Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ


                     
:
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σας γνωρίζουμε ότι η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών για τις γιορτές ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2013, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Κ.Υ.Α. Για την εφαρμογή της, σας δίνουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις - οδηγίες:

1. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, που χορηγείται στους άνεργους ναυτικούς για τις γιορτές ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2013 καθορίζεται ως εξής:

α. Στους έγγαμους ή έγγαμες ή έχοντες προστατευόμενα τέκνα
Ευρώ 325 (Τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ)

β. Στους άγαμους ή άγαμες
Ευρώ 240 (Διακόσια σαράντα ευρώ)

2. ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η χρονική περίοδος πληρωμής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης αυτής, ορίζεται από Τετάρτη 4/12/2013 έως και Παρασκευή 20/12/2013 για την περιοχή Πειραιά.

Η παραπάνω προθεσμία είναι ανατρεπτική και μετά από την πάροδο της δεν μπορεί να καταβληθεί η συγκεκριμένη οικονομική παροχή.

Η πληρωμή στους δικαιούχους θα γίνει από τον Οίκο Ναύτου Πειραιά με δελτία προτεραιότητας, για όσους κατοικούν ή βρίσκονται στην Αθήνα και Πειραιά και από τα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές, οι οποίες έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό, για τους δικαιούχους που κατοικούν ή βρίσκονται στην περιφέρειά τους ή κοντά σε αυτή. 

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ

Για να δικαιούνται οι άνεργοι ναυτικοί την έκτακτη οικονομική αυτή ενίσχυση πρέπει:

α) Να έχουν πάνω από (5) πέντε χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία, από την οποία (12) δώδεκα μήνες τουλάχιστον την τελευταία τριετία αναδρομικά μετρούμενη από 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (δηλαδή από 25/12/2010) ή να έχει εικοσιτετράμηνη (24) τουλάχιστον συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία πενταετία, αναδρομικά πάλι μετρούμενη από 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (δηλ. από 25/12/2008).

β) Να έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυση του και μέχρι τα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013 (25/12/2013) χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από (18) δεκαοχτώ μήνες , ούτε μικρότερο από (30) τριάντα ημέρες. Δηλαδή ανεργία εντός της περιόδου 25/06/2012 έως 25/11/2013 εξαντλημένου του χρόνου που καλύπτει τυχόν αποζημίωση ή ασθένεια ή άδεια (για τις περιπτώσεις απόλυσης λόγω αδείας)

Ναυτολόγιο έως 20 ημέρες δεν διακόπτει την ανεργία.

γ) Να είναι γραμμένοι στους καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ μετά την τελευταία τους απόλυση και να έχουν κάρτα ανεργίας ή θεωρημένη φωτοτυπία την οποία θα προσκομίζουν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Οι προϋποθέσεις (α), (β), (γ) πρέπει να συντρέγουν αθροιστικά.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ

Την έκτακτη οικονομική αυτή ενίσχυση δικαιούνται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω ειδικές κατηγορίες ανέργων ναυτικών:

α) Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργαστούν από βεβαιωμένα χρόνια νοσήματα, εφόσον όμως έχουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία, έστω και αν δεν έχουν ναυτολογηθεί μέσα στην τελευταία τριετία (από 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 και πίσω).

Ο χαρακτηρισμός του νοσήματος σαν χρόνιο καθώς και η αδυναμία του ναυτικού να ναυτολογηθεί, θα διαπιστώνεται με γνωμάτευση η οποία εκδίδεται από γιατρό Δημόσιου Νοσοκομείου ή Δημόσιας Υγειονομικής Μονάδας, ειδικότητας σχετικής με την νόσο.

β) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τις 25/06/2013 εφόσον έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.

γ) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΝΕ που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.Δ 228/98 για ένα εξάμηνο τουλάχιστον (6 μήνες) μετά την 01/01/2013 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από ένα (1) μήνα.

δ) Ναυτικοί Χανσενικοί που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων ή παραμένουν στο σπίτι τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν δικαιούνται οικονομικής ενίσχυσης:

1. Ναυτικοί που φοιτούν στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) και στη Σχολή Θαλαμηπόλων κατά την περίοδο καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, για αναβάθμιση του διπλώματος τους

2 .Οι σπουδαστές Ειδικών Τμημάτων υποψηφίων Πλοιάρχων - Κυβερνητών και Μηχανικών Γ' τάξεως Εμπορικού Ναυτικού 3. Οι σπουδαστές Α.Ε.Ν (γιατί δεν έχουν 24 μήνες θαλάσσια υπηρεσία)

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες αφορούν απογεγραμμένους ναυτικούς με ελληνικό φυλλάδιο ή διαβατήριο, η δε υπηρεσία που προσμετράται να έχει διανυθεί σε πλοία με Ελληνική σημαία ή σε πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το NAT ή σε πλοία μη συμβεβλημένα, με υπηρεσία όμως κανονικά εξαγορασμένη στο NAT (καταχωρημένη στο Ν.Φ. ή να έχουν εκδοθεί γραμμάτια είσπραξης NAT). Οι αναφερόμενοι άνεργοι ναυτικοί:

1) Δεν πρέπει να έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφόμενη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφόμενη στο διαβατήριο τους ημερομηνία εισόδου στη χώρα.

2) Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής, κατά τον χρόνο της καταβολής , πλην των περιπτώσεων του επιδόματος ασθενείας του άρθρου 19 παρ. 2 του Π.Δ 894/81 και ανεργίας του Π.Δ 228/98 και δεν προστατεύονται από άλλο Δημόσιο Ασφαλιστικό φορέα.

Η συνδρομή όλων των προϋποθέσεων ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο ή το διαβατήριο του δικαιούχου

4. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Α. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο υπολογισμός των προσόντων και προϋποθέσεων της παρ. 3 της Εγκυκλίου αυτής,θα γίνεται από τις εγγραφές που έχουν γίνει στο Ναυτικό Φυλλάδιο του ενδιαφερομένου και από το Μηχανογραφικό σημείωμα της Υπηρεσίας Ν. Μητρώων που θα προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι στην Υπηρεσία ελέγχου και καταβολής.

- Υπηρεσία που διανύθηκε σε πλοία με ξένη σημαία που έχουν σύμβαση με το Ν.Α.Τ., θα υπολογίζεται εφόσον έχει καταχωρηθεί στο Ναυτικό Φυλλάδιο από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων ή προσκομίζουν γι' αυτό, πιστοποιητικά απαραίτητα θεωρημένα, από τις κατά τόπους Λιμενικές ή Προξενικές Αρχές.

- Υπηρεσία που πραγματοποιήθηκε από 25/12/2012 μέχρι 25/11/2013 σε πλοία με ξένη σημαία που έχουν σύμβαση με το NAT, μπορεί να υπολογιστεί αν ο ναυτικός προσκομίσει βεβαίωση της Πλοιοκτήτριας Εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι, εφόσον ο ναυτικός προσκομίσει βεβαίωση για υπολογισμό της υπηρεσίας του για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, αλλά στη βεβαίωση αυτή συμπεριλαμβάνεται υπηρεσία μεγαλύτερη και οπωσδήποτε συνεχής, θα υπολογίζεται ολόκληρη.

- Υπηρεσία που διανύθηκε σε πλοία με ξένη σημαία, που δεν έχουν σύμβαση με το Ν.Α.Τ, θα υπολογίζεται μόνο εφόσον έχει κανονικά εξαγοραστεί ή με αντίγραφα των γραμματίων είσπραξης των εισφορών, που χορηγούνται από το Ν.Α.Τ τα οποία θα γίνονται δεκτά από τα αρμόδια συνεργεία επιδότησης για τον υπολογισμό της Υπηρεσίας που αναφέρεται σ' αυτά.

- Υπηρεσία που διανύθηκε σε παροπλισμένα πλοία που δεν τηρούν ναυτολόγιο δεν προσμετράται σαν χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας.

Όσον αφορά στις περιπτώσεις πλοίων στερουμένων ναυτολογίου που κατεβλήθησαν όμως εισφορές με κατάσταση στο Ν.Α.Τ ,για εργαζόμενους στα ανωτέρω πλοία, θα πρέπει να προσκομίζεται θεωρημένη φωτοτυπία της κατάστασης πληρωμής εισφορών από το Ν.Α.Τ.

- Ο χρόνος που ο ναυτικός νοσηλεύθηκε σε Κλινική ή Νοσοκομείο με δαπάνες του ΕΟΠΥΥ ή του πλοιοκτήτη, θεωρείται χρόνος ναυτικής υπηρεσίας, με σχετική βεβαίωση (μόνο για το σκοπό της παρούσας εγκυκλίου)

- Για να υπολογιστεί υπηρεσία από Διαβατήριο ,θα πρέπει απαραίτητα:

α. Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός, δηλαδή να είναι εφοδιασμένος με Ναυτικό Φυλλάδιο και

β. Να είναι σε πλοίο με Ελληνική σημαία ή σε πλοίο που έχει σύμβαση με το NAT.

Σε καμία άλλη περίπτωση δεν υπολογίζεται η υπηρεσία από Διαβατήριο,

γ. Παλαιότερη φοίτηση στο ΚΕΣΕΝ μπορεί να υπολογισθεί ως Υπηρεσία με σχετική βεβαίωση.

Β. ΑΝΕΡΓΙΑ

Για να πάρει ο άνεργος ναυτικός την έκτακτη οικονομική αυτή ενίσχυση, θα πρέπει να έχει απολυθεί μέσα στο χρονικό διάστημα από 25/06/2012 έως 25/11/2013 και να έχει καταχωρηθεί στους καταλόγους ανέργων του Γ.Ε.Ν.Ε . (κάρτα ανεργίας)

Η ανεργία του ναυτικού θα εξακριβωθεί από το Ναυτικό Φυλλάδιο ή από βεβαίωση της εταιρείας, όταν η τελευταία απόλυση έχει γίνει από πλοίο με ξένη σημαία που έχει ή δεν έχει σύμβαση με το Ν.Α.Τ. (Να αναφέρεται απαραιτήτως και η αιτία απόλυσης)

Τελευταία ημέρα απόλυσης του ναυτικού,θεωρείται σύμφωνα με το Νόμο

α) η ημερομηνία που μέχρι αυτή ο ναυτικός δικαιούται είτε μισθού,λόγω ασθενείας ή ναυαγίου του πλοίου (άρθρ. 62,66 και 75 του Κ.Ι.Ν.Δ.),

β) είτε αποζημίωσης λόγω: απώλειας του πλοίου, εκποίησης σε Δημόσιο Πλειστηριασμό, πώλησης, αποβολής της Ελληνικής σημαίας, ανικανότητας του πλοίου για πλόες, παροπλισμού, καταγγελίας της σύμβασης από το ναυτικό για παραβάσεις του Πλοιάρχου, ή άλλης αιτίας που συνεπάγεται το δικαίωμα του ναυτικού για ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ή ΜΙΣΘΟ.

Γι αυτό πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά η αιτία της τελευταίας απόλυσης και όταν συντρέχουν οι πιο πάνω λόγοι, να προσκομίζεται βεβαίωση της Πλοιοκτήτριας Εταιρείας που να αναφέρει το χρονικό διάστημα για το οποίο κατεβλήθη μισθός ή αποζημίωση στον άνεργο ναυτικό (κεφάλαιο 4Β- ανεργία).

ΠΡΟΣΟΧΗ : Θα πρέπει να ελέγχεται το Ναυτικό Φυλλάδιο, για να εξακριβωθεί εάν εργάστηκε σε πλοίο με ξένη σημαία που έχει ή δεν έχει σύμβαση με το Ν. Α.Τ. μετά την απόλυση του από το πλοίο που είναι γραμμένη στο Ναυτικό Φυλλάδιο ή στο διαβατήριο (άδεια αναχώρησης κ λπ).

Γ.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η οικογενειακή κατάσταση του ανέργου ναυτικού (έγγαμος, άγαμος), αποδεικνύεται από το Βιβλιάριο Ασθενείας του Ο.Ν. (της συζύγου ή των παιδιών), το οποίο ο ναυτικός πρέπει να προσκομίζει κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Στην περίπτωση που δεν προσκομίσει Βιβλιάριο Ο.Ν, θα αποδεικνύεται από άλλα στοιχεία ή δικαιολογητικά, που ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει (δηλ. ληξιαρχική πράξη γάμου πρόσφατα θεωρημένη ή πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Απαραιτήτως να προκύπτει η σημερινή οικογενειακή κατάσταση.

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης:
1. Το Ναυτικό Φυλλάδιο (Ν.Φ)
2. Κάρτας ανεργίας του Γ.Ε.Ν.Ε ή φωτοτυπία επικυρωμένη
3. Φωτοτυπία της σελίδας των ατομικών στοιχείων του Ν.Φ και της σελίδας με την τελευταία απόλυση.
4. Φωτοτυπίες των σελίδων του Ν.Φ που εμφανίζουν τη θαλάσσια υπηρεσία του ναυτικού η οποία προσμετράται για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης αυτής εφόσον δεν είναι καταχωρημένη στη μηχανογραφική μερίδα της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων.
5. Το Βιβλιάριο Ασθενείας Ο.Ν. (της συζύγου ή των παιδιών) ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σημερινή οικογενειακή κατάσταση.
6. Το Διαβατήριο(εφόσον χρησιμοποιήθηκε)
7. Φωτοτυπία από το Ναυτικό Φυλλάδιο της σελίδας που έχουν καταχωρηθεί οι πληρωμές της τακτικής ανεργίας (στην περίπτωση που το επίδομα δεν καταβάλλεται στην Τράπεζα).
8. Βεβαίωση Ναυτικής Εταιρείας ή αντιπροσώπου του πλοιοκτήτη ή ναυτικού γραφείου ή πληρεξούσιου δικηγόρου.

Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ:

- Όταν στο Ναυτικό Φυλλάδιο δεν αναφέρεται η αιτία της τελευταίας απόλυσης (από πλοίο με ξένη σημαία που είχε ή δεν είχε σύμβαση με το Ν.Α.Τ).
- Όταν η τελευταία απόλυση είναι λόγω ασθενείας (να αναφέρει έως πότε έτυχε προστασίας εκ μέρους του Πλοιοκτήτη).
- Όταν η τελευταία απόλυση είναι για κάποια αιτία που δικαιολογεί αποζημίωση (να αναφέρει το χρόνο αποζημίωσης που καλύπτει η καταβληθείσα αποζημίωση).
- Όταν η τελευταία απόλυση είναι λόγω αδείας.

Όλες οι φωτοτυπίες επικυρώνονται από τον Οίκο Ναύτου χωρίς χαρτόσημα.

Ε. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Για τη συμπλήρωση των σχετικών ενδείξεων στο φύλλο ελέγχου προσόντων και της απόδειξης παραλαβής των χρημάτων χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την αναγραφή:
i. Των στοιχείων ταυτότητος του ναυτικού
ii. Του αριθμού ΜΕΘ, ΑΜΗΝΑ και ΜΟΝ
iii. Της ημερομηνίας και του τόπου της τελευταίας απόλυσης
iv. Της αιτίας της τελευταίας απόλυσης
v. Της ειδικότητας

Ιδιαίτερη επίσης προσοχή απαιτείται για την υπογραφή της απόδειξης παραλαβής χρημάτων. Η απόδειξη πρέπει να υπογράφεται απαραίτητα από τον δικαιούχο, κατά την καταβολή του ποσού.

Αν ο δικαιούχος δεν γνωρίζει γράμματα, η απόδειξη θα υπογράφεται από δύο μάρτυρες που παρευρίσκονται κατά την πληρωμή των χρημάτων και τα στοιχεία ταυτότητος των μαρτύρων θα αναγράφονται στην απόδειξη.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρέπει να γίνει προέλεγχος και τελικός έλεγχος των δικαιολογητικών από δύο (2) διαφορετικά πρόσωπα της Υπηρεσίας

Στο Ναυτικό Φυλλάδιο, του ενδιαφερόμενου και σε εμφανές σημείο της σελίδας που έχει καταχωρηθεί η τελευταία απόλυση, πρέπει να γίνεται η παρακάτω εγγραφή:

- Η ημερομηνία και το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τις γιορτές ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2013 σε όσους ναυτικούς κατεβλήθη.

Η πιο πάνω εγγραφή θα καταχωρείται από τον αρμόδιο υπάλληλο ο οποίος θα γράφει το ονοματεπώνυμο του ιδιόχειρα ή με την σφραγίδα του και να υπογράφει.

Για τους Χανσενικούς ναυτικούς που δικαιούνται αυτή την οικονομική ενίσχυση δεν γίνεται καμία εγγραφή διότι τα Ναυτικά τους Φυλλάδια είναι κατατεθειμένα.

Ζ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

- Μόνο στους ίδιους τους δικαιούχους.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η καταβολή της χρηματικής ενίσχυσης σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο από Αστυνομική ή άλλη Δημόσια Αρχή, όταν ο δικαιούχος για σοβαρή και δικαιολογημένη αιτία δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος (έκτακτη ασθένεια)

Όσον αφορά στην καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στους Χανσενικούς πραγματοποιείται με ενέργειες των Τμημάτων Επιδομάτων και Ταμείου της Κεντρικής Υπηρεσίας Ο.Ν.

Με τα παρακάτω Παραρτήματα της Εγκυκλίου αυτής, ρυθμίζονται ξεχωριστά ειδικά θέματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α': Πίνακας άρθρων 62,66,68,69,72,74,75,76,77 του Κ.Ι.Ν.Δ μαζί με ερμηνευτικές σημειώσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β': Ενέργειες των Αρχών Επιδότησης Επαρχίας.

Μέσω της Εθνικής Τράπεζας θα εμβασθούν στις Επιδοτούσες Λιμενικές Αρχές τα απαιτούμενα χρηματικά ποσά για την χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2013.

Στην περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν, πρέπει έγκαιρα να ζητούνται (με FAX) συμπληρωματικά ποσά από το Τμήμα Λογιστηρίου Ο.Ν. (Τηλέφωνα: 210 4198413 και 210 4198261 ΦΑΞ :210 4296165 και 210 4296716).

AΠΙΣΤΕΥΤΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΤΟΥ "ΘΕΟΦΙΛΟΣ"
Απίστευτες καταστάσεις σημειώθηκαν και μεγάλη ταλαιπωρία υπέστησαν εκατοντάδες επιβάτες του πλοίου «Θεόφιλος» το βράδυ της Παρασκευής σ’ ένα ταξίδι που εξελίχθηκε για εκείνους ως πραγματικός εφιάλτης. Το συγκεκριμένο πλοίο της εταιρίας Nel Lines κλήθηκε να εκτελέσει το δρομολόγιο Πειραιά – Σύρου- Ικαρίας – Σάμου προς αντικατάσταση του «Μυτιλήνη» το οποίο βρίσκεται σε ετήσια συντήρηση.

Το «Θεόφιλος» το οποίο προερχόταν από πολύμηνη ακινησία, ξεκίνησε με 1,5 ώρα καθυστέρηση το ταξίδι από τον Πειραιά (στις 18:30) λόγω ανεφοδιασμού του με καύσιμα την τελευταία στιγμή κι ενώ οι επιβάτες ήδη είχαν επιβιβασθεί στο πλοίο. 

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, σύμφωνα με καταγγελίες επιβατών, το πλοίο έπλεε με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ στο εσωτερικό σχεδόν όλων των χώρων επικρατούσε δυσάρεστη ατμόσφαιρα με εντονότατες οσμές καυσίμων. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες ήταν ελάχιστοι οι χώροι υγιεινής καθώς λειτουργούσαν μόνο δύο WC. 

Υπογραφές εν πλω και καταγγελίες

Οι επιβάτες αποφάσισαν να αναλάβουν δράση καταγγέλλοντας τα όσα συμβαίνουν στις αρμόδιες αρχές. Συγκεκριμένα, έγιναν καταγγελίες στα Λιμεναρχεία Σύρου και Σάμου, καθώς και στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

Σημειώνεται ότι μέσα στο πλοίο επέβαινε μεγάλος αριθμός κατοίκων της Ικαρίας, που επέστρεφαν στο νησί τους, καθώς είχαν μεταβεί στην Αθήνα για να παραστούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα σοβαρά προβλήματα που επικρατούν στην περιοχή τους με τη λειτουργία του Νοσοκομείου και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Οι αγανακτισμένοι επιβάτες συγκέντρωσαν υπογραφές εν πλω και όταν το πλοίο μετέβη στην Σύρο έκαναν καταγγελία στο Λιμεναρχείο του νησιού. 

Το πλοίο προσέγγισε το λιμάνι της Ερμούπολης αργά το βράδυ της Παρασκευής και μετά τις σχετικές διαδικασίες που ακολούθησαν, αναχώρησε μεταμεσονύχτιες ώρες για να φτάσει στην Ικαρία το πρωί του Σαββάτου. Ταξιδεύει ακόμη για Σάμο...


cyclades24.gr

Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ :ΜΠΟΥΝΙΕΣ ΚΙΑ ΚΛΩΤΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ


Σε ρινγκ μετατράπηκε η χθεσινοβραδινή επεισοδιακή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με πρώτα θέματα στην ημερήσια διάταξη τις κλωτσιές, τις μπουνιές και τις βρισιές.
Αιτία, η συζήτηση  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ιδιωτικοποίηση του ΑΣΤΕΡΑ Βουλιαγμένης και πρωταγωνιστές οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και περιφερειακοί σύμβουλοι Στάθης Παναγούλης και Δημήτρης Τσουκαλάς από τη μια μεριά και ο περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός, ο στενός του συνεργάτης και πρώην αναπληρωτής νομάρχης Χάρης Πασβαντίδης και ο διευθυντής του γραφείου του περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεωργίου
Συγκεκριμένα, οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με εκπροσώπους  του ΣΥΡΙΖΑ Βάρης Βούλας – Βουλιαγμένης αρχικά διαμαρτυρήθηκαν έντονα και στη συνέχεια επιχείρησαν να διακόψουν τη συνεδρίαση επιτιθέμενοι κατά των κυρίων Σγουρού και Πασβαντίδη αλλά και άλλων περιφερειακών συμβούλων και στελεχών της περιφέρειας.
Επακολούθησε πανδαιμόνιο με τις δύο πλευρές να ανταλλάζουν ύβρεις αλλά και κλωτσιές και μπουνιές και τα χειρότερα να αποφεύγονται με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων.
Τελικώς, η ΜΠΕ πέρασε από το περιφερειακό συμβούλιο κατά πλειοψηφία με τις ψήφους ΠΑΣΟΚ και ΝΔ
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής έκανε λόγο για «στημένα» επεισόδια και για «περιφερόμενο θίασο κάποιων που ήρθαν και κάθισαν τέσσερεις ώρες στο Περιφερειακό Συμβούλιο με σκοπό να προκαλέσουν ένταση και επεισόδια».
Αντιδράσεις και από τη ΝΔ
Υπενθυμίζεται πάντως ότι, όπως γράφει το ΑΠΕ, την προηγούμενη φορά, μέσα στην εβδομάδα, οπότε είχε συγκληθεί και πάλι το Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να ψηφίσει την επίμαχη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η ψηφοφορία είχε αναβληθεί διότι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι που πρόσκεινται στη ΝΔ είχαν ταχθεί κατά της μελέτης. Μάλιστα, ο εισηγητής κ. Χάρης Δαμάσκος είχε δηλώσει ότι «η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις περί προστασίας της περιοχής» και είχε σχολιάσει ότι οι παρατηρήσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής επί της Μελέτης αλλάζουν όλο το χαρακτήρα της και ότι γι αυτό πρέπει να αποσυρθεί και να επανεξετασθεί. Τελικά, ο κ. Σγουρός είχε αναβάλει τη συνεδρίαση κρίνοντας ότι η υπερψήφιση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μόνο από τους δικούς του Περιφερειακούς Συμβούλους δεν ήταν το ζητούμενο.
Μάλιστα, όπως είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Τσουκαλάς μιλώντας στον Αθήνα 9.84 αυτοί που διαμαρτυροντας χθες στο περιφερειακό συμβούλιο ήταν κάτοικοι της περιοχής με επικεφαλής τον, εκλεγμένο με τη ΝΔ, δήμαρχο Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης Σπύρο Πανά.
Εμβληματική ιδιωτικοποίηση
Να σημειωθεί ότι η πώληση του ακινήτου του Αστέρα θεωρείται μια από τις πιο εμβληματικές ιδιωτικοποιήσεις του ελληνικού προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, καθώς τον νέο επενδυτή προσφέρεται η δυνατότητα να κατεδαφίσει δύο από τα τρία υφιστάμενα ξενοδοχεία, καθώς και κτίσει σημαντικό αριθμό πολυτελών κατοικιών, με αποτέλεσμα η περιοχή να μετατραπεί σε διεθνή τουριστικό πόλο έλξης. Γιʼ αυτό και η έκβαση του διαγωνισμού, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εικόνα του ελληνικό real estate εκτός συνόρων, και φυσικά στο ελληνικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.
Οι τρεις υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες είναι οι Αrion Resort and Spa, Τhe Westin Hotel Athens, και το πρώην Aphrodite Hotel.
Δύο από τις τρεις μπορούν να κατεδαφιστούν, καθώς το ΕΣΧΑΔΑ για το συγκεκριμένο ακίνητο που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Ιούλιο επιβάλλει μελλοντικά τη λειτουργία τουλάχιστον μιας τουριστικής μονάδας, επιφάνειας 17.500 τ.μ. και δυναμικότητας 265 κλινών.
Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πέρα από την παραχώρηση των 17.500 τ.μ. του Αστέρα Βουλιαγμένης, χαρακτηρίζονται επιπλέον ως χρήσεις γης για αμιγή κατοικία 39.500 τ.μ. με πολύ μικρό όμως συντελεστή. Επίσης, προβλέπεται δυνατότητα λειτουργίας διάσπαρτων εμπορικών κέντρων μέχρι 500 τ.μ. έκτασης το καθένα, αλλά και διατήρηση της αναλογίας του πρασίνου στην περιοχή σε ποσοστό 70% σε σχέση με τις οικοδομήσιμες εκτάσεις.
Τέσσερις προσφορές
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τρίτη κατατέθηκαν τέσσερις δεσμευτικές προσφορές για τον Αστέρα Βουλιαγμένης. Στην τελική φάση περνούν η Plepi Holdings, στην οποία συμμετέχει η ΤΕΜΕΣ του Αχ. Κωσταντακόπουλου και ο όμιλος Olaya, η AGC, εταιρεία αραβικών συμφερόντων, με τη συμμετοχή του ομίλου Dogus, η Lamda Development και η Colony Capital με την Dolphin Capital Investors του Μ. Καμπουρίδη.
Αναφορικά με τα τιμήματα, δεν αποκλείεται σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς, να κυμανθούν ακόμη και πάνω από τα 300 εκατ. ευρώ, πιο ψηλά δηλαδή από την κεφαλαιοποίηση της Αστηρ Παλάς στο χρηματιστήριο (264,54 εκατ. ευρώ με στοιχεία της περασμένης Παρασκευής).

aftodioikisi.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ


Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών
Στις 26.11.2013 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2999/B’), η υπ’ αριθμ. 5/2013 Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την υλοποίηση της διαδικασίας μετακίνησης των υπαλλήλων των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, των ΟΤΑ Α' βαθμού, οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), καθώς επίσης και τροποποίηση αυτής στις 29/11/2013.
Το epoli.gr παρουσιάζει τη σχετική Εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.&Η.Δ., όπου περιέχονται οδηγίες προς διευκόλυνση της διαδικασίας μετακίνησης των Δημοτικών Αστυνομικών, ως ακολούθως:
Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής που ισχύουν για τις θέσεις στην Ελληνική Αστυνομία και στα Καταστήματα Κράτησης. 
Β. Υποβολή Αιτήσεων - Υπευθύνων Δηλώσεων Συμμετοχής - Προθεσμίες.
Γ. Υποβολή Στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των Φορέων Προέλευσης - Προθεσμίες.
Δ. Διαδικασία Κατάρτισης των Πινάκων Βαθμολογικής Κατάταξης και Διάθεσης των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα.
Ε. Μετάταξη 
ΣΤ. Μετάταξη Τρίτεκνων Υπαλλήλων.


epoli.gr

5o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

5Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
6| 7| 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

Το φεστιβάλ που θα σας κάνει… να κολλήσετε!!!

Την ερχόμενη Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου ανοίγει τις πύλες του το 5ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας. Το μέλι...  θα ρέει άφθονο στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας αφού περισσότεροι από 150 μικροί παραγωγοί θα προσκαλούν το κοινό να απολαύσουν το μέλι τους.

Οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να προμηθευτούν μέλι, από τους ίδιους τους παραγωγούς, από όλες τις περιοχές της χώρας μας που παράγουν αγνό – ποιοτικό μέλι, όπως Βυτίνα, Χαλκιδική, Κρήτη, Μεσσηνία, Ηλεία, Ικαρία, Κάρπαθο, Κέα, Λήμνο, Λέσβο, Τήνο, Ιωάννινα αλλά και το Άγιο Όρος.

Πολλά κεράσματα και παραδοσιακά εδέσματα θα περιμένουν τους επισκέπτες του Φεστιβάλ και οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν δημιουργικά καθόλη τη διάρκεια του τριημέρου στον παιδότοπο του φεστιβάλ με εκδηλώσεις με κεντρικό θέμα  «Γνωρίστε το μικρόκοσμο της μέλισσας»

Στα πλαίσια του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί διήμερο Συνέδριο για το Μέλι & τα Προϊόντα του, η παρουσίαση του Βιβλίου εργαλείου διατροφής «Ένα πράσινο Παραμύθι… γεμάτο μέλι» από τους συγγραφείς του, γευσιγνωσίες μελιού και Γαστρονομικές Παρουσιάσεις από την σχολή μαγειρικής Etoile Studies με ελληνικό μέλι.

Στόχος του Φεστιβάλ είναι η προβολή και προώθηση του επώνυμου ελληνικού μελιού και των προϊόντων κυψέλης στο καταναλωτικό κοινό και στους χώρους εστίασης. Παράλληλα το φεστιβάλ αποτελεί τον τόπο για την σύναψη εμπορικών και επιχειρηματικών συμφωνιών μεταξύ των παραγωγών και επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης μελισσοκομικών προϊόντων και εξοπλισμού.

Σας περιμένουμε!!!
Είσοδος 2€, παιδιά έως 12 ετών δωρεάν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΕΟΣΣ, Ιπποκράτους 2, 10679 Αθήνα • Τηλ. 2103610265 Fax: 2103610276 • Email:info@edpa.gr  •  www.edpa.gr


Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

ΕΞΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
Στην έγκριση των έξι επενδυτικών σχημάτων που θα συνεχίσουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για τη λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση της μαρίνας και τμήματος του λιμένα Χίου προχώρησε το ΤΑΙΠΕΔ.
Πρόκειται για τα εξής σχήματα: 
  1. Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, με έδρα στην Αθήνα, Ελλάδα
  2. MAJESTIC MARINE ENGINEERING LLC FZE, με έδρα στη Fujairah, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
  3. ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με έδρα στην Αθήνα, Ελλάδα
  4. Σύμπραξη των εταιρειών ARCHIRODON GROUP N.V. με έδρα στο Dordrecht, στην Ολλανδία, Α1 ΓΙΩΤ ΤΡΕΙΝΤ ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με έδρα στη Ρόδο, Ελλάδα και ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα στη Ρόδο, Ελλάδα
  5. SETUR SERVIS TURISTIK ANOMIM ŞIRKETI, με έδρα στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία
  6. ΚΑΣΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με έδρα στην Κάρπαθο, Ελλάδα
Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, η αξιοποίηση, μέσα από την οποία θα καταστεί δυνατή η προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού επαγγελματικών και ιδιωτικών σκαφών αναψυχής, αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη της Χίου και να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας. 
Κατά τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, οι προεπιλεγέντες επενδυτές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία και τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Επισημαίνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε στην έγκριση των παραπάνω σχημάτων, αφού απευθύνθηκε στην Επιτροπή Άρσης Απαγόρευσης Δικαιοπραξιών στις παραμεθόριες περιοχές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ενημερώνοντάς την για την ταυτότητα των επενδυτικών σχημάτων.


naftemboriki.gr

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ " ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ "A message from the campaign

Το Χαμόγελο του Παιδιού


«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συγκεντρώνει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τα χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειες που στηρίζει καθημερινά!
Τα ράφια στα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, που λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πανελλαδικά, έχουν πλέον αδειάσει, ως συνέπεια των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν τόσο οι πολίτες όσο και οι εταιρίες στη χώρα μας.
Φέτος τα Χριστούγεννα, ας προσφέρει ο καθένας ότι μπορεί και ας χαρίσουμε χαμόγελα σε χιλιάδες παιδιά!
1x

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ

  ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Επιβάρυνση της υγείας των μαθητών από τη μεταφορά της σχολικής τσάντας.

Εδώ και παρά πολλά χρόνια υπάρχει έντονος προβληματισμός, ανησυχία και αγωνία στους γονείς για την επιβάρυνση της υγείας των παιδιών τους από τη συνεχόμενη αύξηση του βάρους της σχολικής τσάντας και του φορτίου που σηκώνουν καθημερινά οι μαθητές από και προς το σχολείο, ειδικά στις τάξεις του Δημοτικού όπου η σωματική ικανότητα των παιδιών δεν είναι τέτοια ώστε να μπορεί να αντέξει τέτοια βάρη και επιπρόσθετα, σε αυτή την ηλικία μπαίνουν οι βάσεις για την αρμονική μυοσκελετική ανάπτυξη των παιδιών.
Σύμφωνα με πορίσματα και τοποθετήσεις επιστημονικών φορέων το συνιστώμενο βάρος της σχολικής τσάντας πρέπει να είναι ανάλογο του 10%  του σωματικού βάρους ενός μαθητή ή μαθήτριας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες τοποθετήσεις, η άρση και μεταφορά μιας σχολικής τσάντας, της οποίας το βάρος υπερβαίνει το μέγιστο συνιστώμενο βάρος, διαταράσσει και επιβαρύνει τη φυσιολογική ανάπτυξη και υγεία των μαθητών της  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το μεγάλο βάρος της σχολικής τσάντας σε συνδυασμό με τη λανθασμένη τοποθέτησή της στον ώμο του μαθητή, επιβαρύνει τη σπονδυλική στήλη και μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο στη μέση και παροδικές παραμορφώσεις όπως κύφωση και λειτουργική σκολίωση εκ στάσεως.
Το Υπουργείο Παιδείας σε παλιότερη εγκύκλιό του (Αριθ.Πρωτ.Φ.7/531/129567/Γ1/15-10-2010) επιδίωξε επί της ουσίας να μεταφέρει την ευθύνη για το ζήτημα στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Όμως έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών, την έκδοση των βιβλίων, την κατάσταση των σχολικών κτιρίων (απουσία ερμαρίων και χώρων γυμναστικής), τη μείωση των ωρών γυμναστικής αλλά και την κατάργηση σχολικών μονάδων ή τη διάλυση της δημόσιας μεταφοράς των μαθητών, που έχει σαν αποτέλεσμα χιλιάδες εξ’ αυτών σε όλη τη χώρα να κάνουν διαδρομές χιλιομέτρων για να πάνε στο πλησιέστερο σχολείο.
Το πρόβλημα πάνω απ’ όλα είναι παιδαγωγικό και είναι ευθύνη του κράτους. Γιατί είναι επίσημη κρατική πολιτική η βίαιη μετατόπιση όγκου και διδακτέας ύλης προς τα κάτω, σε πρώιμες ηλικίες, σε τάξεις του Δημοτικού ή ακόμα και στο Νηπιαγωγείο και η διαδικασία του φορτώματος από νωρίς που συνοδεύεται με την αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι δομημένα και τα σχολικά βιβλία που εισήχθησαν από το 2006-2007 στα οποία μπαίνουν διδακτικοί στόχοι που στην προηγούμενη φάση έμπαιναν σε μεγαλύτερες τάξεις.
Μια σειρά μέτρα (εξέταση παιδιών για μυοσκελετικά προβλήματα, αλλαγές σε αναλυτικά προγράμματα, επίλυση λειτουργικών-κτιριακών προβλημάτων στα σχολεία, ανάπτυξη αθλητικών υποδομών και δραστηριοτήτων) που έχουν προταθεί από τους αρμόδιους φορείς πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν με κρατική ευθύνη και να μην ανατεθούν στη «διακριτική ευχέρεια» εκπαιδευτικών και γονιών.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ.Υπουργός τι μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά το παραπάνω πρόβλημα.


Οι βουλευτές
Θανάσης Παφίλης

Γιάννης Γκιόκας

Θεοδόσης Κωνσταντινίδης

Γιώργος Λαμπρούλης

EΠΙΔΟΜΑ 200 ΕΥΡΩ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ
Το δικαίωμα να εισπράττουν 200 ευρώ το μήνα έως για 12 μήνες εξασφαλίζουν από 1/1/2014 άτομα ηλικίας άνω των 20 ετών, εφόσον βέβαια πληρούν συγκεκριμένες προυποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Πριν από λίγους μήνες, το υπουργείο Εργασίας νομοθέτησε δύο βασικές αλλαγές όσον αφορά στις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας, οι οποίες θα ισχύσουν από την 1η ημέρα του νέου έτους.
Σύμφωνα με την νέα ρύθμιση οι «άνεργοι ηλικίας 20-66 ετών που έχουν εξαντλήσει την δικαιούμενη τακτική επιδότηση, δικαιούνται επίδομα μακροχρόνιου ανέργου ύψους 200 ευρώ το μήνα για χρονικό διάστημα 12 μηνών, όταν το εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ και προσαυξανόμενο με 586 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί».
Οι προϋποθέσεις για το επίδομα
1. Ηλικία από 20 μέχρι 66 ετών. Ως ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου του επιδόματος λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του 20ου έτους της ηλικίας του και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 66ου έτους του δικαιούχου η 31η Δεκεμβρίου του έτους της συμπλήρωσης. Η συμπλήρωση του 66ου έτους συνεπάγεται την διακοπή της καταβολής του επιδόματος στο δικαιούχο.
2. Εξάντληση 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας. Δικαιούχοι είναι και όσοι έχουν εξαντλήσει κατά το παρελθόν 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις). ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν είναι δικαιούχοι οι άνεργοι των οποίων η εγκριτική απόφαση χορήγησης τακτικής επιδότησης ανεργίας είναι μικρότερη των δώδεκα μηνών.
3.Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα ποια χρονική περίοδο έλαβαν την δωδεκάμηνη τακτική επιδότηση. Αν π.χ. ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει επίδομα ανεργίας 12μηνης διάρκειας που έληξε την 05/12/1998 και υποβάλει αίτηση για το επίδομα μακροχρονίως ανέργου την 15/05/2014, θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα από 16/5/2013 έως 15/5/2014 να αποδεικνύεται η κατάσταση της διαρκούς 12μηνης διάρκειας ανεργίας του.
4.Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 10.000 ΕΥΡΩ. Το συγκεκριμένο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 587 ΕΥΡΩ για κάθε ανήλικο τέκνο. Ανήλικο τέκνο θεωρείται αυτό που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
Σημείωση : Οικογενειακό εισόδημα θεωρούμε το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο του ίδιου και της οικογενείας του (συζύγου και ανηλίκων τέκνων).
Δεν προσμετράται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: το επίδομα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας, καθώς και το επίδομα μακροχρονίως ανέργου (για τυχόν χορήγηση του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος) .
Για ενήλικες άγαμους δικαιούχους ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το ατομικό.
Ποιά είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
Αίτηση του δικαιούχου στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του.Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης επικυρωμένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του προηγούμενου οικονομικού έτους. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υπέχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης και ότι δεν είχε ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που να υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ΕΥΡΩ, προσαυξανόμενο κατά το ποσό που αναλογεί στον αριθμό των ανήλικων τέκνων του. Στην υπεύθυνη δήλωση θα βεβαιώνει η οικεία Δ.Ο.Υ. ότι παρελήφθη από αυτήν όμοια υπεύθυνη δήλωση.
Σε περίπτωση που η καταβολή του προαναφερόμενου επιδόματος συνεχίζεται και κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος ο δικαιούχος θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το ετήσιο του προηγούμενου οικονομικού έτους εισόδημα του δεν υπερέβη το ποσό των 10.000 ΕΥΡΩ, προσαυξανόμενο κατά το ποσό που αναλογεί στον αριθμό των ανήλικων τέκνων του Στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να βεβαιώνει η οικεία Δ.Ο.Υ. ότι παρελήφθη από αυτήν όμοια υπεύθυνη δήλωση. Όσοι εκ των δικαιούχων είναι υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, θα πρέπει να προσκομίζουν και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης αμέσως μετά την υποβολή της στη Δ.Ο.Υ.Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου με την οποία βεβαιώνεται : α) ότι ο αιτών δεν συμμετέχει σε επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, δεόντως επικυρωμένο, β) ότι δεν λαμβάνει επίδομα από άλλη Υπηρεσία του ΟΑΕΔ και γ) ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στα στοιχεία που δήλωσε υπευθύνως.Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα.ΙΒΑΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, στον οποίο πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.