Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

H EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ
H  ἱστορία καὶ οἱ παραλλαγὲς της κατὰ τὴν Ἐπανάσταση – Ἡ σημασία καὶ ἡ καθιέρωσίς της.

.
.
Κείμενο – φωτογραφίες : Ἀλέξανδρος Μιχαῆλ Χατζηλύρας.
Περιεχόμενα : Εἰσαγωγή -  Διάκρισις Ἔθνους καὶ Κράτους -  Ἡ γέννησις τῶν Σημαίων -  Ἀρχαιότητα, Μεσαίωνας καὶ Νεώτερη ἐποχή – Ἡ σημαία τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας  (Ἡ Βυζαντινὴ Σημαία)- Οἱ Σημαῖες τῆς τουρκοκρατίας -  Οἱ Σημαῖες τῆς Ἐπαναστάσεως – Ἡ Καθιέρωση τῆς Ἑλληνικῆς Σημαίας – Ἡ Σημασία τῆς Σημαίας – Ἡ «Πάλη» μεταξὺ τῆς Ἐπισήμου καὶ τῶν Ἐπαναστατικῶν Σημαιῶν -  Οἱ μετατροπὲς τῆς Σημαίας -
 .
.
.

Ἡ σημαία ἀποτελείται ἀπό ἕνα κομμάτι ὑφάσματος – παλαιότερα ἀπό βαμβάκι, λινὸ ἤ μετάξι, σήμερα ἀπό νάϊλον ἤ πολυεστέρα – τὸ ὁποῖο ἀπεικονίζει κάποιο σχῆμα ἤ ἔμβλημα μιᾶς καὶ οἱ σημαῖες κατὰ γενικὴ ὁμολογία, ἔχουν συμβολικὴ σημασία. (…)
(…) Ἡ σημαία ὅμως, δὲν εἶναι ἁπλῶς « τεμάχιον ὑφάσματος» ,… ἀλλά ἕνα σύμβολο ποὺ ἐνσαρκώνει ἕνα σωρὸ συναισθήματα καὶ ποὺ ἐμφανίζεται σὲ ὅλα τὰ πιθανὰ καὶ ἀπίθανα σημεία, ἀπό τὰ γήπεδα τῶν μαχῶν, μέχρι τὰ [ἀθλητικά] γήπεδα.
Πῶς εἶναι δυνατὸν, ἕνα ὕφασμα νὰ προκαλῇ τόσο ἔντονες καὶ φορτικὲς συγκινήσεις , νὰ συμβολίζῃ τόσα πολλὰ πράγματα καὶ νὰ ἐξάρῃ τόσο τὸν πατριωτισμὸ μας ;
Ἡ σημαία, ἀποτελεῖ γιὰ μία χώρα, ἕνα κράτος, τὸ ἱερότερο σύμβολό του, τὸ πλέον τιμημένο καὶ ἀγαπητό ἀπό τὸν λαὸ του, τὴν πολιτεία, τὸ στράτευμα καὶ τὴν ἐκκλησία του, τὸ ὁποῖο εἶναι κι αὐτό ποὺ οὐσιαστικῶς τὸ ἀντιπροσωπεύει σὲ κάθε ἐπίσημο καὶ ἀνεπίσημο βῆμα στὸ ὁποῖο ἐμφανίζεται ἐντός καὶ ἐκτός τῆς ἐδαφικῆς του ἐπικρατείας (διπλωματικὲς καὶ εἰρηνευτικές ἀποστολές, ἐκδηλώσεις, κατορθώματα, κατακτήσεις κτλ).
Ἡ σημαία, ἀποτελεῖ γιὰ ὅλα τὰ κράτη, ἕνα σύμβολο στὸ ὁποῖο ἀποδίδεται ἰδιαίτερη καὶ πολλὲς φορὲς ἀνυπέρβλητη εὐλάβεια· ἀποτελεῖ τὸ ὑψηλότερο σύμβολο ἑνός κράτους, μιᾶς καὶ σ’ αὐτό συμπυκνώνεται ἡ ἱστορία του, τὸ παρελθὸν του, τὸ παρὸν του, ἡ προοπτικὴ του στὸ μέλλον, καὶ αὐτός ποὺ τὴν κρατάει, πρέπει νὰ εἶναι ἀποφασισμένος νὰ τὴν ὑπερασπιστεῖ μὲ ὅλα τὰ μέσα, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ζωὴ του, ἄν αὐτό κριθεῖ ἀναγκαῖο (…)
(…) Παράλληλα, ἡ ἔκφρασις ἀποστροφῆς ἤ σθεναρῆς ἀντιθέσεως σ’ ἕνα κράτος ἤ ἕναν λαὸ, ἐκτονώνεται συνήθως πάνω στὴν σημαία του, ἡ ὁποῖα καίγεται κατὰ τὴν διάρκεια διαδηλώσεων. (…)
(…) Τὴν ἑλληνική σημαία, φέρουν σὲ εὐδιάκριτο σημεῖο ὅλα τὰ χερσαία πλωτᾶ καὶ πτητικὰ μέσα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ἐνῶ, οἱ Ἕλληνες στρατιῶτες / ναῦτες/ σμηνίτες, ὁρκίζονται νὰ [τὴν] ὑπερασπίζουν καὶ μὲ τὴν τελευταία ρανίδα αἴματός τους.
Τὸ ἐθνόσημο, ἀποτελεῖ παραλλαγὴ τῆς σημαίας καὶ φέρεται σὲ ὅλα τὰ καλύμματα κεφαλῆς τῶν μελῶν τοῦ Στρατοῦ Ξηρᾶς, τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος καὶ τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος. (…)
94(…) Παραλλαγὴ τῆς ἐθνικῆς σημαίας, ἀποτελοῦν οἱ πολεμικὲς σημαῖες τῶν Μονάδων, Συγκροτημάτων, Σχηματισμῶν καὶ Παραγωγικῶν Σχολῶν, οἱ ὁποῖες στὸ κέντρο τοῦ σταυροῦ φέρουν τὸν προστάτη Ἅγιο τοῦ Ὅπλου τους (…)
(…)Ἡ ἀπώλεια τῆς σημαίας στὴν μάχη, θεωρεῖται ἀσύλληπτη αἰσχύνη, ἐνῶ ἀντιθέτως, ἡ ἀπόκτησις σημαίας τοῦ ἐχθροῦ προκαλεῖ ὑπέρμετρον χαρὰ καὶ ἐνθουσιασμό, ἀποτελῶντας ἕνα ἀπό τὰ σημαντικότερα πολεμικὰ τρόπαια ( βλ. συλλογὴ Ἐθνικοῦ Ἱστορικού Μουσείου).
Ἔτσι ὁ κάθε στρατιώτης ποὺ ἀγαπᾶ καὶ πιστεύει στὸ ἰδανικό τῆς πατρίδος, πρέπει νὰ ὑπερασπίζῃ τὴν σημαία, μὲ κάθε δυνατὸ μέσο, προσφέροντας γι’ αὐτήν ἀκόμη καὶ τὸ πολυτιμότερο ἀγαθό ποὺ διαθέτει, τὴν ἴδια του τὴν ζωὴ……
 .
.
.
Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com
.
.

MOYΣΙΚΟ ΚΛΙΠ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΠΕΘΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η καλλιτεχνική ομάδα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια των παραλλήλων εκδηλώσεών του, ανέλαβε και ολοκλήρωσε τη δημιουργία μουσικού κλιπ για τον τραγουδοποιό Νίκο Καλλίνη(Εκείνος & Εκείνος), ως ανταπόδοση για την παραχώρηση εργασίας του υπέρ του Θεάτρου.
Στο παρελθόν προηγήθηκε παρόμοια συνεργασία (υπό μορφή «ανταπόδοσης»), με δημιουργία μουσικού κλιπ και με τη συμμετοχή των σπουδαστών θεατρικών εργαστηρίων του ΔΗΠΕΘΕ, για το συγκρότημα «Τρίφωνο» - Γιώργος Περαντάκος,  ο οποίος και προσέφερε συνθέσεις και τραγούδια του στο ΔΗΠΕΘΕ Β.Α.

https://www.youtube.com/watch?v=1K62U5XOew0

ΣτΕ : ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ "ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ , ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ


Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγουν και οι Δημοτικοί Αστυνομικοί προκειμένου να εισαγάγει με τη διαδικασία της πρότυπης δίκης την υπόθεση της διαθεσιμότητάς τους.
Όπως γνωστοποίησε με επιστολή του ο δικηγόρος Απόστολος Παπακωνσταντίνου στο Παγκρήτιο Σωματείο Δημοτικών Αστυνομικών, έχει ήδη ασκηθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Χανίων η αίτηση ακυρώσεως εκ μέρους των Δημοτικών Αστυνομικών που υπηρετούσαν στον Δήμο Ηρακλείου (αριθμ. κατ. 110/2013).
Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη ομαδική αίτηση ακυρώσεως που κατατίθεται για το ζήτημα της διαθεσιμότητας των Δημοτικών Αστυνομικών. Εντός των προσεχών ημερών θα κατατεθούν και οι αιτήσεις ακυρώσεως που αφορούν τους Δημοτικούς Αστυνομικούς των υπολοίπων Δήμων της Κρήτης, καθώς και της υπόλοιπης Ελλάδας.
Αίτηση στο ΣτΕ και για τους δημοτικούς αστυνομικούς
Επίσης, ο κ.Παπακωνσταντίνου επισημαίνει ότι ασκήθηκε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση για απευθείας εισαγωγή προς εκδίκαση σε αυτό της ως άνω υποθέσεως των υπό διαθεσιμότητα Δημοτικών Αστυνομικών του Δήμου Ηρακλείου με τη διαδικασία της πρότυπης δίκης, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 1 του ν. 3900/2013.
Υπενθυμίζεται ότι εφόσον η εν λόγω αίτηση γίνει δεκτή από το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα ανασταλεί η εκδίκαση όλων των υποθέσεων που αφορούν τη διαθεσιμότητα των Δημοτικών Αστυνομικών και εκκρεμούν στα οικεία Διοικητικά Εφετεία της χώρας, έως την έκδοση της αποφάσεως του ως άνω ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου επί της εν λόγω προτύπου δίκης.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κάνει δεκτό αντίστοιχο αίτημα που του έχει υποβληθεί, και έχει εισαγάγει με τη διαδικασία της πρότυπης δίκης την υπόθεση της διαθεσιμότητας των Εκπαιδευτικών. Πιθανολογείται,δε, ότι οι υποθέσεις της διαθεσιμότητας των Δημοτικών Αστυνομικών και των Εκπαιδευτικών θα εκδικασθούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την ίδια δικάσιμο.

aftodioikisi.gr

ΔΗΜΟΣΙΟ : Η ΤΡΟΪΚΑ ΖΗΤΑ "ΛΟΥΚΕΤΟ" ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ


Πίεση για την πραγματοποίηση των 11.000 απολύσεων του 2014 τον Ιανουάριο και όχι έως τον Δεκέμβριο, κλείσιμο ακόμη και υπουργείου ή γενικής γραμματείας ή ΔΕΚΟ, καθώς και επέκταση της διαθεσιμότητας και στο 2014,  ζητά μεταξύ άλλων η τρόικα, προκειμένου να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό του επόμενου έτους.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της real news, οι δανειστές μας ζητούν:
-          Την επίσπευση των 11.000 απολύσεων του 2014 για τον Ιανουάριο, ώστε να υπάρξει μείωση στη μισθολογική δαπάνη
-          Επέκταση της διαθεσιμότητας και στο 2014 με την ένταξη ενός επιπλέον αριθμού υπαλλήλων
-          Κατάργηση μη απαραίτητων δομών του Δημοσίου, ακόμη και με κλείσιμο υπουργείου ή γενικής γραμματείας και ενός πακέτου ζημιογόνων ΔΕΚΟ

aftodioikisi.gr

"ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΛΑΪΚΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ"


Θα μετατρέψουμε τις παρελάσεις σε λαϊκές διαδηλώσεις
Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής μεγάλης αντιφασιστικής κινητοποίησης, που ξεκίνησε το μεσημέρι από τον Άγιο Παντελεήμονα και από την Πλατεία Βικτώριας και έφτασε με πορεία στην Πλατεία Καραϊσκάκη και συμμετείχαν χιλιάδες διαδηλωτές εργαζόμενοι, νέοι, μετανάστες, φοιτητές του ΕΜΠ, της ΑΣΟΕΕ και του Παντείου Πανεπιστημίου, φτάνοντας ακόμη και κοντά στο σημείο, που πραγματοποιούσαν παρέλαση μέλη, οπαδοί, φίλοι ακόμη και Βουλευτές της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ - εμποδίστηκαν από αστυνομικές δυνάμεις - αντιφασιστικές οργανώσεις προειδοποιούν πως θα μετατρέψουν τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου - μαζί με εκπαιδευτικούς και μαθητές - «σε αντιφασιστικές και αντικυβερνητικές διαδηλώσεις καταδίκης της πολιτικής των Μνημονίων, του ρατσισμού και της κάλυψης των νεοναζί» όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν.
Η ΚΕΕΡΦΑ προσωποποιεί, μάλιστα, τις επικείμενες αντιδράσεις της στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα, λέγοντας, «έφτασε το στέλεχος τους, ο περιφερειάρχης  Κεντρικής Μακεδονίας, Τζιτζικώστας να καλέσει τους νεοναζί στην παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, για να φανεί πόσο ψεύτικη είναι η αποκήρυξη της Χρυσής Αυγής από τον Σαμαρά. Θα μας βρούνε και στις μεγάλες διαδηλώσεις τιμής για τα σαράντα χρόνια της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Έτσι  πολεμάμε και νικάμε τον φασισμό!».

epoli.gr