Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Χαιρετισμός Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου στήν ἒναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου γιά τά 75 ἒτη δράσεως τῶν Χιακῶν Σωματείων Ἀμερικῆς καί Καναδᾶ


E-mailΕκτύπωσηPDF
CHIOS-SOCIETIES-60-th-CONVENTIONΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ κ. ΜΑΡΚΟΥ
Ἀγαπητά μου παιδιά,
Αἰσθήματα πατρικῆς ἀγάπης, χαρᾶς ἀλλὰ καὶ συγκινήσεως κατακλύζουν τὴν καρδιὰ μου αὐτὴν τὴν ἰδιαίτερη στιγμή, κατὰ τὴν ὁποία ἀτενίζω τὰ πρόσωπα τῶν ἀγαπημένων πνευματικῶν μου τέκνων, τῶν Χίων τῆς Ἀμερικῆς καὶ τοῦ Καναδᾶ.
Πάντοτε ὁ πατέρας μεριμνᾷ καὶ ἀγωνιᾷ γιὰ τὴν πορεία καὶ τὴν προκοπὴ τῶν παιδιῶν του, μὴ φειδόμενος κόπων καὶ μόχθων, θυσιῶν καὶ ἀγρυπνιῶν γι’ αὐτά, ἀλλὰ καὶ ἀγάλλεται καὶ καυχᾶται ὅταν παρατηρεῖ τὴν ἐπιτυχῆ καὶ καλλίκαρπη ἀνέλιξη καὶ πρόοδό τους.
Χαίρομαι λοιπὸν διότι λόγος σημαντικὸς καὶ χρέος πατρικὸ ὁδήγησε τὰ βήματά μου κοντά σας. Εὑρίσκομαι ἐδῶ γιὰ νὰ συνεορτάσουμε τὰ 75 ἔτη δράσεως τῶν Χιακῶν Σωματείων σας καὶ νὰ γευθοῦμε πνευματικὰ μαζί τοὺς εὔχυμους καρποὺς τῆς ἀνωφερικῆς διαδρομῆς τοῦ χιακοῦ ἑλληνισμοῦ στὴν ἀμερικανική ἤπειρο, ἡ ὁποία ὑπῆρξε ὁπωσδήποτε κοπιώδης μέσα ἀπὸ τοὺς νοητοὺς Λαιστρυγόνες καὶ τὶς ἀλλότριες Σειρῆνες τῆς ξενιτιᾶς.
Παρακολουθώντας τὴν ἀγωνιώδη πορεία τῶν μεταναστῶν ἀδελφῶν μας στὴν ἱστορική τους διαδρομή, παρατηροῦμε τὸν βαθμὸ ἀντιστάσεώς τους καὶ τὶς ἀντοχὲς τῶν πνευματικῶν ἀντισωμάτων τους στὶς ξένες ἐπιρροές, ἢ ἀκόμη καὶ τὸν βαθμὸ τῆς ἀφομοιώσεως ἢ τοῦ εἴδους τοῦ συμβιβασμοῦ τους, ἐν ὀλίγοις προσεγγίζουμε τὴν ψυχοσύνθεση καὶ τὴν πορεία τους μέσα στὴν οἰκουμενικότητα τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου, πάντοτε ὑπὸ τὸ πρῖσμα τῶν ἀρχῶν καὶ τῶν ἀξιῶν τοῦ Γένους μας .
Τρία στοιχεῖα, κατὰ τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ κόσμο, ἀποτελοῦν τὰ χαρακτη-ριστικὰ ἑνὸς λαοῦ: τὸ «ὅμαιμον», τὸ «ὁμόγλωσσον» καὶ τὸ «ὁμόθρησκον».
Τὸ ὅμαιμον ἀναφέρεται στὴν κοινὴ καταγωγή, στὸ κοινὸ αἷμα, αὐτὸ ποὺ γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες ἀποτελεῖ τὸ καύχημά μας, τὸ διάδημα τῆς δόξας τοῦ ἔθνους μας. Αὐτὸ τὸ κοινὸ αἷμα ὁ λαός μας δὲν δίστασε ἀκόμη καὶ νὰ τὸ χύσει στοὺς ἡρωικούς, ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, ἀγῶνες του, προκειμένου νὰ ὑπερασπισθῇ τὰ ἀθάνατα ἰδανικά του. Καὶ αὐτὸ τὸ κοινὸ αἷμα ἀποτελεῖ τὸ συνεκτικὸ κρίκο τοῦ ἑλληνισμοῦ, ὁπουδήποτε καὶ ἂν ἔφτασε καὶ ἐμεγαλούργησε, ὅπως συνέβη καὶ συνεχίζει νὰ συμβαίνει καὶ ἐδῶ μὲ ἐσᾶς, στὴν Ἀμερική καὶ τὸν Καναδᾶ.
Τὸ ὁμόγλωσσον εἶναι ὁ τρόπος τῆς ἐπικοινωνίας μας, ἡ κοινή μας γλῶσσα. Ἡ περιάκουστη καὶ ἀδάμαστη ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἡ πλουσιότερη τοῦ κόσμου στὴν ἔκφραση τῶν συναισθημάτων, στὴν ἔκφραση τῆς δύναμης τοῦ ἀθανάτου ἑλληνικοῦ πνεύματος, ἀκόμη καὶ στὴν φανέρωση τῶν οὐράνιων ἀληθειῶν αὐτοῦ τοῦ Εὐαγγελικοῦ λόγου. Αὐτὴ ἡ γλῶσσα, ποὺ στὴν πολυετῆ σας παρουσία καὶ ἐσεῖς ἐδῶ κρατήσατε ἀλώβητη, ἔγινε τὸ μέσο τοῦ ἐκπολιτισμοῦ ἄλλων λαῶν καὶ ἡ ὁλκάδα, ποὺ μετέφερε τὰ σωτηριώδη μηνύματα τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης.
Καὶ τὸ τρίτο στοιχεῖο εἶναι τὸ ὁμόθρησκον, ἡ κοινὴ πίστη στὸν ἕνα ἀληθινό Θεό. Αὐτὴ ἡ πίστη προσφέρει τὴν δύναμη γιὰ ἀγῶνες, καθίσταται ἀστείρευτη πηγὴ ἐλπίδος, καθίσταται λουτήρας ἀναγεννήσεως, χάριτος καὶ προσδοκίας. Τὶς ρίζες τοῦ δέντρου τῆς πίστεώς μας στὸν Τριαδικὸ Θεὸ ἡ Ἐκκλησία μας πότισε μὲ τὸ αἷμα τῶν παιδιῶν της, ὥστε νὰ μείνει ἀκλόνητη, ἰσχυρή, ἁγνὴ καὶ ἀνόθευτη. Τὴν πίστη του ὁ Ἕλληνας τὴν μετέφερε παντοῦ, ὅπου κι ἂν ἔφτασε, ὁπουδήποτε κι ἂν πῆγε. Ἀπὸ αὐτὴν ἄντλησε δύναμη, γύρω ἀπὸ αὐτὴν συσπειρώθηκε καὶ σὲ αὐτὴν κατέφυγε, μέσα στὴν τύρβη τῶν ἀλλοτρίων πολιτισμῶν, τῶν διαφορετικῶν φυλῶν καὶ τῶν θρησκειῶν. Ἔτσι μικροὶ ἢ μεγαλύτεροι ὀρθόδοξοι ἱεροί ναοὶ ἀνηγέρθησαν στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης. Ἡ φλόγα τῆς κανδήλας ἐνώπιόν τῆς εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Μητέρας Παναγίας δὲν ἔσβησε, καὶ τὸ λιβανωτό, μαζὶ μὲ τὴν ἑλληνικὴ λαλιὰ τοῦ Εὐαγγελίου, κατέστη ἡ παρηγοριὰ τοῦ ἀπόδημου, τὸ κλέος καὶ τὸ καύχημά του.
Ἀγαπητά μου παιδιά, εἶσθε ἄξιοι κάθε ἐπαίνου, διότι σήμερα, τόσα χρόνια μετὰ ἀπὸ τὰ πρῶτα ὀργανωμένα βήματα τῶν πατέρων σας σὲ αὐτὴν τὴν εὐλογημένη ἤπειρο, κρατᾶτε τὴ σκυτάλη τῆς ἱστορίας ἀκλόνητη καὶ συνεχίζετε τὴν παρακαταθήκη τους ἀνόθευτη.
Καυχᾶται ἡ Χίος μας γιὰ ἐσᾶς. Καυχᾶται καὶ ὁ πνευματικός σας Πατέρας γιὰ τὰ τέκνα του, διότι ὡς ἄξιοι συνεχιστὲς τῶν προγόνων σας ὄχι μόνον δὲν μειοδοτήσατε, ἀλλὰ προχωρήσατε ἀκόμη περισσότερο, προοδεύσατε, μεγαλουρ-γήσατε καὶ συνεχίζετε νὰ μεγαλουργεῖτε χωρὶς νὰ ἀπεμπολήσετε τὸ πατρῷο ἐθνικὸ φρόνημα καὶ τὴν ζωηφόρο πίστη μας.
Ἐμπιστευθεῖτε τήν ἀσφάλεια πού ἐγγυῶνται ἡ ἐμπνευσμένη οἰακοστροφία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀμερικῆς ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπισκοπο Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο καί ἡ ἀγάπη, ἡ ἀδιάλειπτη μέριμνα καί ἡ ἐπιστασία τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.
Ἐμεῖς σᾶς καμαρώνουμε καί παρακαλοῦμε τόν Θεό νά σᾶς σκέπει, νά σᾶς εὐλογεῖ, νά σᾶς στηρίζει καί νά κατευθύνει τά βήματά σας «εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν». Ἡ Ἁγία Μαρκέλλα καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς Χίου νὰ πρεσβεύουν στὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό νὰ σᾶς δυναμώνει καὶ νὰ σᾶς βοηθεῖ.
Ἀδελφοί μου,
Νὰ θυμᾶσθε πάντοτε ὅτι ἡ ζωὴ καὶ ἡ πορεία ὅλων μας, ἀτομικὴ καὶ συλλογική, ἐξαρτᾶται καὶ κατευθύνεται ἀπὸ τὸν Θεό. Ἐκεῖνος εἶναι ὁ διέπων τὰ πάντα. Ἐσεῖς καλεῖσθε νὰ παραμείνετε ἀγωνιστὲς καὶ φρυκτωροί τῶν ἑλληνορθοδόξων ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας στὸν παρόντα αἰῶνα, στὴν σύγχρονη καὶ διαρκῶς μεταβαλλόμενη παγκόσμια κοινωνία, ὡς τίμια μέλη τῆς ὁμογένειας, ἀγωνιζόμενοι μὲ σύνεση, μὲ ἀδελφοσύνη, μὲ πνεῦμα ἀλληλοεξυπηρετήσεως καὶ αὐτοθυσίας, τίμιοι μὲ τὸν ἑαυτό σας, τίμιοι μὲ τὴν ἱστορία, τίμιοι μὲ τὴν Ὀρθοδοξία. Αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ καλύτερη ἀπόδοση τοῦ χρέους πρὸς τοὺς πρώτους πατέρες σας ποὺ κατέφθασαν ἐδῶ, ἀλλὰ καὶ ὁ ἔπαινος τῶν ἐπιγόνων πρὸς ἐσᾶς.
«Ὁ δὲ πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν καὶ Θεὸς πάσης παρακλήσεως» νὰ εἶναι πάντοτε μαζί σας.
image1

Χάλκινο Μετάλλιο Οι Κορασίδες Του ΝΟΧ


Τελική Φάση Πόλο Κορασίδων 2014Μεγάλη επιτυχία για την ομάδα υδατοσφαίρισης Κορασίδων του ΝΟ Χίου η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Η ομάδα μας με 3 νίκες και 1 ήττα στη φάση των ομίλων πέρασε στην τελική τετράδα, ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό αλλά κέρδισε τον Ιωνικό Νικαίας στο μικρό τελικό και έτσι κατέλαβε την 3η θέση. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια του ΝΟΧ καθώς είναι η πρώτη φορά που ο ΝΟΧ κατακτάει μετάλλιο στην κατηγορία Κορασίδων. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΝΟ Λάρισας - ΝΟ Χίου: 3-19

ΝΟ Χίου - Τρίτων ΑΟ Αμαρουσίου: 14-4

ΝΟ Βουλαγμάνης - ΝΟ Χίου: 22-4

ΝΟ Χίου - Νο Ρεθύμνου: 19-9

Ημιτελικός
Ολυμπιακός - ΝΟ Χίου: 11-5

Μικρός Τελικός
ΝΟ Χίου - Ιωνικός Νικαίας: 13-11

Ομάδα Υδατοσφαίρισης Κορασίδων ΝΟΧ 2013-14
Ομάδα Πόλο Κορασίδων ΝΟΧ 2013-14

Σύνθεση Ομάδας
1) Ιωάννα Καρακούρου
2) Αναστασία Δεββέ
3) Ειρήνη Χιονά
4) Κυριακή Μισαηλίδη
5) Μαριάντζελα Γκίλλα
6) Ιωάννα Χιονά
7) Ισιδώρα Κριμιζή
8) Δέσποινα Μπελέγρη
9) Ελένη Κανετίδου
10) Αγγελική Γκιάλη
11) Πλουμιστή Γκίλλα

Προπονητής: Γιώργος Μπελέγρης
Έφορος: Τάκης Γκίλλας

Το ΔΣ του ΝΟ Χίου ευχαριστεί θερμά την Blue Star Ferries για την παροχή έκπτωσης στα εισιτήρια της ομάδας.
Τελική Φάση Πόλο Κορασίδων 2014


noxiou.gr

Τέσσερα πλοία νέας γενιάς ανακοίνωσε ο Βαφειάς


stealthgas_vafeias_
Η Stealthgas, πλοιοκτήτρια εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της μεταφοράς υγραερίου πετρελαίου (LPG), ανακοίνωσε χθες ότι απέκτησε τέσσερα νεότευκτα πλοία LPG, ως μέρος του προγράμματος επέκτασης του στόλου της.
Στο στόλο θα προστεθούν δύο χωρητικότητας 22.000 cbm οικολογικά πλοία μεταφοράς semi refrigerated LPG (μερικώς υπό ψύξη), προγραμματισμένα να παραδοθούν το πρώτο τρίμηνο του 2017 από ένα κορεατικό ναυπηγείο, με τους ιδιοκτήτες να έχουν το δικαίωμα επιλογής για άλλα δύο πλοία.
Η εταιρεία συμφώνησε επίσης να ακυρώσει την κατασκευή δύο χωρητικότητας 5.000 cbm πλοία μεταφοράς pressurized LPG (σε υγρή μορφή υπό πίεση) και η εταιρεία θα αποζημιωθεί για όλα τα συμφωνημένα ποσά γι” αυτά τα πλοία.
Αυτές οι νέες παραγγελίες θα αντικατασταθούν από ένα χωρητικότητας 7.500 cbm οικολογικό πλοίο μεταφοράς pressurized LPG προγραμματισμένο να παραδοθεί το πρώτο τρίμηνο του 2016 και ένα χωρητικότητας 7.200 cbm οικολογικό πλοίο μεταφοράς pressurized LPG προγραμματισμένο να παραδοθεί το τρίτο τρίμηνο του 2016.
Και τα δύο πλοία θα κατασκευαστούν στην Ιαπωνία.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα επέκτασης του στόλου της, η εταιρεία έχει συμφωνήσει να αποκτήσει συνολικά 19 νέα πλοία μεταφοράς LPG, συμπεριλαμβανομένων των Eco Stream και Eco Chios που παραδόθηκαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τον Μάρτη και τον Μάιο του 2014, αντίστοιχα.
Αποθέματα ύψους 83 εκατομμυρίων δολαρίων έχουν ήδη καταβληθεί για τα υπόλοιπα 17 νεότευκτα πλοία μεταφοράς LPG και η εταιρεία σκοπεύει να χρηματοδοτήσει τις υπόλοιπες κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 308 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης και διαθέσιμων μετρητών.
Η εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τράπεζες για τη χρηματοδότηση των 13 από αυτά τα πλοία με ποσό που φτάνει τα 171 εκατομμύρια δολάρια, και βρίσκεται σε συζητήσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για πρόσθετη τραπεζική χρηματοδότηση ύψους περίπου 96 εκατομμυρίων δολαρίων για τα υπόλοιπα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων νεότευκτων των οποίων οι εξαγορές ανακοινώθηκαν χθες.
“Με αυτές τις προσθήκες στον στόλο η συνολική αξία του ενεργητικού μας, θα ανέλθει σε περίπου 1,05 δισεκατομμύρια δολάρια”, αναφέρει η εταιρεία.
Η Stealthgas εξασφάλισε, επίσης συμφωνίες ναύλωσης για τα πλοία, εξασφαλίζοντας πρόσθετα έσοδα περίπου 50 εκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων το 85% προέρχεται από τα χωρητικότητας 3.500 cbm LPG carriers, τα μικρότερου μεγέθους πλοία του στόλου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ως τώρα έχει συνάψει συμφωνίες που της εξασφαλίζουν έσοδα ύψους περίπου 250 εκατ. δολαρίων.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Χάρης Βαφειάς εξέφρασε την χαρά του για την παραγγελία των νέας γενιάς πλοίων semi refrigerated LPG από ένα από τα καλύτερα ναυπηγεία στον κόσμο, που θα ενισχύσουν την ηγετική θέση του στόλου της εταιρείας. Επιπλέον, “η ανακοίνωση των νέων συνεργασιών, και ιδιαίτερα των τριών μακροχρόνιων ναυλώσεων, ενισχύει την πεποίθησή μας ότι οι καλές εποχές βρίσκονται μπροστά μας”, σχολίασε.

e-nautilia.gr

Ποια σχολεία γλιτώνουν την κατάργηση τον Σεπτέμβριο (λίστα)


Νέα απόφαση του υφυπουργού Παιδείας κ.Δερμεντζόπουλου έρχεται να αναστείλει την ισχύ δύο προηγούμενων αποφάσεων που είχαν εκδοθεί το 2011 και προέβλεπαν την κατάργηση και την συγχώνευση σχολείων από το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015.
Συγκεκριμένα, με την απόφαση αυτή του υπουργείου Παιδείας αναστέλλεται για το σχολικό έτος 2014-2015 η εφαρμογή της αρ. 71327/Δ4/24-06-2011 (ΦΕΚ1575/τΒ΄/27-06-2011) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» που αναφερόταν:
1. Στην κατάργηση του Γυμνασίου Κουβαρά (0502076) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Στην κατάργηση του ΓΕ.Λ. Καναλίων (3559010) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
3. Στην κατάργηση του Γυμνασίου Πλατέος (1602020) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
4.  Στην κατάργηση των Λυκειακών Τάξεων του Γυμνασίου Ιτέας (2214010) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
5. Στη συγχώνευση του Γυμνασίου Μακρυχωρίου (3105050) και του Γυμνασίου Γόννων (3103010) σε Γυμνάσιο Μακρυχωρίου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
6. Στη συγχώνευση των Λ.Τ. Γυμνασίου Μακρυχωρίου (3105050) και του ΓΕΛ Γόννων (3153010) σε ΓΕΛ Γόννων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.


aftodioikisi.gr

Νόμος φέρνει αλλαγές για τους δημοτικούς υπαλλήλους- Τι θα ισχύει για μετατάξεις και προγράμματα του ΟΑΕΔ


Με το άρθρο 8, παρ.3 και 4 του Ν.4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007)-Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων και άλλες διατάξεις», δίνεται λύση σε δύο ζητήματα που αφορούν τους εργαζομένους στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Τα συγκεκριμένα θέματα τα είχε θέσει η ΠΟΕ- ΟΤΑ στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της.
Συγκεκριμένα, με την παρ. 3, η πρόσληψη προσωπικού σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. δεν χρειάζεται έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρούσε απαραίτητη την έγκριση αυτή.
Επιπλέον, με την παρ.4, δίνεται λύση στο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με την πράξη 192/2013 του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως θεωρούσε ότι και για τις μετατάξεις εντός του ίδιου ή ανώτερου κλάδου χρειάζεται έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006.
Αναλυτικά το άρθρο 8, παρ.3 και 4 του Ν.4275/2014, αναφέρει:
«3. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κα΄ ως εξής:
«κα. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ.»
4. Η παρ.2 του άρθρου 68 του Ν.4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η διάταξη της υποπαραγράφου 1 του παρόντος δεν έχει εφαρμογή στις υποχρεωτικές μεταφορές προσωπικού, στις μετατάξεις υπαλλήλων εντός της ίδιας υπηρεσίας σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας (άρθρα 69 και 70 του Υ.Κ.) καθώς και στην περίπτωση αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του Ν.4002/2011.»

aftodioikisi.gr

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ ΣΤΟ ΣτΕ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μαζί με την ΑΔΕΔΥ στο ΣτΕ οι Περιφερειάρχες για την αξιολόγηση
Σε σύσκεψη των 13 Περιφερειαρχών, που έγινε στα Γραφεία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, σχετικά με την αξιολόγηση του προσωπικού των Περιφερειών, αποφασίστηκε να παραστεί η ΕΝ.Π.Ε., υπέρ της ΑΔΕΔΥ, κατά την εκδίκαση της αίτησης ακυρώσεως στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. Γιάννης Σγουρός, δήλωσε για το θέμα:
«Η αξιολόγηση των εργαζομένων αποτελεί ένα αυτονόητο και απαραίτητο εργαλείο για τις Περιφέρειες. Πρέπει όλοι να την επιζητούν και να μην την φοβούνται. Για να πάψει ο στιγματισμός και η απαξίωση των δημοσίων υπαλλήλων. Για να μην μπαίνουν όλοι στο ίδιο τσουβάλι.
Δυστυχώς, ο τρόπος και ο χρόνος που επιλέγεται για την εφαρμογή της, βεβιασμένα και αντιεπιστημονικά, οδηγεί σε παράλογα αποτελέσματα.
Η αξιολόγηση του προσωπικού δεν μπορεί να προχωρήσει, αν δεν κριθούν οριστικά και αμετάκλητα από το ΣτΕ οι επίμαχες αποφάσεις, που παραβιάζουν σωρεία συνταγματικών διατάξεων.
Στεκόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων έμπρακτα, κάνοντας παρέμβαση υπέρ της ΑΔΕΔΥ στο ΣτΕ».


epoli.gr

Στο σφυρί σπίτια εάν χρωστάει ο πωλητής στο Δημόσιο


«Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας». Ξέρει κανείς από τα εκατομμύρια των ιδιοκτητών ακινήτων αυτή τη νομική ορολογία; Πιθανότατα όχι, ωστόσο, πρόκειται για μια πρακτική που μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της ακίνητης περιουσίας τους χωρίς να το καταλάβουν και χωρίς να φταίνε.
Μιλώντας στην «Ημερησία» ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ και δικηγόρος, Στράτος Παραδιάς, επισημαίνει ότι πρόκειται για μια διαδικασία η οποία μπορεί να μην συμβαίνει συχνά, ωστόσο, κανείς δεν το αποκλείει αν και όλοι προσπαθούν να αποφύγουν. Όπως εξηγεί, διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας είναι η «αρπαγή» του ακινήτου που αγόρασε κάποιος νόμιμα επειδή ο πωλητής έχει χρέη στο δημόσιο ή στα ταμεία. Κι όμως. Μπορεί κάποιος να χάσει το σπίτι που αγόρασε αν και ακολούθησε τη νόμιμη διαδικασία για τον απλούστατο λόγο ότι ο πωλητής είναι κακοπληρωτής.
Όπως τονίζει ο κ. Παραδιάς, το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αγοραπωλησία και να προχωρήσει σε κατάσχεση του ακινήτου προκειμένου να πιέσει για να πάρει τα οφειλόμενα από αυτόν που πούλησε το ακίνητο. Και σκεφτείτε να έχετε αγοράσει ένα ακίνητο και να σας το κατάσχουν για τις «αμαρτίες» του πωλητή. Το φαινόμενο αυτό είναι σπάνιο στα ελληνικά χρονικά ωστόσο, με δεδομένο ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη έχουν φτάσει τα 67 δις ευρώ δεν αποκλείεται το δημόσιο να σκληρύνει ακόμη περισσότερο τη στάση του.
Η διαδικασία είναι η εξής: Κάποιος διαθέτει ένα ακίνητο, συνήθως όχι την πρώτη κατοικία και το βγάζει στο σφυρί. Ο αγοραστής πληρώνει κανονικά, η αγοραπωλησία είναι απολύτως νόμιμη και μπαίνει στο σπίτι που απέκτησε. Μετά από λίγο καιρό το δημόσιο διαπιστώνει ότι ο πωλητής χρωστά στην εφορία. Μπορεί, λοιπόν, να προχωρήσει σε κατάσχεση του πωληθέντος ακινήτου κάνοντας χρήση της διαδικασίας της «διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας».
Η αγωγή του Δημοσίου αναφέρει ότι ο πωλητής καταδολίευσε, δηλαδή κορόιδεψε το Δημόσιο. Η διαδικασία κοινοποιείται τόσο στον οφειλέτη όσο και στον αγοραστή ο οποίος πρέπει να προσλάβει δικηγόρο, να υποστεί απίστευτη ταλαιπωρία προκειμένου να αποδείξει ότι δεν είναι… ελέφαντας, δηλαδή ότι πλήρωσε κανονικά και με το νόμο και δεν φταίει αυτός για τα χρέη του πωλητής. Γιατί, όμως, το Δημόσιο το κάνει αυτό;
Ο κ. Παραδιάς εξηγεί ότι υπάρχει η διαδικασία επειδή πολλές φορές κάποιος που χρωστά χρήματα στο Δημόσιο μεταβιβάζει τα ακίνητά του σε συγγενικό πρόσωπο για να γλιτώσει την κατάσχεση. Αυτή είναι καταδολίευση και το Δημόσιο επιχειρεί να προστατευτεί από τους κακοπληρωτές. Αν ο αγοραστής δεν έχει καμιά συγγένεια με τον πωλητή τότε η περιπέτειά του θα λήξει σύντομα. Ισως γι” αυτό, το καλύτερο για τον αγοραστή είναι να μπορεί να ελέγχει αν ο πωλητής χρωστά στο Δημόσιο, ώστε να μην βρεθεί προ εκπλήξεων.
Πηγή: imerisia.gr

aftodioikisi.gr

«Κλείστε τις ζημιογόνες δημοτικές εταιρείες» – Επανέρχονται οι «ξαφνικοί θάνατοι» – Θα γίνουν οι 6.500 απολύσεις λέει το ΥΔΜΗΔ


Το 3% του τακτικού προσωπικού που εργάζεται σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) στον δημόσιο τομέα παραμένει «αχαρτογράφητο».
Υπολογίζεται ότι αυτό είναι το ποσοστό των εργαζομένων σε εκείνα τα ΝΠΙΔ τα οποία δεν έχουν δώσει στοιχεία για την «ακτινογράφηση» των υπαλλήλων τους, παρά το ότι στις 15 Ιουλίου έληξε η προθεσμία που είχε δοθεί για την απογραφή τους στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και ένταξη στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
Από το ηγετικό επιτελείο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης επισημαίνεται ότι ως την προβλεπόμενη ημερομηνία για την απογραφή, είχαν δώσει στοιχεία 930 ΝΠΙΔ, τα οποία απασχολούν 33.000 εργαζόμενους (αντιστοιχούν στο 97% του συνολικού αριθμού του του τακτικού προσωπικού των ΝΠΙΔ).
Ήδη η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη, βάσει της νομοθεσίας, να διακόψει κάθε είδους κρατική οικονομική ενίσχυση σε όσα ΝΠΙΔ δεν απεγράφησαν και να αναστείλει την καταβολή των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τους. Σύμφωνα με την εφημερίδα, έχουν απογραφεί οι 109 από τις 127 ΔΕΥΑ, ενώ υπάρχει ανοικτό το ζήτημα για τις αναπτυξιακές εταιρείες.
Η ισχύς των ψηφισμένων νόμων αλλά και η θεσμική εφαρμογή κυρώσεων σε όσους δεν τηρού την νομιμότητα είναι το «αντίδοτο» που χρησιμοποιεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισηης, απέναντι σε αντιδράσεις στην υλοποίηση των μέτρων της κυβέρνησης που αοφορύν τη συμφωνία με την τρόικα. Σε αυτό το μοτίβο, συνεχίζεται και η κυβερνητική προσπάθεια για ανακατανομή/μείωση δομών και προσωπικού στις δημόσιες υπηρεσίες και στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
«Ξαφνικός Θάνατος»
Ακόμα και το ζήτημα του (όχι τόσο) «ξαφνικού θανάτου» δημοτικών επιχειρήσεων και ανώνυμων εταιρειών των ΟΤΑ, μέσω της νομοθεσίας επανέρχεται, όπως σημειώνει στο δημοσίευμά του το «βήμα». Βάσει νόμου, οι ανώνυμες εταιρείες των ΟΤΑ λύονται υποχρεωτικά αν δύο χρόνια μετά την ίδρυσή τους είναι ζημιογόνες για τρεις συνεχείς χρήσεις ή αν για ισάριθμες φορές εντός δεκαετίας, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κάτω του 50% του εταιρικού κεφαλαίου.
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάρτιο, ο βουλευτής της ΝΔ, Κυριάκος Βιρβιδάκης, είχε ζητήσει να εξαιρεθού ντα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα, λόγω του πολιτιστικού τους έργου, από τη διάταξη που οδηγεί σε οριστική λύση.
Επίσης, είναι ενδεικτικό ότι μείζον ζήτημα έχει δημιουργηθεί με την πορεία προς το κλείσιμο της αναπτυξιακής εταιρείας ΕΝΑ Χίου, η οποία ύστερα από καταγγελίες της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου, θα επανεξεταστεί μετά το Σεπτέμβριο από το νέο περιφερειακό Συμβούλιο.
«Οι 6.500 απολύσεις θα γίνουν»
Την ίδια ώρα από το ηγετικό επιτελείο του ΥΔΜΗΔ, σημειώνουν ότι θα τηρήσουν τη συμφωνία με την τρόικα αναφορικά με τις 6.500 απολύσεις που απομένουν ωστε να συμπληρωθεί ο στόχος των 15.000 απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων εντός του 2014. Παράλληλα υπογραμμίζουν ότι οι δανειστές δεν εγείρου ζήτημα νέου ποσοτικού στόχου απολύσεων για το 2015.
Ωστόσο, τριβές στο ενδοκυβερνητικό πεδίο προκάλεσαν διαρροές για συγκεκριμένους φορείς -π.χ. συγκοινωνίες- και ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από υπουργεία, από όπου θα γεμίσει εν μέρει η «δεξαμενή» των απολύσεων.
Στελέχη από το επιτελείο του ΥΔΜΗΔ δεν υπεισέρχονται σε συγκεκριμένες αποτυπώσεις. Μόνο θυμίζουν επί του θέματος ότι στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο και σε συμφωνία με την Τρόικα, υπάρχει υπάρχει δέσμευση για μείωση προσωπικού 1.000 ατόμων από ΝΠΙΔ τα οποία εποπτεύονται από τα υπουργείο Υποδομών, Πολιτισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης.


aftodioikisi.gr

Μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις- Πόσα χρήματα θα χάσουν 1,5 εκ. συνταξιούχοι


Αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης και θα χαθούν χρήματα λόγω έκτακτης εισφοράς με τις μειώσεις να μπαίνουν σε εφαρμογή από την σύνταξη του προσεχούς Αυγούστου.
Μόνο όσοι παίρνουν σύνταξη κάτω από 750 ευρώ (κύρια και επικουρική) δεν έχουν να χάσουν τίποτε. Όλοι οι υπόλοιποι αναμένεται να χάσουν κάθε μήνα από μερικές δεκάδες ως και μερικές εκατοντάδες ευρώ λόγω της αλλαγής στη φορολόγηση.
Συγκεκριμένα, θα υπάρξουν μειώσεις που σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς θα κυμανθούν από 34 ευρώ μέχρι και 325 ευρώ κάθε μήνα για κάθε συνταξιούχο.
Πλέον ο φόρος εισοδήματος θα πρέπει να υπολογίζεται ενιαία και να παρακρατείται κάθε μήνα από τις αποδοχές των ασφαλισμένων με βάση το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων και βάση των συντελεστών 22%, 32% και 42%.
Η εισφορά αλληλεγγύης, θα υπολογίζεται και αυτή ενιαία, κάθε μήνα με βάση τις μηνιαίες αποδοχές για όσους στα συνολικά τους εισοδήματα από κύριες και επικουρικές λαμβάνουν πάνω από 12.000 τον χρόνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπολογίζονται οι κρατήσεις με συντελεστή από 1% ως 4%.
Πηγή: newsit.gr

aftodioikisi.gr

Λήγει στις 22/7 η προθεσμία για τις προσλήψεις στην Εθνική Τράπεζα


Στις 22 Ιουλίου λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τον διαγωνισμό της Εθνικής Τράπεζας που αφορά σε 122 προσλήψεις για την στελέχωση των καταστημάτων της.
Ο διαγωνισμός για την πρόσληψη των υπαλλήλων έχει ανατεθεί στο ΑΣΕΠ.
Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν αίτηση – δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο το οποίο θα διατίθεται και θα συμπληρώνεται στο κατάστημα της τράπεζας στο οποίο θα υποβάλλεται η αίτηση.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 2103341431, 2103341243, 2103342328, 2103342634, 2103341428, 2103341322, 2103341432.


aftodioikisi.gr

Συντάξεις: Τι αλλάζει στη διαδοχική ασφάλιση για 1,2 εκατ. εργαζομένους


Αλλάζουν όλα στη διαδοχική ασφάλιση με στόχο να αποσυμφορηθούν οι δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις που είναι σε αναμονή για σύνταξη πάνω από 2 χρόνια και ταυτόχρονα να απλοποιηθούν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για το 40% των ασφαλισμένων που έχουν κολλήσει ένσημα σε περισσότερα από ένα Ταμεία στη διάρκεια του εργασιακού-επαγγελματικού τους βίου, δηλαδή περίπου για 1,2 εκατ. εργαζομένους.
Οι αλλαγές που προωθούνται από το υπουργείο Εργασίας και χωρίς- καθώς φαίνεται- να υπάρχει κατάληξη σε μια κοινή πρόταση από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής που συγκροτήθηκε πριν από 4 μήνες, αφορούν:
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

aftodioikisi.gr

Πώς η υπεράσπιση των επίορκων από την ΠΟΕ-ΟΤΑ λειτουργεί ως κερκόπορτα στη μάχη κατά της αξιολόγησης


Την κερκόπορτα στην μάχη που δίνει ενάντια στην αξιολόγηση άνοιξε εν γνώσει της η ΠΟΕ-ΟΤΑ, βάζοντας την στο ίδιο τσουβάλι με τον επανέλεγχο των πλαστών πιστοποιητικών των πρώην συμβασιούχων των δήμων.
Όπως τονίζουν έμπειροι συνδικαλιστές στην aftodioikisi.gr, είναι αξιοπερίεργο και δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά, το γεγονός ότι η σημερινή (ΠΑΣΟΚικη) ηγεσία της Ομοσπονδίας διαπραγματεύεται ταυτόχρονα ένα θέμα (την αξιολόγηση) στο οποίο έχει μαζί της όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ακόμη και το συγκυβερνών ΠΑΣΟΚ και ένα άλλο (το θέμα του ελέγχου των πλαστών πιστοποιητικών) στο οποίο είναι μόνη της καθώς εμφανίζεται να υπερασπίζεται επίορκους υπαλλήλους.
Με αυτό τον τρόπο, υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές, αποδυναμώνεται η διαπραγματευτική δύναμη των συνδικαλιστών που  ανοίγουν εν γνώσει τους την κερκόπορτα στη μάχη για την αξιολόγηση, η οποία έχει όλες τις προϋποθέσεις να είναι νικηφόρα.
Χαρακτηρίζουν δε αστείο το επιχείρημα που χρησιμοποίησε πρόσφατα ο πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ ότι δεν μπορεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, 10-20 χρόνια μετά την αξιολόγηση για τη μετατροπή των συμβάσεων, να θέλει να τις κρίνει εκ νέου και με δεδομένο ότι οι μετατροπές αυτές έγιναν μετά από αγώνες και κινητοποιήσεις των εργαζομένων κατά της ομηρίας τους!

aftodioikisi.gr

«Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΠΝΙΓΜΕΝΟΥΣ» ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΟΡΟΔΟΤΗΣΟΥΝ»ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ


Ο Εκπρόσωπος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ, Βουλευτής Επικρατείας και ΑΜ-Θ Περιφερειακός Σύμβουλος, έκανε την εξής δήλωση για τα συνεχώς αυξανόμενα χρέη προς το Δημόσιο:


«Η εφιαλτική εικόνα της αύξησης των οφειλών προς το δημόσιο, είναι ευθέως συνδεδεμένη με τους «πνιγμένους» Έλληνες που αδυνατούν να φοροδοτήσουν, κάθε μήνα ακόμα περισσότερο. Η μόνη λύση είναι οι γενναίες δόσεις ρύθμισης των χρεών, όπως προβλέπει  και η πρόταση των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ με τον  «Εθνικό Λογαριασμό Οφειλετών του Δημοσίου».