Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

TA ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Η έναρξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων σήμανε και την έναρξη υποβολής αιτήσεις των φοιτητών για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα 2015 ύψους 1.000 ευρώ. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οι φοιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης και αναδρομικά για την χορήγηση του επιδόματος.

Συγκεκριμένα οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης που διέπει την χορήγηση σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr δίνει το δικαίωμα να κάνουν αίτηση και οι δικαιούχοι φοιτητές που δεν το είχαν αιτηθεί ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Οι αιτήσεις μετά απο την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από τους φοιτητές και την εκκαθάριση τους που γίνεται αυτόματα απο την ΓΓΠΣ καταθέτονται στις γραμματείες των σχολών τους.

Οι προϋποθέσεις για το Φοιτητικό επίδομα 2015 είναι η κάτωθι:

- Ο φοιτητής να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία, λόγω των σπουδών του, σε άλλη πόλη (ή σε άλλο δήμο-κοινότητα του Νομού στον οποίο βρίσκεται η Σχολή ή το Τμήμα όπου φοιτά) από αυτή στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειάς του.

- Στην πόλη όπου σπουδάζει ο φοιτητής να μην έχουν ο ίδιος ή οι γονείς του πλήρη κυριότητα ή επικαρπία σε άλλη κατοικία.

- Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους (2014) να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

- Οι Κύπριοι φοιτητές έχουν όριο για την χορήγηση του επιδόματος τις 30.000 ευρώ ανεξαρτήτως προστατευόμενων τέκνων.

- Τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα των ιδιόκτητων κατοικιών της οικογένειας, αν είναι σε πόλη να μην ξεπερνούν τα (200) τ.μ., εξαίρεση αποτελούν οι κατοικίες οι οποίες βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3000) κατοίκων. (σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται η προσκόμιση βεβαίωσης από τον οικείο Δήμο). ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (χορηγείται από το γραφείο της Σπουδαστικής Μέριμνας)

- Δικαιούχος του επιδόματος είναι ο πατέρας, τον οποίο ο φοιτητής βαρύνει φορολογικά.

- Σε περίπτωση που υπάρχει διάσταση ή διαζευκτήριο, Δικαιούχος είναι ο γονέας που δηλώνει φορολογικά τον
φοιτητή σαν προστατευμένο μέλος.

- Κατ' εξαίρεση Δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφ' όσον: α) είναι από την Κύπρο β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών δ) είναι ορφανός και από τους δύο γονείς. ε) έχουν δικό τους εισόδημα και κάνουν φορολογική δήλωση (σε αυτή την περίπτωση αν ο φοιτητής έχει δηλωθεί και σαν προστατευμένο μέλος στη φορολογική δήλωση του γονέα/των γονέων, τα εισοδήματα του φοιτητή και των γονέων προστίθενται. Επομένως πρέπει να καταθέσει το εκκαθαριστικό σημείωμα και τη φορολογική δήλωση των γονέων του.

Οι Αλλοδαποί από χώρες της ΕΕ είναι δικαιούχοι του επιδόματος οι ίδιοι και πρέπει να εμφανίζουν ανάλογα δικαιολογητικά από επίσημες κρατικές υπηρεσίες, μεταφρασμένα επισήμως (υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με το ύψος του εισοδήματος και την περιουσιακή κατάσταση δεν γίνονται δεκτές) 2. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του Δικαιούχου απαιτείται η υποβολή ΑΠΛΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ δηλαδή εξουσιοδότηση που θα φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής (γίνεται στα ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή και πρέπει να περιέχει το παρακάτω κείμενο: (Ο υπογεγραμμένος ... με ΑΔΤ .... εξουσιοδοτώ την κόρη/ το γιο μου ...... με ΑΔΤ .... για την κατάθεση στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας της αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και να υπογράψει αντί εμού κάθε σχετικό έγγραφο. 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής. (χορηγούνται από την Γραμματεία του Τμήματος) 4. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Δικαιούχου γονέα, του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα του έτους 2014) ή της Φορολογικής Δήλωσης (Έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.

Οι Κύπριοι φοιτητές θα προσκομίζουν φορολογική βεβαίωση των γονέων τους από το Υπουργείο Οικονομικών. 5. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Ε9) ΕΤΟΥΣ 2015 του Δικαιούχου, συζύγου, του φοιτητή και των υπόλοιπων τέκνων που εμφανίζονται ως προστατευμένα μέλη. Στην περίπτωση που τα προστατευόμενα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία ο Δικαιούχος θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι: τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του δεν κατέχουν ακίνητη περιουσία και συνεπώς δεν υποβάλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9). Οι Κύπριοι φοιτητές για τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους οι γονείς ή οι φοιτητές από την Κύπρο, θα πρέπει να προσκομίζονται βεβαιώσεις από τον αρμόδιο Δήμο μόνιμης διαμονής των γονέων, καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ακίνητα (κατοικίες) σε άλλη πόλη της Κύπρου. 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (πρόσφατο) 7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ (πρόσφατη) από το Δήμο 8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986 ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ στην οποία θα δηλώνει ότι: δεν έχει εισπράξει το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος άλλη φορά. 9. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον δυο μηνών μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και συμβαλλόμενος να είναι ο γονέας του φοιτητή ή ο ίδιος ο φοιτητής. Δεν δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα γονείς που νοικιάζουν κατοικία και διαμένουν στην ίδια πόλη που φοιτά και ο φοιτητής καθώς και δικαιούχοι που έχουν πλήρη κυριότητα κατοικίας στην πόλη που σπουδάζει ο φοιτητής. (Ως μίσθωση λογίζεται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν, υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής θα προσκομίζει βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών). Γίνονται δεκτά και μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας και εκτός πόλης φοίτησης σε απόσταση μέχρι σαράντα (40) χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης στην οποία εδρεύει η Σχολή ή το Τμήμα αυτής σύμφωνα με βεβαίωση αρμόδιας αρχής. 10. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ σε μορφή IBAN ο οποίος πρέπει να περιέχει ευδιάκριτα το όνομα του Δικαιούχου αν περιέχει περισσότερα του ενός ονόματα, το πρώτο στη σειρά να είναι του Δικαιούχου. ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IBAN 11. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986 του ΦΟΙΤΗΤΗ που έχει ΑΦΜ αλλά δεν υποβάλει φορολογική δήλωση και δήλωση Περιουσιακής κατάστασης Ε9, στην οποία θα

δηλώνει ότι: το οικονομικό έτος 2015 δεν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση επειδή δεν ήταν υπόχρεος και δεν έχει υποβάλει ποτέ δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Ε9.

Δεν τίθεται πλέον προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησής τους.

Μπορούν να κάνουν αίτηση και για τα προηγούμενα δύο ακαδημαϊκά έτη 2012-2013 και 2013-2014 όσοι φοιτητές δεν γνώριζαν ότι δικαιούνται το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΤΡΩΝΑΣ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΣΙΑ
Με τη συμμετοχή πλήθους πιστών έγιναν την Κυριακή 24 Μαΐου 2015 μετά πάσης λαμπρότητας και θείας κατάνυξης τα εγκαίνια του Ιερού Ενοριακού Ναού της Αγίας Ματρώνας της Χιοπολίτιδος στην περιοχή Μορτερό
του δημοτικού διαμερίσματος Νέας Ερυθραίας, χοροστατούντος του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Κηφισιάς, Αμαρουσίου και Ωρωπού, κ.κ. Κυρίλλου, με συλλειτουργούς τον προϊστάμενο του ναού, πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Κωστή, τον ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, π. Νικάνορα Καραγιάννη και πολλούς ακόμη ιερείς.
Το απόγευμα του Σαββάτου, βάσει του καταρτισθέντος προγράμματος, πραγματοποιήθηκε η πάνδημη υποδοχή των ιερών λειψάνων της Αγίας Ματρώνης και του οσίου Δαβίδ του εν Ευβοία. Στην υποδοχή παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Γιώργος Θωμάκος, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, κ. Δημ. Μωράκης, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της Κηφισιάς, της Νέας Ερυθραίας και της Εκάλης.
Στη συνέχεια τελέστηκε μέγας αρχιερατικός εσπερινός μετ' αρτοκλασίας, ενώ την Κυριακή 24 Μαΐου τελέστηκε θεία αρχιερατική λειτουργία επί της εγκαινιασθείσας Αγίας Τράπεζας.
Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας και των εγκαινίων, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης, κ.κ. Κύριλλος, συνοδευόμενος από τον κλήρο και το λαό, τέλεσε και τα εγκαίνια της Αγίας Τράπεζας του παρεκκλησίου που βρίσκεται εντός του περιβάλλοντος χώρου του Ναού της Αγίας Ματρώνας και είναι αφιερωμένο στον Άγιο Νεκτάριο.
μέρος των ιερών λειψάνων της Αγίας Ματρώνας της Χιοπολίτιδας θα παραμείνουν μόνιμα στον ιερό ναό προς βοήθεια των ενοριτών και των οικογενειών τους.
Εδώ θα πρέπει να τονιστεί η άψογη συνεργασία του προϊσταμένου ιερέως, του εκκλησιαστικού συμβουλίου και του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Αγία Ματρώνα», που ετοίμασαν από κοινού μία άριστη υποδοχή των ιερών λειψάνων της αγίας και του οσίου Δαβίδ. Είναι επίσης γνωστό ότι ο ναός της Αγίας Ματρώνας της Χιοπολίτιδος είναι έργο του Συλλόγου, που η βοήθεια της αγίας αξίωσε τα μέλη του να οικοδομήσουν έναν περίλαμπρο ναό μαζί με το παρεκκλήσι του Αγίου Νεκταρίου.

πηγη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΗ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣΠροτάσεις για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δήμοι στη συνεργασία τους με την ΔΕΗ, αλλά και τους εναλλακτικούς παρόχους, όπως η μεγάληκαθυστέρηση απόδοσης ανταποδοτικών τελών που εισπράττονται με τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, το ύψος της προμήθειας που καταβάλλουν οι δήμοι, το τιμολόγιο χρέωσης του ρεύματος που καταναλώνουν, η χρηματοδότηση της υπογειοποίησης των δικτύων της ΔΕΗ κ.λπ., αναμένεται  να καταθέσει η ΚΕΔΕ.

Το θέμα συζητήθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ, όπου ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΕ Α. Καστρινός σε ότι αφορά την απόδοση των ανταποδοτικών τελών υπογράμμισε ότι υπάρχει καθυστέρηση απόδοσης των εισπραχθέντων τελών στη μεγάλη πλειοψηφία των δήμων, πέραν των προθεσμιών που προβλέπονται από τον νόμο, δηλαδή εντός του δεύτερου μήνα από τη λήξη τη μήνα στον οποίο λογιστικά ανήκουν οι λογαριασμοί αλλά και με δυνατότητα παροχής έναντι χρηματικών καταβολών.

Επίσης επεσήμανε ότι αν και προβλέπεται ο διαχειριστής του δικτύου και οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας να διαβιβάζουν αμελλητί τα στοιχεία τιμολόγησης και τα δεδομένα των υπόχρεων προς τους οικείους δήμους μετά από αίτημά τους, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα που είναι δηλωμένα στη ΔΕΗ, ώστε οι δήμοι να μπορούν να ελέγξουν την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων, ζητείται σε πολλές περιπτώσεις καταβολή χρημάτων για την χορήγηση των στοιχείων αυτών.

Σε ότι αφορά το ύψος της προμήθειας που καταβάλλουν οι δήμοι για την είσπραξη των ανταποδοτικών τελών στη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς παρόχους, σήμερα είναι 2%. Το ποσοστό παραμένει σταθερό παρότι έχουν αλλάξει οι περίοδοι μέτρησης και χρέωσης της κατανάλωσης ρεύματος από διμηνία σε τετραμηνία. Δηλαδή ενώ το λειτουργικό κόστος της ΔΕΗ έχει μειωθεί στο μισό η προμήθεια παραμένει αμετάβλητη ως ποσοστό.

Για την τιμή χρέωσης του ρεύματος που καταναλώνουν οι δήμοι, τονίστηκε ότι η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί πάροχοι τους χρεώνουν με υπέρογκα ποσά για τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ, τα δημοτικά ιατρεία, τα πολιτιστικά κέντρα, τα αθλητικά κέντρα, τον ηλεκτροφωτισμό των ελεύθερων χώρων και οδών, καθώς και τη λειτουργά υποδομών, όπως οι βιολογικοί καθαρισμοί, αλλά και για τους λογαριασμούς των σχολείων που χρεώνουν πάγια. Το συμπέρασμα που συνάγεται από τα παραπάνω είναι ότι οι δήμοι σήμερα πληρώνουν ακριβότερα από κάθε άλλο καταναλωτή το ρεύμα που καταναλώνουν  για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών των πολιτών.

Όσον αφορά την υπογειοποίηση των δικτύων της ΔΕΗ, τονίστηκε ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ενιαίος κανόνας σχετικά με την κάλυψη του κόστους των έργων αυτών και τελευταία χρόνια η ΔΕΗ επιβάλλει τη μετακύλιση του συνολικού κόστους προς τους δήμους.

Τα αιτήματα της ΚΕΔΕ είναι τα εξής:

·                     Να αποδίδονται στο σύνολό τους, εντός του δεύτερου μήνα, τα εισπραττόμενα ποσά από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς παρόχους στους οικείους δήμους
·                     Να μπορούν οι δήμοι να παίρνουν προκαταβολές μετά από σχετικό αίτημά τους
·                     Να παρέχονται αδαπάνως τα στοιχεία που ζητούν οι δήμοι, όταν αυτά σχετίζονται με τα τέλη και τους φόρους που εισπράττονται μέσω της ΔΕΗ και των εναλλακτικών παρόχων για λογαριασμό τους.
·                     Να μειωθεί το ποσοστό της προμήθειας αυτής από το 2% στο 0,5%.
·                     Με διαπραγμάτευση μεταξύ ΥΠΑΠΕΝ, δήμων, ΔΕΗ και εναλλακτικών παρόχων να καθοριστεί ένα κοινά αποδεκτό τιμολόγιο, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η κατανάλωση του ρεύματος από τους δήμους αφορά στην κοινωνική εξυπηρέτηση και στην ασφάλεια των πολιτών.
·                     Να υπάρξει συνολικός προγραμματισμός της υπογειοποίησης όλων των εναέριων δικτύων της ΔΕΗ εντός των πόλεων και να αναλάβει το ΥΠΑΠΕΝ πρωτοβουλία θέσπισης ενιαίων κανόνων  για τις οικονομικές υποχρεώσεις του κάθε φορέα και για τον συντονισμό της συνεργασίας τους


ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΕΤΡΑΨΑΝ ΚΑΡΑΒΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- 4Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Τέταρτη παγκόσμια διάκριση, σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας, πέτυχε το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ. Εργασία φοιτητών του Τμήματος, η οποία αφορά στη μετατροπή ενός καραβιού σε κέντρο περίθαλψης του ιού Έμπολα, βραβεύθηκε σε διαγωνισμό, που διοργανώθηκε από την Παγκόσμια Ένωση Αρχιτεκτόνων, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, με τίτλο «2015 UIA-PHG Seminar & GUPHA Meeting Health for All: Cultural, Populational, Operational & Technological Influences», που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Dalian της Κίνας (23-25 Μαΐου 2015).
Οι φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, Ιωάννα Τάτλη και Γεώργιος Κοντομηνάς έλαβαν μέρος με τη διπλωματική τους εργασία, με τίτλο «Atalanti's System | In Good Times and In Bad» στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Διπλωματικών Εργασιών «2015 UIA-PHG International Student Competition» και απέσπασαν Εύφημο Μνεία (Honorable Mention), μεταξύ 820 συμμετοχών.
Και δεύτερη διάκριση για φοιτητές του ΑΠΘ
Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών ομάδα φοιτητών του Τμήματος κέρδισε το πρώτο Βραβείο και το Χρυσό Μετάλλιο της 14ης Παγκόσμιας Τριενάλε Αρχιτεκτονικής “Interarch 2015”, που πραγματοποιήθηκε από 17 έως 20/5/2015, στη Σόφια, υπό την αιγίδα της UNESCO, ενώ άλλες δύο ομάδες του Τμήματος απέσπασαν το Ειδικό Βραβείο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών και Γεωδαιτών της Βουλγαρίας και το Ειδικό Βραβείο της Ένωσης Αρχιτεκτόνων της Βουλγαρίας, αντίστοιχα.
“Συγχαίρουμε και πάλι τους φοιτητές μας για ακόμα μία σημαντική διάκριση που απέσπασαν και την επιβλέπουσα Καθηγήτρια τους, κ. Ρένα Σακελλαρίδου, και τους ευχόμαστε ανώτερες διακρίσεις και στο μέλλον”, δήλωσε ο πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, Νίκος Καλογήρου.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ
Σε ποιους επιστρέφει χρήματα η κυβέρνηση και για ποιον λόγο;
Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε νέα διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, έκρινε – σύμφωνα με πληροφορίες – με ισχυρότατη πλειοψηφία (25 υπέρ έναντι 9 κατά), αντισυνταγματική την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων του δημοσίου τομέα.
Παράλληλα, έκρινε με οριακή πλειοψηφία (15 υπέρ έναντι 12 κατά) ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, δεν θα έχει αναδρομική ισχύ για όσους δεν προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη για το ζήτημα αυτό και θα ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης.
Όμως,κρίθηκε ότι η απόφαση της Ολομέλειας ισχύει αναδρομικά για όσους έχουν ήδη προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Στα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να τους επιστραφούν τα χρήματα της εισφοράς της αλληλεγγύης που τους παρακρατήθηκαν.
Αναγκαίο είναι να διευκρινιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, ότι η διαφορά των 7 ψήφων των συμβούλων που παρατηρείται κατά τις δύο ψηφοφορίες που έγιναν στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οφείλεται στην δικαιολογημένη απουσία ορισμένων δικαστών από την δεύτερη διάσκεψη.
Ειδικότερα, από την Ολομέλεια του Ανωτάτου δημοσιονομικού Δικαστηρίου, κρίθηκε ότι δεν πρέπει να έχει αναδρομική εφαρμογή η δικαστική απόφασή της για όσους δεν έχουν προσφύγει στην Δικαιοσύνη λόγω της αρνητικής δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας.
Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με πληροφορίες, έκρινε αντισυνταγματικές, διατάξεις νόμων που εκδόθηκαν στο μνημονιακό πλαίσιο και ειδικότερα του νόμου 3865/2010 για τις μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό συστήματος του Δημοσίου, του νόμου 3986/2011 για τα επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 και του νόμου 4002/2011 με τον οποίον τροποποιήθηκε η συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου.
Υπενθυμίζεται ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο το απασχόλησε το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας της εισφοράς αλληλεγγύης μόνο για τους συνταξιούχους του Δημόσιου τομέα και όχι για τους εν ενεργεία εργαζόμενους του δημοσίου και τους απασχολουμένους και συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα.
Η εισφορά αλληλεγγύης επιβλήθηκε για πρώτη φορά στα εισοδήματα του 2010 και αρχικά παρακρατήθηκε από τις συντάξεις με συντελεστή 1%-4% σε κλιμακούμενο ποσοστό ανάλογα με το ύψος των συντάξεων, ανά κατηγορία συνταξιούχων και ανάλογα με το σε ποιο φορέα εργαζόντουσαν πριν από τη συνταξιοδότηση οι απόμαχοι της εργασίας. Όμως, στην συνέχεια με την πάροδο των ετών άλλαξε ο τρόπος παρακράτησης.
Στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου εισήχθη προς συζήτηση το ζήτημα της εισφοράς σύμφωνα με το νόμο 4055/2012 περί πρότυπης δίκης.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο κλήθηκε να αποφανθεί για την συνταγματικότητα και την αναδρομική επιστροφή της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και των ενστόλων όλων των σωμάτων (Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού, Λιμενικού, Πυροσβεστικού Σώματος, κ.λπ.).
Τέλος, νέα διάσκεψη της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το επίμαχο θέμα δεν θα υπάρξει και αναμένεται η δημοσίευση της απόφασή της μέσα στο επόμενο διάστημα. - See more at: http://newsone.gr/oikonomia/162379-se-poioys-epistrephei-chremata-e-kybernese-kai-giati#sthash.1vrqthLZ.dpuf

Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΒΑΦΤΗΚΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ- ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

Mια ιδιαίτερη γιορτή για την Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας.
Ο φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό και μία ξεχωριστή “ενέργεια”.
Την “ενέργεια” όλου του κόσμου, που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Συλλόγου Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΑμΣΚΠ), στη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που διοργάνωσε, την Τρίτη 26 Μαΐου, με μήνυμα «Μαζί σε κάθε βήμα». Η δράση εντάσσεται στα πλαίσια του «Μήνα Ευαισθητοποίησης για τη ΣΚΠ» και υλοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη της GENESIS Pharma.
Στο περίπτερο του Συλλόγου, ειδικοί συνεργάτες ενημέρωναν το κοινό για τη νόσο από το πρωί. Παράλληλα, εκατοντάδες μέλη, εθελοντές και φίλοι του Συλλόγου συμμετείχαν στη δράση δίνοντας τη δική τους ενέργεια. Ανάμεσά τους και εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας, όπως ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ. και Γραμματέας Δ.Σ. Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας (ΕΛΛΑΝΑ), κ. Νικόλαος Χ. Γρηγοριάδης, ο Ειδικός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, κ. Ζήκος Κέντρος, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης, κ. Δημήτρης Κοντοπίδης και η Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας, κα Δανάη Μπακαλίδου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης, η Ελληνίδα Πρωταθλήτρια Μαραθώνιας Κολύμβησης, Κέλλυ Αραούζου, η παρουσιάστρια Κατερίνα Καραβάτου και οι ηθοποιοί Πέτρος Φιλιππίδης, Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης, Τζένη Θεωνά και Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.
Η ενέργεια κορυφώθηκε το βράδυ με τη φωταγώγηση ολόκληρης της Πλατείας Συντάγματος στο συμβολικό πορτοκαλί χρώμα της Παγκόσμιας Ημέρας για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, κα Βάσω Μαράκα, δήλωσε σχετικά: «Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί η εκδήλωση είχε χρώμα, μουσική και μεγάλη επιτυχία και αυτό φάνηκε από το ενδιαφέρον του κόσμου που ήρθε κοντά μας, για να ενημερωθεί για την άγνωστη ΣΚΠ. Πολλοί περαστικοί, αλλά και φίλοι, γνωστοί, εθελοντές, στάθηκαν στο περίπτερο του Συλλόγου και μας έδωσαν τη δική τους «ενέργεια», ώστε εμείς οι ασθενείς να συνεχίσουμε τις προσπάθειες που κάνουμε μέσω του ΣΑμΣΚΠ για την καλύτερη ποιότητα ζωής όλων των πασχόντων».
MS2015_16
«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ΣΚΠ είμαστε σήμερα εδώ να στηρίξουμε το Σύλλογο και τα μέλη του. Όλοι μαζί, ενώνουμε τη φωνή μας και μεταφέρουμε μηνύματα αισιοδοξίας για ένα καλύτερο σήμερα και ένα ακόμη καλύτερο αύριο. Είναι μεγάλα τα άλματα που έχουν γίνει στην πρόοδο της θεραπευτικής τα τελευταία 25 χρόνια. Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας 11 φάρμακα, που μας δίνουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τη νόσο, ενώ γίνονται βήματα ώστε να πετύχουμε καλύτερο συνδυασμό αποτελεσματικότητας και ασφάλειας από τα πρώτα κιόλας στάδια της νόσου. Ειδικά στην κατηγορία των ασθενών που πάσχουν από την πιο συχνή μορφή, που είναι η μορφή με εξάρσεις και υφέσεις» τόνισε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ. και Γραμματέας Δ.Σ. Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας (ΕΛΛΑΝΑ), κ. Νικόλαος Χ. Γρηγοριάδης.
Ο κος Κώστας Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της GENESIS Pharma τόνισε: «Έχοντας πάντα στο επίκεντρο των δράσεών μας τον άνθρωπο, στεκόμαστε στο πλευρό των Συλλόγων Ασθενών με ΣΚΠ, στηρίζοντας κάθε πρωτοβουλία τους. Η σημερινή ενέργεια για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που και ο κόσμος αγκάλιασε το σκοπό αυτό και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις προσπάθειες τους με κάθε τρόπο».
Πηγή: fortunegreece.com | 
-: http://newsone.gr/