Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Αιφνιδιαστικά και χωρίς ειδοποίηση, το υπουργείο Οικονομικών θα κατάσχει τραπεζικούς λογαριασμούς ή οφειλές εις χείρας τρίτων για χρέη προς το Δημόσιο, ενώ σε περίπτωση κατάσχεσης ακινήτου θα υπάρχει ειδοποίηση ότι εάν δεν ρυθμιστεί η οφειλή θα εφαρμοστούν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, εντός 30 ημερών.
Σύμφωνα με απόφαση του γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, τα ειδοποιητήρια θα στέλνονται από τη φορολογική διοίκηση για όλες τις άλλες περιπτώσεις πλην των κατασχέσεων χρημάτων ή απαιτήσεων στα χέρια του φορολογουμένου ή τρίτου.
Αυτό σημαίνει ότι οι κατασχέσεις χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς τραπεζών θα είναι αυτόματες και αθόρυβες, χωρίς ειδοποίηση του οφειλέτη, ενώ ειδοποίηση θα υπάρχει μόνο εάν υπάρχει περίπτωση κατάσχεσης ακινήτου.
Σημειώνεται πάντως ότι πρόσφατα αυξήθηκε το ακατάσχετο μισθών και συντάξεων σε 1.500 ευρώ, από 1.000 ευρώ, που ήταν, και αποφασίσθηκε η μη λήψη μέτρων κατάσχεσης για οφειλές μέχρι 500 ευρώ.
Επίσης δεν θα υπάρχει καμία ειδοποίηση του οφειλέτη εάν ο οφειλέτης υπαχθεί σε ρύθμιση και την απολέσει.
Αναλυτικότερα το πλήρες κείμενο της υπ. αρ. ΠΟΛ.1280/ 30.12.2013 απόφαση είναι το ακόλουθο:
«Εχοντας υπόψη… αποφασίζουμε:
Αρθρο 1
1. Σε περίπτωση μη καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών κοινοποιείται στον υπόχρεο, οφειλέτη ή συνυπόχρεο πρόσωπο, ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής-υπερημερίας για τις καθυστερούμενες οφειλές πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, πλην της κατάσχεσης χρημάτων ή απαιτήσεων στα χέρια του φορολογουμένου ή τρίτου.
2. Σε περίπτωση μη καταβολής των καθυστερούμενων οφειλών ή μη υπαγωγής αυτών σε πρόγραμμα ρύθμισης εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής-υπερημερίας, το αρμόδιο όργανο της φορολογικής διοίκησης προβαίνει στη λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου είσπραξης κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Σε περίπτωση απώλειας προγράμματος ρύθμισης οφειλών, για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης δεν απαιτείται κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής – υπερημερίας.
Αρθρο 2
1. Από τις αρμόδιες για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίες τηρείται υποχρεωτικά στο εφαρμοζόμενο από αυτές πρόγραμμα του Υποσυστήματος «Δικαστικό» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος TAXIS έντυπο, όπως ενδεικτικά το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση υπόδειγμα, με τίτλο «ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ – ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ».
2. Ως περιεχόμενο της ανωτέρω ατομικής ειδοποίησης καθορίζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και τα στοιχεία του υπόχρεου,
β) ο ΑΦΜ του υπόχρεου, εφόσον έχει εκδοθεί,
γ) η ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης καθώς και παραπομπές στους αντίστοιχους εκτελεστούς τίτλους, συμπεριλαμβανομένων σχετικών προθεσμιών ημερομηνιών καταβολής και αριθμού δόσεων,
δ) το είδος και το ποσό των οφειλόμενων φόρων, των τόκων, των προστίμων, και η φορολογική περίοδος ή περίοδοι ή οι φορολογικές υποθέσεις που αφορούν αυτά, με εξαίρεση αυτά για τα οποία ισχύει νόμιμη ή δικαστική αναστολή πληρωμής,
ε) η εντολή καταβολής των ποσών αυτών,
στ) ο τρόπος πληρωμής των ανωτέρω,
ζ) ο όρος ότι οι τόκοι συνεχίζουν να υπολογίζονται μέχρι την τελική εξόφληση της οφειλής,
η) ο όρος ότι εφόσον ο φορολογούμενος δεν προβεί σε εξόφληση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης, η φορολογική διοίκηση μπορεί να προβεί σε διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης των ποσών που αναφέρονται σε αυτή, εκτός εάν ο φορολογούμενος υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του εντός τριάντα (30) ημερών.
Αρθρο 3
1. Η προβλεπόμενη στην παρούσα απόφαση ειδοποίηση υπογράφεται από το γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας.
2. Η κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής – υπερημερίας γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει.
Αρθρο 4
1. Από την έναρξη τήρησης των οριζόμενων στην παρούσα απόφαση εντύπων, παύει η τήρηση της Ατομικής Ειδοποίησης (Δ1), όπως καθορίστηκε με την υπ’ αριθ. 1027320/678/0006Β/ 16.3.1998 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 196 Β΄), με εξαίρεση τις βεβαιωμένες έως και τις 31/12/2013 οφειλές.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
Πηγή: Ναυτεμπορική

aftodioikisi.gr

"ΦΡΕΝΟ" ΣΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ - ΠΟΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ


Δικαστικό φρένο σε νέες μειώσεις των εφάπαξ, όταν πρόκειται για Ταμεία που δεν έχουν καμία επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή από άλλους κοινωνικούς πόρους παρά στηρίζονται μόνο στις εισφορές των εργαζομένων, βάζει απόφαση-σταθμός της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Το ΣτΕ γνωμοδοτώντας επί του νέου Προεδρικού Διατάγματος για τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ που χορηγεί το Ταμείο Αρωγής του Λιμενικού Σώματος έκρινε ότι το βοήθημα που παίρνουν οι αξιωματικοί του Λιμενικού, της Ακτοφυλακής καθώς και το πολιτικό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος θα πρέπει να είναι ευθέως αναλογικό με τις εισφορές που έχουν καταβάλει οι ασφαλισμένοι του και σε καμία περίπτωση μικρότερο από το ποσό που αναλογεί στις εισφορές που έχουν πληρώσει με βάση τις αποδοχές τους.
Επιπλέον, η απόφαση του ΣτΕ ανοίγει το δρόμο και για τη μείωση των εισφορών που επιβάλλεται στις πρόσθετες απολαβές των ασφαλισμένων για τη λήψη του εφάπαξ στην περίπτωση που οι εν λόγω πρόσθετες αποδοχές τους έχουν μειωθεί.

Πηγή: Τύπος της Κυιρακής

aftodioikisi.gr

ΦΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ , ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ


Από το 1ο τετραγωνικό και από το 1ο ευρώ αξίας ακινήτου θα φορολογηθούν οι πάσης φύσεως ιδιοκτησίες της ελληνικής επικράτειας, με στόχο το υπουργείο Οικονομικών να εισπράξει μέσα στο 2014 συνολικούς φόρους 3,9 δισεκ. ευρώ.
Ο νόμος που ψηφίστηκε από τη Βουλή προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
- Επιβάλλεται φόρος σε κάθε διαμέρισμα, γραφείο, κατάστημα, οικόπεδο, χωράφι, από το 1ο τετραγωνικό χωρίς αφορολόγητο
- Φόρος 2 ευρώ έως 23 ευρώ ανά τετραγωνικό ανάλογα με την τιμή ζώνης που βρίσκεται το ακίνητο
- Τα καινούργια ακίνητα (έως τετραετίας) θα πληρώνουν 25% παραπάνω φόρο από τα παλιά
- Για να εξαιρεθούν οικογένειες με έως τρία παιδιά, πολύτεκνοι και άτομα με αναπηρία  θα πρέπει να έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) και κυρίως να μη χρωστούν σε Εφορία ή σε ασφαλιστικό ταμείο ούτε 1 ευρώ
- Ο φόρος είναι μειωμένος κατά 60% στα ημιτελή ακίνητα ενώ σε όσους έχουν ατομική περιουσία αντικειμενικής αξίας 300.000 ευρώ και άνω επιβάλλεται και πρόσθετος φόρος (σ.σ. στη θέση του ΦΑΠ).
Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες:
Πηγή: Το Βήμα

aftodioikisi.gr