Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ


Δημοτικού Κήπου δεξιά και αριστερά των οδών Πολυτεχνείου και Δημοκρατίας και στην οδό Καρπασίας.
(Η αριθ. 386/2011 απόφαση έχει ήδη δημοσιευτεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ. Χίου και στον τοπικό
τύπο, αλλά δεν τέθηκε σε εφαρμογή μέχρι να ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο -6-
για την έναρξη ισχύος του κανονισμού. Επίσης έχει δημοσιευτεί στον ιστότοπο www.diavgeia.gov.gr με
αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΒΕΖΦΩΗΝ-07Ι )
Ειδικότερα:
Ορίζεται τέλος στάθμευσης για τους προαναφερόμενους χώρους εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης
στάθμευσης ως εξής:
-0,5 ευρώ ανά ημίωρο, δηλαδή 0,5 ευρώ για στάθμευση διάρκειας μικρότερης των 30 λεπτών, 1 ευρώ για
στάθμευση 30 - 60 λεπτών, 1,5 ευρώ για στάθμευση 60 - 90 λεπτών και 2 ευρώ για στάθμευση 90 - 120
λεπτών.
Ορίζεται τέλος στάθμευσης 10,00 ευρώ στους χώρους στάθμευσης περιμετρικά του κήπου και στην οδό
Καρπασίας στο κέντρο της πόλης για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής, χωρίς χρονικό περιορισμό ανά
θέση ελεγχόμενης στάθμευσης εντός της προσδιορισμένης περιοχής.
Η πληρωμή του τέλους στάθμευσης θα γίνεται με τη χρήση καρτών προπληρωμένου χρόνου στάθμευσης
(αξίας 0,50 ευρώ, 1ευρώ και 2 ευρώ). Οι κάρτες θα διατίθενται από τριτοπωλητές (περίπτερα κλπ.) .
-Ορίζεται το κέρδος για τους τριτοπωλητές, (περίπτερα κλπ.) σε 0,10 ευρώ ανά κάρτα.
Δικαίωμα για κατοχή σήματος μόνιμου κατοίκου έχει κάθε πολίτης που διαμένει μόνιμα στην περιοχή
εφαρμογής του [ΣΕΣ] και είναι νόμιμος κάτοχος επιβατικού οχήματος. Σήμα μονίμου κατοίκου δικαιούνται
μόνο οι κάτοχου επιβατικού αυτοκινήτου και δεν χορηγείται σε κατόχους επαγγελματικών οχημάτων
οιουδήποτε τύπου.
Το εν λόγω τέλος δύναται πάντως να αναπροσαρμοστεί στο μέλλον, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το τέλος καταβάλλεται άπαξ του έτους στο Δήμο και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο κάτοικο ειδική κάρτα
ετήσιας ισχύος από την ημέρα έκδοσής της που επικολλάται στο εσωτερικό και σε εμφανές σημείο του
ανεμοθώρακα (παρμπρίζ) του αυτοκινήτου.
Κάρτα στάθμευσης δικαιούται ο κάτοικος για ένα μόνο συγκεκριμένο αυτοκίνητο της κατοχής του. Για την
έκδοση της ειδικής κάρτας, o ενδιαφερόμενος υποχρεούται με αίτησή του να υποβάλλει τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο του εντύπου (Ε1) της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου
οικονομικού έτους.
2. Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή του μισθωτηρίου συμβολαίου του ακινήτου, θεωρημένου νομίμως
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι η διεύθυνση για την οποία αιτείται την παραλαβή σήματος
μονίμου κατοίκου είναι ο τόπος της κύριας, πραγματικής και μόνιμης κατοικίας του, με βεβαίωση για το
γνήσιο της υπογραφής του σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
4. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται με αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου Χίου που είναι η Δημοτική Αστυνομία. Ο κάτοικος, σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας,
υποχρεούται να δηλώσει την αλλαγή, διαφορετικά θεωρείται παραβάτης. Η ειδική κάρτα στάθμευσης θα
παραλαμβάνεται από την Δημοτική Αστυνομία 3 μέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.
Ο κανονισμός εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο σύνολο του έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Περιορισμοί και η τιμολόγηση του συστήματος
Οι περιορισμοί και η τιμολόγηση του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης , (ΣΕΣ), θα εφαρμόζεται
καθημερινά από:
" 08:00 - 14:00 (πρωινή περίοδος εφαρμογής) και από
" 17:00 - 21:00 (απογευματινή περίοδος εφαρμογής ημέρες Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή),
" εκτός από την απογευματινή περίοδο του Σαββάτου, τις Κυριακές και τις επίσημες εθνικές και τοπικές
αργίες.
Οι χρονικοί περιορισμοί δεν θα ισχύουν:
" Για τα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί κάρτα κατόχου μόνιμου κατοίκου του κέντρου. Τα οχήματα της
κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να σταθμεύουν στις θέσεις του [ΣΕΣ] χωρίς χρονικό περιορισμό και χωρίς
ΑΔΑ: ΒΕΖΦΩΗΝ-1ΥΧ5
τιμολόγηση.
Άρθρο 2
Στάση για τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων.
Στάση για τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων κατά τις ώρες ισχύος του [ΣΕΣ] θα επιτρέπεται μόνο στις
ειδικές προβλεπόμενες θέσεις φορτοεκφόρτωσης, και, μόνο κατά τη χρονική ζώνη τροφοδοσίας
καταστημάτων, από 08:00 - 10:30 π.μ., 15:00 - 17:00 μ.μ. και μετά τις 21:00 μ.μ. Στάση για
φορτοεκφόρτωση στις δεσμευμένες από το [ΣΕΣ] θέσεις στάθμευσης κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας
του, θεωρείται παράβαση.
Άρθρο 3
Κόστος Χρήσης.
Το τιμολόγιο θα καθορίζεται ως ακολούθως:
" Η στάθμευση στην περιοχή που ισχύει το [ΣΕΣ] (με χρονικό περιορισμό 2 ωρών για όλους τους χρήστες,
πλην των μονίμων κατοίκων), τιμολογείται έναντι 0,5 Ευρώ ανά ημίωρο, ήτοι 0,5 Ευρώ για στάθμευσης
διάρκειας μικρότερης των 30 λεπτών, 1 Ευρώ για στάθμευση 30 - 60 λεπτών, 1,5 Ευρώ για στάθμευση 60 -
90 λεπτών και 2 Ευρώ για στάθμευση 90 - 120 λεπτών.
Η πληρωμή του τέλους στάθμευσης θα γίνεται με τη χρήση καρτών προπληρωμένου χρόνου στάθμευσης
(αξίας 0,50 ευρώ, 1ευρώ και 2 ευρώ). Οι κάρτες θα διατίθενται από τριτοπωλητές (περίπτερα κλπ.)
Άρθρο 4
Έκδοση Σήματος Μονίμου Κατοίκου.
Δικαίωμα για κατοχή σήματος μόνιμου κατοίκου έχει κάθε πολίτης που διαμένει μόνιμα στην περιοχή
εφαρμογής του [ΣΕΣ] και είναι νόμιμος κάτοχος επιβατικού οχήματος. Σήμα μονίμου κατοίκου δικαιούνται
μόνο οι κάτοχου επιβατικού αυτοκινήτου και δεν χορηγείται σε κατόχους επαγγελματικών οχημάτων
οιουδήποτε τύπου.
Το ετήσιο τέλος στάθμευσης οχήματος κατοίκου έχει καθοριστεί στα δέκα (10,00 ευρώ), χωρίς χρονικό
περιορισμό ανά θέση ελεγχόμενης στάθμευσης εντός της προσδιορισμένης περιοχής. Το εν λόγω τέλος
δύναται πάντως να αναπροσαρμοστεί στο μέλλον, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Το τέλος καταβάλλεται άπαξ του έτους στο Δήμο και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο κάτοικο ειδική κάρτα
ετήσιας ισχύος από την ημέρα έκδοσής της που επικολλάται στο εσωτερικό και σε εμφανές σημείο του
ανεμοθώρακα (παρμπρίζ) του αυτοκινήτου.
Κάρτα στάθμευσης δικαιούται ο κάτοικος για ένα μόνο συγκεκριμένο αυτοκίνητο της κατοχής του. Για την
έκδοση της ειδικής κάρτας, o ενδιαφερόμενος υποχρεούται με αίτησή του να υποβάλλει τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο του εντύπου (Ε1) της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου
οικονομικού έτους.
2. Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή του μισθωτηρίου συμβολαίου του ακινήτου, θεωρημένου νομίμως
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι η διεύθυνση για την οποία αιτείται την παραλαβή σήματος
μονίμου κατοίκου είναι ο τόπος της κύριας, πραγματικής και μόνιμης κατοικίας του, με βεβαίωση για το
γνήσιο της υπογραφής του σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
4. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται με αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου Χίου που είναι η Δημοτική Αστυνομία. Ο κάτοικος, σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας,
υποχρεούται να δηλώσει την αλλαγή, διαφορετικά θεωρείται παραβάτης. Η ειδική κάρτα στάθμευσης θα
παραλαμβάνεται από την Δημοτική Αστυνομία 3 μέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.
Άρθρο 5
Αρμόδια Τμήματα
Εποπτεία - Διαχείριση:
Αρμόδια για την εποπτεία του [ΣΕΣ] θα είναι η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χίου.
Έλεγχος Συμμόρφωσης - Καθορισμός Προστίμων:
Ο έλεγχος συμμόρφωσης των χρηστών του [ΣΕΣ] θα γίνεται από την Δημοτική Αστυνομίας του Δήμου
ΑΔΑ: ΒΕΖΦΩΗΝ-1ΥΧ6
Χίου. Η ευθύνη για τον έλεγχο συμμόρφωσης των χρηστών θα ανήκει αυτοδικαίως στη Δημοτική
Αστυνομία, στα πλαίσια των ευρύτερων αρμοδιοτήτων της.
Είσπραξη προστίμων:
Η αρμοδιότητα είσπραξης των εσόδων του [ΣΕΣ] από τις κάρτες και τις παραβάσεις θα ανατεθεί στο Τμήμα
Ταμείου του Δήμου Χίου. Τα έσοδα του [ΣΕΣ] θα έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα".
Άρθρο 6
Πεδίο Εφαρμογής-Ισχύς του Κανονισμού
Η ελεγχόμενη στάθμευση θα εφαρμοστεί περιμετρικά του Δημοτικού Κήπου δεξιά και αριστερά των οδών
Πολυτεχνείου και Δημοκρατίας και στην οδό Καρπασίας μετά τη νομιμοποίηση της.
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί:
α. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έλεγχο μαζί με την αριθ. 386/2011 απόφαση του Δ.Σ.,
(συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών δημοσίευσης της στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και
στον τοπικό τύπο), την 59/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την 370/2013 απόφαση της Οικ.
Επιτροπής.
β. Στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Εσόδων.
γ. Στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, (υπόψη κ. Γεραζούνη).
δ. Στη Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας
ε. Στη Δημοτική Ενότητα Χίου.
στ. Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων-Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων-Δ/νση
Μελετών Έργων Οδοποιίας, (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 19, Τ.Κ. 114 73 Αθήνα), μαζί με την 386/2011
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, (με αποδεικτικό δημοσίευσης
του άρθρου 79, παρ. 4 του Ν. 3463/2006) και στον τοπικό τύπο.
H απόφαση αυτή πήρε α/α 289/2013
O Πρόεδρος Τα μέλη
Υπογραφή υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Χίος 11/06/2013
Η επί των πρακτικών
Κούτσουρα Νίκη

ΛΕΣΒΟΣ : ΕΚΛΕΨΑΝ 10 ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΡΝΙΑ ΚΑΙ ΕΦΥΓΑΝ !

Το μεσημέρι, καταγγέλθηκε ζωοκλοπή σε βάρος ενός 52χρονου, σε αγροτική περιοχή στην Αγία Παρασκευή της Λέσβου.Όπως διαβάζουμε στο LesvosPost, άγνωστοι δράστες, κατά το χρονικό διάστημα από το βράδυ της 11-06-2013 έως τις πρωινές ώρες της 13-06-2013, αφού παραβίασαν την εξωτερική πόρτα μάντρας, ιδιοκτησίας του 52χρονου, μπήκαν και έκλεψα 10 ζωντανά αρνιά!
Προανάκριση κάνει το Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής Λέσβου...

newsit.gr

ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΙ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙΣε οικογένειες που έχουν ετήσιο εισόδημα έως 18.000 ευρώ, θα καταβάλλεται από το 2013, το νέο οικογενειακό επίδομα, που αντικαθιστά τα οικογενειακά επιδόματα τριτέκνων και πολύτεκνων, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που εκδόθηκε από τους υπουργούς Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και Εργασίας Γιάννη Βρούτση.
Το νεο οικογενειακό επίδομα θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για το νεο οικογενειακό επίδομα αποτελεί η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του δικαιούχου, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν τεθεί.
Ειδικά για το 2013, που θα είναι και η πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου συστήματος χορήγησης επιδόματος τέκνων, οι δικαιούχοι θα λάβουν το επίδομα μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φορολογικών στοιχείων που θα έχουν υποβάλει, δηλαδή έως τα τέλη Ιουνίου.
Έτσι οι δύο πρώτες δόσεις του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων, θα καταβληθούν μαζί στους δικαιούχους, στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του έτους. Όσοι φορολογούμενοι δεν υποβάλουν φορολογική δήλωση έως τον Ιούνιο, θα λάβουν και τις τρεις πρώτες δόσεις του επιδόματος, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
Με το νόμο του νέου μνημονίου, τα ποσα για το νεο οικογενειακό επίδομα ορίζονται, σε 40 ευρώ το μήνα για οικογένειες με ένα παιδί, 80 ευρώ για δύο παιδιά, 130 ευρώ για τρία παιδιά και 180 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά. Όσες οικογένειες έχουν μεγαλύτερο αριθμό προστατευόμενων τέκνων, θα λαμβάνουν 60 ευρώ κάθε μήνα, για κάθε επιπλέον παιδί.
Όσοι δικαιούχοι έχουν ετήσιο εισόδημα έως 6.000 ευρώ, θα λαμβάνουν το σύνολο του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων. Αντίστοιχα όσοι έχουν εισόδημα από 6.000 ευρώ έως 12.000 ευρώ θα παίρνουν τα 2/3 του επιδόματος που δικαιούνται, ενώ όσοι έχουν εισόδημα από 12.000 ευρώ έως 18.000 ευρώ θα λαμβάνουν το 1/3 του εισοδήματος.
Οι δικαιούχοι του ΟΓΑ πρέπει να υποβάλλουν στον Οργανισμό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ληξιαρχική πράξη γέννησης των τέκνων για τα οποία θα χορηγηθεί το επίδομα.
Επίδομα Τέκνων 2013 Κριτήρια Δικαιούχοι Αιτήσεις Δικαιολογητικά
Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι για το επίδομα τέκνων 2013 καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση .
Το επίδομα τέκνων που θα αντικαταστήσει από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα οικογενειακά επιδόματα τριτέκνων και πολύτεκνων.
Το επίδομα τέκνων θα δίνεται ανά τρίμηνο με εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια. Η καταβολή του επιδόματος του πρώτου τριμήνου κάθε έτους θα πραγματοποιείται μαζί με το επίδομα τέκνων του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα.
Αυτό σημαίνει ότι το νέο επίδομα τέκνων θα δοθεί για πρώτη φορά στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2013.
Έτσι, όσοι φορολογούμενοι δεν υποβάλλουν δήλωση έως τα τέλη Ιουνίου 2013 θα λάβουν το επίδομα τέκνων τον Σεπτέμβριο 2013.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος αποτελεί η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του δικαιούχου, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η υποπαράγραφος ΙΑ.2 του ν. 4093/2012, οι δικαιούχοι συμπληρώνουν το μηχανογραφημένο έντυπο Ε20 – Αίτηση / Δήλωση για τη χορήγηση του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων και το υποβάλλουν μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. Ο δικαιούχος για το επίδομα τέκνων, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του, οφείλει εντός μηνός να υποβάλει ηλεκτρονική Αίτηση / Δήλωση Μεταβολής στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων μέσω του Taxisnet και παράλληλα να καταθέτει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα εξουσιοδοτημένα όργανα του Ο.Γ.Α.
4. Σε περίπτωση θανάτου, αφάνειας, δικαστικής συμπαράστασης, καταδίκης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης με αυτά του δικαιούχου/υπόχρεου σε υποβολή Δήλωσης
Φορολογίας Εισοδήματος, ή δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο, το επίδομα καταβάλλεται σε αυτόν που έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων.
Δικαιολογητικά για το επίδομα τέκνων 2013
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν, εντός προθεσμίας που θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Γ.Α., στους ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. ή και σε υπαλλήλους του Δήμου που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Δήμαρχο, τα κάτωθι
δικαιολογητικά για τα οποία έχουν ήδη συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Ε20:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή απόσπασμα δημοτολογίου για την οικογενειακή κατάσταση που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, στα δημοτολόγια της οποίας είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια και από το οποίο προκύπτουν τα πλήρη
στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων και εάν αυτά βρίσκονται στη ζωή.
β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του/των τέκνου/ων για το οποίο/α θα χορηγηθεί το επίδομα τέκνων.
γ) Πιστοποιητικό σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου για τέκνα τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του
εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Αν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το
Ελληνικό Προξενείο.
δ) Σε περίπτωση που το/τα τέκνα έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω υποβάλλεται ιατρική γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. ή ισχύουσα απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α. του ν.2643/1998. Τα εν λόγω
δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται το έντυπο Ε20.
ε) Εάν συντρέχει περίπτωση από τις αναφερόμενες στην παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, υποβάλλεται αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του δικαιούχου ή απόφαση δικαστηρίου περί αφάνειας ή δικαστικής συμπαράστασης
του δικαιούχου, ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί καταδίκης του ή δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να φαίνεται ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη διατροφής των τέκνων.
2. Προκειμένου για δικαιούχους αλλοδαπής υπηκοότητας ή ανιθαγενείς, τα δικαιολογητικά των εδαφίων με στοιχεία α, β και ε του παρόντος άρθρου παρέχονται από τις αρχές της Χώρας της οποίας είναι υπήκοοι και αν αυτό είναι δύσκολο τα
στοιχεία αυτά αποδεικνύονται από άλλα πρόσφορα έγγραφα κατά τη κρίση του οργάνου αναγνώρισης του δικαιώματος.
3. Για την απόδειξη της μόνιμης και συνεχούς διαμονής του δικαιούχου και των τέκνων του στην Ελλάδα την δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφα των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή θεωρημένα εκκαθαριστικά σημειώματα της τελευταίας δεκαετίας ή
β) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα του δικαιούχου ή του/της συζύγου στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι άνεργος, από την οποία να προκύπτει η ασφάλισή του/της την τελευταία δεκαετία ή
γ) Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος από το τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή
δ) Απόσπασμα θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας του δικαιούχου ή του/της συζύγου από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή
ε) Μισθωτήριο συμβόλαιο με μισθωτή το δικαιούχο ή το σύζυγό του, κατατεθειμένο και θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και υπεύθυνη δήλωση με Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή, στην οποία θα δηλώνει ότι η μίσθωση είναι σε ισχύ ή ότι έληξε και την
ημερομηνία λήξης αυτής ή
στ) Παραχωρητήριο και υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται και ο Α.Φ.Μ.του παραχωρούντος ή
ζ) Βεβαίωση φοίτησης του/των τέκνου/ων ή
η) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει ο Ο.Γ.Α., από το οποίο να προκύπτει η μόνιμη και συνεχής δεκαετής διαμονή του δικαιούχου στην Ελλάδα.
4. Απομάκρυνση από την Ελλάδα του αιτούντα, εντός της κρίσιμης δεκαετίας ή εξαρτώμενου τέκνου, για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης, θεωρείται δικαιολογημένη και δε λαμβάνεται υπόψη.
5. Επιπλέον με τα ανωτέρω και προκειμένου για δικαιούχους:
α) Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης.
β) Ομογενείς-αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα, απαιτείται «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς».
γ) Πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και της Ελβετίας καθώς και πολίτες άλλων Κρατών (εκτός Ε.Ε.) που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας, απαιτείται επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής.
δ) Αλλοδαπούς πρόσφυγες στους οποίους έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο, απαιτείται «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα» και «Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού».
ε) Αλλοδαπούς στους οποίους δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, απαιτείται το «Ειδικό Δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως Πρόσφυγας».
6. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν μπορεί να αποδείξει τη δεκαετή διαμονή του στην Ελλάδα με κάποιο από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, λόγω του νεαρού της ηλικίας του, μπορεί να υποβάλλει:
α) Αντίγραφα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των γονέων του ή β) Απόσπασμα θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας, ως προστατευόμενο μέλος ασφαλισμένου γονέα ή
γ) Βεβαίωση από το γυμνάσιο ή το Λύκειο, όπου αυτός φοιτούσε ή
δ) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ , αν είχε εγγραφεί στα μητρώα του.
7. Τα έγγραφα της αλλοδαπής του παρόντος άρθρου θα πρέπει να είναι νόμιμα μεταφρασμένα και επικυρωμένα.
8. Στον Ο.Γ.Α. τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο για τους κατατεθέντες από τους αιτούντες φακέλους, με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
Τα ποσά για το νέο επίδομα τέκνων είναι 40 ευρώ το μήνα για ένα παιδί, 80 ευρώ το μήνα για δύο παιδιά, 130 ευρώ το μήνα για τρία παιδιά και 180 ευρώ το μήνα για τέσσερα παιδιά. Για κάθε παιδί πάνω από το 4ο χορηγείται επιπλέον επίδομα 60 ευρώ μηνιαίως.
Δικαιούχοι με βασικό εισόδημα ως 6.000 ευρώ θα λαμβάνουν το σύνολο του επιδόματος τέκνων, δικαιούχοι με βασικό εισόδημα από 6.001 ευρώ έως 12.000 ευρώ θα παίρνουν τα 2/3 του επιδόματος τέκνων, ενώ δικαιούχοι με βασικό εισόδημα από 12.000,01 ευρώ έως 18.000 ευρώ θα λαμβάνουν το 1/3 του εκάστοτε επιδόματος τέκνων.
— Από το απόγευμα της Τετάρτης, ή το αργότερο έως το πρωί της Πέμπτης, θα βρίσκεται στο TaxisNet το έντυπο Α21, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά μαζί με τη φορολογική τους δήλωση οι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνων.
Η χορήγηση του επιδόματος θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φορολογικών στοιχείων, ενώ αρμόδιος φορέας για τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ελέγχων και την κατάθεση προσφυγών ορίζεται ο ΟΓΑ.
«Ο Οργανισμός είναι έτοιμος να αντεπεξέλθει άμεσα στις απαιτήσεις για την διεκπεραίωση των αιτήσεων και τη χορήγηση του επιδόματος», δήλωσε σε πρωϊνή τηλεοπτική εκπομπή στον ΣΚΑΪ ο διοικητής του ΟΓΑ, Δημήτρης Κοντός.
Για πρώτη φορά το επίδομα θα χορηγείται από το πρώτο παιδί με βάση εισοδηματικά κριτήρια, ενώ υπάρχει ειδική μέριμνα για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
Για τη συμπλήρωση του εντύπου Α21, ο εκάστοτε αιτών θα πρέπει να γνωρίζει:
* Τον αριθμό οικογενειακής μερίδας από το δημοτολόγιο του Δήμου όπου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη με κανονική εγγραφή (όχι ενδεικτική).
* Τον αριθμό ΙΒΑΝ του λογαριασμού του σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., όπου θα πιστώνεται το ποσό των επιδομάτων.
* Τους ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας. Ειδικότερα ο ΑΜΚΑ του αιτούντα /δικαιούχου είναι υποχρεωτικός, προκειμένου να δικαιωθεί και να εισπράξει τα επιδόματα.
* Σε περίπτωση κατοικίας στην Ελλάδα, την ονομασία του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας και της Δημοτικής/ Τοπικής Κοινότητας, όπου κατοικεί.
Διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση του εντύπου
Επίσης για τη χορήγηση του επιδόματος είναι απαραίτητη η μόνιμη και συνεχής διαμονή του δικαιούχου στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία (2003-2012) και αποδεικνύεται κατά βάση από την αδιάλειπτη υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα τελευταία 10 έτη και επαληθεύεται αυτόματα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Εάν για κάποια έτη δεν βρεθεί το αντίστοιχο έντυπο, θα καλείται ο αιτών να συμπληρώσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά, ικανά να αποδείξουν τη διαμονή του στην Ελλάδα κατά τα έτη αυτά.
Τα πεδία «Χώρα Γέννησης», «Χώρα Διαμονής» και «Χώρα Υπηκοότητας» συμπληρώνονται ως εξής:
α) για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, επιλέγεται το ακριβές όνομα της χώρας
β) για τις υπόλοιπες χώρες, επιλέγεται η κατηγορία Τρίτη Χώρα
• Το πεδίο Βαθμίδα εκπαίδευσης συμπληρώνεται για τέκνο άνω των 18 και κάτω των 19 ή 24 ετών, ανάλογα με την περίπτωση.
• Το πεδίο Ποσοστό αναπηρίας δε συμπληρώνεται, εάν το τέκνο δεν είναι ανάπηρο
• Τα πεδίο Κύρια ευθύνη διατροφής και Αποκλειστική ευθύνη διατροφής συμπληρώνονται όταν ο αιτών είναι διαζευγμένος ή σε διάσταση ή όταν το τέκνο είναι από προηγούμενο γάμο ή αναγνωρισθέν.
• Η ερώτηση 4 (Διαμένετε μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα;) απαντάται υποχρεωτικά από όλους τους αιτούντες.
Το επίδομα τέκνων καταβάλλεται ανά τρίμηνο, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ. του δικαιούχου.
Η καταβολή του πρώτου τριμήνου κάθε έτους πραγματοποιείται μαζί με τα επιδόματα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού. Ειδικά για φέτος η καταβολή της των δυο πρώτων τριμήνων θα γίνει αρχές Ιουλίου.
Το επίδομα δικαιούται η οικογένεια:
* Από 1-1-2013, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2012 και
* Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν εντός του έτους 2013.Πηγή  yousocisl.gr

56 ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ
Επειδή τον τελευταίο καιρό η κυβέρνηση έχει αγωνία να βρει χρήματα ή να εξοικονομήσει μέρος των χρημάτων κλείνοντας οργανισμούς και απολύοντας ανθρώπους οικογενειάρχες(βλέπε ΕΡΤ), είναι ανάγκη να της υπενθυμίσει κάποιος την «ασυλία» που απολαμβάνουν οι Έλληνες εφοπλιστές εδώ και δεκαετίες.

Και βέβαια για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, δεν είναι ευθύνη της τωρινής κυβέρνησης η διάταξη του προϋπολογισμού, που προβλέπει 56(!) φοροαπαλλαγές για τους πλοιοκτήτες, αλλά από τις κυβερνήσεις της δεκαετίας του 70.

Με το πρόσχημα ότι «τα βαπόρια έχουν προπέλες και φεύγουν», δεκαετίες τώρα οι καραβοκύρηδες, απολαμβάνουν μια ιδιότυπη ασυλία, την ώρα μάλιστα που ενώ αυξάνουν τον στόλο τους, δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ σε ελληνικό ναυπηγείο για την κατασκευή των πλοίων τους.

Κι έτσι μένει η … ηθική ικανοποίηση του Έλληνα φορολογουμένου, ότι η χώρα μας έχει την πρώτη θέση στην παγκόσμια ναυτιλία.

Και κανείς δεν λέει όχι. Και κανείς επίσης δεν λέει πως ότι έχουν πετύχει οι Έλληνες εφοπλιστές δεν είναι νόμιμο. Είναι όμως ηθικό;;;


Οι «πατριώτες» της ναυτιλίας – όπως αρέσκονται να αυτοχαρακτηρίζονται – συνεχίζουν να μένουν στο απυρόβλητο, την ώρα που η κυβέρνηση «χτυπά» με βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.

Και αυτό γιατί το ασύλληπτο καθεστώς του τρόπου φορολόγησης των εφοπλιστών είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για να επιτύχεις το λεγόμενο υπερκέρδος. Με τέτοιο περιβάλλον πλήρους απαλλαγής και εισφοροδιαφυγής αν κάποιος δεν κάνει λεφτά, γρήγορα και πολλά, θα είναι μάλλον… ειδική περίπτωση.

Οι φοροαπαλλαγές που έχει προβλέψει ο «σοφός και αδέκαστος» νομοθέτης, δηλαδή η ελληνική Βουλή, για τους εφοπλιστές ξεπερνούν κάθε φαντασία, καθώς δεν αφορούν μόνο στα πλοία, κάτι που θα μπορούσε εν μέρει να δικαιολογηθεί στα πλαίσια της παροχής κινήτρων και στήριξης, αλλά, όσο και αν αυτό ακούγεται εξωφρενικό, επεκτείνονται στα κέρδη, στις εταιρείες τους, στις δραστηριότητές τους εν γένει. Με λίγα λόγια, ζουν σε έναν «παράδεισο» φοροαπαλλαγών, ο οποίος τους επιτρέπει να διαβιούν πλουσιοπάροχα, χωρίς να πληρώνουν ούτε ένα ευρώ στο κράτος.


Αναλυτικά, απαλλάσσονται:

* από κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά ή κρατήσεις υπέρ του δημοσίου ή κάποιου τρίτου το εισόδημα που αποκτάται από γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα

*το ίδιο ισχύει και για το εισόδημα που δημιουργείται από εκμετάλλευση πλοίων και στο εξωτερικό και μάλιστα την απαλλαγή απολαμβάνουν και όλοι οι συνέταιροι και μέτοχοι

* από κάθε τέλος τα έγγραφα που συντάσσονται για την εφαρμογή του ισχύοντος από το 1975 νόμου

* από κάθε φόρο ή τέλος το εισόδημα που αποκτάται από εταιρείες χαρτοφυλακίου που κατέχουν αποκλειστικά μετοχές ελληνικών πλοιοκτητριών υπό ελληνική σημαία.

* από κάθε τέλος τα έγγραφα που συντάσσονται για τη διανομή κερδών, τα δάνεια και τις καταθέσεις

* από όλα τα παράβολα οι εγγραφές και τα δικαιολογητικά.


Ο προϋπολογισμός του κράτους ασχολείται αναλυτικά και με την φοροαπαλλαγή των πλοιοκτητών και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, προβλέποντας:

*100% φοροαπαλλαγή επενδύσεων ναυπήγησης και επισκευής παραδοσιακών σκαφών για επενδύσεις πάνω από 150.000 ευρώ

* φοροαπαλλαγή του εισοδήματος που αποκτάται από εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία καθώς και το εισόδημα των κατόχων μερισμάτων

*απαλλαγή και των ημεδαπών επιχειρήσεων με αντίστοιχο αντικείμενο εργασιών ή υπηρεσιών

* απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των κερδών από την εκμετάλλευση ιδιόκτητων πλοίων με ελληνική σημαία

* απαλλαγή της υπεραξίας λόγω εκποίησης, αποζημίωσης ασφαλιστικής ή άλλη αιτία

* φοροασυλία και των αλλοδαπών εταιρειών αν εγκατασταθούν ή ιδρύσουν υποκαταστήματα στην Ελλάδα

* απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των κερδών και των μερισμάτων που διανέμει εταιρεία που έχει υπαχθεί στο Ν.27 και διαχειρίζεται πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία.

Εξωφρενικά σκανδαλώδης είναι παράλληλα και η απαλλαγή τους από ΦΠΑ των αγορών στην Ελλάδα προϊόντων που προορίζονται για τις τροφοδοσίες στα πλοία τους. Μάλιστα, υπάρχουν καταγγελίες ότι ακόμα και τα πάγια έξοδα των γραφείων τους «φορτώνονται» στα απαλλαγμένα από ΦΠΑ έξοδα των πλοίων.

Και το κερασάκι στην τούρτα: οι εφοπλιστές απαλλάσσονται ακόμα και από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για να μπορούν να αγοράζουν φτηνά πούρα και ουίσκι…

Οι «πατριώτες» της ναυτιλίας – όπως αρέσκονται να αυτοχαρακτηρίζονται – συνεχίζουν να μένουν στο απυρόβλητο, την ώρα που η κυβέρνηση «χτυπά» με βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.

Αλήθεια, πόσο πατριώτης είναι κάποιος που δεν πληρώνει μία στο κράτος που τόσο «απλόχερα» τον προστατεύει και τον στηρίζει;

Πατριώτης δεν είναι όποιος κερδίζει κάθε χρόνο 9 δισ. ευρώ σε βάρος των υπολοίπων, ούτε όποιος απειλεί ότι αν υπάρξει πιθανότητα φορολόγησης θα πάρει τα πλοία του και θα φύγει…
zougla.gr

ΟΙ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ


Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ – ΠΕΠΡΝ – ΠΕΣ/ΝΑΤ, η Επιτροπή Ανέργων Ναυτεργατών,οι ναυτεργάτες που βρισκόμαστε σε πολιτική επιστράτευση καταδικάζουμε την αντεργατική απόφαση της κυβέρνησης να βάλει λουκέτο στην ΕΡΤ, απολύοντας 2.656 εργαζόμενους.

Συμπαραστεκόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ, το δίκιο της εργατικής τάξης, των εργαζομένων δεν θα κριθεί με τις «Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου», με το «νόμο και τάξη» που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, συντρίβοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων.

​Καταδικάζουμε τις πειρατικές ενέργειες της κυβέρνησης να διακόψει την λειτουργία της ΕΡΤ και του 902 TV γιατί αναμετέδιδε το πρόγραμμα της ΕΡΤ εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους.

​Με οργάνωση - συσπείρωση δυνάμεων σε κάθε χώρο δουλειάς, να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στον «εργασιακό μεσαίωνα» κεφαλαίου – κυβέρνησης – Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βγούμε στην αντεπίθεση σε σύγκρουση με την αντιλαϊκή πολιτική προς όφελος της εργατικής λαϊκής οικογένειας.

​Καλούμε την ΠΝΟ και τα ναυτεργατικά σωματεία να συνεδριάσει σήμερα έκτακτα η Εκτελεστική Επιτροπή, να στηρίξουμε την απόφαση της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ για 24ωρη απεργία την Πέμπτη 13 Ιούνη 2013.


ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

•ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

•ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»

•ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ο ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΪΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ«Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΙΠΕ ΒΑΡΙΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΜΑΞΙΜΟΥ. ΑΛΛΑ ΜΟΥ ΘΥΜΙΣΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ «ΖΗΚΟΣ Ο ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ: ΒΑΣΤΑΤΕ ΜΕ ΜΗΝ ΤΟΝ ΒΑΡΕΣΩ». ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΚΟΥΣΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΚΑΘΕ ΟΡΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΝΠ»


Ο Βουλευτής Επικρατείας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ μιλώντας σήμερα (13/6/2013) από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, είπε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Είδα με έκπληξη να μπαίνει πριν από λίγο στην αίθουσα του Κοινοβουλίου ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και συγκυβερνήτης της χώρας Ευάγγελος Βενιζέλος. Πίστεψα ότι θα άκουγα κάτι το ουσιαστικό για τη στάση του ΠΑΣΟΚ έναντι  Αντώνη Σαμαρά και Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την ΕΡΤ.

Είπε, πράγματι, βαριές κουβέντες απευθυνόμενος προς το Μέγαρο Μαξίμου. Αλλά μέχρι εκεί.

Μου θύμισε τον Κώστα Χατζηχρήστο στην ταινία «Ζήκος ο Μπακαλόγατος» ο οποίος στην πιο χαρακτηριστική σκηνή έλεγε «βαστάτε με μην τον βαρέσω»!

Επισημαίνω, επίσης, ότι δεν είπε κουβέντα για το ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει ξεπεράσει κάθε όριο με τις αθρόες υπογραφές Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.


Από κει και πέρα ο κ. Βενιζέλος είχε απόλυτο δίκιο στη διαμαρτυρία του που η κυβέρνηση κατέβασε και τους διακόπτες του καναλιού της Βουλής λόγω της τεχνικής εξάρτησης που έχει το κανάλι με την ΕΡΤ. Η φωνή του Κοινοβουλίου δεν μπορεί να φιμώνεται από κανέναν».

O ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟΣ

Ο πρωθυπουργός είναι κίτρινος
Ο Α. Σαμαράς είναι κίτρινος, όπως η «δημοσιογραφία» που λιβανίζουν τα στελέχη του και αγαπάνε οι συνεργάτες του. Την αγάπη του για τον κιτρινισμό την έδειξε στην εμφυλιακού περιεχομένου ομιλία του ενώπιον των συνεργατών του, του ΕΒΕΑ δηλαδή, σε εμφάνιση «εντός έδρας», στο λαμπρακικό Μέγαρο Μουσικής.
Ο πρωθυπουργός επιτέθηκε με ψεύδη, ανακρίβειες, ενίοτε και με λογικά ανακόλουθα, κατά των εργαζόμενων στην ΕΡΤ και κατά των εκατοντάδων χιλιάδων που διαμαρτύρονται και διαδηλώνουν για τρίτη μέρα ενάντια στην πραξικοπηματική απόφαση της κυβέρνησής του να κλείσει την ΕΡΤ, να φιμώσει ακόμα περισσότερο το δημόσιο λόγο, να απολύσει εν ψυχρώ 2.656 ανθρώπους.
Διαπίστωσε ότι η ΕΡΤ είναι «σύμβολο αδιαφάνειας», ενώ ο ίδιος διόρισε διευθυντή που αμειβόταν πλουσιοπάροχα τη στιγμή που οι εργαζόμενοι βλέπουν τους μισθούς τους να μειώνονται. Θυμήθηκε «σπατάλες» ενώ ο ίδιος ο υπουργός του που ανακοίνωσε το κλείσιμο της ΕΡΤ, μπήκε βυσματικά στην τηλεόραση. Ανακάλυψε «πάρτι» την ώρα που στελέχη του κόμματός του είχαν φροντίσει, κατά τη δική τους θητεία στην ΕΡΤ ως διευθυντικά στελέχη, να εξασφαλίσουν δυσθεώρητες αποζημιώσεις για τον εαυτό τους, απλώς αποφασίζοντας και υπογράφοντας. Μειδιάματα προκάλεσε ο πρωθυπουργός όταν είπε πως οι απεργοί τον φιμώνουν, ενώ η ομιλία του προβαλλόταν σε… εθνικό δίκτυο από τα ιδιωτικά κανάλια-συμμάχους του, αλλά και από την ίδια την ΕΡΤ που συνεχίζει να εκπέμπει, παρά το πείσμα του για το αντίθετο. Οργή προκάλεσε, όταν επικαλέστηκε για να στηρίξει τις θέσεις του, τους 1,3 εκατ. ανέργους που η κυβέρνηση και η τρόικα δημιούργησαν.
Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ δεν είναι οι «ημέτεροι» που οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ βόλευαν σωρηδόν. Αυτούς άλλωστε δεν πρόκειται να τους βρείτε στις απεργιακές κινητοποιήσεις, ούτε στις πορείες, αλλά βολεμένους τώρα σε κάποιο ιδιωτικό κανάλι ή κυβερνητική θέση, να καθυβρίζουν τη δημόσια τηλεόραση.
Ο πρωθυπουργός, στηριζόμενος στα δεκανίκια του Βενιζέλο και Κουβέλη που πλέον, μόνο γέλιο προκαλούν με τις «διαφωνίες» τους, πιστεύει ότι μπορεί να τα ισοπεδώσει όλα. Έχει αναφανδόν σύμμαχο τους νεοναζί που επιχαίρουν διαλύοντας κάθε αμφιβολία για το πόσο συστημικοί είναι.
Οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ όμως, ήδη ορθώνουν τείχος απέναντι στη χουντικής εμπνεύσεως πολιτική, που είναι ταυτόχρονα και πολιτική του μνημονίου, της ΕΕ και του ΔΝΤ. Αμφισβητούν στην πράξη το κλείσιμο, συνεχίζουν να εκπέμπουν, ενημερώνοντας πιο ελεύθερα από πότε.
Αυτή την ΕΡΤ που ζει στον αγώνα των εργαζομένων της τις τελευταίες τρεις μέρες ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και ο Κουβέλης την τρέμουν. Δεν τη θέλουν γιατί η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι στην άλλη όχθη από το success story τους.
Αυτή την ΕΡΤ και ακόμα καλύτερη, ελεύθερη, διαχειριζόμενη από τους ίδιους τους εργαζόμενούς της, με ουσιαστική, παρεμβατική δημοσιογραφία και όχι «βιτρίνα» στις ειδήσεις, αυτή έχουμε ανάγκη. Την τηλεόραση που θα κάνει τομές στην ενημέρωση, θα ανοίγει ορίζοντες στον πολιτισμό, θα ερεθίζει το δημιουργικό ένστικτο και δεν θα εκπέμπει αποκλειστικά και μόνο σκουπίδια και ασύστολα ψέματα.
Ο πρωθυπουργός είναι κίτρινος για έναν ακόμα λόγο: χάνει το χρώμα του όταν διαπιστώνει ότι το κλείσιμο της ΕΡΤ γυρίζει εναντίον του, ότι το success story του δεν επέζησε ούτε επικοινωνιακά, ότι το ποτάμι της οργής ενάντια στην τρικομματική κυβέρνηση φουντώνει.
Όλοι το απόγευμα στις 20.00 και κάθε μέρα στην πλατεία της Χίου και τις κινητοποιήσεις για όσο χρειαστεί.
Τώρα είναι η ώρα να τους νικήσουμε!

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Χίου

"ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ Π.Ο.Α.μεΑ.Β.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΡΤ "


                                             


Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Βορείου Αιγαίου και οι φορείς μέλη της καταδικάζουμε την απαράδεκτη απόφαση της τρικομματικής κυβέρνησης να κλείσει την ΕΡΤ ρίχνοντας στο δρόμο πάνω από 3.000 εργαζόμενους.

Η ΕΡΤ ήταν το κανάλι που συνέβαλε καθοριστικά στο ζήτημα της αναπηρίας, ώστε να σπάσει η αντίληψη ότι πρόκειται για "ταμπού".

Είναι η ίδια πολιτική που καταδικάζει τους ανάπηρους στη φτώχεια και την ανέχεια. Πλέον δεν υπάρχουν προβλήματα μόνο "για κάποιους", η επίθεση αυτής της πολιτικής στα δικαιώματά μας αφορά όλους. 

Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Α.μεΑ. Βορείου Αιγαίου συμπαραστέκεται στον αγώνα των εργαζομένων και καλεί τα μέλη μας στα νησιά να πάρουν ενεργό μέρος στις εκδηλώσεις συμπαράστασης μαζί με όλο το λαό.
Με αγωνιστικούς  χαιρετισμούς
το Δ.Σ.

της Π.Ο.Α.μεΑ.Β.Α.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΥΛΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΥ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ


Εισήγηση

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2013


Κατ’ αρχάς θα θέλαμε να χαιρετίσουμε την πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής να συμπεριλάβει στην Έκθεση Πεπραγμένων τις εισηγήσεις και τις προτάσεις της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. Οι περιοχές αυτές αποτελώντας ένα αρκετά μεγάλο μέρος της χώρας χαρακτηρίζονται από πλειάδα ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, τα οποία οφείλουμε πράγματι να εντάξουμε στην ευρύτερη συζήτηση για τις Περιφέρειες, την ίδια στιγμή που οφείλουμε να προτείνουμε την ουσιαστική αντιμετώπισή τους, ώστε αφενός οι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές να πάψουν να αισθάνονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας, και αφετέρου οι ίδιες οι περιοχές αυτές, και ιδιαίτερα τα νησιά, να αποτελέσουν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης στην οικονομία της χώρας.

ΕΝΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΡΑ- ΑΙΓΑΙΟΥ
εο περιστατικό συνέβη σήμερα 13 Ιουνίου, στις 3 περίπου τα ξημερώματα, κατά τη διάρκεια της περιφρούρησης του κτιρίου της ΕΡΑ Αιγαίου στη Μυτιλήνη από εκλεγμένους συνδικαλιστές και εργαζόμενους από διάφορα σωματεία και συλλόγους. Παρόντες ήταν ο γράφων και τέσσερα ακόμα μέλη της περιφρούρησης.

Ήμασταν καθισμένοι στο προαύλιο του κτιρίου της ΕΡΑ Αιγαίου και συζητούσαμε όταν εμφανίστηκε μπροστά στην κλειστή εξωτερική καγκελόπορτα ένας άντρας που άρχισε να κοιτάει προς το μέρος μας και προς το κτίριο κάπως επίμονα και διερευνητικά, έτσι ώστε γρήγορα αντιληφθήκαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά κι ότι δεν επρόκειτο για κάποιο άγνωστο σε εμάς μέλος της περιφρούρησης που ερχόταν για τη βάρδια του.
Τον ρωτήσαμε τι θέλει και ακολούθησε ο εξής απίθανος διάλογος:

-Μπορώ να μπω μέσα να δω το στούντιο απάνω;
-Τι ακριβώς θέλετε;
-Θέλω να δω τα μηχανήματα;
-Ποια μηχανήματα;
-Τα μηχανήματα του σταθμού.
-Γιατί τι τα θέλετε
-Από έναν ραδιοφωνικό σταθμό με έστειλαν να τα δω.

Η έκπληξή μας ήταν μεγάλη με αυτά που ακούγαμε, και ο άντρας πρόσθεσε σε μάλλον καθησυχαστικό τόνο:
-Στρατιωτικός είμαι! Με έστειλε ένας φίλος από ραδιοφωνικό σταθμό να δω τι μηχανήματα έχει εδώ…

Όπως ήταν φυσικό η έκπληξή μας μεγάλωσε και προστέθηκε μια ανησυχία σε αυτήν. Κάποιοι από την περιφρούρηση πήγαν να πουν κάτι σε έντονο ύφος για το θράσος του. Όμως εγώ, με τη μανία για ψυχραιμία που με διακρίνει αλλά και επειδή μου φάνηκε ότι σε κάθε περίπτωση επρόκειτο για αφελές ανθρωπάκι, πρόλαβα να του απαντήσω σε ήπιο τόνο. Του είπα λοιπόν περίπου ότι εμείς εδώ είμαστε συνδικαλιστές και περιφρουρούμε την κατάληψη του σταθμού, ότι οι άνθρωποι της ΕΡΑ απολύονται και κλείνει ο σταθμός όπου τόσα χρόνια δούλευαν κι ότι είναι απρέπεια να ζητάει να κάνει αυτή τη δουλειά που λέει ότι θέλει να κάνει ειδικά σε μια τέτοια στιγμή, και φυσικά ότι δεν πρόκειται να τον αφήσουμε να την κάνει.
Ο άντρας κάπως φοβισμένα ζήτησε συγγνώμη, έκανε μεταβολή πήρε το μηχανάκι του και έφυγε.

Η έκπληξη και η σύγχυσή μας από αυτόν τον γκροτέσκο διάλογο κράτησε για κάμποσα δευτερόλεπτα μέχρι να σκεφτούμε πως αντί να τον διώξουμε αμέσως έπρεπε να επιμείνουμε στις ερωτήσεις και να αποσπάσουμε περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς της «επίσκεψης» και για τον εντολέα του. Ήταν όμως αργά, δεν τον προλάβαμε, είχε γίνει καπνός.

Συζητώντας κατόπιν μεταξύ μας καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι μάλλον δεν επρόκειτο για άτομο που ήρθε να κόψει κίνηση για λογαριασμό της Αστυνομίας (αν ήταν  θα μπορούσε απλώς να προσποιηθεί τον «συμπαραστάτη» και δεν θα αποκάλυπτε τον σκοπό του). Συμπεράναμε λοιπόν ότι κατά πάσα πιθανότητα έλεγε την αλήθεια και ότι όντως έκανε «θέλημα» για κάποιον ντόπιο επιχειρηματία που έχει ή θέλει να ανοίξει ραδιοφωνικό σταθμό και μυρίστηκε ευκαιρία. Και καθώς ο άνθρωπος ήταν εμφανώς πολιτικά αφελής και δεν είχε πλήρη συναίσθηση ποιοι ήμασταν εμείς και τι ακριβώς κάναμε εκεί, μας είπε και το «είμαι στρατιωτικός» για να μας δείξει ότι είναι ...αξιόπιστο πρόσωπο και ότι δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε!

Για λίγα λεπτά μας συζητήσαμε αυτή την απίθανη σκηνή παραλόγου που μόλις είχαμε ζήσει και επισημάναμε τις θλιβερές της ομοιότητες με την απαράμιλλη εκείνη περιγραφή του Καζαντζάκη στον «Ζορμπά» (με τις γριές να μπαίνουν και να λεηλατούν το σπίτι της ετοιμοθάνατης Μαντάμ Ορτάνς, χωρίς καν να περιμένουν να ξεψυχήσει…). Μετά αναφέραμε το απίστευτο περιστατικό στους υπόλοιπους της περιφρούρησης που δεν πίστευαν στα αφτιά τους και αυξήσαμε την επαγρύπνησή μας για κάμποση ώρα.

Σαφώς και θα αναφέρουμε το περιστατικό στους εργαζόμενους της ΕΡΑ και ίσως χρειαστεί να βγει και μια καταγγελία του γεγονότος (γιατί έχει τη σοβαρή όψη του και τέτοιες προβοκάτσιες δεν πρέπει να μένουν αναπάντητες, τη στιγμή μάλιστα που το διαδίκτυο έχει γεμίσει από γκεμπελίστικα δημοσιεύματα ότι τάχατες οι εργαζόμενοι κάνουν πλιάτσικο στα κτίρια της ΕΡΤ που έχουν καταλάβει συνεχίζοντας τις εκπομπές).

Ας μείνουμε ωστόσο για μια στιγμή στην «ευτράπελη πλευρά». Ποιος ξέρει, ίσως σταθούμε τυχεροί και η ιστοριούλα αυτή υποπέσει στην αντίληψη κάποιων εκ των έγκριτων δημοσιολόγων απολογητών της αστικής πολιτικής που σήμερα επικροτούν το σφάξιμο της «ιερής αγελάδας» της ΕΡΤ. Είμαι βέβαιος ότι με την παροιμιώδη διορατικότητά τους δεν θα παραλείψουν να διακρίνουν σε αυτό το περιστατικό μια υγιή αντίδραση του κόσμου του επιχειρείν, μια εκδήλωση του αδάμαστου ελληνικού εμπορικού δαιμονίου που πάντοτε μας ξελάσπωνε ως έθνος από τα δύσκολα, μια αχτίδα αισιοδοξίας για έξοδο από την κρίση μέσα στο σκοτάδι των αγκυλώσεων που σκεπάζει την εδώ και δεκαετίες κατεχόμενη από το «σοβιετικό πνεύμα» πατρίδα μας.

Τα στήθη μας φουσκώνουν από περηφάνια καθώς αναλογιζόμαστε -με αφορμή αυτό το περιστατικό- τα ιδανικά της φυλής.

Αναφωνήσατε λοιπόν μετ’ εμού:

Ζήτω το Έθνος!
Ζήτω ο Στρατός!
Ζήτω το Ελεύθερο Εμπόριο!
Ζήτω η αθάνατη Ελληνική Ιδιωτική Πρωτοβουλία!


Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013
Νίκος Ζαρταμόπουλος

LESVOS NEWSNET

EΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ "ΠΟΛΕΜΟΣ" ΓΙΑ ΤΗ Hellenic Seaways


Του Αλέξανδρου Κασιμάτη

Τα εξώδικα που έστειλε αυτήν την εβδομάδα ο Εμμανουέλ Γκριμάλντι στον Γιάννη Ι. Βαρδινογιάννη και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ηellenic Seaways, σηματοδοτούν την έναρξη του ελληνικού –Ιταλικού πολέμου στην ακτοπλοία. Ο ιταλός εφοπλιστής, ιδιοκτήτης των Μινωικών Γραμμών και κάτοχος του 33,8% της Ηellenic Seaways, επιχειρεί να απομακρύνει τον Γιάννη Ι. Βαρδινογιάννη -ο οποίος είναι επίσης και μεγαλομέτοχος της ΑΝΕΚ- από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ηellenic Seaways κηρύσσοντας έτσι την έναρξη ενός σκληρού επιχειρηματικού πολέμου.

Το πεδίο της μάχης είναι η μεγαλύτερη ελληνική ακτοπλοϊκή εταιρεία, η Ηellenic Seaways, η οποία με στόλο συμβατικών και ταχύπλοων σκαφών εξυπηρετεί τις θαλάσσιες μεταφορές με την Κρήτη και με άλλα νησιά των Κυκλάδων, του Αιγαίου και του Αργοσαρωνικού.

Η άλλοτε κραταιά ακτοπλοική εταιρία, ήταν το δημιούργημα του αείμνηστου Σφηνιά το 1999 και προήλθε από τη συγχώνευση πολλών ακτοπλοικών εταιριών. Η εταιρία σήμερα βρίσκεται στη δίνη της κρίσης και πέρυσι είδε τα έσοδα της να υποχωρούν 22,8% και να διαμορφώνονται στα 111,4 εκατ. λόγω της μείωσης της επιβατικής κίνησης, των δρομολογίων και του αριθμού των πλοίων.

Η εταιρία που προεδρεύει ο κ. Βαρδινογιάννης με αντιπρόεδρο τον κ. Αντώνη Β. Αγαπητό παρουσίασε το 2012 καθαρές ζημίες 34,9 εκατ. ευρώ από 29,4 εκατ. το 2011. Η Ηellenic Seaways βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της. Για την εξασφάλιση των δανειακών της υποχρεώσεων ύψους 157,42 εκατ. ευρώ έχουν τεθεί υποθήκες στα πλοία της συνολικού ποσού 291,8 εκατ. ευρώ.

Γιατί ο Εμ. Γκριμάλντι αποφάσισε σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία για την Ηellenic Seaways να συγκρουστεί με τον Γιάννη Ι. Βαρδινογιάννη; Στα εξώδικά που έστειλε κάνει λόγο για τα πλοία που εκτελούσαν τα δρομολόγια Αργοσαρωνικού τα οποία πουλήθηκαν και υποστηρίζει είναι σε εκκρεμότητα ακόμη η είσπραξη μέρους του τιμήματος. Απευθύνει επίσης κατηγορίες για οικονομικές εκκρεμότητες του πλοίου Νήσος Ρόδος και σχετικές ενέργειες των προμηθευτών.

Οταν οι αποφάσεις για τις οποίες απευθύνει σήμερα κατηγορίες λήφθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο της Ηellenic Seaways, παρών ήταν και ο κ. Γκριμάλντι. Τις καταψήφισε μεν, αλλά δεν διαμαρτυρήθηκε εξωδίκως, ούτε απείλησε με προσφυγές στη δικαιοσύνη. Γιατί το κάνει τώρα;

Τόσο καιρό ο Ιταλός εφοπλιστής απέφυγε την ευθεία σύγκρουση με τον Γιάννη Ι. Βαρδινογιάννη, επειδή ασκούσε πιέσεις ώστε να τα βρουν με την ΑΝΕΚ του κ. Βαρδινογιάννη στις γραμμές της Αρδιατικής. Συγκεκριμένα επιδίωκε να αποχωρήσει η ΑΝΕΚ από τα δρομολόγια που κάνει σήμερα σε Αγκόνα και Βενετία, ενώ επιθυμούσε και η Ηellenic Seaways να αποσύρει επίσης δύο πλοία μεταφοράς ΙΧ από την γραμμή Κόρινθος-Βενετία.

Τώρα ο κ. Γκριμάλντι αντιλαμβάνεται ότι οι πιέσεις του δεν έπιασαν τόπο και ξεκινά την επίθεση κατά του ΔΣ της Ηellenic Seaways. Η οικογένεια Γκριμάλντι διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο πλοίων ro /ro (ειδικά για τις μεταφορές ΙΧ) και περισσότερο από 30 χρόνια εξυπηρετεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των αναγκών της Ελλάδας σε εισαγωγές αυτοκινήτων.

Τις καλές εποχές πριν την κρίση που υπήρχε αγορά αυτοκινήτων, πχ το 2007, τα πλοία του κ. Γκριμάλντι προσέγγισαν σχεδόν 250 φορές τον Πειραιά μεταφέροντας περίπου 160.000 νέα ΙΧ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχούσε τότε στο 80% των συνολικών εισαγωγών νέων ΙΧ που έκανε η Ελλάδα.

Ο Εμμανουέλ Γκριμάλντι, γνωστός και ως ο «κυρίαρχος της Μεσογείου» προέρχεται από μια παλιά αριστοκρατική οικογένεια της Νάπολης. Ο πατέρας του Γκουίντο ήταν ανιψιός του μεγαλύτερου ιταλού εφοπλιστή, του Ακίλε Λάουρο. Ο πατέρας του (που διετέλεσε και γερουσιαστής) με τα τέσσερα αδέλφια του, εξαγόρασαν τo 1947 από την κυβέρνηση των ΗΠΑ κάποια πλοία Liberty και με αυτά ξεκίνησαν τις ναυτιλιακές δραστηριότητες.

Η εταιρία επεκτείνεται και σε άλλους τομείς ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Μεγάλο μέρος των ιταλών που μεταναστεύουν μετά τον πόλεμο, θα το κάνουν με κάποιο από τα επιβατικά πλοία της οικογένειας Γκριμάλντι.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, ο ναπολιτάνικος όμιλος αρχίζει να μεταφέρει αυτοκίνητα Fiat στην Αγγλία. Σταδιακά θα κυριαρχήσει στη συγκεκριμένη αγορά καθώς αρχίζουν να το εμπιστεύονται και άλλοι κατασκευαστές για την μεταφορά των οχημάτων τους από τη Β. Ευρώπη στη Μεσόγειο. Σήμερα ο ναυτιλιακός όμιλος Γκριμάλντι έχει οκτώ ναυτιλιακές εταιρίες με περισσότερα από 120 πλοία, δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία, στις μεταφορές οχημάτων, στα κοντέινερ κά ενώ έχει ακόμη και ιδιόκτητα λιμάνια.

Οπως είχε πει πρόσφατα ο Εμ. Γκριμάλντι μιλώντας στο Νewmoney.gr «Η Ελλάδα είναι μια δύσκολη αγορά. Είναι ξεκάθαρο ότι οι ακτοπλοικές εταιρίες έχουν χάσει πολλά λεφτά. Είμαι χαρούμενος γιατί χάσαμε λιγότερα από τις άλλες εταιρίες στην Ελλάδα. Ομως μπορούμε να αντέξουμε, να κάνουμε δουλειές στην Ελλάδα γιατί έχουμε… δυνατούς ώμους». Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ελληνο - ιταλικός πόλεμος στην ακτοπλοία μόλις ξεκίνησε.
newmoney.gr

EΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΟΥ : ΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 8 ΤΟ ΒΡΑΔΥ, ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

Και σήμερα Πέμπτη 13/06/2013
στις 20:00 το βράδυ στην Πλατεία.Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας, τη Δημοκρατία, την ΕΡΤ, την ΕΡΑ Αιγαίου, τη Δ.Ο.Υ. Χίου, τους Εκπαιδευτικούς, τους άνεργους του ιδιωτικού τομέα, το δικαίωμά μας στη ζωή.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΝΤ ΑΔΕΔΥ
Ομοσπ. Επαγ/τιών Βιοτεχν. & Εμπόρων