Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Εξετάσεις για αποφοίτους ΙΕΚ μετά από δύο χρόνια


Μετά από δύο χρόνια που δεν είχαν προκηρυχθεί εξετάσεις για τους αποφοίτους ΙΕΚ, ο ΕΟΠΠΕΠ ανακοίνωσε την διενέργεια εξετάσεων. Ειδικότερα, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας για τη διενέργεια των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ 1ης Περιόδου 2014.
Από το 2012 δεν έχουν διεξαχθεί εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για τους αποφοίτους των ΙΕΚ με αποτέλεσμα αυτό το διάστημα οι απόφοιτοι να μην μπορούν να λάβουν την πιστοποίηση των ειδικοτήτων τους.
Δικαίωμα Συμμετοχής στις εξετάσεις αποφοίτων ΙΕΚ
Α) Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., για όλες τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. έχουν όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους έως την 30.06.2014 και είναι δικαιούχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).
Β) Ειδικά για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών» δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις, έχουν όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους έως την 30.06.2014, είναι δικαιούχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και κατέχουν τις άδειες όλων των κατηγοριών οδήγησης {Α, Β, C, D και CΕ} καθώς και, οι διπλωματούχοι μηχανικοί Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης σχολής και οι πτυχιούχοι Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Οχημάτων, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους, καθώς και ισχύουσα άδεια οδήγησης των οχημάτων κατηγοριών Α, Β, C, D και CΕ.
Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης
Από τις 18.07.2014 ξεκινά η διαδικασία υποβολής της Ηλεκτρονικής Αίτησης.
Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής τους στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr).
Τα βήματα για τη διαδικασία υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. είναι τα εξής:
ΒΗΜΑ 1ο:
Α) Για να μπορέσετε να ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής στη Διαδικασία Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., πρέπει πρώτα να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο σύστημα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Β) Πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος:
Για όλες τις ειδικότητες, εκτός της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών», καταθέτει στο λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 125/54044-94, ΙΒΑΝ GR89 0110 1250 1250 0000 1255 4004 494) εξέταστρα ποσού πενήντα ευρώ (50,00 ?) για κάθε μέρος της εξέτασης, στο οποίο συμμετέχει, και συγκεκριμένα:
α) για το Θεωρητικό Μέρος πενήντα ευρώ (50,00 ?)
β) για το Πρακτικό Μέρος πενήντα ευρώ (50,00 ?)
Για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών», καταθέτει στο λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 125/54044-94, ΙΒΑΝ GR89 0110 1250 1250 0000 1255 4004 494):
α) για τη συμμετοχή στο Θεωρητικό Μέρος: πενήντα ευρώ (50,00 ?) για τη γραπτή εξέταση και πενήντα ευρώ (50,00 ?) για την προφορική εξέταση και
β) για τη συμμετοχή στο Πρακτικό Μέρος: πενήντα ευρώ (50,00 ?) ανά
κατηγορία οχήματος (A, B, C, D, CE).
Μετά την κατάθεση ο καταθέτης πρέπει να παραλάβει (ή να εκτυπώσει σε περίπτωση internet banking) τις αποδείξεις καταβολής εξετάστρων (αποδεικτικά) για τη συνολική ή την κάθε κατάθεση ξεχωριστά, στις οποίες θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου – καταθέτη.
Οι αποδείξεις καταβολής των εξετάστρων φυλάσσονται γιατί αποτελούν μέρος των δικαιολογητικών.
ΒΗΜΑ 2ο:
Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά, μετά τις 12:00 μ.μ., την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεση των παραπάνω εξετάστρων.
Δικαιολογητικά
Θα ακολουθήσει ΑΜΕΣΑ ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τον χρόνο και τρόπο υποβολής της έντυπης Αίτησης και των απαιτούμενων Δικαιολογητικών.
Α) Δικαιολογητικά συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. για όλες τις ειδικότητες, εκτός της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών», είναι τα κάτωθι:
i. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση Συμμετοχής.
ii. Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).
iii. Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
iii. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου προσκομίζοντας συγχρόνως το διαβατήριο ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής. Εάν από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός, προσκομίζεται και πιστοποιητικό γεννήσεως.
iv) Απόδειξη καταβολής των ως άνω εξετάστρων.
Δικαιολογητικά συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών», είναι τα κάτωθι:
Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση Συμμετοχής.
Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) για αποφοίτους Ι.Ε.Κ. ή επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης σχολής για διπλωματούχους μηχανικούς ή επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Α.Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Οχημάτων για πτυχιούχους Α.Τ.Ε.Ι.
Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) ή επικυρωμένο αντίγραφο του Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. για τους υποψήφιους οι οποίοι είναι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ., που αποκτήθηκε έως την έναρξη της εφαρμογής του Π.Δ.208/2002, οι οποίοι δεν έχουν αρχίσει ή δεν έχουν ολοκληρώσει το Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός προσκομίζεται και πιστοποιητικό γεννήσεως.
Αντίγραφο της άδειας οδήγησης των κατηγοριών Α, Β, C, D και CΕ. Η προσκόμιση των ανωτέρω αντιγράφων των αδειών οδήγησης γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους. Υποψήφιος ο οποίος δεν κατέχει την άδεια οδήγησης των ανωτέρω κατηγοριών κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, υποβάλλει υπεύθυνη
δήλωση ότι θα την προσκομίσει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους, άλλως δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του στις εξετάσεις και δεν έχει δικαίωμα αναζήτησης του ποσού των εξέταστρων που έχει καταθέσει.
Απόδειξη καταβολής των ως άνω εξετάστρων.
Για να αναζητήσετε την Κοινή Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ.
Πηγή: news247.gr


aftodioikisi.gr

Πειραιάς: Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών σε επιχειρήσεις που ταλαιπωρούνται από τα εργοτάξια Μετρό και Τραμ


Σε μια πολύπλευρη και στοχευμένη προσπάθεια του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς να βοηθήσει στην επιβίωση των επιχειρήσεων του κέντρου της πόλης, των οποίων η λειτουργία ήδη δοκιμάζεται σοβαρά από τις συνέπειες των έργων επέκτασης σε ΜΕΤΡΟ & ΤΡΑΜ, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, απέστειλε στις 18/7/14, σχετικές επιστολές στον Υπουργό Εργασίας, κ. Γιάννη Βρούτση και τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., κ. Θεόδωρο Αμπατζόγλου, για την επιδότηση των εργοδοτικών τους εισφορών. Το αίτημα είναι αντίστοιχο της πρωτοβουλίας για τη περιοχή της Θεσσαλονίκης με αριθ. 4/2014 που ισχύει από 16/7/14 και αφορά στη δημόσια πρόσκληση προς ιδιωτικές επιχειρήσεις για υποβολή αιτήσεων στο «Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών επιχειρήσεων που, λόγω της θέσης τους, επηρεάζεται η λειτουργία τους από τα έργα κατασκευής του ΜΕΤΡΟ».
Το Ε.Β.Ε.Π. και ο Ε.Σ.Π. υπέβαλαν στο Υπουργείο Εργασίας και τον Ο.Α.Ε.Δ. υπόδειγμα πρότασης για δημόσια πρόσκληση προς τις πειραϊκές ιδιωτικές επιχειρήσεις για ένταξή τους σε αντίστοιχο πρόγραμμα επισυνάπτοντας, σχετικούς πίνακες και χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των έργων της Αττικό Μετρό και της Τραμ Α.Ε.., που υπερκαλύπτουν το 18μηνο της επιχορήγησης του Ο.Α.Ε.Δ.. Το Επιμελητήριό μας, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς, μπορεί άμεσα να προσδιορίσει με ακρίβεια τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις και τον αριθμό των εργαζομένων, που θα επηρεαστούν, προϋπολογίζοντας το απαιτούμενο ποσό, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τα αποθεματικά του Ε.Λ.Ε.Κ.Π..
Με δεδομένο το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην αγορά και στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι Πειραϊκές επιχειρήσεις – και όχι μόνο – Ε.Β.Ε.Π. και Ε.Σ.Π. ευελπιστούν στη θετική επίδειξη ενδιαφέροντος, τόσο από τον Υπουργό Εργασίας, όσο και από τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.. Με την υιοθέτηση της εν λόγω κοινής  πρότασης είναι βέβαιο ότι, θα μετριαστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις που θα επιφέρει η εκτέλεση των εν λόγω έργων στους δικαιούχους εργοδότες που στεγάζονται σε ένα κτίριο που έχει είσοδο ή και πρόσοψη ανεξαρτήτως ορόφου, μπροστά από τα εργοτάξια. Βασικοί ωφελούμενοι του προγράμματος είναι βεβαίως οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, αφού προϋπόθεση του προγράμματος είναι να διατηρηθούν όλες οι υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης στις επιχειρήσεις του Πειραιά.

ΟΑΕΔ: Επιδότηση για νέους που θέλουν να στήσουν την δική τους επιχείρηση (αιτήσεις και διαδικασία)


Συνεχίζεται έως την 21η Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων στον ΟΑΕΔ από άνεργους ηλικίας έως 35 ετών, που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους καινοτόμο επιχείρηση.
Πρόκειται για συμπληρωματική πρόσκληση ενδιαφέροντος, που αφορά σε 900 θέσεις, καθώς το πρόγραμμα τρέχει από τις αρχές του 2014 και αφορά στην ενίσχυση συνολικά 2.000 νέων.
Οι θέσεις που παραμένουν «ανοικτές» αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας 7 για τις Περιφέρειες Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος (500 θέσεις) και στον Άξονα Προτεραιότητας 8 για τις Περιφέρειες Αττική, κεντρική και Δυτική Μακεδονία (400 θέσεις).
Εφόσον οι 900 θέσεις καλυφθούν πριν από την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων (δηλαδή πριν από τις 21 Αυγούστου 2014), η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, θα λήξει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.
Επισημαίνεται ότι μετά την αυτόματη λήξη, συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 20% των αρχικών 900 θέσεων και σε κάθε περίπτωση πριν από τις 21 Αυγούστου 2014. Στην περίπτωση αυτή, οι αιτήσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής τους, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις.
Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, δίνεται επίσης η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα, στους υποψήφιους Νέους Ελεύθερους Επαγελματίες (ΝΕΕ) των οποίων η αίτηση – επιχειρηματικό σχέδιο έχει απορριφθεί από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Βασική προϋπόθεση είναι α) να ανακαλέσουν με υπεύθυνη δήλωσή τους την ένσταση που τυχόν έχουν υποβάλει μέχρι τις 17-07-2014 ή β) να μην έχει εκδοθεί μέχρι τις 17-07-2014 από την Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων απόφαση επί της ένστασής τους.
Νέα αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα δεν μπορούν να υποβάλουν οι εξής:
- Οι υποψήφιοι ΝΕΕ των οποίων τα επιχειρηματικά σχέδια έχουν ήδη εγκριθεί από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης,
- Οι υποψήφιοι ΝΕΕ των οποίων τα επιχειρηματικά σχέδια έχουν απορριφθεί από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν έχουν υποβάλει ένσταση μέχρι τις 17-07-2014,
- Οι υποψήφιοι ΝΕΕ των οποίων τα επιχειρηματικά σχέδια έχουν απορριφθεί από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και έχουν υποβάλει ένσταση από τις 18-07-2014 και μετά.
Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα
Η διαδικασία υπαγωγής των NEE στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια.
1 στάδιο:
Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης – επιχειρηματικού σχεδίου, στη σχετική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ.
Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:
• η εξατομικευμένη προσέγγιση από εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ
• η παρακολούθηση προγράμματος συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας σε ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ
• η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια
 2 στάδιο:
Αξιολόγηση σε επίπεδο κατηγορίας κριτηρίων – Επιλεξιμότητα
Επιλογή των προς χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων, από Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης που θα συσταθούν με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.
Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.
Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των εξής κριτηρίων:
Α. Εξετάζεται η πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης ως προς:
• τη χρήση της τυποποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης, με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία και
• το ότι ο ενδιαφερόμενος έχει την ιδιότητα του ανέργου κι έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
Β. Εξετάζεται εάν το επιχειρηματικό σχέδιο πληροί τα παρακάτω κριτήρια:
1. Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης ως προς τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της προκήρυξης.
2. Συμβολή της προτεινόμενης πράξης στους στόχους του αντίστοιχου Άξονα Προτεραιότητας / Θεματικής Προτεραιότητας / Κατηγορίας Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
3. Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επαρκή τεκμηρίωση με ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/ και επαγγελματικής εμπειρίας.
4. Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου (εξέταση πιθανής ύπαρξης επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων, π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού).
5. Ύπαρξη καινοτομιών στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση ή/ και στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης αυτών, με προτεραιότητα σε καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις.
6. Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις με υφιστάμενες επιχειρήσεις καθώς και/ ή συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.
3ο στάδιο: Ένταξη
Η ένταξη στο πρόγραμμα πραγματοποιείται, ύστερα από θετικό επιτόπιο έλεγχο (στο χώρο της επιχείρησης) από εκπροσώπους του Οργανισμού.
Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται:
α) εντός ενός μήνα από την ημερομηνία της γνωστοποίησης της θετικής αξιολόγησης (προέγκρισης) της αίτησης – επιχειρηματικού σχεδίου από την Τριμελή Επιτροπή για τις περιπτώσεις που η έναρξη δραστηριότητας προηγείται της ημερομηνίας αξιολόγησης και β) εντός ενός μήνα από την υποβολή της συμπληρωματικής αίτησης ένταξης για τις περιπτώσεις που η έναρξη δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε μετά την ημερομηνία της θετικής αξιολόγησης.


aftodioikisi.gr

Γ. Βρούτσης: Διευκρινίσεις για την παρακράτηση φόρου από τις συντάξεις


Χωρίς να υπάρχει απολύτως καμία αλλαγή στη συνολική φορολογική επιβάρυνση θα εφαρμοστεί από τον Αύγουστο η μηνιαία παρακράτηση φόρου στους συνταξιούχους που λαμβάνουν περισσότερες από μια συντάξεις, διευκρινίζει το υπουργείο Εργασίας.
Όπως αναφέρει σε ενημερωτικό σημείωμα, αυτό που θα γίνει είναι ότι θα υπάρξει προσαρμογή στο ύψος της μηνιαίας παρακράτησης, ώστε το συνολικό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων να είναι μηδενικό.
Ετσι, από εδώ και εμπρός η μόνη «επαφή» των συνταξιούχων (που δεν έχουν άλλες πηγές εισοδήματος) με την Εφορία θα είναι αποκλειστικά και μόνο η στιγμή της ηλεκτρονικής υποβολής της φορολογικής δήλωσης με τα προσυμπληρωμένα στοιχεία τους, καθώς δεν θα προκύπτει καθόλου φόρος μετά την εκκαθάριση της δήλωσης.
Κατ” αυτό τον τρόπο, στην καταβολή των συντάξεων του Αυγούστου 2014, οπότε και θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα σε αυτή την κατηγορία συνταξιούχων (με δύο ή περισσότερες συντάξεις), θα παρατηρηθούν μικρές αυξήσεις ή μειώσεις.
Από τα αναλυτικά στοιχεία, μάλιστα, προκύπτει ότι με το νέο υπολογισμό 399.231 συνταξιούχοι θα διαπιστώσουν μια μέση αύξηση της τάξης των 15 ευρώ στη μηνιαία σύνταξή τους, λόγω της απαλοιφής της οριζόντιας παρακράτησης του φόρου στις επικουρικές συντάξεις.
Στον αντίποδα, σύμφωνα με το υπουργείο, ένας σημαντικός, επίσης, αριθμός συνταξιούχων με μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές άνω των 750 ευρώ θα διαπιστώσουν μια αύξηση της παρακράτησης φόρου της τάξης των 40 ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο. Για τη μεγάλη πλειοψηφία (70%) αυτών η αύξηση της παρακράτησης δεν θα ξεπερνά τα 30 ευρώ.
Όπως διευκρινίζεται πρόκειται για λογιστικού χαρακτήρα μεταβολές που οφείλονται στο νέο τρόπο υπολογισμού των παρακρατήσεων (επί του συνολικού εισοδήματος από συντάξεις), οι οποίες όχι μόνο δεν αυξάνουν το ύψος της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, αλλά αντίθετα οδηγούν σε ωφέλεια από την εφαρμογή της έκπτωσης του 1,5% επί της μηνιαίας παρακράτησης φόρου. Χάρη δηλαδή στο σφαιρικό νέο τρόπο υπολογισμού η παρακράτηση θα υπολογίζεται και θα εφαρμόζεται στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών και ο συνταξιούχος θα επωφελείται από την έκπτωση του 1,5%.
Σημειώνεται τέλος ότι, το 2014 θα είναι μεταβατικό οικονομικό έτος εφαρμογής του νέου συστήματος υπολογισμού του φόρου εισοδήματος στους συνταξιούχους με δύο ή και περισσότερες συντάξεις, καθώς η αλλαγή στον τρόπο παρακράτησης που θα εφαρμοστεί τον Αύγουστο δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.
Όπως δήλωσε και ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης:
«Αξιοποιώντας το πρότυπο πληροφοριακό σύστημα «ΗΛΙΟΣ» – μέσω του οποίου για πρώτη φορά στη χώρα μας και ύστερα από πολλές δεκαετίες, χαρτογραφήσαμε πλήρως το συνταξιοδοτικό χάρτη της Ελλάδας – αντιμετωπίσαμε με επιτυχία δύο μεγάλες προκλήσεις για την εξυπηρέτηση των συνταξιούχων.
Η πρώτη ήταν να εξαλείψουμε οριστικά τις τριτοκοσμικές εικόνες αναμονής των συνταξιούχων στα ασφαλιστικά ταμεία για να παραλάβουν τις βεβαιώσεις των συντάξιμων αποδοχών τους. Πράγματι, από φέτος κανείς συνταξιούχος δεν περνά πλέον το «κατώφλι» των ταμείων, αφού οι ηλεκτρονικές φορολογικές τους δηλώσεις είναι προσυμπληρωμένες.
Η δεύτερη πρόκληση είναι κανείς πλέον συνταξιούχος να μην περνά και το «κατώφλι» της εφορίας. Αυτό το πετυχαίνουμε, ήδη από την απονομή των συντάξεων του Αυγούστου, με την ενιαία φορολογική αντιμετώπιση όσων παίρνουν δύο, τρεις ή και περισσότερες συντάξεις με αυτούς που παίρνουν μία σύνταξη – ένα δίκαιο μέτρο – και τη μηδενική εκκαθάριση φόρου στο τέλος. Και όλα αυτά χωρίς να μειωθούν οι συντάξεις ούτε κατά ένα ευρώ».


aftodioikisi.gr

H κυβέρνηση απολύει και τους διαθέσιμους που έχουν δικαιωθεί δικαστικά – Ξεκινά από τους σχολικούς φύλακες


Κυβερνητική παρέμβαση στην υπόθεση των σχολικών φυλάκων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας αλλά παραμένουν στις θέσεις τους λόγω δικαστικών αποφάσεων, αποκαλύπτει επιστολή του δικηγόρου Απόστολου Παπακωνσταντίνου προς ΚΕΔΕ και ΠΟΕ-ΟΤΑ. Σύμφωνα με την επιστολή «με πρόσφατες αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ακυρώθηκαν οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, με τις οποίες είχε αποφασιστεί η μη προσβολή με άσκηση εφέσεως της αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών (1240/2014) που δικαίωσε τους σχολικούς φύλακες του δήμου, ενώ το ίδιο αναμένεται να γίνει και στην περίπτωση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας».
Αυτό πρακτικά, σύμφωνα με τον συνήγορο των σχολικών φυλάκων, «κατόπιν τούτου, τίθενται σοβαρά ζητήματα εφαρμογής της εν λόγω (τελεσίδικης) δικαστικής αποφάσεως, ενόψει μάλιστα του γεγονότος ότι η οικεία Υπηρεσία Εντελλομένων του υπόψη Δήμου δεν έχει αποφασίσει ακόμη για την έγκριση των δαπανών μισθοδοσίας τους».
Ο κ. Παπακωνσταντίνου προαναγγέλλει αρχικά την προβλεπόμενη στο άρθρο 151 του ν. 3463/2006 προσφυγή τους και στη συνέχεια, την άσκηση, εφόσον απαιτηθεί, αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου «να προσβάλλουν τις ανωτέρω αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προβάλλοντας αφενός μεν ότι η ερμηνεία και εφαρμογή των κρίσιμων εν προκειμένω νομοθετικών διατάξεων εκ μέρους του είναι εσφαλμένες, αφετέρου δε ότι η εν λόγω ερμηνεία αντιβαίνει ευθέως στην κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα (άρθρο 102 παρ. 2) αρχή της διοικητικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.»
Μάλιστα, ο συνήγορος των σχολικών φυλάκων τονίζει σε ΚΕΔΕ και ΠΟΕ-ΟΤΑ ότι «από την εξέλιξη των εν λόγω υποθέσεων θα καθορισθεί τόσο η τύχη των Σχολικών Φυλάκων που βρίσκονται σε ανάλογη θέση, όσο και το κανονιστικό περιεχόμενο της προαναφερόμενης αρχής της αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., η εφαρμογή της οποίας διατηρεί προεξάχουσα σημασία για την αποτελεσματική λειτουργία τους.»
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που είχε δημοσιεύσει η aftodioikisi.gr, το υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να ξεπεράσει το «σκόπελο» των δημάρχων που δεν καταθέτουν εφέσεις ή αναιρέσεις στον Άρειο Πάγο, στις θετικές για τους συμβασιούχους πρωτόδικες αποφάσεις, με ρύθμιση που θα κατατεθεί στη Βουλή, θα δίνει αυτή τη δυνατότητα στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.


aftodioikisi.gr

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

 Στο  Δημοτικό Συμβούλιο στις 14-7-2014, η Λαϊκή Συσπείρωση κατέθεσε δύο ψηφίσματα τα οποία πέρασαν ομόφωνα από το σώμα που έμεινε μέχρι αργά, πλην κάποιων επιμελέστερων προθύμων της απερχόμενης δημοτικής αρχής και της ιμπεριαλιστικής τάξης πραγμάτων, οι οποίοι έχουν περιορισμένο ωράριο στα καθήκοντά τους ως δημοτικοί  σύμβουλοι και φρόντισαν να απουσιάσουν, αφού πρώτα εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους, μη τυχόν και παρεξηγηθούν ως …κομμουνιστές!
Τα ψηφίσματα αφορούσαν στα προβλήματα τρων μεταναστών-προσφύγων  εξ αιτίας των συγκρούσεων στη μέση ανατολή με την άμεση επέμβαση και υπόθαλψη από τα ιμπεριαλιστικά κέντρα των ΗΠΑ και ΕΕ, αλλά και το ξεπούλημα που συντελέστηκε από τη συγκυβέρνηση στο θέμα της ΔΕΗ.
Τα παραθέτουμε όχι μόνο γιατί ένα πολιτικό σώμα πρέπει να έχει θέση, αλλά κυρίως γιατί πρέπει ο λαός μας να δράσει για να σταματήσουν αυτές οι σφαγές ιδιαίτερα που στην Παλαιστίνη το έγκλημα των ιμπεριαλιστών του Ισραήλ παίρνει δραματικές διαστάσεις και η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ σιωπά ένοχα και συνεχίζει τις επαφές  και τις σχέσεις με το κράτος εγκληματία.
Για τους Μετανάστες.

Το ΔΣ Χίου εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τη συνεχιζόμενη εκατόμβη θυμάτων εξ αιτίας των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων στην περιοχή της μέσης Ανατολής, που για άλλη μια φορά μοιράζουν χώρες και λαούς, γεμίζοντας με πτώματα προσφύγων και μεταναστών το Αιγαίο.
Τα κατασταλτικά μέτρα της  ΕΕ και των άλλων χωρών όχι μόνο δε λύνουν το πρόβλημα αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ το οξύνουν  οδηγούν σε απάνθρωπες συνθήκες κράτησης.
Το δημοτικό συμβούλιο Χίου απαιτεί να καταργηθεί η συνθήκη "Δουβλίνο 2" που εγκλωβίζει χιλιάδες μετανάστες στις χώρες υποδοχής.
Απαιτεί οι πολιτικές των κυβερνήσεων της ΕΕ να είναι πολιτικές που σώζουν ζωές και όχι να είναι πολιτικές αποτροπής ή προώθησης όπως γίνεται με τα ελληνοτουρκικά σύνορα και με τις κυβερνήσεις που υποθάλπουν αυτή την κατάσταση.
Να δοθούν τα αντίστοιχα κονδύλια στήριξης, περίθαλψης και διαμονής αυτών των ανθρώπων,  ώστε να εξασφαλίζονται ανθρώπινες συνθήκες για όσο καιρό διατηρείται η προσφυγιά τους και τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά έγγραφα.
Να ενισχυθούν τα σωστικά μέσα των σωμάτων ασφαλείας ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες ανθρώπινων ζώων.

Για τη  ΔΕΗ

Το ΔΣ Χίου εκφράζει την πλήρη αντίθεση και καταδίκη του στην πολιτική της Κυβέρνησης που προχώρησε ακόμα ένα βήμα στη ιδιωτικοποίηση της ενέργειας με την ψήφιση του νόμου για την "μικρή ΔΕΗ" στα πλαίσια της απελευθέρωσης της ενέργειας που προωθεί η ΕΕ.
Αυτές οι πολιτικές των τελευταίων χρόνων όλων των κυβερνήσεων είτε με μετοχοποιήσεις είτε με πολιτικές που βάζουν πλάτη στους μεγάλους παρόχους ενέργειας, οδήγησαν σε υπέρογκες αυξήσεις της τιμής του ρεύματος που ξεπερνούν το 30%
- Οδήγησαν την περίοδο 2008 και μέχρι σήμερα σε 15 ανατιμήσεις και αυξήσεις τιμών 44%
- Οδήγησαν τα τέλη προς ΑΠΕ που αφορά στους ιδιώτες να έχουν τριπλασιαστεί.
Το ΔΣ Δήμου Χίου θεωρεί ότι η ενέργεια είναι δημόσιο αγαθό, και όχι εμπόρευμα για αυτό και αντιτίθεται όχι μόνο στη σημερινή εξέλιξη, αλλά τάσσεται υπέρ μιας δημόσιας ΔΕΗ, όχι όπως αυτής που αυξάνει τιμολόγια στις λαϊκές οικογένειες και χαρίζει ρεύμα στους μεγαλοχήμονες, αλλά μιας ΔΕΗ που αποκλειστικά θα υπηρετεί το λαό και τις ανάγκες του με φτηνό ρεύμα και σε όλες τις άκρες της πατρίδας μας.

Χίος 21 -7 -2014


1.300.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

1.300.000 ευρώ σε Δήμους για την προστασία των αδέσποτων ζώων
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιχορήγηση των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, το ύψος της επιχορήγησης, καθώς και η διαδικασία καταβολής της, καθορίστηκαν με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργου Καρασμάνη, η οποία προωθήθηκε για προσυπογραφή από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών. 
Δικαιούχοι της Κρατικής επιχορήγησης, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, είναι οι Δήμοι και οι Σύνδεσμοι Δήμων, που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συνολικού προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και η περισυλλογή, σήμανση, καταγραφή, εμβολιασμός, στείρωση, αποθεραπεία, υιοθεσία ή επανένταξη των αδέσποτων ζώων. 
Τα κονδύλια που προβλέπονται στην Aπόφαση προέρχονται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αφορούν τις νόμιμες, εγκεκριμένες και βεβαιωμένες δαπάνες των Δήμων ή των Συνδέσμων Δήμων, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, για τα οικονομικά έτη 2010, 2011, 2012 και 2013. 
«Σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, εκπληρώνουμε μια σημαντική χρηματοδοτική υποχρέωση της Πολιτείας έναντι των Δήμων, οι οποίοι σε συνεργασία με Φιλοζωικά Σωματεία μεριμνούν για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων προς όφελος της δημόσιας υγείας και της υγείας και ευζωίας των ζώων συντροφιάς», δήλωσε μετά την υπογραφή της απόφασης ο Καρασμάνης.


epoli.gr

" ΦΑΜΠΡΙΚΑ " ΠΛΑΣΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥΣ

Φάμπρικα πλαστών απολυτηρίων Λυκείου σε Δημόσιο & Δήμους
«Φάμπρικα» πλαστών απολυτηρίων Λυκείου αποκάλυψε το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, μετά την ολοκλήρωση των πρώτων ελέγχων, που πραγματοποίησε για πλαστά δικαιολογητικά στους ατομικούς φακέλους δημοσίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με το «Έθνος», το ποσοστό των πλαστών δικαιολογητικών σε Δήμους, Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. του Δημοσίου, σε ένα δείγμα 5.000 υπαλλήλων, αγγίζει το 7% (316 πλαστά), εκ των οποίων πάνω από το 70% (266 περιπτώσεις) αφορούν πλαστά απολυτήρια Λυκείου!

Τα πλαστά απολυτήρια χρησιμοποιήθηκαν, είτε για τον διορισμό, είτε για την προαγωγή των εν λόγω δημοσίων υπαλλήλων, που σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν καν «περάσει» από το Λύκειο, ή άλλαξαν προς τα... πάνω τον τελικό βαθμό τους!

Συγκεκριμένα, έχουν αποκαλυφθεί 110 πλαστά δικαιολογητικά στους φακέλους, περίπου, 1.000 εργαζομένων στον ΟΣΥ, εκ των οποίων τα 80 αφορούσαν πλαστά απολυτήρια Λυκείου.

Αντίστοιχα, από τους τους 3.530 πρώην υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, απομακρύνθηκαν 156 εξ' αυτών, οι οποίοι είχαν χρησιμοποιήσει πλαστά δικαιολογητικά για τον διορισμό τους, εκ των οποίων οι 74 με πλαστά απολυτήρια Λυκείου.

Τέλος, μετά από σχετικό έλεγχο σε Δήμο της Αττικής, από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., από τους 507 εργαζομένους, που απασχολούνται σε Δημοτικές Υπηρεσίες, ανακαλύφθηκαν 52 περιπτώσεις με πλαστά δικαιολογητικά, δηλαδή το 10% των απασχολουμένων, εκ των οποίων οι περισσότεροι με πλαστά απολυτήρια Λυκείου.


epoli.gr

ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ¨ΠΗΓΑΙΝΕΙ ¨Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΜΟΥΛΗ

Στα Δικαστήρια πηγαίνει ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου τον Γιώργο Κιμούλη
Η ακύρωση της προγραμματισμένης παράστασης «Θεσμοφοριάζουσες», με πρωταγωνιστή τον γνωστό ηθοποιό, Γιώργο Κιμούλη, θα οδηγήσει τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και τους παραγωγούς της παράστασης στα Δικαστήρια.
Συγκεκριμένα, όπως κατήγγειλε ο δήμος, χθες, ενημερώθηκε από την παραγωγή, πως η παράσταση πρέπει να αναβληθεί, λόγω του ότι ο πρωταγωνιστής, Γιώργος Κιμούλης, πρέπει να αναχωρήσει για το Λονδίνο, για ένα ζήτημα που αφορά στην κόρη του. 
Κάτι, όμως, δεν πήγαινε καλά... και μετά από έλεγχο ανθρώπων του Δήμου στο διαδίκτυο, διαπιστώθηκε, ότι η παράσταση θα γίνει κανονικά, όχι όμως στο Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων, που ήταν προγραμματισμένη, αλλά στο Κηποθέατρο Λάρισας..., από όπου είχε αναβληθεί στις 18 του μήνα, λόγω κακών καιρικών συνθηκών!
«Μετά από αυτή τη συμπεριφορά η Δημοτική Αρχή θα κινηθεί νομικά εναντίον της παραγωγής, με βάση και το συμφωνητικό που έχει υπογραφεί και από τις δυο πλευρές» τονίζει ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου.
Ο Αντιδήμαρχος της πόλης, Παντελής Καρατσόλης, δήλωσε, για το γεγονός: 
«Καταγγέλλω τον πολιτιστικό τυχοδιωκτισμό ορισμένων ανθρώπων του χώρου αυτού, που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το κέρδος, προσβάλλοντας θεσμούς αναγνωρισμένους πανελλαδικά, όπως είναι το Φεστιβάλ Οινιάδων, απαξιώνοντας τους πολίτες του δήμου Μεσολογγίου και της ευρύτερης περιοχής, που τιμούν και σέβονται το Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων, και το, επί 28 χρόνια, μοναδικό Φεστιβάλ. 
Ο τόπος μας είναι Ιερός, όπως και το Φεστιβάλ Οινιάδων και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να επιδεικνύει ασέβεια σε βάρος του τόπου μας».


epoli.gr