Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Νέα εγκύκλιος- βόμβα: Θα φορολογούνται όλες οι παροχές- Εταιρικά κινητά, αυτοκίνητα και… δωροεπιταγές


Όλες οι παροχές σε είδος θα προστίθενται από τις αρχές του έτους στο φορολογητέο εισόδημα και συγκεκριμένα, οι δωροεπιταγές, τα εταιρικά κινητά, κουπόνια από σούπερ μάρκετ, ασφάλειες, αυτοκίνητα, κ.λπ.
Η μεθοδολογία που θα ακολουθήσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) προκειμένου να φορολογήσει τις παροχές σε είδος αναμένεται να δημιουργήσει νέα αναστάτωση στους φορολογούμενους, οι οποίοι θα πρέπει να ζητούν αναλύσεις λογαριασμών από τις επιχειρήσεις που εργάζονται για να αποδείξουν πόσα τηλεφωνήματα για παράδειγμα είναι ιδιωτικά και πόσα πραγματοποιήθηκαν για τη διευκόλυνση του έργου του εργαζόμενου.
Σύμφωνα με την απόφαση της ΓΓΔΕ, οι παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά έτος. Στις παροχές σε είδος στους εργαζόμενους και στα συγγενικά τους πρόσωπα που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος και συνεπώς προσαυξάνουν το φορολογητέο εισόδημα των εργαζομένων περιλαμβάνονται:
α) Η αξία των αγαθών, που αντιπροσωπεύουν οι χορηγούμενες «δωροεπιταγές», καθώς και η αξία της αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που αντιπροσωπεύουν τα χορηγούμενα «κουπόνια».
β) Η αξία των διατακτικών που χορηγούνται δωρεάν για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών από συμβεβλημένα καταστήματα. Εξαιρετικά για τις διατακτικές σίτισης ως παροχή σε είδος λαμβάνεται το ποσό που υπερβαίνει τα 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα.
γ) Η παροχή της χρήσης εταιρικών πιστωτικών καρτών για δαπάνες που δεν πραγματοποιούνται για το συμφέρον της επιχείρησης αλλά για την κάλυψη προσωπικών, οικογενειακών ή άλλων δαπανών.
δ) Το όφελος που προκύπτει για τους εργαζόμενους, διευθυντές, διαχειριστές, μέλη διοίκησης και συνταξιούχους των εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνίας, ύδρευσης, παροχής αερίου, συνδρομητικών υπηρεσιών (π.χ. τηλεόραση) από την παροχή σε αυτούς ορισμένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, νερού, φυσικού αερίου και συνδρομητικών καναλιών αντίστοιχα με μειωμένο τιμολόγιο ή άνευ ανταλλάγματος.
ε) Οι διάφορες πληρωμές που γίνονται απευθείας από τους εργοδότες σε τρίτους, όπως αυτές που γίνονται προς φροντιστήρια, σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, κατασκηνώσεις κ.λπ. και αφορούν την κάλυψη εξόδων διδάκτρων, βρεφονηπιακών σταθμών, κ.λπ. των ανωτέρω προσώπων, οι απευθείας πληρωμές που αφορούν την κάλυψη εξόδων συμμετοχής των προσώπων αυτών σε ημερίδες, προγράμματα ή σεμινάρια εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ή την κάλυψη συνδρομών σε περιοδικά και επιμελητήρια, που δεν αφορούν το αντικείμενο της εργασίας τους ή το επίπεδο της θέσης που κατέχουν, οι απευθείας πληρωμές που αφορούν την κάλυψη συνδρομών των προσώπων αυτών (σε γυμναστήρια, λέσχες κ.λπ.), καθώς και αυτές που αφορούν την κάλυψη ιατρικών εξόδων τους (π.χ. check-up).
στ) Η παροχή της χρήσης εταιρικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας κατά το μέρος που υπερβαίνει το κόστος των προγραμμάτων χρήσης.
Αναλυτικά η εγκύκλιος είναι η εξής:
Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 ορίζονται περιπτώσεις, για τις οποίες θεωρείται ότι υφίσταται εργασιακή σχέση, και κατά συνέπεια το εισόδημα που αποκτάται από τα πρόσωπα των περιπτώσεων αυτών θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 13 ν. 4172/2013 προσδιορίζονται οι παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό του πρόσωπο ή κατά περίπτωση όπου ρητά προβλέπεται στο νόμο ένας εταίρος ή μέτοχος και οι οποίες συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
Ειδικότερα, επί του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 και με δεδομένο ότι, όταν μία παροχή δίνεται αποδεδειγμένα για την εκτέλεση εργασίας, δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 2, 3, 4 και 5 του ίδιου άρθρου, οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος. Ως αγοραία αξία νοείται το κόστος της παροχής που βαρύνει τον εργοδότη, αποδεικνύεται από τα κατά νόμο προβλεπόμενα δικαιολογητικά και καταχωρείται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης συναλλαγών του.
Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι με εξαίρεση τις παροχές που περιγράφονται στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 13 ν. 4172/2013, (δηλαδή την παραχώρηση αυτοκινήτου, τα δάνεια, τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών και την παραχώρηση κατοικίας), για τις οποίες δεν υφίσταται περιορισμός όσον αφορά την αξία αυτών, οι λοιπές παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό του πρόσωπο συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία, εφόσον η συνολική αξία των παροχών αυτών υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος.
Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει τα πρόσωπα που συνδέονται με εργασιακή σχέση με τον εργοδότη τους κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α” – στ” της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) και τα εξαρτωμένα ή/και συγγενικά τους πρόσωπα κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 11 και της περίπτωσης στ” του άρθρου 2 του ν.4172/2013 αντίστοιχα. Επισημαίνεται, ότι οι παροχές σε είδος που χορηγούνται προς τρίτα πρόσωπα, που δεν συνδέονται με κανενός είδους εργασιακή σχέση με την επιχείρηση που χορηγεί τις παροχές αυτές, δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου 13.
Στην έννοια των παροχών σε είδος που φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία εντάσσεται κάθε παροχή σε είδος που χορηγείται στο μισθωτό, με εξαίρεση τις παροχές που αποβλέπουν αποκλειστικά στην κάλυψη δαπανών ή αποκατάσταση ζημιών του φυσικού προσώπου στα πλαίσια της εργασιακής του σχέσης και κατά την εκτέλεση της εργασίας του, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παρ. 2 ν. 4172/2013, οι οποίες ως εκ του είδους τους, βαρύνουν τον εργοδότη, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η παροχή αυτή δεν έχει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος.
Ως τέτοιες παροχές , τις οποίες δεν καταλαμβάνει η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 και οι οποίες δεν θεωρούνται παροχές σε είδος και κατά συνέπεια εισόδημα από μισθωτή εργασία, αναφέρονται: οι παροχές σε είδος, οι οποίες χορηγούνται προσωπικά προς τους δικαιούχους, μόνο αυτούσια και όχι σε χρήμα και οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές και παραγωγικές ανάγκες της επιχείρησης, συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς της και στην ποιότητα των συνθηκών εργασίας ή αποτελούν μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά, τέτοιες παροχές σε είδος, οι οποίες δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία, είναι η χορήγηση ειδικών στολών εργασίας, η χορήγηση γάλακτος, η παροχή τροφής στο χώρο εργασίας, η χορήγηση θέσης στάθμευσης στο χώρο εργασίας κλπ.
Αντιθέτως, στις παροχές σε είδος στους εργαζόμενους και στα συγγενικά τους πρόσωπα που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος και συνεπώς προσαυξάνουν το φορολογητέο εισόδημα των εργαζόμενων περιλαμβάνονται ενδεικτικά:
α) η αξία των αγαθών, που αντιπροσωπεύουν οι χορηγούμενες «δωροεπιταγές», καθώς και η αξία της αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που αντιπροσωπεύουν τα χορηγούμενα «κουπόνια»,
β) η αξία των διατακτικών που χορηγούνται δωρεάν για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών από συμβεβλημένα καταστήματα. Εξαιρετικά για τις διατακτικές σίτισης ως παροχή σε είδος λαμβάνεται το ποσό που υπερβαίνει τα 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ” της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4172/2013 εξαιρούνται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις η αξία των διατακτικών σίτισης έως έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα,
γ) η παροχή της χρήσης εταιρικών πιστωτικών καρτών στα ανωτέρω πρόσωπα για δαπάνες που δεν πραγματοποιούνται για το συμφέρον της επιχείρησης αλλά για την κάλυψη προσωπικών, οικογενειακών ή άλλων δαπανών που δεν σχετίζονται με το συμφέρον της επιχείρησης του εργοδότη ή δεν χρησιμοποιούνται κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές αυτής και το σχετικό κόστος αναλαμβάνει ο εργοδότης,
δ) το όφελος που προκύπτει για τους εργαζόμενους, διευθυντές, διαχειριστές, μέλη διοίκησης και συνταξιούχους των εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνίας, ύδρευσης, παροχής αερίου, συνδρομητικών υπηρεσιών (π.χ. τηλεόραση) από την παροχή σε αυτούς ορισμένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, νερού, φυσικού αερίου και συνδρομητικών καναλιών αντίστοιχα με μειωμένο τιμολόγιο ή άνευ ανταλλάγματος,
ε) οι διάφορες πληρωμές που γίνονται απευθείας από τους εργοδότες σε τρίτους, όπως αυτές που γίνονται προς φροντιστήρια, σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, κατασκηνώσεις κ.λπ. και αφορούν την κάλυψη εξόδων διδάκτρων, βρεφονηπιακών σταθμών, κ.λπ. των ανωτέρω προσώπων, οι απευθείας πληρωμές που αφορούν την κάλυψη εξόδων συμμετοχής των προσώπων αυτών σε ημερίδες, προγράμματα ή σεμινάρια εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ή την κάλυψη συνδρομών σε περιοδικά και επιμελητήρια, που δεν αφορούν το αντικείμενο της εργασίας τους ή το επίπεδο της θέσης που κατέχουν, οι απευθείας πληρωμές που αφορούν την κάλυψη συνδρομών των προσώπων αυτών (σε γυμναστήρια, λέσχες κ.λπ.), καθώς και αυτές που αφορούν την κάλυψη ιατρικών εξόδων τους (π.χ. check-up).
Περαιτέρω, στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται και το όφελος που προκύπτει για τους εργαζόμενους, διευθυντές, διαχειριστές και μέλη διοίκησης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων εξαιτίας της δωρεάν φοίτησης ή της φοίτησης με μειωμένα δίδακτρα σε αυτά των τέκνων τους, με εξαίρεση τις υποτροφίες που χορηγούνται από τα εν λόγω εκπαιδευτήρια.
στ) η παροχή της χρήσης εταιρικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας που γίνεται στους εργαζόμενους, διευθυντές, διαχειριστές και μέλη διοίκησης κατά το μέρος που υπερβαίνει το κόστος των προγραμμάτων χρήσης και υπό την προϋπόθεση ότι το υπερβάλλον ποσό του προγράμματος χρήσης χρησιμοποιείται για προσωπικούς τους σκοπούς και όχι για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές επιχειρήσεις καλύπτουν τη συγκεκριμένη παροχή στα προαναφερόμενα πρόσωπα με σκοπό την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών τους, την αύξηση της παραγωγικότητάς τους και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών (επικοινωνία με πελάτες, συνεργάτες, κ.λπ.) ακόμα και πέραν του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου. Ο διαχωρισμός της παροχής που εξυπηρετεί την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη από την παροχή που εξυπηρετεί προσωπικούς σκοπούς των ανωτέρω προσώπων είναι εφικτός διότι κατά την έκδοση του λογαριασμού από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας παρέχεται ανάλυση ανά αριθμό.
Σε κάθε περίπτωση, ο διαχωρισμός μπορεί να βασιστεί και σε βεβαίωση του εργοδότη, με την οποία βεβαιώνεται σε ετήσια βάση το ποσό που αφορά σε επαγγελματική χρήση ή άλλη χρήση της εταιρικής σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός ή ο εργοδότης δεν προβεί στον διαχωρισμό αυτό για οποιοδήποτε λόγο και δεν χορηγήσει σχετική βεβαίωση, τότε το υπερβάλλον ποσό του κόστους του προγράμματος χρήσης θεωρείται ως παροχή σε είδος. Στην παροχή αυτή που προσαυξάνει το φορολογητέο εισόδημα των ανωτέρω προσώπων εντάσσονται και οι φόροι και τα τέλη που αντιστοιχούν σε αυτήν (Φ.Π.Α., λοιπά τέλη).
Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα: Επιχείρηση χορήγησε μέσα στο 2014 σε εργαζόμενό της κινητό τηλέφωνο πληρώνοντάς του όλους τους λογαριασμούς, οι οποίοι αθροιστικά για το έτος αυτό ανήλθαν σε 2.000 ευρώ. Το πρόγραμμα χρήσης είναι 100 ευρώ ανά μήνα, ήτοι 1.200 ευρώ ετησίως.
Περίπτωση α': Από την ανάλυση ανά αριθμό προέκυψε ότι από τη διαφορά των 800 ευρώ (δηλαδή το υπερβάλλον ποσό του προγράμματος χρήσης), 300 ευρώ αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη και τα 500 ευρώ αφορούν προσωπικούς σκοπούς του εργαζόμενου. Κατά συνέπεια ως παροχή σε είδος προς τον εργαζόμενο θεωρείται το ποσό των 500 ευρώ.
Περίπτωση β': Εφόσον από τον αναλυτικό λογαριασμό δεν προκύπτει ή δεν έγινε ο διαχωρισμός επιχειρηματικής ή προσωπικής χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της παροχής βεβαίωσης της επιχείρησης κατά τα ανωτέρω), τότε το σύνολο της διαφοράς (ήτοι τα 800 ευρώ) θεωρείται ως παροχή σε είδος για τον εργαζόμενο. Διευκρινίζεται ότι όταν η επιχείρηση καλύπτει για το ίδιο εκ των ανωτέρω πρόσωπο και την παροχή της χρήσης περισσότερων της μίας συσκευής και εταιρικής σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, τότε η συνολική αξία των επιπρόσθετων συσκευών και εταιρικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας θεωρείται παροχή σε είδος και προσαυξάνει το φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου.
Τέλος, η αξία των παραχωρούμενων προς τα ανωτέρω πρόσωπα εργαλείων εργασίας π.χ. tablets, φορητοί υπολογιστές ακόμα και πέραν του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου δεν προσαυξάνει το φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου δεδομένου ότι η παραχώρηση αυτή εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, την αύξηση της παραγωγικότητάς της και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Το ανωτέρω ισχύει για ένα εργαλείο εργασίας ανά είδος (π.χ. έναν φορητό υπολογιστή, ένα tablet κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι ομοίως δεν θεωρούνται παροχές σε είδος οι δαπάνες πρόσβασης στο διαδίκτυο ως προς τα ανωτέρω εργαλεία εργασίας (π.χ. Mobile internet).
2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι παροχή σε είδος αποτελεί και η αγοραία αξία παραχώρησης εταιρικού οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, η οποία αποτιμάται σε ποσοστό 30% του κόστους των αποσβέσεων, των τελών κυκλοφορίας, του κόστους των επισκευών και συντηρήσεων καθώς και του χρηματοδοτικού κόστους αγοράς ή μίσθωσης, όπως αυτά προκύπτουν από τις εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης. Τα ποσά αυτά φορολογούνται σαν εισόδημα από μισθωτή εργασία. Όταν το ανωτέρω κόστος είναι μηδέν, η παροχή αυτή αποτιμάται σε ποσοστό 30% της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία έτη.
Επισημαίνεται ότι οι λοιπές δαπάνες που αφορούν τα υπόψη οχήματα (καύσιμα, διόδια κλπ) δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αγοραίας αξίας του παραχωρούμενου εταιρικού οχήματος. Τέλος, σημειώνεται ότι σε περίπτωση χρήσης εταιρικού οχήματος για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους (νέα πρόσληψη, αποχώρηση εργαζόμενου λόγω συνταξιοδότησης ή άλλου λόγου,, απόλυσης κλπ), η αξία της παροχής υπολογίζεται αναλογικά με το πραγματικό χρονικό διάστημα (μήνες) χρησιμοποίησής της.
Η χρήση εταιρικού οχήματος από εργαζόμενο για διάστημα άνω των 15 ημερολογιακών ημερών θα λαμβάνεται ως μήνας.
Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 δεν καταλαμβάνουν:
α) τα αυτοκίνητα, τα οποία παρέχουν οι επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους πωλητές, τεχνικούς και λοιπούς εργαζομένους, των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή μετακίνηση εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη (tool cars) και χρησιμοποιούνται για την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη, ανεξάρτητα αν τα αυτοκίνητα αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον δικαιούχο και εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Αντιθέτως, καταλαμβάνεται και αποτελεί παροχή σε είδος η κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενη αγοραία αξία των αυτοκινήτων που παρέχονται στους εργαζόμενους λόγω της θέσης τους (π.χ. σε διευθυντές και επιθεωρητές πωλήσεων, τεχνικούς διευθυντές και λοιπά στελέχη).
β) για αυτοκίνητα δοκιμών (test-drive), που διαθέτουν οι επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων,
γ) για αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού (π.χ. mini-bus),
δ) για αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) για μεταφορά καλεσμένων ή πελατών τους,
ε) για αυτοκίνητα τα οποία διαθέτουν οι επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης (service) αυτοκινήτων προσωρινά σε αντικατάσταση των επισκευαζόμενων,
στ) για αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται από τις αεροπορικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις διαχείρισης αεροδρομίων για την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών και των επιβατών τους (αυτοκίνητα πίστας) καθώς και για την μεταφορά VIPS ή προσωπικού.
Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα:
Επιχείρηση διαθέτει 4 ιδιόκτητα εταιρικά αυτοκίνητα (πάγια στοιχεία της) προς εξυπηρέτηση των αναγκών των 2 εταίρων της. Έστω για το πρώτο αυτοκίνητο καταχωρήθηκαν στα βιβλία ετήσιες δαπάνες (αποσβέσεων, τελών, επισκευών και συντηρήσεων) 6.200 ευρώ, για το δεύτερο 6.000 ευρώ, για το τρίτο 5.800 ευρώ και για το τέταρτο 6.400 ευρώ. Σε όλη τη διάρκεια του 2014 και τα 4 αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται οποτεδήποτε και από τους 2 εταίρους. Συνεπώς, το 30% του κόστους των ανωτέρω, ανέρχεται σε 30%*(6.200+6.000+5.800+6.400)=
Τέλος σημειώνεται ότι με βάση την 129/2534/20.1.2010 ΚΥΑ (Β” 108), η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 13 ν. 4172/2013 δεν καταλαμβάνει τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι παροχή σε είδος αποτελεί και η χορήγηση δανείου κατόπιν έγγραφης συμφωνίας από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο. Η ωφέλεια για τον λήπτη της παροχής αυτής προσδιορίζεται ανά φορολογικό έτος, υπολογίζεται κατά το μήνα στον οποίον έγινε η παροχή και αποτιμάται ως η διαφορά μεταξύ των τόκων που υπολογίζονται με βάση το μέσο επιτόκιο αγοράς (σχετική η ΠΟΛ.1034/30.1.2014 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών) και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος βάσει της σχετικής έγγραφης συμφωνίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία ως παροχή σε είδος λαμβάνεται το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου. Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών, ήτοι ποσά που υπερβαίνουν το ποσό των τριών μισθών, θεωρούνται δάνειο.
Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα:
α) Σε εργαζόμενο με μηνιαίες καθαρές αποδοχές 1.000 ευρώ καταβάλεται την 30/6/2014 ο μισθός του και επιπλέον 1.000 ευρώ. Το επιπλέον αυτό ποσό των 1.000 ευρώ δεν θεωρείται δάνειο.
β) Σε εργαζόμενο με μηνιαίες καθαρές αποδοχές 1.000 ευρώ καταβάλεται την 30/6/2014 ο μισθός του και επιπλέον 4.000 ευρώ. Επειδή το ποσό αυτό υπερβαίνει τις καθαρές αποδοχές τριών μηνών (4.000 > 3.000 (1.000 χ 3)) θεωρείται δάνειο. Στην περίπτωση αυτή, παροχή θεωρείται το ποσό που υπολογίζεται με βάση το μέσο επιτόκιο αγοράς κατά το μήνα που ελήφθη η προκαταβολή με έγγραφη συμφωνία.
Τέλος, γίνεται δεκτό ότι οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 ν. 4172/2013 δεν καταλαμβάνουν τα ποσά που είχαν καταβληθεί ή πιστωθεί στα υπόψη πρόσωπα (εργαζόμενους, εταίρους, μέτοχους κ.λπ.) πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, ανεξαρτήτως του αν τα υπόψη ποσά έχουν καταβληθεί ως δάνεια με έγγραφη συμφωνία ή άνευ αυτής ή ως προκαταβολές μισθών.
4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 ορίζεται, ότι παροχή σε είδος είναι και η ωφέλεια που λαμβάνει εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών. Η αξία της παροχής προσδιορίζεται κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ή μεταβίβασής του και όχι κατά το χρόνο χορήγησης αυτών. Επομένως, ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται η ωφέλεια που αποκτάται κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ανεξάρτητα από το γεγονός του εάν υφίσταται ή όχι η εργασιακή σχέση του δικαιούχου της ωφέλειας κατά το χρόνο αυτό.
Η ωφέλεια αυτή αποτιμάται στην τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος.
Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει τα δικαιώματα που ασκούνται από την έναρξη ισχύος της διάταξης (δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2014) ανεξαρτήτως του πότε είχε χορηγηθεί το εν λόγω δικαίωμα και επίσης καταλαμβάνει και δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών που διαπραγματεύονται και σε αλλοδαπά χρηματιστήρια.
5. Με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι παροχή σε είδος είναι και η αγοραία αξία από την παραχώρηση κατοικίας σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους. Η παροχή αυτή αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος που καταβάλλεται απευθείας από τον εργοδότη προς τον εκμισθωτή της παραχωρούμενης κατοικίας, ενώ στην περίπτωση που η προς παραχώρηση κατοικία ανήκει στον εργοδότη, η παροχή σε είδος αποτιμάται σε ποσοστό 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
Η ανωτέρω διάταξη δεν καταλαμβάνει τις κάτωθι περιπτώσεις:
α) Την παροχή καταλύματος από το Δημόσιο και φορείς του Δημοσίου σε υπηρετούντες σε αυτό (π.χ. σε ένστολους), δεδομένου ότι η μετακίνησή τους αποτελεί εκ του νόμου υποχρέωση.
β) Την παροχή καταλύματος (οικίας) σε εργαζόμενους, εταίρους ή μετόχους από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα λόγω πρόσκαιρης μετακίνησής αυτών σε υποκαταστήματα ή εργοτάξια ή λοιπές επαγγελματικές εγκαταστάσεις του εργοδότη στα πλαίσια της εργασίας τους (ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση όπου ο εργοδότης διατηρεί οικία εκτός της έδρας της επιχείρησής του για τις ανάγκες προσωρινής διαμονής – π.χ. μία εβδομάδα, ένας μήνας – των εργαζομένων που χρειάζεται να μεταβούν προσωρινά εκτός έδρας για τις ανάγκες της επιχείρησης του εργοδότη).
6. Οι διατάξεις του άρθρου 13 ν. 4172/2013 έχουν εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που ξεκίνησαν από 1.1.2014 και μετά.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 60 και της παρ. 21 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις του ν.4223/2013, οι παροχές αυτές υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου από 1.1.2015 και μετά. Οδηγίες για την παρακράτηση φόρου στις παροχές αυτές θα δοθούν με νεώτερη εγκύκλιο.
Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας πρέπει να αποτιμούν τις παροχές αυτές που προσαυξάνουν το φορολογητέο εισόδημα των ανωτέρω προσώπων και να τις συμπεριλαμβάνουν και αυτές στις βεβαιώσεις αποδοχών των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις που θα χορηγηθούν.


aftodioikisi.gr

Οι επτά κατηγορίες ασφαλισμένων που βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 55


Πλήρη σύνταξη πριν από τα 60 μπορούν να κατοχυρώσουν 7 κατηγορίες ασφαλισμένεων από το ΙΚΑ, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές προϋποθέσεις της νομοθεσίας.
Οι γυναίκες μπορούν να κλειδώσουν την έξοδο και από τα 55. Ευκαιρίες κρύβει ο συνυπολογισμός της ανεργίας στα 100 ένσημα για μειωμένη σύνταξη καθώς και οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης με ασφάλιση σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ σε ηλικία κάτω των 60 ετών.
Διαβάστε αναλυτικά το δημοσίευμα:
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

aftodioikisi.gr

Πρόκριμα για τις συμμαχίες στην ΚΕΔΕ η ΠΕΔ Αττικής – Οι παρατάξεις, οι ισορροπίες και τα δύο σενάρια για τον πρόεδρο


Προάγγελος των όσων συμβούν στην ΚΕΔΕ αναμένεται να είναι η σκληρή μάχη ανάμεσα σε δύο υποψηφίους και τέσσερα ψηφοδέλτια, που πρόκειται να δοθεί στη μεγαλύτερη Περιφερειακή Ένωση Δήμων της χώρας, την ΠΕΔ Αττικής (ΠΕΔΑ) αύριο Τετάρτη 8 Οκτωβρίου. Οι υποψήφιοι που κοντράρονται είναι οι δήμαρχοι:
-Πεντέλης,  Δημήτρης Στεργίου που υποστηρίζεται, κυρίως, από «γαλάζιους» αλλά και ανεξάρτητους δημάρχους
-Νίκαιας-Ρέντη, Γιώργος Ιωακειμίδη ο οποίος προέρχεται από τη ΔΗΜΑΡ αλλά έχει υπογράψει το κείμενο των οκτώ ανεξάρτητων δημάρχων (Καμίνης, Μπουτάρης, Σταυρογιάννης κλπ) και στηρίζεται, κυρίως, από ανεξάρτητους δημάρχους που προέρχονται από το χώρο της Κεντροαριστεράς (πρώην ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ κλπ), ενώ αναμένεται κατά τη μάχη για την προεδρία να στηριχθεί και από τους αιρετούς του ΣΥΡΙΖΑ.
Παράλληλα με τα μέχρι τώρα δεδομένα κατεβαίνουν δύο ακόμη ψηφοδέλτια με επικεφαλής τους δημάρχους:
-Ηρακλείου, Ηρακλή Γκότση που υποστηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ που αναμένεται να στηρίξει τον Γ. Ιωακειμίδη
-Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Νίκο Σαράντη (σ.σ. απερχόμενο πρόεδρο της ΠΕΔΑ) ο οποίος επιχειρεί να συσπειρώσει «πράσινους» δημάρχους και οι ψήφοι του θα αποδειχθούν κρίσιμοι για το ποιος θα είναι ο νέος δήμαρχος στην ΠΕΔΑ
Ψηφοδέλτιο αναμένεται να κατεβάσει και το ΚΚΕ που έχει  εκλέξει δύο δημάρχους (Χαϊδαρίου και Πετρούπολης).
Οι προβλέψεις και τα δύο σενάρια
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα:
  • Ο Δ. Στεργίου αναμένεται να έχει περί τους 110 με 120 εκλέκτορες στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΑ (αποτελείται από 300 μέλη, ανάμεσά τους και οι 66 δήμαρχοι – το μέτρο είναι το 12, δηλαδή, 12 εκλέκτορες εκλέγουν 1 σύμβουλο στο Διοικητικο Συμβούλιο) και να εκλέξει 10 με 11 συμβούλους στο 25μελές Διοικητικό Συμβούλιο που στη συνέχεια τα εκλέξει τον πρόεδρο
  • Ο Γ. Ιωακειμίδης αναμένεται να έχει περί τους 55 έως 65 εκλέκτορες στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΑ και να εκλέξει 5 με 6 μέλη στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο
  • Περίπου 40 με 50 εκλέκτορες αναμένεται να κινηθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Ηρακλή Γκοτση, εκλέγοντας 4 με 5 μέλη στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο
  • Κοντύτερα στους 40 εκλέκτορες φαίνεται να βρίσκεται ο «πράσινος» Νίκος Σαράντης στον οποίο ακόμη και «πράσινοι» δήμαρχοι χρεώνουν απραξία στην ΠΕΔΑ τα προηγούμενα 3,5 χρόνια. Με αυτά τα δεδομένα αναμένεται να εκλέξει 3 με 4 μέλη στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο
  • Ένα μέλος στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να εκλέξει το ΚΚΕ


aftodioikisi.gr

ΔΕΥΑΝΧ - ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΑΦΜ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Με εντολή της ΓΓ Εσόδων, κας Κ. Σαββαΐδου, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Νότη Μηταράκη, δεν θα υπάρχει καμία εμπλοκή στο ΑΦΜ της ΔΕΥΑΝΧ σε ό,τι αφορά στη μισθοδοσία των εργαζομένων.

Η απόφαση αυτή είναι ανεξάρτητη από το όποιο αποτέλεσμα των ασφαλιστικών μέτρων που θα εκδικαστούν, όσο και από το θέμα της ρύθμισης του δανείου της εταιρίας.
Για τη ρύθμιση του δανείου εξετάζονται όλες οι εναλλακτικές λύσεις που έχουν προταθεί, με πιθανότερη αυτή της νομοθετικής ρύθμισης με τη συνεργασία των  Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών.

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΑΝΗ

Ο Δήμος Χίου υποστηρίζει την προσπάθεια της εθελοντικής ομάδας διάνοιξης μονοπατιών με συντονιστή τον Γιώργο Χαλάτση και τους συλλόγους των χωριών οι οποίοι τα τελευταία χρόνια με συστηματικό τρόπο ανοίγουν παλαιά μονοπάτια με σκοπό  την δημιουργία δικτύου περιπατητικών διαδρομών στην Ανατολική Αμανή. Με την προσπάθεια των τοπικών συλλογών και εθελοντών ολοκληρώνεται η δημιουργία του πρώτου δικτύου πεζοπορικών διαδρομών, το οποίο θα συνδέσει τα χωριά Αφροδίσια, Κουρούνια, Εγρηγόρος, Αγίασματα, Λεπτόδοδα, Κέραμος και Αφροδίσια σε κυκλική διαδρομή.
Για το σκοπό αυτό, εκ μέρους του Δήμου Χίου, το υπεραστικό ΚΤΕΛ Χίου θα διαθέσει λεωφορείο 20 θέσεων την Κυριακή 12/10/2014 για τη δωρεάν μεταφορά εθελοντών οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν στη διάνοιξη του μονοπατιού Αφροδίσια - Κουρούνια.

Οι εθελοντές που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν δωρεάν, θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2271350800 με την  κα Καπίρη ώστε να δηλώσουν συμμετοχή έως την Παρασκευή 10/10 στις 11:00 και να ενημερωθούν για τον εξοπλισμό που χρειάζεται να έχουν μαζί τους. 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΡΚΑΙΝΑ

Ο Δήμος Χίου κάνει γνωστό ότι τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου ξεκίνησαν οι εργασίες του δημοτικού έργου: «Ανάπλαση δημοτικού χώρου στην περιοχή Φάρκαινα». Με την εκτέλεση του έργου το σύνολο της δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην περιοχή Φάρκαινα, επιφάνειας 10 στρεμμάτων περίπου, πρόκειται να μετατραπεί σε έναν σύγχρονο και ασφαλή πολυχώρο άθλησης και αναψυχής. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, είναι 8 μήνες και για το χρονικό αυτό διάστημα ο χώρος θα παραμείνει κλειστός για λόγους ασφαλείας. Παρακαλούμε για την κατανόηση και υπομονή των συνδημοτών μας.

Χαιρετισμός Αντιπεριφερειάρχη Χίου κ. Σταμ. Κάρμαντζη Για την Ημέρα Μνήμης για τους Απολεσθέντες Ναυτικούς Ε.Ν. Πολεμικής Περιόδου 1939-1945 4 Οκτωβρίου 2014



Με ιδιαίτερη συγκίνηση σας καλωσορίζουμε στην Ημέρα Μνήμης για τους Απολεσθέντες Ναυτικούς Εμπορικού Ναυτικού της Πολεμικής Περιόδου 1939-45.  Η ετήσια διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου δεν ανταποκρίνεται μονάχα σε μια αίσθηση Χρέους και Καθήκοντος, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και μια προσπάθεια ενδυνάμωσης της ιστορικής μνήμης για όλους μας.
Σε μια σκοτεινή περίοδο, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το Ελληνικό Εμπορικό Ναυτικό, είχε τη δική του ουσιαστική συμβολή στην πολεμική προσπάθεια των Συμμάχων για τη συντριβή του Ναζισμού και του Φασισμού.  Ο εμπορικός στόλος ήταν ο αιμοδότης της πολεμικής προσπάθειας, μεταφέροντας τα απαραίτητα, εξοπλισμό, πολεμοφόδια, καύσιμα για τη συνέχισή της. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο μπήκε στο στόχαστρο του εχθρού.
Την ίδια εποχή που ο ελληνικός λαός ζούσε την εποποιία του Αλβανικού Μετώπου, το δράμα της Κατοχής και το μεγαλείο της Εθνικής Αντίστασης, οι Έλληνες ναυτικοί πιστοί στο καθήκον, έδιναν τον δικό τους αγώνα, στους αφιλόξενους ωκεανούς ολόκληρου του πλανήτη. Αντιμέτωποι, όχι μόνο με τα στοιχεία της φύσης,  με δυσκολίες και στερήσεις, αλλά και με τη λυσσασμένη προσπάθεια του εχθρού να ανακόψει τον εφοδιασμό των Συμμάχων, βυθίζοντας τα ελληνικά πλοία.
Σ’ αυτό το προσκλητήριο, η ναυτομάνα Χίος δεν θα μπορούσε να λείψει. Εκατοντάδες συμπατριώτες μας, αξιωματικοί και πληρώματα στα εμπορικά πλοία, έδωσαν με αυταπάρνηση τον δικό τους σκληρό αγώνα. Και πλήρωσαν βαρύ το φόρο του αίματος. Είναι δεκάδες οι χιώτικες οικογένειες που έδωσαν τα παιδιά τους στον αγώνα για την Ελευθερία, που έχασαν τους αγαπημένους τους, θύματα πολέμου, στα αφρισμένα κύματα.
Απέναντι σ’ αυτή τη Θυσία, εμείς στεκόμαστε σήμερα με ταπεινότητα και σεβασμό. Αποτίουμε τον απαιτούμενο Φόρο Τιμής, στους απολεσθέντες συμπατριώτες μας ναυτικούς, σκύβουμε ευλαβικά το κεφάλι στο μεγαλείο του Αγώνα τους.
Ας είναι Αιωνία η Μνήμη Τους.   


Σας ευχαριστώ 

TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΠΕΔΥ ΣΤΗ ΧΙΟ

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γιατροί του ΠΕΔΥ στη Χίο ήταν το θέμα της Αναφοράς που κατέθεσε στη Βουλή, με τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο Κώστας Τριαντάφυλλος.
Ο βουλευτής, με την αρ. 988/6-8-14 Αναφορά του, έθεσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιατροί που εργάζονταν στον ΕΟΠΥΥ και μετά από ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν προσελήφθησαν στο ΠΕΔΥ Χίου. Οι ιατροί αυτοί, από τον περασμένο Απρίλιο δεν έχουν πληρωθεί για τις υπηρεσίες τους, παρά το γεγονός ότι συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά.
Ο Υπουργός Υγείας, σε συνέχεια της Αναφοράς, ενημερώνει ότι η 2η ΥΠΕ έχει ζητήσει τις σχετικές πιστώσεις για τη διευθέτηση της καταβολής των δεδουλευμένων. Επιπλέον, ο Κώστας Τριαντάφυλλος επικοινώνησε με τον διοικητή της 2ης ΥΠΕ, στην οποία υπάγεται η Χίος και έθεσε το παραπάνω θέμα, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως υγειονομική περιφέρεια, δίνοντας έμφαση στη λειτουργία του μικροβιολογικού εργαστηρίου του πρώην ΙΚΑ Χίου και τις καθυστερήσεις που ταλαιπωρούν τους ασφαλισμένους, εξαιτίας της έλλειψης υλικών και στελέχωσης.
Ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ, κ. Παπαρούπας διαβεβαίωσε τον Κώστα Τριαντάφυλλο ότι, για το θέμα των απλήρωτων ιατρών του ΠΕΔΥ «βρισκόμαστε στη φάση πληρωμής», ενώ δεσμεύτηκε για βελτίωση της κατάστασης για τα μικροβιολογικά  εργαστήρια, του Νοσοκομείου και του ΙΚΑ.  Τέλος, αποδέχθηκε την πρόσκληση του βουλευτή να επισκεφθεί τη Χίο, στα τέλη Οκτωβρίου, ώστε να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στο νησί μας, με σκοπό την εξεύρεση λύσεων για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους.


ΚΥΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΑΜΠΑΖΗ ΚΑΙ ΣΚΟΥΦΑΛΟ

ΚΥΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
Επισάπτεται το ενημερωτικό 181

Οι νέες αποφάσεις αφορούν τους:
Περιφερειακή Ομοσπονδία Β. Αιγαίου ΑμεΑ
Τοπική Συμβούλιο Λαγκάδας Χίου
Τοπικό Συμβούλιο Συκιάδας Χίου
ΕΛΜΕ Σάμου
Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Χίου
Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ικαρίας-Φούρνων
Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου - Φυλής
Σύλλογος Εκπαιδευτικών "Η Αθηνά"
Σύλλογος Εκπαιδευτικών "Ο Αριστοτέλης"
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Καρδίτσας "Ν. Πλαστήρας"
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Πειραιά "Ρήγας Φεραίος"
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Παλαιού Φαλήρου
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Κορινθίας
Α ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής (Περιστέρι) - "Κυριάκος Σιδηρόπουλος"
Δ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής
Σύλλογος Εκ/κών ΠΕ Βύρωνα-Καισαριανής-Παγκρατίου "Ρόζα Ιμβριώτη"
Α ΕΛΜΕ Κυκλάδων
Α ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου
Α ΕΛΜΕ Εύβοιας
Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο

Αποφάσεις που πάρθηκαν τις προηγούμενες ημέρες:

Σύλλογος Αττικής "Ο Σωκράτης"
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ»   
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΠΕΡΑΜΑ - Ν. ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ"
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ"
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ"
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ "Ο ΑΔ. ΚΟΡΑΗΣ"
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΔΥ ΧΙΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΤΑ ΧΙΟΥ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΟΥ
Δ.Σ. του Συλλόγου Π.Ε «Αλ. Δελμούζος»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ    
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ “Η ΠΡΟΟΔΟΣ” - ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ  ΚΑΙ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΣΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΟΥ)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΣ

Τέσσερις Γυναίκες Επιχειρηματίες Επεκτείνουν τη Δράση τους στη Διεθνή Αγορά Ευκαιρίες για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Αυστραλία και Ιαπωνία



Μια πολύ επιτυχημένη εσπερίδα πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, την περασμένη Πέμπτη 2 Οκτωβρίου από το Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών Εργάνη και το Τμήμα Μακεδονίας του Τομέα Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), με τίτλο:
                                                                                        
Επι – Μένοντας Διεθνώς
Εξωστρέφεια και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αρχικά η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και μέλος της ΔΕ του ΤΟΓΜΕ  κ. Ντόρα Τόδη ευχαρίστησε  το κοινό για την μεγάλη ανταπόκριση του και  τα υπόλοιπα μέλη της ΟΕ κ. Μαρία Σχοινά,  κ. Εύη Κατσάνου και κ. Πόπη Σουρμαΐδου για την  ενεργή και δυναμική συμμετοχή τους στην προετοιμασία της εκδήλωσης.

Εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης χαιρέτησε η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης κ. Καλυψώ Γούλα και δήλωσε ότι ο Δήμος αλλά και η ίδια προσωπικά είναι πάντα συμπαραστάτης σε προσπάθειες ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Η αντιπρόεδρος και διευθύντρια του Κέντρου Εργάνη κ. Πόπη Σουρμαΐδου στον χαιρετισμό της ανάμεσα στα άλλα ευχαρίστησε για τη συμμετοχή της στην εσπερίδα την κυρία Britt-Marie Torstensson, Πρόεδρο του πιο σημαντικού γυναικείου οργανισμού στη Σουηδία Winnet Sweden και του Ευρωπαϊκού  Winnet Europe.

Στο χαιρετισμό της η Πρόεδρος του ΤΟΓΜΕ Μακεδονίας κ. Λιάνα Γούτα δήλωσε:  «Σήμερα, βάλαμε στο τραπέζι της συζήτησης την Εξωστρέφεια. Την εξωστρέφεια όχι μόνο ως εξαγωγική δραστηριότητα, αλλά ως γενικότερη επιχειρηματική κουλτούρα και νοοτροπία. Στη σημερινή εποχή της ύφεσης, αυτή η κουλτούρα και η πρακτική αποτελούν κλειδί για την επιβίωση και την ανάπτυξη της σύγχρονης επιχείρησης».

Η εκδήλωση αυτή διεξήχθη στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ Επιχειρηματικότητας» «to biz or not to bizκαι εντάχθηκε στο επίσημο πρόγραμμα του θεσμού «Θεσσαλονίκη - Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014», όπως ανέφερε στον χαιρετισμό του και ο κ. Μπάμπης Παπαϊωάννου, συντονιστής του Θεσσαλονίκη - Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014.
Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης εκπρόσωποι ξένων χωρών παρουσίασαν τη σημερινή κατάσταση της αγοράς στις χώρες τους, αλλά και τις ευκαιρίες συνεργασίας και διείσδυσης των ελληνικών εταιριών.

Ειδικότερα ο εμπορικός ακόλουθος της Βρετανικής Πρεσβείας κ. Σωτήρης Λεοντάρης αναφέρθηκε στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και στους κλάδους δραστηριότητας που υπάρχουν σοβαρές προοπτικές ανάπτυξης των εξαγωγών, δίνοντας μάλιστα 15 «συμβουλές» για να αρχίσει μια εταιρία με επιτυχία την εξαγωγική της προσπάθεια.

Ο επίτιμος Πρόξενος της Φινλανδίας κ. Marko Suomalainen τόνισε ότι παρά τα αρνητικά μεγέθη των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Φιλανδία, οι ευκαιρίες υπάρχουν και η γενικότερη τάση των Φιλανδών προς τα βιολογικά και οικολογικά προϊόντα μπορεί να αποτελέσει με κάποιες συντονισμένες προσπάθειες, ένα χρυσοφόρο πεδίο και για τις δύο χώρες.

Ο επίτιμος Πρόξενος της Ιαπωνίας κ. Χάρης Αλεξόπουλος, υπογράμμισε ότι παρά τη σοβαρή παρουσία Ελληνικών εταιριών στην Ιαπωνία, οι εξαγωγές της Ελλάδας παραμένουν χαμηλές με βασικότερες αιτίες την έλλειψη εθνικού branding, την αποσπασματική προσέγγιση και την μη ικανοποιητική γνώση της αγοράς.

Η Οικονομική Επόπτης και ιδρυτικό μέλος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας –Αυστραλίας κ. Αίνη Μιχαηλίδου δήλωσε πως υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες χρηματοδότησης επιχειρήσεων στην Αυστραλία και ότι το επιμελητήριο προσπαθεί με δράσεις, όπως οι επιχειρηματικές αποστολές, να συμβάλλει στη διείσδυση ελληνικών επιχειρήσεων στην Αυστραλιανή αγορά.

Κλείνοντας το πρώτο μέρος της εσπερίδας, ο Γεν. Πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη κ. Robert P. Sanders, σημείωσε πως οι ΗΠΑ δίνουν δυνατότητες για τη δραστηριοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων, όλων των μεγεθών, καθώς είναι μια ανοικτή κοινωνία που προσφέρει κίνητρα για επενδύσεις. Προέτρεψε όμως τους επιχειρηματίες να είναι «διαβασμένοι», «do your homework”, να γνωρίζουν καλά τη νομοθεσία και τους θεσμούς ή να συνεργασθούν με έναν ειδικό που θα τους βοηθήσει.

Τη συζήτηση με το κοινό που ακολούθησε, συντόνιζε η κ. Κατερίνα Γκοτζαμάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παν. Μακεδονίας στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης άνοιξε η κ. Μαρίνα – Λύδα Κουταρέλλη, CEO της COMMUNICATION LAB, η οποία παρουσίασε το εγχείρημα Spetses Mini Marathon, μια αθλητική διοργάνωση που στην τέταρτη επανάληψή της φέτος θα συγκεντρώσει 14.000 αθλητές (εκ των οποίων 8.000 είναι από το εξωτερικό) δίνοντας ζωή σε ένα μικρό νησί, όπως οι Σπέτσες, εκτός τουριστικής περιόδου.

Στη συνέχεια η κ. Κλεοπάτρα Τσορβαντζή, συνιδιοκτήτρια της εταιρίας MESSOLONGI FIELDS, η οποία παράγει, τυποποιεί και εξάγει ελαιόλαδο, σημείωσε δύο βασικούς παράγοντες που περιορίζουν τη διείσδυση του ελληνικού ελαιολάδου στο εξωτερικό: την έλλειψη εθνικής στρατηγικής και πλάνου και το ξεπερασμένο μοντέλο παραγωγικής και εμπορικής πολιτικής των παραγωγών.

Μια διαφορετική και άγνωστη σχετικά δραστηριότητα περιέγραψε η κ. Elizabeth Meier, το Licensing. Η εταιρία της, Fortis Venustas, αγόρασε  τα δικαιώματα χρήσης για 30 χώρες του ονόματος «50 Shades of Grey», του πολύ επιτυχημένου διεθνούς best seller,  για τη δημιουργία καλλυντικών προϊόντων τα οποία παράγονται σε πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στη Θεσσαλονίκη και ήδη έχουν αρχίσει να εξάγονται από τον περασμένο Ιούνιο.

Τέλος, η κ. Ουρανία Φαλτσή από την SIMTEC, παρουσίασε το δικό της επιτυχημένο παράδειγμα εξωστρέφειας, σε έναν ανδροκρατούμενο και δύσκολο κλάδο, αυτόν της τεχνολογίας. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με γραφεία  σε Zagreb, Ljubljana και Αθήνα εδώ και 14 χρόνια προσφέρει τεχνολογικές λύσεις υπολογιστικής προσομοίωση σε τεχνικές εταιρείες και σε ένα μεγάλο πεδίο εφαρμογής. Σημείωσε πως στο χώρο των νέων τεχνολογιών δεν αρκεί απλά «μια καλή ιδέα», αλλά καλό δίκτυο συνεργασιών και τεχνική αρτιότητα σε έναν πολύ εξειδικευμένο χώρο.

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης έκλεισε με συζήτηση και ερωτήσεις από το κοινό που συντόνισε η Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν. Μακεδονίας, κ. Κατερίνα Σαρρή.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρίες και SMILE COSMETICS και BADOO, χορηγός φιλοξενίας το THE MET HOTEL και χορηγοί επικοινωνίας ήταν ο ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ και το agelioforos.gr.