόμενο πληθυσμό της Χίου.
2. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Χουντής δεν λένε όλη την αλήθεια ή πιο σωστά την κρύβουν επιδέξια προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν την αγωνία των πυρόπληκτων, γνωρίζοντας ότι οι προϋποθέσεις ένταξης στον κανονισμό 2012/2002 δεν συντρέχουν. Ο κανονισμός αυτός ενεργοποιείται από πολύ μεγάλα καταστροφικά φαινόμενα (καταστροφές από μεγάλες θεομηνίες, τυφώνες, σεισμούς που προκαλούν καταστροφές στα δίκτυα υποδομών, μεταφορών κλπ. Οι ζημιές πρέπει να υπερβαίνουν τα 3 δις Ευρώ ή το 0,6% του ΑΕΠ της χώρας ή οι ζημίες σε επίπεδο περιφέρειας να πλήττουν την πλειονότητα του πληθυσμού και να έχουν σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώσεις για την οικονομική σταθερότητα της. Επίσης ο κ. Χουντής γνωρίζει ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης ενισχύει μόνο συγκεκριμένες περιπτώσεις επειγουσών ενεργειών στις οποίες έχουν προβεί οι δημόσιες αρχές. Οι ιδιωτικές απώλειες συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της γεωργίας δεν αποζημιώνονται από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Συνεπώς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ακόμα και εάν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις ήταν πλήρως αναρμόδιο για την υποβολή τέτοιου αιτήματος.
3. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Χουντής θα πρέπει να γνωρίζει ότι για τον τομέα της γεωργίας για τις ζημιές τόσο στο φυτικό όσο και στο ζωικό κεφάλαιο και ιδιαίτερα για τους μαστιχοπαραγωγούς στη Χίο, έχει ήδη καταρτισθεί έγκαιρα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νήσων Αιγαίου μακροχρόνιο πρόγραμμα κάλυψης απώλειας εισοδήματος των γεωργών και αποκατάστασης των ζημιών το οποίο υποβάλλεται, μαζί μ’αυτό για τις πυρκαγιές όλης της χώρας, στις 28 Δεκεμβρίου στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία για έγκριση με την καλύτερη δυνατή τεκμηρίωση (προθεσμία υποβολής Ιανουάριος 2013).
4. Επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Χουντής πρέπει να γνωρίζουν την βοήθεια και τις αποζημιώσεις που έχουν ήδη παρασχεθεί στην Χίο. Οι κρίσιμες ημέρες που περνάει η χώρα δεν επιτρέπουν την μικροπολιτική σκοπιμότητα και εκμετάλλευση. Ειδικά δεν επιτρέπουν την εκμετάλλευση της αγωνίας του πληθυσμού του ακριτικού νησιού της Χίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να κάνει πλέον καθημερινότητα την τυφλή μικροπολιτική με κάθε μέσο.
_____________

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΟ18 Δεκεμβρίου, 2012
Με αφορμή τις δηλώσεις βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τη μη ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για τις πυρκαγιές της Χίου από το υπουργείο Ανάπτυξης διευκρινίζονται τα εξής:
«Υπενθυμίζουμε στους δυο βουλευτές ότι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να ενεργοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι:
-Το ύψος των ζημιών να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 0,6% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος ή
-Να έχουν προκληθεί σημαντικές μακροχρόνιες επιπτώσεις στην πλειονότητα του πληθυσμού της Περιφέρειας, εν προκειμένω του Βορείου Αιγαίου καθως και στο περιφερειακό ΑΕΠ.
Στην περίπτωση της Χίου δεν ίσχυε καμία από τις δύο προϋποθέσεις. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν υπεβλήθη αίτημα αποζημίωσης στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Για τον ίδιο λόγο, αιτήσεις αποζημίωσης που υπεβλήθησαν στο Ταμείο για τις πυρκαγιές στην Αττική το 2009 και τις πλημμύρες στην Εύβοια το 2010, απερρίφθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σημειώνεται η Κυβέρνηση έσπευσε από την αρχή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και έχει καταβάλλει αποζημιώσεις από τον Προϋπολογισμό.
Μένουμε στα στοιχεία, η κριτική δεν μας αφορά.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΚΩΤΤΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Σε μια περίοδο που βαθαίνει η καπιταλιστική κρίση και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα έχουν πληρώσει βαρύ τίμημα με απολύσεις,  επιβολή εκ περιτροπής εργασία, ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, μειώσεις μισθών και  μη καταβολή δεδουλευμένων, η εργοδοσία της ΑΛΗΘΕΙΑΣ προχώρησε  στην απόλυση της συναδέλφισσας Ευγενίας Κώττη, αντιπροέδρου του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Χίου και στελέχους του ΠΑΜΕ, μετά από 21 χρόνια δουλειάς.
Η απόλυσή της δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, ούτε είναι απόρροια της κρίσης, καθώς προηγήθηκαν μεθοδεύσεις μηνών, ανάμεσά τους αφαίρεση δημοσιογραφικών εκπομπών της και άλλων υπονομευτικών ενεργειών. Παράλληλα, με την πολύμηνη καθυστέρηση πληρωμής των δεδουλευμένων της, έγινε προσπάθεια από την εργοδοσία να ανατραπούν οι υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις της και να της επιβληθεί εκ περιτροπής εργασία μιας μέρας την εβδομάδα, μερική απασχόληση, δραματική μείωση του μισθού της  με  απώτερο σκοπό την αντικατάστασή της είτε από φθηνό, ευέλικτο εργασιακό δυναμικό είτε από «εθελοντές», μη σχετικούς προς τη δημοσιογραφία, που χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά και μεθοδευμένα για να καλύψουν ανέξοδα για την επιχείρηση μέρος του τηλεοπτικού προγράμματος με αρνητικές συνέπειες στην ίδια.
Η απόλυση της συναδέλφισσας που αρνήθηκε να σκύψει το κεφάλι, να συναινέσει στο νέο εργασιακό μεσαίωνα και προχώρησε σε εξάμηνη επίσχεση εργασίας διεκδικώντας την καταβολή των οφειλόμενων δεδουλευμένων, είναι εκδικητική.
 Αποδεικνύεται ότι τα θύματα της καπιταλιστικής κρίσης είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι την περίοδο της ανάπτυξης δεν μοιράστηκαν τα κέρδη και την ανάπτυξη της επιχείρησης αλλά σήμερα καλούνται να μοιραστούν τις ζημιές της και οδηγούνται στην απόλυση και την ανεργία. Επίσης ότι ο μόνος τρόπος για να προστατευθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι ο αγώνας και η αντίσταση στις εργοδοτικές απαιτήσεις και η ανυποχώρητη διεκδίκηση δεδουλευμένων και υφιστάμενων εργασιακών σχέσεων.
Η εργοδοσία της ΑΛΗΘΕΙΑΣ όπως και πλήθος άλλοι εργοδότες αξιοποίησαν το νέο αντεργατικό οπλοστάσιο της κυβέρνησης, της τρόϊκας, καθώς μείωσε μισθούς, απέλυσε  εργαζόμενους, εφάρμοσε την εκ περιτροπής εργασία, άφησε απλήρωτους εδώ και μήνες τους εργαζόμενους.
 Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων καταγγέλλει την αντεργατική απόλυση της εργοδοσίας της ΑΛΗΘΕΙΑΣ που στηρίζει την κυβέρνηση του μνημονίου και απαιτεί:
- Την άμεση καταβολή των οφειλόμενων δεδουλευμένων των εργαζομένων της ΑΛΗΘΕΙΑΣ
- Καμία απόλυση  και ανατροπή των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων
- Τήρηση των συμφωνηθέντων για την καταβολή οφειλομένων μισθών και αποζημίωσης.
Επίσης καλούμε όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, να ορθώσουν το ανάστημά τους απέναντι στην εργοδοτική τρομοκρατία και τους εκβιασμούς για μειώσεις μισθών και αλλαγή εργασιακών σχέσεων. Να παλέψουμε μαζί συλλογικά και οργανωμένα, συσπειρωμένοι γύρω από το ταξικό Σωματείο ώστε να προασπίσουμε τα δικαιώματά μας, να κρατήσουμε ψηλά το κεφάλι, να διασφαλίσουμε την επιβίωση και την αξιοπρέπειά μας.
Τέλος εκφράζουμε την ταξική μας αλληλεγγύη σε όλους του απολυμένους, απλήρωτους και εκ περιτροπής εργαζόμενους αλλά και τους συναδέλφους μας που έχουν υποστεί μείωση μισθού και τους καλούμε να παλέψουν μαζί μας για να μην περάσουν τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα που προωθούν κυβέρνηση, Ε.Ε. και Δ.Ν.Τ.

ENHMEΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ1.      Το πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών στην αγροτική παραγωγή και ειδικότερα για τη μαστίχα που έχει ήδη καταρτιστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, υποβάλλεται μαζί με αυτό για τις πυρκαγιές όλης της χώρας στις 28 Δεκεμβρίου και δεν έχει καμία σχέση με το Ταμείο Αλληλεγγύης. Γενικότερα ο τομέας της γεωργίας (ζημιές στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο) δεν σχετίζεται με το Ταμείο Αλληλεγγύης, αλλά με το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Γεωργίας) και εθνικούς πόρους.

2.      Η χρηματοδότηση των αναδασώσεων, τα αντιπλημμυρικά και αντιαποσαρθρωτικά έργα γίνεται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (για την προγραμματική 2007 – 2013, Μέτρο 226 ‘‘Αποκατάσταση του δυναμικού των δασών και εισαγωγή δράσεων πρόληψης) που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Καμία από αυτές τις δράσεις δεν καλύπτεται από το Ταμείο Αλληλεγγύης.

3.       Το Ταμείο Αλληλεγγύης, που δημιουργήθηκε το 2002, χορηγεί έκτακτη βοήθεια στα Κράτη Μέλη για περιπτώσεις μεγάλων φυσικών καταστροφών. Καλύπτει μέρος των κρατικών δαπανών που γίνονται για άμεση αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών και του εξοπλισμού τους, την εφαρμογή προσωρινών μέτρων στέγασης και χρηματοδότηση υπηρεσιών διάσωσης, την άμεση διασφάλιση υποδομών πρόληψης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αφορά σε χρηματοδότηση μη ασφαλισμένων ζημιών.
Για την ένταξη στο ταμείο πρέπει κατ’ ελάχιστο σωρευτικά να ισχύουν: Α) Να είναι φυσική καταστροφή. Β) Εντός 4 εβδομάδων από το συμβάν να έχει γίνει πλήρης και αναλυτική απογραφή των ζημιών ώστε να υποβληθεί το αίτημα. Γ) Πρέπει να είναι γνωστό ποιες υποδομές και επενδύσεις ήταν ασφαλισμένες και ποιες όχι (και ιδιωτικές). Δ) Πρέπει να πληρείται το εθνικό κριτήριο (η καταστροφή να αντιπροσωπεύει το 0,6% του ΑΕΠ ή 3 δισ. Ευρώ), ενώ στο περιφερειακό επίπεδο ή στις απομακρυσμένες περιοχές μπορεί να μην ισχύει το ποσοτικό κριτήριο, αλλά πρέπει να έχει υποστεί σημαντική και ανεπανόρθωτη ζημιά στην κοινωνική και οικονομική καθημερινότητα του 50% του πληθυσμού.
Ειδικότερα μία φωτιά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ευθέως φυσική καταστροφή, πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν υπόνοιες εμπρησμού. Επιπλέον η Χίος αντιπροσωπεύει στο σύνολό της το 0,3% του ΑΕΠ της χώρας, ποσοστό στο μισό του ορίου, ενώ το περιφερειακό κριτήριο δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί με κανέναν τρόπο.
Στο συνέδριο του Ιδρύματος Τσάκου (15 και 16 Οκτωβρίου 2012) για την αποκατάσταση των συνεπειών της φωτιάς της Χίου, ο εκπρόσωπος του Επιτρόπου για την περιφερειακή πολιτική κος Sweet  είχε σαφώς τοποθετηθεί λέγοντας ότι δεν μπορεί να εγκριθεί τέτοιο αίτημα για τη Χίο.
4.      Στην απάντηση του Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής προς τον κ. Χουντή για την ενεργοποίηση του Ταμείου σε απομακρυσμένες περιοχές δεν αναφέρεται καμία έγκριση από το Ταμείο Αλληλεγγύης για φωτιά: Γαλλία/Ρεϋνιόν κυκλώνας, Γαλλία/Μαρτινίκα τροπική καταιγίδα, Πορτογαλία/Μαδέρα πλημμύρες. Υπό εξέταση το αίτημα της Ισπανίας για τις πυρκαγιές στα Κανάρια νησιά.

5.      Για την Ελλάδα είχε εγκριθεί βοήθεια, για 1η φορά από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, για τις πλημμύρες του Έβρου του 2006 όπου ο φάκελος είχε κριθεί σαφής όπως και η κοστολόγηση των παρεμβάσεων και των συνεπειών της καταστροφής. Αίτημα του 2003 για το σύνολο σχεδόν της χώρας (πλην των νησιών του Ιονίου και του Βορείου Αιγαίου) που είχε πληγεί από θεομηνία είχε απορριφθεί ως ασαφές και ατεκμηρίωτο. Επίσης αίτημα της Ελλάδας για τις φωτιές του 2009 στην Αττική είχε απορριφθεί.

6.      Χρηματοδοτήσεις έργων αποκατάστασης:
-          Το πρόγραμμα για την αποκατάσταση στη φυτική παραγωγή και την ανασκίνωση υποβάλλεται στις 28.12.2012. Έχει τεκμηριωθεί πλήρως και ζητείται η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων με την τροποποίηση των κριτηρίων για τους μη κατ’ επάγγελμα αγρότες.
-          300.000 Ευρώ στην ΠΕ Χίου για έργα οδοποιίας από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας/Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
-          350.000 Ευρώ στο Δήμο από το Υπουργείο Εσωτερικών για άμεσες ανάγκες (ανακοίνωση Δήμου)
-          325.000 Ευρώ έχουν δοθεί από το Πράσινο Ταμείο και έχει ξεκινήσει το αντιπλημμυρικό στη Νέα Μονή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση/Δασαρχείο)
-          Έχουν επιταχυνθεί οι εντάξεις και οι πληρωμές συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Μπαλτατζής) Ενδεικτικά αναφέρονται: Καταβολή 180.000 Ευρώ για τα δίκτυα του Κατράρη, πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων των κτηνοτρόφων,  επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες, προχώρησε το LEADER Αλιείας και το ΟΠΑΑΧ της ΕΤΑΧ, πληρώνονται από το Αλιείας οι ενισχύσεις για την απόσυρση των σκαφών των αλιέων, έχουν προχωρήσει σχεδόν όλες οι πληρωμές των δημοσίων έργων που είναι σε εξέλιξη για όσα έχουν αποσταλεί σωστά δικαιολογητικά, χρησιμοποιήθηκε το Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας για την πρόσληψη 25 ατόμων για τα αντιπλημμυρικά έργα.
-          Ο ΕΛΓΑ έχει καταβάλει τις αποζημιώσεις για όσες περιπτώσεις είχαν ασφαλιστεί οι παραγωγοί.
-          Ενισχύθηκε από την Αποκεντρωμένη και το Στρατό με προσωπικό ο Δήμος και το Δασαρχείο για τις αντιπλημμυρικές μελέτες. Πριν 15 ημέρες ολοκληρώθηκαν οι επεμβάσεις μηχανημάτων του Στρατού για αντιπυρικές ζώνες και σημειακές επεμβάσεις οδοποιίας στη Βόρεια Χίο όπου προτάθηκαν από το Δασαρχείο και το Δήμο.
-          Η κάλυψη των κτηνοτρόφων και των μελισσουργών σε ζωοτροφές ΔΕΝ μπορεί να γίνει με χρήματα του δημοσίου (μη επιλέξιμη δαπάνη) και γίνεται μέσω των χορηγιών της Τράπεζας Πειραιώς και των Εφοπλιστών


ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟN ΜΕΟΘ
Ο Μ.Ε.Ο.Θ σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση,την Κυριακή 23-12-2012 στην αίθουσα Φιλοπτώχου Θυμιανών.στις 18:30. Το παιδικό τμήμα θεάτρου θα παρουσιάσει τα "88 ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ" του Ε.Τριβιζά. Επιμέλεια κ. Α.Λυκουρίνα, θεατρολόγος, το μουσικό τμήμα θα παρουσιάσει χριστουγεννιάτικα τραγούδια και η παιδική χορωδία τα κάλαντα. Επιμέλεια ο δάσκαλος μουσικής κ. Γ.Σκανδάλης.

YOYO : ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΧΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/12/2012 ΣΤΟ ΟΜΗΡΕΙΟ


YOYO
Κωμωδία 1965, Γαλλία. 92’
Σκηνοθεσια: Πιέρ Ετέξ
Σενάριο: Πιέρ Ετέξ, Ζαν-Κλωντ Καριέρ
Ηθοποιοι: Πιέρ Ετέξ, Φιλίπ Ντιονέ, Κλοντίν Οζέρ.
Πιέρ Ετέξ: Ένας άγνωστος  κωμικός που μια περιπέτεια με τα δικαιώματα των ταινιών του τον έριξε στην αφάνεια, για να μπορέσουν να βρουν το δρόμο τους πάλι για τις αίθουσες μετά από 45 χρόνια. Και ομως, οι Τζέρυ Λιούις και Γούντι Άλλεν εξέφρασαν απερίφραστα τον θαυμασμό τους γι’ αυτόν. Κι όμως, εθήτευσε δίπλα στον μεγάλο Ζακ Τατί και αφομοίωσε δημιουργικά τον δάσκαλο του, τον Τσάρλι Τσάπλιν και τον Μπάστερ Κητον. Ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε κι εμεις αυτόν τον σπουδαίο κωμικό και κλόουν.
Ο Γιο-Γιο είναι εκατομυριούχος όμως είναι δυστυχισμένος. Αγαπάει μια ακροβάτισα αλλά δεν μπορουν να είναι μαζί. Κι έρχεται το οικονομικό Κραχ και χάνει όλη του την περιουσία. Και ναι είναι ελεύθερος να βρει την γυναίκα που αγαπά. Κάνουν ένα γιο ο οποίος οταν μεγαλώσει γίνεται σπουδαίος και πλούσιος κλόουν. Αγοράζει την έπαυλη του πατέρα του, την ανακαινίζει και τον προσκαλει να επιστρέψει.
 Εκείνος όμως αρνείται.
Φόρος τιμής στο βουβό κινηματογράφο (τα πρώτα 30΄ η ταινία είναι βουβή με τον ήχο ομως να είναι πανταχού παρών) και το τσίρκο (ο ίδιος ο Πιερ Ετέξ ήταν και κλόουν), ταχυδακτυλουργικά γκαγκ, εξαιρετικό timing, κομψή χορογραφία, σάτιρα της αστικής τάξης και της ματαιοδοξίας του ανθρώπου, ωδή στον έρωτα και την ελευθερία. Υπέροχη χάρη κι ελαφρότητα που μας κάνει να μελαγχολούμε για την χαμένη αθωότητα και γιατί τέτοιες ταινίες δε γίνονται πια.

H OMΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣΠροχώρησαν οι νομικές διαδικασίες ώστε η ομάδα της αστρονομίας Χίου να γίνει σύλλογος 

Γ.ΘΕΟΤΟΚΑΣ : "ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΝΕΥΜΑ"

Αποσπάσματα από ένα πολύτιμο βιβλίο που γράφτηκε 83 χρόνια πριν -ακόμα ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είμαστε χωρίς να έχουμε κάνει ούτε βήμα από τότε

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ


Ο Γιώργος Θεοτοκάς έγραψε το 1929, σε ηλικία 24 ετών το συναρπαστικό δοκίμιο Ελεύθερο Πνεύμα (εκδ. Εστία) το οποίο αργότερα ονομάστηκε «πνευματικό μανιφέστο» της γενιάς του ΄30 (στην οποία ανήκουν και ο Γιώργος Σεφέρης, ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Ανδρέας Εμπειρίκος, ο Στρατής Μυριβήλης, ο Κοσμάς Πολίτης, ο Μ. Καραγάτσης, ο Άγγελος Τερζάκης). Πρόκειται για ένα ολιγοσέλιδο κείμενο που έχει απασχολήσει περισσότερο από κάθε άλλο δοκίμιο την ελληνική διανόηση. Είναι ένα ορμητικό γεμάτο δυναμισμό κείμενο ευρωπαϊκά προσανατολισμένο και ριζοσπαστικό στην αντιμετώπιση του παρελθόντος. Ο Γιώργος Θεοτοκάς προσπάθησε όπως πολλοί της γενιάς του να αντιπαραβάλει την «πλευρά του Ελληνικού της Ελλάδας και όχι της Ελλάδας όπως την φαντάζονται οι Ευρωπαίοι». Με δύο λόγια το ζήτημα της ελληνικότητας της γενιάς του 30 συνοψίζεται τελικά στο τι θα δημιουργήσεις ως σύγχρονος Έλληνας που όχι μόνο να είναι αυθεντικά δικό σου, αλλά να ενδιαφέρει και τους ξένους.
Υ.Γ. Οι σκέψεις του νεαρού Θεοτοκά το 1929 είναι σαν ευφυείς διαπιστώσεις της κρίσιμης εποχής που ζούμε. Ογδόντα τρία χρόνια μετά ακόμα ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είμαστε χωρίς να έχουμε κάνει ούτε βήμα από τότε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ Γ. ΘΕΟΤΟΚΑ
«Την έλλειψη αληθινής ανάπτυξης, φανερώνει καλά και η έλλειψη ανοχής και ψυχραιμίας που χαρακτηρίζει σχεδόν πάντα τις ελληνικές συζητήσεις. Όταν εκδηλωθεί μια διαφωνία, η πρώτη δουλειά των Ελλήνων είναι να αρνηθούν ολότελα τη σημασία του αντιπάλου. Πώς μπορεί να είναι σοβαρό υποκείμενο αφού τολμά να λέει όχι όταν εμείς λέμε ναι; Να πάει πρώτα να μάθει γράμματα κι ύστερα να έρθει να συζητήσει μαζί μας.
Αυτό δεν είναι όλο. Τον αρνούνται και ως άτομο. Είναι φαύλος και κακόπιστος. Είναι κουτός. Είναι παλαβός. Είναι αίσχος για την Ελλάδα να υπάρχει ένα τέτοιος άνθρωπος. Είναι δημόσιος κίνδυνος. Πρέπει να εκλείψει οπωσδήποτε, να εξολοθρευτεί, να καταργηθεί, να μην μείνει κανένα ίχνος του στο πρόσωπο της Γης. Δεν κατορθώνουν να πιστέψουν οι Έλληνες ότι ένας άνθρωπος που σκέπτεται διαφορετικά από αυτούς μπορεί να είναι πολύ άξιος, πολύ έντιμος, πολύ χρήσιμος άνθρωπος. Άξιοι, έντιμοι, χρήσιμοι είναι μονάχα αυτοί που συμφωνούν μαζί μας. Οι άλλοι όλοι: φωτιά και τσεκούρι!
Μεσ’ στο δημιουργικό αναβρασμό της σημερινής Ευρώπης τι θέση κρατά η Ελλάδα; Τι συμβολή προσφέρουμε στις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται τριγύρω μας; Τίποτα! Το αισθανόμαστε βαθιά μόλις περάσουμε τα σύνορά μας πως δεν αντιπροσωπεύουμε τίποτα, πως κανείς δεν μας λογαριάζει στα σοβαρά, πως δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε τη θέση που κρατούμε στην Ευρώπη, πως είμαστε στα μάτια των ξένων μονάχα χρηματομεσίτες, βαπορατζήδες και μικρομπακάληδες και τίποτα περισσότερο. Αφού περιπλανηθούμε αρκετά μεσ’ στον ευρωπαϊκό πολιτισμό γυρνούμε κάποτε στο σπίτι με σφιγμένη την καρδιά. Που είναι λοιπόν οι Έλληνες; Τους γυρέψαμε παντού και δεν τους βρήκαμε πουθενά.
Υπάρχουν όμως σε αυτό το σημείο, όπως σ’ όλα, διάφοροι ορίζοντες και διάφορες προοπτικές. Οι νοικοκυραίοι, αντιπρόσωποι της σημερινής ελληνικής αρμοδιότητας, θα μας πουν πως δεν είναι η ώρα κατάλληλη για να ξυπνούμε στους νέους τον έρωτα των υψηλών έργων, αφού το πάθος αυτό τους κάνει να αρνηθούν κάθε πνευματική και ηθική τάξη, να απομακρυνθούν από κάθε σοβαρή και κοινωφελή σταδιοδρομία, να ριχτούν σε τρελές, περιπέτειες, που τις περισσότερες φορές καταστρέφουν τη ζωή τους. Σήμερα, θα μας πουν, περισσότερο από πάντα, η Ελλάδα θέλει φρόνιμους νέους γεωπόνους, μηχανικούς, δασκάλους, οικονομολόγους, κι όχι ανήσυχους ονειροπόλους, που ταράζουν το έργο της περισυλλογής, που δεν προσφέρουν καμιά εκδούλευση στον τόπο και καταντούν συνήθως παράσιτοι. Θα απαντήσουμε δόξα τω Θεώ, οι φρόνιμοι νέοι δεν λείπουν στην Ελλάδα. Οι νοικοκυραίοι του Κράτους και του πνεύματος θα βρουν τριγύρω τους στρατιές από καλά παιδιά τέτοια που τα θέλουν, και δεν έχουν παρά να λάβουν τον κόπο να διαλέξουν τους πιο φρόνιμους ανάμεσα στους φρόνιμους για να τους εμπιστευθούν τους γυαλιστερούς τίτλους και τις πολύτιμες θέσεις. Δεν θα αφήσουμε όμως τη νοικοκυροσύνη να καταχτήσει ολόκληρη την ελληνική νιότη. Αν οι άνθρωποι που διευθύνουν χρειάζονται πολλούς νοικοκυραίους εμείς χρειαζόμαστε μερικές ταραγμένες ψυχές. Μα την αλήθεια, δεν βλέπουμε σε τι θα χρησιμεύει αυτός ο τόπος, αν πρόκειται να σβήσουν ολότελα το θείον πυρ;
Τη φωτιά της δημιουργίας δεν την συντηρούν οι φυλακισμένοι φύλακες της κληρονομιάς των νεκρών, ούτε οι λογικοί και πραχτικοί που περπατούν πάντα στα σίγουρα και αποφεύγουν να κάνουν ένα βήμα εκεί που το έδαφος κουνιέται κάτω από τα πόδια τους, ούτε οι ήρεμοι επιστήμονες οι φορτωμένοι σοφία μα χωρίς μακρινά οράματα και καμμιά ανησυχία στην ψυχή, ούτε οι μικροί φιλόδοξοι, που έταξαν ως σκοπούς της ζωής τους, τους επαίνους των πρεσβυτέρων, την κοινωνική υπόληψη κι ένα τιμητικό αξίωμα. Είναι γεμάτοι τέτοιους ανθρώπους οι δρόμοι της Αθήνας κι ωστόσο η Ελλάδα δε δημιουργεί, η Ελλάδα δεν πραγματοποιεί τίποτα όμορφο. Η Ελλάδα -ας πω την τρομερή λέξη- δεν επιδιώκει τίποτα το μεγάλο. Τη φωτιά την συντηρούν οι ανυπόταχτοι, οι ανικανοποίητοι, οι τυχοδιώκτες της ψυχής και τους πνεύματος, οι άνθρωποι που τους σέρνει το πλεόνασμα των δυνάμεών τους, πιο μακριά από τους ορίζοντες και πιο υψηλά από το επίπεδο του πλήθους. Τη συντηρεί ο Άσωτος Υιός. Αν αυτός λείψει, ο τόπος σας όσο κι αν τον νοικοκυρέψετε δε θα αξίζει πολλά.
Αλίμονο στην Ελλάδα, αν στηρίζει το μέλλον της μονάχα στις άμορφες μάζες των φρόνιμων παιδιών. Το ιδανικό τους είναι μια ήρεμη και γλυκιά μεσημβρινή Ελβετία, υπόδειγμα τάξης, άνεσης και μακαριότητας, χωρίς καμμία αγωνία, κανένα μεγάλο όνειρο, καμμιά τρέλα, καμμιά δημιουργική πνοή. Μα είναι δυνατό να καταντήσει Ελβετία αυτή η χώρα του Οδυσσέα;
Μερικοί μάλιστα ρίχνουν στο κράτος τις μεγαλύτερες ευθύνες για την κατάσταση. Είναι νομίζω μεγάλη παρεξήγηση των πραγμάτων να περιμένει κανείς από το Κράτος να δημιουργήσει πνευματική ζωή. Ούτε οι Ακαδημίες δημιουργούν λογοτεχνία, ούτε τα Πανεπιστήμια σκέψη, ούτε τα Εθνικά Θέατρα θεατρική κίνηση. Τα επίσημα ιδρύματα παρακολουθούν (συνήθως με καθυστέρηση μιας γενεάς) τη δημιουργία που συντελείται αυθόρμητα στον ελεύθερο αέρα. Τη μελετούν, τη σχολιάζουν, τη διατηρούν στα αρχεία τους. Είναι οι αποθήκες της πνευματικής ζωής. Όταν το Κράτος φιλοδοξεί να παίξει τον πρώτο ρόλο στην πνευματική κίνηση, τα κάνει όλα θάλασσα. Το ελεύθερο πνεύμα το μεταβάλλει σε πνεύμα της πολιτικής σκοπιμότητας και την τέχνη την καταντά γραφειοκρατία. (…) Τα μόνα καθήκοντα του Κράτους είναι να συγχρονίσει την αναχρονιστική εκπαίδευσή μας και να σέβεται την ελευθερία της σκέψης. Ας μην του ζητούμε περισσότερα γιατί υπάρχουν πιθανότητες πως θα μας κάνει να μετανοήσουμε.
Πάρετε στην τύχη μερικά από τα σημερινά έντυπα, στίχους, αφηγήσεις, συζητήσεις ιδεών. Τι θα συναντήσετε σχεδόν παντού; Ανία, απογοήτευση, νοσταλγία των περασμένων, μοιρολατρεία, ηττοπάθεια. Μπορώ να αναφέρω εδώ λόγια των πιο φωτισμένων ανθρώπων της Ελλάδας, που μοιάζουν κραυγές ναυαγών. Τι ανάγκη να προσπαθήσουμε, να αγωνιστούμε, να ζήσουμε, αφού «τίποτα δεν μπορεί να γίνει στο Ρωμέικο;». Τέτοιο είναι το δίδαγμα που εξάγεται από τα λόγια των περισσοτέρων πνευματικών οδηγών μας. Η σπουδαιότερη ασχολία τους είναι να καταστρέφουν τις ελπίδες των νεωτέρων τους και να συντηρούν το μαρασμό της Ελλάδας. Δεν έχω όρεξη να τους κατηγορήσω. Είναι φυσικό να μην περιμένουν τίποτα από το μέλλον οι άνθρωποι που είδαν όλα τα όνειρά τους να εξευτελίζονται… Κι είναι επίσης φυσικό ότι αυτοί οι νικημένοι, που έπαυσαν να πιστεύουν στον εαυτό τους, δεν επιτρέπουν στους άλλους να έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση.
Είμαστε τσακισμένοι, μαραμένοι, χαμένοι μεσ’ στον κυκεώνα της σύγχρονης ζωής. Κανείς δεν περιμένει κάτι καλό από την Ελλάδα. Καμμιά ελπίδα δεν χαράζει πουθενά. Η στιγμή αυτή είναι βέβαια μια θαυμάσια στιγμή»