Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 59.000,00 €

Τεχνική Έκθεση

Με  την μελέτη αυτή  προβλέπεται να γίνουν επισκευαστικές εργασίες σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χίου.   


Συγκεκριμένα για το  7ο Δημοτικό Χίου
Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι οι  εξής:
 • Καθαίρεση επιχρισμάτων τμημάτων επιφανείας στους χώρους υγιεινής του εκπαιδευτηρίου που έχουν αποκολληθεί λόγω παρατεταμένης υγρασίας της οροφής και αποκατάσταση τους  σε τρεις στρώσεις από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή).
 • Καθαίρεση κατεστραμμένων κεραμικών πλακιδίων επίσης στον χώρο υγιεινής του σχολείου και πλήρης αποκατάσταση αυτών. Συγκεκριμένα, επίστρωση του δαπέδου με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 30x30 cm, χρώματος και σχεδίου που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία επίβλεψης και περιθώρια από το ίδιο υλικό πλάτους 10 εκ. περιμετρικά του δαπέδου. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος που υπάρχει στο κτίσμα, με  ειδική κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
 • Επίσης, επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, έγχρωμα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας επίβλεψης, τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ,
 • Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής , αξεσουάρ, 4 νιπτήρες, 8 δοχεία πλύσεως χαμηλής πιέσεως, 3 ουρητήρες στον χώρο υγιεινής των αγοριών, 8 λεκάνες, συμπεριλαμβανομένων εργασιών σύνδεσης του δικτύου, πλήρης στεγάνωσης του υπάρχοντος φρεατίου συλλογής των λυμάτων, τοποθετώντας εξωτερικά του κτίσματος, αναμονή για την μελλοντική σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο του Δήμου.
·       Επίστρωση με ανόργανα στεγανωτικά υλικά με βάση τό τσιμέντο (τσιμεντοειδή), εκτελουμένη επί επιφανείας με ψήκτρα. Στο συγκεκριμένο τμήμα του δώματος έχουν παρουσιαστεί έντονα φαινόμενα υγρασίας εσωτερικά λόγω ανεπαρκούς υγρομόνωσης. Πρόκειται για επιφάνεια 50μ2 περίπου. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του στεγανωτικού υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας εφαρμογής και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας επίβλεψης.
 • Επισκευή – Ελαιοχρωματισμός των μεταλλικών θυρών και πλαισίων-κιγκλιδωμάτων ασφαλείας των παραθύρων του κτίσματος με απόξεση και καθαρισμό της επιφανείας με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος.
 • Χρωματισμός της τελικής επιφανείας μετά την αποκατάσταση του επιχρίσματος σε χρώμα που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία επίβλεψης.
Για το 6ο Δημοτικό Χίου προβλέπονται οι εξής εργασίες:

 • Καθαίρεση κατεστραμμένων κεραμικών πλακιδίων στον χώρο υγιεινής του σχολείου και πλήρης αποκατάσταση αυτών. Συγκεκριμένα, επίστρωση του δαπέδου με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 30x30 cm, χρώματος και σχεδίου που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία επίβλεψης και περιθώρια από το ίδιο υλικό πλάτους 10 εκ. περιμετρικά του δαπέδου. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος που υπάρχει στο κτίσμα, με  ειδική κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
 • Επίσης, επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, έγχρωμα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας επίβλεψης, τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ,
 • Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής, με τις υποδείξεις της υπηρεσίας επίβλεψης.
 • Καθαίρεση σαθρών τμημάτων επιχρισμάτων σε υποστυλώματα και δοκούς του φέροντα οργανισμού του κτιρίου όπως σημειώνονται σε αρχιτεκτονικές κατόψεις του εκπαιδευτηρίου και πλήρης αποκατάσταση με συντήρηση του οπλισμού, επικάλυψη με ισχυρή συγκολλητική ρητίνη και τέλος εκ νέου επίχρισμα σε τρεις στρώσεις από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή).
 • Χρωματισμός της τελικής επιφανείας μετά την αποκατάσταση του επιχρίσματος σε χρώμα που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία επίβλεψης.


Για το 4ο Δημοτικό Χίου προβλέπονται οι εξής εργασίες:

 • Καθαίρεση και αντικατάσταση μεταλλικών δικτυωμάτων επιστέγασης όπου στερεώνεται στέγαστρο από πολυκαρβονικά φύλλα, που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία επίβλεψης, στον αύλειο χώρο του σχολείου. Επίσης συντήρηση των μεταλλικών δικτυωμάτων επιστέγασης με την μικρότερη διάβρωση που δεν χρήζουν αντικατάστασης, με τον χρωματισμό, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος.
 • Έλεγχος και αντικατάσταση τμημάτων υφιστάμενης επιστέγασης από πολυκαρβονικά φύλλα σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
·       Έλεγχος του δώματος της αίθουσας εκδηλώσεων και επίστρωση με ανόργανα στεγανωτικά υλικά με βάση τό τσιμέντο (τσιμεντοειδή), εκτελουμένη επί επιφανείας με ψήκτρα. Στο συγκεκριμένο τμήμα του δώματος έχουν παρουσιαστεί έντονα φαινόμενα υγρασίας εσωτερικά λόγω ανεπαρκούς υγρομόνωσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του στεγανωτικού υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας εφαρμογής και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας επίβλεψης.
Για το Διονύσειο Μουσικό σχολείο Χίου προβλέπονται οι εξής εργασίες:

 • Ανακατασκευή τμήματος στέγης συνολικής επιφανείας 100μ2 περίπου που θα υποδειχθεί από την  υπηρεσία, με την αντικατάσταση ξύλινου φέροντος οργανισμού όπου απαιτείται και υποδειχθεί επίσης από την υπηρεσία επίβλεψης και την συντήρηση-αντικατάσταση όπου απαιτηθεί, του ξύλου που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, ασφαλτόπανο και επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου όμοιου με το υπάρχον όπου επίσης απαιτηθεί με την επαναχρησιμοποίηση υπαρχόντων σε καλή κατάσταση. Ή εργασία θα γίνει με την πλήρη καθοδήγηση και την έγκριση της υπηρεσίας σε κάθε βήμα κατασκευής.

Για το  ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ του Δήμου Χίου προβλέπονται οι εξής εργασίες:

 • Αντικατάσταση τμήματος μεμβράνης PVC  του δώματος, στο κτίριο του 1ου ΕΠΑΛ Χίου και πάκτωση της μεμβράνης με ειδικά βύσματα. Η εργασία θα γίνει σε προβληματικά σημεία της επιφανείας με τις υποδείξεις της υπηρεσίας επίβλεψης, προκειμένου να αποφευχθεί πλέον εισροή όμβριων υδάτων στο εσωτερικό του κτιρίου. Για το 5Ο Δημοτικό σχολείο Χίου προβλέπονται οι εξής εργασίες:

·       Επίστρωση με ανόργανα στεγανωτικά υλικά με βάση τό τσιμέντο (τσιμεντοειδή), εκτελουμένη επί επιφανείας με ψήκτρα. Συγκεκριμένα στο δώμα  του σχολείου, έχουν παρουσιαστεί έντονα φαινόμενα υγρασίας εσωτερικά λόγω ανεπαρκούς υγρομόνωσης του δώματος. Πρόκειται για επιφάνεια 500μ2 περίπου. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του στεγανωτικού υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας εφαρμογής και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας επίβλεψης.

Για το 2Ο ΓΕΛ-Γυμνάσιο Χίου προβλέπονται οι εξής εργασίες:

 • Καθαίρεση σαθρών τμημάτων επιχρισμάτων σε υποστυλώματα και δοκούς του φέροντα οργανισμού του κτιρίου όπως σημειώνονται σε αρχιτεκτονικές κατόψεις του εκπαιδευτηρίου και πλήρης αποκατάσταση με συντήρηση του οπλισμού, επικάλυψη με ισχυρή συγκολλητική ρητίνη και τέλος εκ νέου επίχρισμα σε τρεις στρώσεις από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή).
 • Χρωματισμός της τελικής επιφανείας μετά την αποκατάσταση του επιχρίσματος σε χρώμα που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία επίβλεψης.
 • Επίσης στο χώρο του λεβητοστασίου που εξυπηρετεί και τα δύο σχολεία, παρατηρείται έντονο το πρόβλημα υγρασίας εσωτερικά με την αποκόλληση σχεδόν στο σύνολο της οροφής, τμημάτων επιχρισμάτων και την εμφάνιση του οπλισμού της πλάκας οροφής. Θα πρέπει λοιπόν επίσης να αποκατασταθεί το πρόβλημα μονώνοντας εξωτερικά το δώμα με την επίστρωση με ανόργανα στεγανωτικά υλικά με βάση τό τσιμέντο (τσιμεντοειδή), εκτελουμένη επί επιφανείας με ψήκτρα. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του στεγανωτικού υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας εφαρμογής και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας επίβλεψης. Και εσωτερικά θα πρέπει να αποκατασταθεί η διάβρωση του οπλισμού με απόξεση και επάλειψη αντιδιαβρωτικού, εν συνεχεία ισχυρή συγκολλητική ρητίνη και εκ νέου επίχρισμα σε τρεις στρώσεις από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή).
 • Χρωματισμός της τελικής επιφανείας μετά την αποκατάσταση του επιχρίσματος σε χρώμα που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία επίβλεψης.
Για όλα τα σχολεία και τα σημεία επέμβασης υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό το οποίο μπορεί να προμηθευτεί ο ανάδοχος ανά πάσα στιγμή από την υπηρεσία.

Το έργο αυτό ανήκει στην κατηγορία των «Οικοδομικών Έργων» είναι προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 50.862,07 € (χωρίς ΦΠΑ). Η συνολικά απαιτούμενη πίστωση ανέρχεται στο ποσό των  59.000,00 € και η  πίστωση για το 2013  είναι  59.000,00  € από Σ.Α.Τ.Α ΣΧΟΛΕΙΩΝ.
Προβλέπεται να εκτελεστεί με ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94 και τους Ν. 2940/01, Ν. 3263/04, Ν.3669/08,  καθώς και τα Π.Δ. 171/87 και το Π.Δ. 609/85.

                                                                                Χίος   14/03/2013

                                                                                Η συντάξασα 


                                                                                Βασιλική Δαλαβάγκα

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ


ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χίου
Θέμα:  Έγκριση Εκτέλεσης υπηρεσίας με τίτλο «Συγκοινωνιακές ρυθμίσεις για απομακρυσμένα Χωρία»


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΑ ΧΩΡΙΑ.

Στο πλαίσιο του Ν. 2963/2001 (άρθρο 1, άρθρο2, άρθρο 7, άρθρο 10 και άρθρο 19) ο Δήμος Χίου για να συνδεθούν τα απομακρυσμένα χωριά της βορειοδυτικής Χίου με την Βολισσό και την πόλη της Χίου και να εξυπηρετηθούν οι πολίτες αυτών θα πρoβεί σε σύμβαση με τα Υπεραστικά ΚΤΕΛ Α.Ε για τις ήδη χαρακτηρισμένες  (3829/29-05-06 απόφαση Νομάρχη & 717/08-02-13 βεβαίωση Δ/νση Μετ/ρων & Επι/νιων Π.Ε Χίου)  υπεραστικές λεωφορειακές γραμμές. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ο Δήμος μπορεί να προβεί σε σύμβαση με τα ΚΤΕΛ με απευθείας ανάθεση και υπό τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.

Τα δρομολόγια που προτείνονται είναι τα εξής:
1. Γύρος Αμανής (κυκλική)
Στη γραμμή αυτή που έχει μήκος 74 χλμ, εκτελούνται 2 δρομολόγια ημερησίως, τέσσερις φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή για τους μήνες Απρίλιος, Μαϊος ,Ιούνιος, Ιούλιος ,Αύγουστος, Σεμπέμβριος, Οκτώμβριος και Νοέμβριος και τρεις φορές την εβδομάδα κάθε Δευτέρα ,Τετάρτη και Παρασκευή για τον μήνα Δεκέμβριο θα περιλαμβάνουν όλα τα χωριά της Αμανής. Για την υπό μελέτη περίοδο 01.04.2013 έως 31.12.2013 θα εκτελεστούν συνολικά 290 δρομολόγια.
Ώρες αναχώρησης από Βολισσό: 06:00 και 15:00.

2. Βολισσός-Σπαρτούντα
Στη γραμμή αυτή που έχει μήκος (με επιστροφή) 48 χλμ, εκτελείται 1 δρομολόγιο ημερησίως κάθε Τετάρτη για τους μήνες Απρίλιος, Μαϊος ,Ιούνιος, Ιούλιος ,Αύγουστος, Σεμπέμβριος, Οκτώμβριος και Νοέμβριος και κάθε Τρίτη για τον μήνα Δεκέμβριο.  Για την υπό μελέτη περίοδο 01.04.2013 έως 31.12.2013 θα εκτελεστούν 78 δρομολόγια.
Ώρες αναχώρησης από Βολισσό: 08:30 και 12:00.

3. Χίος-Αυγώνυμα –Σιδηρούντα
Στη γραμμή αυτή που έχει μήκος (με επιστροφή) 76 χλμ εκτελούνται 2 δρομολόγια κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Για την υπό μελέτη περίοδο 01.04.2013 έως 31.12.2013 θα εκτελεστούν 152 δρομολόγια.
Ώρες αναχώρησης από Χίο: 07:00 και 12:30.


   Οι ανωτέρω λεωφορειακές γραμμές θα εξυπηρετούνται από δύο λεωφορεία και τα δρομολόγια θα εκτελούνται τις καθημερινές εργάσιμες ημέρες όπως αναφέρονται και παραπάνω . Το κόστος της σύμβασης για το ανωτέρω χρονικό διάστημα ανέρχεται στο ποσό 69.894,24 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α . Το ανωτέρω ποσό προήλθε από έκπτωση 20% επί του συνολικού κόστους 90.573,46 € ήτοι ο Δήμος για το ανωτέρω χρονικό διάστημα έχει όφελος 20.679,22 € .
  Ο Δήμος Χίου θα καταβάλλει το 80% του συνολικού κόστους. Το υπόλοιπο 20 % θα καταβάλλεται από τους επιβάτες ως εισιτήριο από τον πίνακα κομίστρου που ισχύει για τις Υπεραστικές Γραμμές του Νομού Χίου.
Ακολουθεί ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
Α.ΓΥΡΟΣ ΑΜΑΝΗΣ                              ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ                ΜΕ ΕΚΠΤ
                                                                                                                             20%
1.ΒΟΛΙΣΣΟΣ-ΠΥΡΑΜΑ                                            1,60                                 0.30
2.ΒΟΛΙΣΣΟΣ-ΠΑΡΠΑΡΙΑ                                         1,60                                 0.30
3.ΒΟΛΙΣΣΟΣ-ΜΕΛΑΝΙΟΣ                                         2,50                                 0.50
4.ΒΟΛΙΣΣΟΣ-ΑΓ.ΓΑΛΑ                                             2,80                                 0.60
5.ΒΟΛΙΣΣΟΣ-ΠΟΤΑΜΙΑ                                           1,60                                 0.30
6.ΒΟΛΙΣΣΟΣ-ΠΙΣΠΙΛΟΥΝΤΑ                                  1,60                                  0.30
7.ΒΟΛΙΣΣΟΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΑ                                        1,60                                 0.30
8.ΒΟΛΙΣΣΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ                                         1,60                                 0.30
9.ΒΟΛΙΣΣΟΣ-ΚΕΡΑΜΟΣ                                           1,60                                 0.30
10 ΒΟΛΙΣΣΟΣ-ΛΕΠΤΟΠΟΔΑ                                    2.10                                 0.60
11 ΒΟΛΙΣΣΟΣ-ΑΓΙΑΣΜΑΤΑ                                     2.10                                 0.60
12. ΒΟΛΙΣΣΟΣ-ΚΟΥΡΟΥΝΙΑ                                    2.00                                 0.40
13. ΒΟΛΙΣΣΟΣ-ΝΕΝΗΤΟΥΡΙΑ                                   2.50                                0.50
Β.ΒΟΛΙΣΣΟΣ-ΣΠΑΡΤΟΥΝΤΑ
1.ΒΟΛΙΣΣΟΣ-ΚΑΤΑΒΑΣΗ                                          1.60                                 0.30
2.ΒΟΛΙΣΣΟΣ-ΔΙΕΥΧΑ                                                 1.60                                 0.30
3.ΒΟΛΙΣΣΟΣ-ΚΗΠΟΥΡΙΕΣ                                         1.60                                 0.30
4.ΒΟΛΙΣΣΟΣ-ΦΥΤΑ                                                    1.80                                  0.40
5.ΒΟΛΙΣΣΟΣ-ΣΠΑΡΟΥΝΤΑ                                        2.30                                 0.50
Γ.ΧΙΟΣ-ΑΥΓΩΝΥΜΑ-ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑ
1.ΧΙΟΣ-ΑΥΓΩΝΥΜΑ                                                   1.90                                  0.40
2.ΧΙΟΣ-ΑΝΑΒΑΤΟΣ                                                     2.50                                 0.50
3.ΧΙΟΣ-ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑ                                                  4.20                                 0.80

Επίσης επισημαίνουμε ότι με την λήξη της σύμβασης αν τα έσοδα από τα εισιτήρια μείον την παρακράτηση είναι ως ποσό περισσότερο από το 20% της έκπτωσης που παρέχει το υπεραστικό ΚΤΕΛ , το επί πλέον ποσό αφαιρείται από το ποσό με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί το υπεραστικό ΚΤΕΛ. Εάν το ποσό των εσόδων από τα εισιτήρια είναι μικρότερο του 20% το υπεραστικό ΚΤΕΛ ουδεμία απαίτηση θα έχει.
Ο Δ/ντης της Τ.Υ. Δήμου Χίου


Αικατερίνη Μενή
Τσακός Χαράλαμπος
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε με Βαθμό E΄
Τεχν.  Μηχ.  με Β΄ΒαθμόΜενή Αικατερίνη
 Τοπ. Μηχανικός
με βαθ Ε΄
 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΕΛΑ ΒΙΣΤΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρωτοβουλίας για την Συγκρότηση Δημοτικής Κίνησης στη Χίο

                                                                                                                      Χίος 15-03-2013

         Μετά από την ανακοίνωση του Δημάρχου κ. Λαμπρινούδη  μέσω της εφημερίδας «Πολίτης» στις 07-03-2013 για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατεδάφισης του κτηρίου-πρώην πιτσαρία Λύκου -  που βρίσκεται στην περιοχή Κασσαπάκη εντός της ζώνης αιγιαλού και στη πρόθεσή του να  κατασκευαστεί χώρος στάθμευσης για τριάντα (30) αυτοκίνητα  βάσει μελέτης που δόθηκε ιδιωτικά στον ίδιο  και  δεν έχει συντάξει  η  αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου και την απάντηση που έδωσαν οι μελετητές Πασχαλίδης Γεώργιος και Λουκάς Ιωάννης στα Μ.Μ.Ε . στις 08-03-2013 ότι υπάρχει εγκεκριμένη συνολική  μελέτη της περιοχής  από το 2009 στον Δήμο Χίου  έχουμε να δηλώσουμε τα εξής :

      α. Η κατεδάφιση του παράνομου κτηρίου είναι κάτι το οποίο ο Δήμος Χίου έπρεπε ήδη να είχε πράξει προ πολλού. Γιατί πέρα από την οικονομική πλευρά του ζητήματος ( ο Δήμος έχει πληρώσει αρκετά χρήματα ως πρόστιμο) τίθεται και θέμα ηθικής τάξης την στιγμή που ο Δήμος απαιτεί από τους δημότες του να συμμορφώνονται προς την νομιμότητα  την ίδια στιγμή που ο ίδιος παρανομεί. 
      β. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου έχει στην διάθεσή της εγκεκριμένη μελέτη για το σύνολο της περιοχής από Ν.Ο. Χίου έως την γέφυρά του ποταμού Παρθένη  που προβλέπει συγκεκριμένες επεμβάσεις για την ανάδειξη της περιοχής. Η μελέτη αυτή έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμόν  448/22-12-2009  απόφασή του.
      γ.  Ο κ. Λαμπρινούδης ως αιρετός Δήμαρχος  οφείλει να σέβεται τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίουκαι να μην ακυρώνει με τις πράξεις του την Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου Χίου και τις εγκεκριμένες μελέτες που αυτή έχει και οι δημότες της Χίου έχουν πληρώσει από το υστέρημά τους  διότι σε άλλη περίπτωση τίθεται θέμα εάν εξυπηρετεί το Δημόσιο συμφέρων ή ιδιωτικές σκοπιμότητες και συμφέροντα.
     δ.  Εάν ο κ. Λαμπρινούδης είχε συμβουλευτεί το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας θα γνώριζε ότι βάσει του Ν. 2971/2001 περί «Αιγιαλού, παραλίας και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄285/19-12-2001 στο άρθρο 2 παρ.3 αναφέρεται ότι κύριος προορισμός του αιγιαλού είναι η ελεύθερη ακώλητη πρόσβαση προς αυτόν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για κοινωφελείς περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς σκοπούς. Στα πλαίσια αυτού του νόμου είναι η εγκεκριμένη μελέτη του διαθέτει ο Δήμος Χίου και η οποία προήλθε μετά από επαφές που είχαν οι μελετητές με το επιστημονικό προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Χίου .
     ε.  Βάσει της εγκυκλίου 1038460/2439/β0010  περί « Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών , στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Α΄ βαθμού »,  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 792/29-4-2009 τεύχος Β΄ στο άρθρο 4 παρ. δ. και στο άρθρο 7  περί «Υποχρεώσεις Ο.Τ.Α. » απαγορεύεται η δημιουργία χώρων στάθμευσής αυτοκινήτων  σε χώρο αιγιαλού 

   Μετά από τα παραπάνω  ζητάμε από τον κ. Λαμπρινούδη για όσο είναι Δήμαρχος Χίου να επιστρέψει στην οδό της Νομιμότητας , στον σεβασμό των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και στην αναγνώριση του ρόλου που έχει  η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου.
 Σε κάθε άλλη περίπτωση οι ενέργειές του  κινούν υποψίες.
Ο ρόλος του Δημάρχου είναι η εξασφάλιση του Δημόσιου συμφέροντος και όχι οι προσωπικές εξυπηρετήσεις  τρίτων.

   Η Συντονιστική Γραμματεία
της Πρωτοβουλίας για την Συγκρότηση Δημοτικής Κίνησης στη Χίο


ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
  


Με νέα οριζόντια ρύθμιση το ΥΠΕΚΑ αποφάσισε να επιλύσει προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί, σε εκτάσεις ανά την Ελλάδα οι οποίες είχαν άλλοτε δασικό χαρακτήρα αλλά έχουν πλέον δομηθεί.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα η εφημερίδα το Βήμα, κανένα ακίνητο που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως δεν θα μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί δασικό και το Δημόσιο χάνει το δικαίωμα να επικαλείται δικαιώματα κυριότητας σε καταπατημένα ακίνητα άνω των δύο στρεμμάτων, τα οποία σήμερα βρίσκονται εντός σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού και κάποιος ακόμη κι αν δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας τα νέμεται για 30 χρόνια διάστημα κατά το οποίο το Δημόσιο δεν έχει αξιώσει την επιστροφή τους.
Η ρύθμιση αυτή, σύμφωνα με το Βήμα, περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες διατάξεις» και έρχεται να προσαρτηθεί στη δυνατότητα που δίδεται στην Κτηματολόγιο ΑΕ, να αποτυπώνει υπό προϋποθέσεις, στους χάρτες (δασικούς ή μη) τα όρια των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως και οικισμών, στα οποία δεν υπάρχει δασικός χαρακτήρας.
Το νομοσχέδιο, θα κατατεθεί αύριο στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕΝΕ) της Βουλής και προβλέπει επίσης διάταξη με την οποία αίρεται η αναστολή έκδοσης αδειών δόμησης στα «τυφλά» οικόπεδα.
Παράλληλα, με το ίδιο νομοσχέδιο, όπως αναφέρει η εφημερίδα το Βήμα, επιταχύνονται οι διαδικασίες για την ανάθεση και ολοκλήρωση των μελετών κτηματογράφησης έως το 2020, ενώ βελτιώνονται και απλοποιούνται οι διαδικασίες συναλλαγών με τα Κτηματολογικά Γραφεία και εισάγονται διαδικασίες για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων και έκδοσης πιστοποιητικών.
Αναφορικά με τους δασικούς χάρτες, σύμφωνα με το νομοσχέδιο παρακάμπτονται οι δασικές υπηρεσίες και οι διαδικαστικές αρμοδιότητες για την ανάρτηση δασικών χαρτών ανατίθενται στην Κτηματολόγιο ΑΕ.
Στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι να προκηρυχθούν έως τον Ιούνιο οι διαγωνισμοί για τα 16 εκατομμύρια δικαιωμάτα που εκκρεμούν και μέσα στο επόμενο 8μηνο να αναδειχθούν οι πρώτοι ανάδοχοιώστε να έχουν ανατεθεί τα έργα στους επόμενους 12 μήνες.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας το Βήμα, οι σημαντικότερες αλλαγές που φέρνει το σχέδιο νόμου είναι:
 • Καταργείται το άρθρο 4 του Ν. 3127/2003 και το Δημόσιο χάνει το δικαίωμα κυριότητας σε εκτάσεις άνω των 2.000 τ.μ. χωρίς κτίσμα ή με πολύ μικρό κτίσμα . Έτσι πλέον όλα ανεξαρτήτως τα ακίνητα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως δεν μπορούν να χαρακτηριστούν δασικά.
 • Για τη δόμηση σε «τυφλά» οικόπεδα που έχουν πρόσωπο αποκλειστικά και μόνο σε εδαφική λωρίδα η οποία έχει παραχωρηθεί σε κοινή χρήση, απαιτείται προηγούμενη κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων. Κατ' εξαίρεση η δόμηση σε αυτά μπορεί να επιτρέπεται πριν από την κύρωση του δικτύου εφόσον το τμήμα που έχει παραχωρηθεί, έχει τεθεί σε κοινή χρήση και έχει γίνει η σχετική μεταγραφή στον οικείο δήμο ή έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών από την υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της πρότασης για την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η ιδιοκτησία για την οποία αιτείται η άδεια δόμησης.
 • Τα τμήματα δασικού χαρακτήρα μικρότερα των 100 τ.μ που βρίσκονται εντός γεωτεμαχίου θα ακολουθούν τον χαρακτηρισμό του γεωτεμαχίου.
 • Εκτάσεις, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας, όχι μικρότερες των 2.500 στρεμμάτων, εντός του χώρου της ηπειρωτικής Ελλάδας τουλάχιστον 500 στρεμμάτων στη νησιωτική Ελλάδα μπορεί να χαρακτηρίζονται ως συνεχείς ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές. Στόχος σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ είναι η προσέλκυση σχετικών επενδύσεων, η δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και η προσέλκυση ειδικού τουρισμού.
 • Μειώνονται τα βήματα για την κύρωση του δασικού χάρτη από 13 σε 7 όπως και οι χρόνοι ολοκλήρωσης των σταδίων της διαδικασίας κύρωσης.
ΠΗΓΗ iefimerida.grΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΪΚ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΗ START-UP
Την αναιτιολόγητη και εν πολλοίς απαράδεκτη κωλυσιεργία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, ο οποίος αρνείται να υπογράψει την οριστική πράξη ένταξης αριθμού επιχειρήσεων που έχουν επιλεγεί από το Δεκέμβριο του παρελθόντος έτους για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα με τίτλο «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρήσεων (σε φάση start-up)» καταγγέλλει με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστή Χατζηδάκη ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ.

Όπως αποκαλύπτει ο Πολιτευτής των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ στην Εκλογική Περιφέρεια της Σάμου δημοσιογράφος Γιώργος Γαρυφάλλου, στις πληροφορίες του οποίου βασίστηκε η Ερώτηση του Τέρενς Κουίκ, «ένας σεβαστός αριθμός επιχειρήσεων έχει υποβάλλει ενστάσεις για την πορεία τους και  λόγω αυτών των ενστάσεων όποιες άλλες διαδικασίες που τις αφορούν (π.χ. πιστοποίηση εξόδων για απελευθέρωση εγγυητικών) έχουν κολλήσει και αναμένουν την ίδια υπογραφή από τον συγκεκριμένο άνθρωπο».
«Γιατί ο φορέας υλοποίησης ΕΛΑΝΕΤ καθυστερεί την εκκαθάριση των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα;» ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό ο Τέρενς Κουίκ και ζητά «την οριστικοποίηση των ενστάσεων προκειμένου να προχωρήσουν οι επιχειρήσεις σε πιστοποίηση εξόδων».

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης.

ΤΕΡΕΝΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
ΘΕΜΑ: ΔΡΑΣΗ 1 «ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ (ΣΕ ΦΑΣΗ START-UP)
Κύριε Υπουργέ,
Το Σεπτέμβριο του 2011 ανακοινώθηκε η αξιοποίηση 72 εκατομμ. ευρώ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ, με σκοπό την ενίσχυση των επιχειρήσεων σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία.
Μεταξύ των άλλων δημιουργήθηκε και το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους», μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
Μία από αυτές τις δράσεις ήταν και η Δράση 1 «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)» ήταν συνολικού προϋπολογισμού 36.000.000 € και στόχευε στην ίδρυση άνω των 1.000 νέων επιχειρήσεων ενώ παράλληλα υπήρχε πρόβλεψη για τη δημιουργία περισσότερων από 1.000 νέες θέσεις εργασίας.
Το πρόγραμμα  θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΥΔ/ΕΠΑΕ) και τον Ενδιάμεσο Φορέα του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Ανταγωνιστικότητα  και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)  σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις εκχώρησης.
Οι δύο αυτοί φορείς θα λειτουργήσουν ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.
Το πρόγραμμα «έκλεισε» τον Δεκέμβριο του 2012 όπου όσες επιχειρήσεις είχαν επιλεχθεί σύμφωνα με την βαθμολογία που έλαβαν, έπρεπε να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούσε το πρόγραμμα και μετά από τον έλεγχο αυτών, να τους οριστικοποιηθεί η ένταξη.
Όπως επισημαίνει ο Πολιτευτής των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ στην Εκλογική Περιφέρεια της Σάμου δημοσιογράφος Γιώργους Γαρυφάλλου, «έχουν περάσει 3 περίπου μήνες και σύμφωνα με την ΕΛΑΝΕΤ (φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ) ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι κι έχουν γραφεί τα γράμματα ένταξης, δεν έχει μπει ακόμη υπογραφή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ».
Επίσης, ένας αριθμός επιχειρήσεων έχει υποβάλλει ενστάσεις για τις οποίες δεν έχουν λάβει καμία ενημέρωση ακόμα για την πορεία τους και  λόγω αυτών των ενστάσεων όποιες άλλες διαδικασίες που τις αφορούν (π.χ. πιστοποίηση εξόδων για απελευθέρωση εγγυητικών) έχουν κολλήσει και αναμένουν την ίδια υπογραφή από τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
Κατόπιν τούτων ερωτάσθε κ. Υπουργέ
1.Γιατί ο φορέας υλοποίησης ΕΛΑΝΕΤ καθυστερεί την εκκαθάριση των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα;
2.Γιατί δεν οριστικοποιούνται οι ενστάσεις για να μπορέσουν να προχωρήσουν οι επιχειρήσεις σε πιστοποίηση εξόδων;

Ο ερωτών Βουλευτής

Τέρενς Νικόλαος Κουίκ

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ , Ή ... "ΚΟΥΡΕΜΑ" ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ;


Μέχρι τώρα το δίλλημα που εντέχνως ετίθετο σε σχέση με τις απολύσεις στο Δημόσιο, ήταν ότι «αν δεν γίνουν θα πάμε σε μείωση μισθών».
Το έθετε ευθέως το ΔΝΤ και οι άλλοι δανειστές μας, το έθεταν εμμέσως και οι εγχώριοι εκπρόσωποί τους.
Μετά το «κούρεμα» στις καταθέσεις των κυπριακών τραπεζών το δίλημμα αυτό  φαίνεται ότι διευρύνεται-αναβαθμίζεται και διατυπώνεται από διάφορα «παπαγαλάκια» ως εξής: «Απολύσεις στο Δημόσιο ή ‘κούρεμα’ καταθέσεων και στις ελληνικές τράπεζες;»
aftodioikisi.gr

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΑΣΕΠ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ


Το ΑΣΕΠ κάνει γνωστό, ότι «ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των δεδομένων των ψηφιακών πινάκων συνδρομής κριτηρίων» που περιήλθαν εις γνώσιν του (κινητικότητα υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα), μετά τη σχετική ανακοίνωση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης (υπ' αριθμ. 1/2013).
Όπως επισημαίνεται από την ανεξάρτητη αρχή «τα προσωρινά αποτελέσματα, ήτοι ο ενιαίος πίνακας Βαθμολογίας και Κατάταξης καθώς και ο πίνακας Διάθεσης των υπαλλήλων, δεν είναι δυνατόν να αναρτηθούν στο διαδίκτυο πριν περιέλθουν στοΑΣΕΠ και οι υπόλοιποι ψηφιακοί πίνακες σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην εγκύκλιο ΔΙΠΙΔΔ/Β.1.1/οικ. 5724/25-02-2013 του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ν.Ο
Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: 

«Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία με σημερινό έγγραφο της προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μουσουρούλη καταγγέλλει ως εντελώς απαράδεκτη την στάση και τις ενέργειες της διοίκησης της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ),  με την οποία χωρίς κανένα δικαίωμα και όλως παρανόμως ενέταξε από 1-1-2013 τους ναυτικούς που απασχολεί στις ρυθμίσεις των διατάξεων του Ν. 4024/2011 περί του ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, καταργώντας έτσι πραξικοπηματικά και αυθαίρετα αυτή την ίδια την έννοια του «ναυτικού» όπως αυτή ορίζεται από τον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και τον Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου και αγνοώντας προκλητικά τις ειδικότερες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας του Κλάδου και όλες τις σχετικές διατάξεις περί του ναυτικού επαγγέλματος.

Από την απλή ανάγνωση των σχετικών διατάξεων του Ν.4024/2001 αβίαστα προκύπτει ότι στις εν λόγω διατάξεις σε καμία περίπτωση δεν υπάγονται οι ναυτικοί της Α.Ε.ΔΙ.Κ., οι οποίοι προσλαμβάνονται και απασχολούνται ως πλοηγοί και μέλη πληρωμάτων πλοηγίδων της Διώρυγας Κορίνθου με ναυτικά φυλλάδια, αμειβόμενοι με τις εκάστοτε ισχύουσες Σ.Σ.Ε. του κλάδου τους και ασφαλιζόμενοι και φορολογούμενοι όπως οι λοιποί Έλληνες ναυτικοί και ως εκ τούτου σε καμία περίπτωση δεν είναι, ούτε εξομοιώνονται με τους δημόσιους υπαλλήλους.

Σχετική εξώδικη διαμαρτυρία απέστειλε το ίδιο το σωματείο των εργαζομένων ναυτικών-πλοηγών και συγκροτημένων πληρωμάτων της Διώρυγας Κορίνθου, το οποίο γνωστοποίησε και στην Ομοσπονδία μας».

ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ


Ρύθμιση νόμου για έργα στα λιμάνια
Με πρωτοβουλία του βουλευτή Ν. Λέσβου ΠΑΣΟΚ  Νίκου Σηφουνάκη, διαμορφώθηκε διάταξη νόμου, η οποία προτάθηκε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και συμπεριελήφθη, σε νομοσχέδιο (παρ. 2 και 3 άρθρου 50) που κατατέθηκε Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013, επιλύοντας μακροχρόνια προβλήματα που υπάρχουν σε λιμάνια της χώρας, και ιδίως των νησιών.
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση από το γραφείο του Βουλευτή «Προηγούμενη ρύθμιση του νόμου 4014/2011 που είχε προωθηθεί από τον κ. Σηφουνάκη, ως αρμόδιου τότε Αν. ΥΠΕΚΑ, δεν αξιοποιήθηκε κατάλληλα, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η ένταξη για χρηματοδότηση έργων λιμένων (ανακατασκευή υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή κατασκευή νέων) στο ΕΣΠΑ, εξαιτίας της ύπαρξης - εντός των λιμενικών  εγκαταστάσεων  - αυθαιρέτων κατασκευών. Τέτοια προβλήματα αντιμετωπίζουν και λιμάνια του νομού Λέσβου, όπως του Σιγρίου και της Μυτιλήνης».
Με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο κατατεθειμένο, πλέον, νομοσχέδιο, δίνεται η δυνατότητα, χωρίς να κατεδαφισθούν οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές εντός λιμενικών εγκαταστάσεων, να ενταχθούν τα νέα έργα των λιμανιών στο ΕΣΠΑ, να ξεκινήσει η κατασκευή τους, και με την ολοκλήρωση των νέων έργων να κατεδαφιστούν οι αυθαίρετες κατασκευές, εφόσον μέχρι τότε δεν έχουν νομιμοποιηθεί.
Με την ψήφιση, επομένως, του νομοσχεδίου, και με την αποτελεσματική ενεργοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, θα δοθεί η δυνατότητα να ξεπερασθούν πλέον όλα τα μέχρι σήμερα προβλήματα, να γίνει η άμεση ένταξη των νέων έργων των λιμανιών και να προχωρήσει η δημοπράτησή τους, ώστε να υλοποιηθεί η κατασκευή τους εντός των προθεσμιών του ΕΣΠΑ.
lesvosreport.gr