Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΧΟΥ , ΕΤΟΥΣ 2015


Α. Απόφαση-εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, αριθ. απόφασης 2/5-1-2015).
<<Η Οικονομική Επιτροπή, κατά πλειοψηφία, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω σχετικά με τα
ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2015:
 Τέλη καθαριότητας - συντελεστής 1,83 ευρώ/τ.μ. για ολόκληρο τον Δήμο Χίου εκτός Δ.Ε. Αμανής και Τ.Κ.
Αμάδων, Βικίου, Καμπιών, Σπαρτούντας.
 Τέλη καθαριότητας Δ.Ε. Αμανής και Τ.Κ. Αμάδων, Βικίου, Καμπιών, Σπαρτούντας - συντελεστής 1,10
ευρώ/τ.μ.
 Τέλη καθαριότητας για επαγγελματική χρέωση: 3,17 ευρώ/τ.μ. για Δ.Ε. Χίου.
 Τέλη καθαριότητας για επαγγελματική χρέωση: 2,5 ευρώ/τ.μ. για Δ.Ε. Αγίου Μηνά, Δημοτικές Κοινότητες
Βροντάδου και Καρδαμύλων, Τοπικές Κοινότητες Λαγκάδας, Λιθίου, Καταρράκτη, Καλαμωτής, Πυργίου.
 Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Χίου για επαγγελματική χρέωση ίσον με την χρέωση για
κατοικία.
 Τέλη Δημοτικού Φόρου: 0,07 ευρώ/τ.μ. για ολόκληρο το Δήμο Χίου
 Μείωση 50 % των Τελών καθαριότητας και φωτισμού για τις ευπαθείς ομάδες: ΑμΕΑ, Πολύτεκνοι, Άποροι,
σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν. 3463/2006.
Σημειώνεται ότι η μείωση του 50 % θα εφαρμόζεται με την υποβολή αίτησης των ενδιαφερομένων στην
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χίου, όπου θα προσκομίζουν αποκλειστικά και μόνο:
ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
- Αίτηση
- Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. της κατοικίας στην οποία διαμένουν.
- Ε9 ή συμβόλαιο μίσθωσης στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος πολύτεκνος είναι μισθωτής στο οποίο
αναγράφονται τα τ.μ.
- Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, η οποία απονέμει την πολυτεκνική
ιδιότητα, στο σώμα του οποίου θα επισημαίνεται η τελευταία θεώρηση, η οποία γίνεται ανά τριετία ατελώς.
- Βεβαίωση κατοικίας.
- Δικαστική απόφαση από την οποία θα αποδεικνύεται ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων σε
περίπτωση διαζευγμένων γονέων.
ΟΙ ΑΠΟΡΟΙ
- Αίτηση
- Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από τη Δ/νση Πρόνοιας του Δήμου Χίου.
- Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου θεωρημένο από την Εφορία, σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου
στο οποίο θα αναγράφονται τα τ.μ.
- Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ της κατοικίας στην οποία διαμένουν.
- Βεβαίωση κατοικίας.
ΤΑ ΑΜΕΑ
- Αίτηση ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτούμενου (με εξουσιοδότηση).
- Εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος.
- Γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναφέρεται το ποστοστό αναπηρίας και η χρονική
διάρκεια επανελέγχου του.
- Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ της κατοικίας όπου διαμένουν με την οικογένεια τους, (έγγαμοι) ή με τους
γονείς τους, (άγαμοι).
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση τέκνου ή/και δικαστική απόφαση από την οποία θα
αποδεικνύεται ότι ο γονέας έχει την επιμέλεια των τέκνων, σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων.
- Ε9 ή συμβόλαιο μίσθωσης στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή των συγγενών με τους οποίους διαμένει, (γονείς,
τέκνα, σύζυγος κ.λ.π.).
- Βεβαίωση κατοικίας.3
Επισημαίνεται ότι οι μειώσεις για τα ΑΜΕΑ αφορούν όσους έχουν εισόδημα μέχρι το διπλάσιο εκείνου που
απαιτείται για την έκδοση πιστοποιητικού απορίας, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, (έγγαμος,
άγαμος κ.λ.π.).>>
Β. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή του Αντιδημάρχου Οικονομικών
& Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, κ. Ευστράτιου Γδύση.
<<Το θέμα επανέρχεται στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά την πρόταση του
Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Μπελέγρη για αναπροσαρμογή του συντελεστή στο 1,83 ευρώ/τ.μ.. Η πρόταση
εκφράστηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 23ης/12/2014 και έγινε αποδεκτή από το Δήμαρχο
Χίου. Στη συνεδρίαση αυτή δεν λήφθηκε τελικώς απόφαση επειδή δεν σχηματίστηκε η απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων υπέρ καμίας πρότασης:
Απόσπασμα από την ανωτέρω συνεδρίαση:
..........................................................................
Ο Αντιδήμαρχος κ. Μπελέγρης Γεώργιος πρότεινε στη συνέχεια να αναπροσαρμοστούν τα ανταποδοτικά τέλη
στο ύψος που ισχύουν για την Δ.Κ. Βροντάδου, δηλαδή στο 1,83 ευρώ/τ.μ., διότι η Δ/νση Καθαριότητας κάθε
έτος είναι ελλειμματική και δεν υπάρχει η δυνατότητα με τους υπάρχοντες συντελεστές ή με τους
προτεινόμενους από την Οικ. Επιτροπή συντελεστές, να λειτουργήσει σωστά η υπηρεσία και να είναι
αποτελεσματική. "Αν θέλουμε", είπε, "η Δ/νση Καθαριότητας να είναι ανταποδοτική όντως, πρέπει ο
συντελεστής να ανέβει στο 1,83ευρώ/τ.μ."
Το ίδιο πρότεινε και υποστήριξε και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πυργίου, κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος συμφώνησε να
αναπροσαρμοστεί ο συντελεστής στο 1,83 με την προϋπόθεση να αναβαθμιστούν ανάλογα και οι παρεχόμενες
από τη Δ/νση Καθαριότητας υπηρεσίες προς τις Τοπικές Κοινότητες.
Τοποθέτηση-Απάντηση κ. Δημάρχου:
<<...........Το αποθεματικό του Δήμου Χίου είναι σήμερα στο -0-. Όσο τα ανταποδοτικά δεν ισοσκελίζονται με το
κόστος θα πρέπει να μπαίνουμε μέσα. Ή θα δανειζόμαστε για να μαζεύομε σκουπίδια -και ποιος θα πληρώσει το
δάνειο- ή θα πάμε να διεκδικήσουμε πράγματα από την κεντρική κυβέρνηση και να αναμένουμε τα
αποτελέσματα. Μέχρι να καταφέρουμε αποτελέσματα στις διεκδικήσεις μας, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για το
έτος 2015 από αυτόν που προτείνουμε για να ισοσκελίσουμε. Δεν μπορούμε να πάμε σε χρέωση ανά κεφάλι διότι
τότε θα μιλούσαμε για κεφαλικό φόρο, για χαράτσι. Ο Νόμος είναι σαφής. Πρέπει να βαδίσουμε με βάση τα τ.μ.
Κατά την άποψη μου η πρόταση πρέπει να είναι σημαντικά μεγαλύτερη. Πρέπει για να αντιμετωπίσουμε την
πρόταση της Οικονομικής Υπηρεσίας να ακολουθήσουμε την πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Αν θέλουμε
να πάμε σε αμιγώς τεχνοκρατική αντιμετώπιση, πρέπει να αποδεχτούμε την πρόταση του Αντιδημάρχου, κ.
Μπελέγρη και να πάμε σε συντελεστή 1,83 ευρώ/τ.μ. Για τα τέλη καθαριότητας Δ.Ε. Αμανής και Τ.Κ. Αμάδων,
Βικίου, Καμπιών, Σπαρτούντας να ισχύσει ο συντελεστής 1,10 ευρώ/τ.μ. Από αυτά που ζητά η Δ/νση
Καθαριότητας για να πορευτεί σωστά λείπουν 1.000.000 ευρώ. Αν κάνουμε και δραματική εξοικονόμηση, όπως
στοχεύουμε, του χρόνου θα ισοσκελίσουμε.>>
Γ. Τεκμηρίωση της αναπροσαρμογής των συντελεστών των ανταποδοτικών τελών, (1,83 ευρώ/τ.μ.), από
τον Αντιδήμαρχο, κ. Γδύση.
<<Για τον υπολογισμό των ανταποδοτικών τελών ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω παραδοχές:
α. Η είσπραξη ανταποδοτικών, σύμφωνα με απολογιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών, ανέρχεται σε 90 % της
υπολογιζόμενης αξίας, με βάσει τα τ.μ. και τους συντελεστές που εφαρμόζονται από τη ΔΕΗ. Αυτό προκύπτει
και από την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας, όπου αναφέρεται ότι για το 2013 το
συνολικό πόσο των προϋπολογιζόμενων εισπραττόμενων εσόδων που υπολογίστηκε σύμφωνα με τους
συντελεστές που έχει η ΔΕΗ ανά ΔΕ ανέρχεται σε 4.943.292,00 €, αλλά σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία
του ίδιου έτους, τα πραγματικά έσοδα που εισπράχτηκαν από ΔΤ/ΔΦ ανήλθαν στο ποσό των 4.473.834,71€ .
β. Η μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενη μείωση του 25 % σε ευπαθείς ομάδες είχε σχεδόν μηδενικά αποτελέσματα,
εφόσον μόνο 32 συνδημότες μας ήταν ωφελούμενοι αυτών των μειώσεων (στοιχεία του Τμήματος Εσόδων της
Οικονομικής Υπηρεσίας).
γ. Υπολογίζεται αριθμός ωφελούμενων από τη μείωση του 50 % που προτείνεται για τις ευπαθείς ομάδες (ΑμΕΑ,
πολύτεκνοι και άποροι) 2.000, βάσει του αριθμού των ωφελούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου και
στοιχείων των αρμόδιων τοπικών συλλόγων.
δ. Το Τμήμα Εσόδων με βάσει τους προτεινόμενους συντελεστές ανταποδοτικών τελών και χωρίς να υπολογίσει
καθόλου τις προτεινόμενες μειώσεις στις ευπαθείς ομάδες, υπολογίζει τα προϋπολογιζόμενα έσοδα για το 2015
σε 5.931.000 ευρώ. Αν υπολογίσουμε ότι η εισπραξιμότητα ανέρχεται στο 90 %, το ποσό που μπορεί να
εισπραχθεί είναι:
5.931.000 x 90 % = 5.337.900,00 ευρώ4
ε. Αν υπολογίσουμε μια μέση επιφάνεια κτιρίων 120 τ.μ. για τις ευπαθείς ομάδες και ότι η αντίστοιχη μείωση
είναι 0,5x(1,83+0,07) = 0,95 ευρώ ανά τ.μ., η συνολική έκπτωση σε απόλυτους αριθμούς υπολογίζεται να
ανέλθει σε:
2.000x0,95x120 = 228.000 ευρώ
στ. Έτσι, καταλήγουμε ότι η εκτίμηση για τις τελικές εισπράξεις από ανταποδοτικά τέλη εντός του 2015 θα είναι:
5.337.900 - 228.000 = 5.109.900 ευρώ
ζ. Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Χίου για το 2015, το ποσό που έχει προβλεφθεί ότι
θα εισπραχθεί από τα ανταποδοτικά, χωρίς να ληφθεί υπόψη η προτεινόμενη μεταβολή των συντελεστών, είναι
4.473.000 ευρώ. Μετά την προτεινόμενη τροποποίηση, λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα του 2015 από
ανταποδοτικά προέρχονται κατά 2 μήνες (Νοέμβριο και Δεκέμβριο) από παρελθόντα έτη (2014) και μόνο δέκα
μήνες θα είναι πραγματικές εισροές του 2015. Έτσι, τα πραγματικά έσοδα θα είναι:
4.473.000 x2/12 + 5.109.900x10/12 = 5.003.750 ευρώ
η. Επομένως, η διαφορά προϋπολογιζόμενων εσόδων είναι:
5.003.750 - 4.473.000 = 636.900 ευρώ
Λόγω της σημερινής οικονομικής συγκυρίας, για να ληφθούν υπόψη οι παραπάνω εκτιμήσεις πρέπει να
επαληθευτούν από απολογιστικά στοιχεία. Εάν, πράγματι, αποδειχθεί όφελος για το Δήμο από την προτεινόμενη
μεταβολή των συντελεστών των ανταποδοτικών τελών 639.600 ευρώ για το 2015, αυτό θα χρησιμοποιηθεί για
την ενίσχυση κωδικών δαπανών των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, δεδομένου ότι η τελικώς
προϋπολογισθείσα δαπάνη υστερεί κατά 1.136. 604 ευρώ σε σχέση με τις προτάσεις των Υπηρεσιών για την
παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών στους Δημότες.>>
Δ. Τοποθέτηση Αντιδημάρχου, κ. Γδύση:
<<Καλούμαστε σήμερα να απαντήσουμε στο ερώτημα εάν είμαστε ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που
παρέχουμε στον τομέα της καθαριότητας ή πρέπει να τις βελτιώσουμε. Εάν όχι πρέπει να προχωρήσουμε σε
αναπροσαρμογή των συντελεστών για να παρέχουμε στους δημότες μας τις υπηρεσίες που αξίζουν. Το άλλο
ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι γιατί κάποιες κοινότητες πληρώνουν διπλάσια τέλη από τις υπόλοιπες
χωρίς όμως να απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες. Οι δημότες πρέπει να έχουν δίκαια αντιμετώπιση, οι
παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι αντάξιες μιας πολιτικής κοινωνίας. Επίσης με την εισήγηση προτείνονται
μειώσεις στις ευπαθείς ομάδες.>>
Ε. Τοποθέτηση κ. Δημάρχου.
<<Το θέμα που συζητείται σήμερα είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας. Το ζήτημα που δημιουργείται είναι εάν
θα μαζεύουμε και πώς θα μαζεύομε τα σκουπίδια. Ποιο είναι το έργο που πρέπει να γίνει, πόσο κοστολογείται
και πώς αυτό το κόστος θα κατανεμηθεί δίκαια. Παλαιότερα στους Δήμους υπήρχε η τάση είτε για συντελεστές
εθιμικού δικαίου, είτε επειδή κάποιοι συντελεστές ερχόταν από παλιά. Τα πράγματα άλλαζαν, αλλά δεν γινόταν
οι σωστές αναπροσαρμογές. Το σωστό για να εξάγεται ο συντελεστής των ανταποδοτικών είναι να διαιρείται το
συνολικό κόστος αποκομιδής με τα τ. χλμ των ακινήτων. Ο Δήμος Χίου στον τομέα της καθαριότητας έμπαινε
μέσα 500.000 ευρώ κάθε χρόνο. Έτσι μειώθηκε το αποθεματικό-όχι μόνο από αυτό βέβαια. Το αποτέλεσμα είναι
σήμερα το αποθεματικό, μετά την εφαρμογή της διάταξης που ορίζει ότι στο ταμείο πρέπει να υπάρχουν οι
μισθοί των υπαλλήλων για -2- μήνες, να είναι στο μηδέν. Αυτό μας αφαιρεί τη δυνατότηα να έχουμε το χρόνο για
να αναμορφώσουμε το σύστημα των απορριμμάτων. Χρόνος δεν υπάρχει, τα χρήματα πρέπει να βρεθούν άμεσα.
Το κομμάτι της καθαριότητας είναι μείζον για όλους μας. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε διαρκή υποβάθμιση των
υπηρεσιών καθαριότητας, χωρίς να είναι η έλλειψη χρημάτων, ο μοναδικός λόγος. Σήμερα πρέπει να
αναλάβουμε μια ευθύνη που δεν είχε αναληφθεί τα τελευταία χρόνια. Ας δούμε πρώτα πόση θα είναι η
επιβάρυνση των νοικοκυριών με την προτεινόμενη αναπροσαρμογή των συντελεστών. Σε καθαρά νούμερα, σε
ένα μέσο διαμέρισμα 100τ.μ. στη Δ.Ε. Χίου, είναι περίπου 2 ευρώ/μήνα, ενώ η μείωση 50% για σημαντικό
αριθμό συνδημοτών μας είναι πολύ μεγάλης σημασίας γι αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί είναι ΑΜΕΑ με
ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 67%, οι πολύτεκνες οικογένειες που έχουν μεγάλα σπίτια γιατί πρέπει να
στεγάσουν τα παιδιά τους και οι άποροι που είτε λόγω ανεργίας, είτε εξαιτίας άλλων παραγόντων δεν έχουν το
εισόδημα που πρέπει για να διαβιούν. Όλοι οι ανωτέρω υπολογίζονται γύρω στα -1.500- νοικοκυριά, ενώ μέχρι
τώρα με την ισχύουσα μείωση του 25%, είχαν αιτηθεί μειωμένη χρέωση γύρω στα -35- νοικοκυριά.
Ακολούθησαν ερωτήσεις στον κ. Γδύση και στον κ. Δήμαρχο από τους δημοτικούς συμβούλους.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκονταν Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι οποίοι εξέφρασαν την
αντίθεση τους με την προτεινόμενη αύξηση των ανταποδοτικών.
Στην επισήμανση του κ. Λαμπρινούδη ότι η οποιαδήποτε αύξηση των ανταποδοτικών έπρεπε να αποφασιστεί
από το Δημοτικό Συμβούλιο πριν την έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 2015 και ότι αν ληφθεί σήμερα
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα είναι άκυρη, ο κ. Γδύσης απάντησε ότι ο προϋπολογισμός του έτους
2015 συντάχθηκε βάσει της αριθ. 29530/25-7-2014 ΚΥΑ η οποία στη σελίδα -10- ορίζει ότι "οι εγγραφές στο5
σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία
καθαριότητας & φωτισμού) για τον Π/Υ 2015, θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της
υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2014. Σε
περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2014 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της
ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2014, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην
απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2015, επιφέροντας αύξηση αυτών." Επίσης ο κ. Γδύσης
επεσήμανε ότι υπάρχει σχετική νομολογία η οποία ορίζει ότι οι προθεσμίες λήψης της απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου για την αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών μέχρι τον Οκτώβριο είναι ενδεικτικές και η υπέρβασή
τους δεν προκαλεί ακυρότητα της απόφασης.
Ακολούθησαν τοποθετήσεις από πολίτες και από τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Λαγκάδας, κ. Τσίγκο, από τον πρόεδρο
του Εργατικού Κέντρου, κ. Λίνα, από τον πρόεδρο της ΑΔΕΔΥ, κ. Αμπαζή Γεώργιο, από την πρόεδρο του
Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων, κ. Αμπαζή Στέλλα. Επίσης ο Πρόεδρος ανέγνωσε
επιστολή του Επιμελητηρίου Χίου. Όλοι οι ανωτέρω εξέφρασαν την αντίθεση τους με την αναπροσαρμογή των
ανταποδοτικών.
ΣΤ. Τοποθέτηση κ. Λαμπρινούδη, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας.
<<Ο Δ. Χίου εισπράττει 5.000.000 ευρώ από τα ανταποδοτικά. Τελευταία δεν μπήκε αύξηση. Αυτά τα 5.000.000
ευρώ τώρα λόγω της κρίσης έγιναν 4.500.000 ευρώ. Ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει. Η ΔΕΗ κλείνει το ρεύμα
σε αγροικίες, φτωχά νοικοκυριά. Έτσι δεν εισπράττει ο Δήμος αυτό που πρέπει και 1 εκατ. αυξήσεις να γίνουν, ο
Δήμος δεν θα εισπράξει γιατί ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει. Μια αύξηση ανταποδοτικών θα φέριε χρήματα από
αυτούς που έχουν. Πολλοί όμως θα κλείσουν τα ρολόγια τους και ο Δήμος θα έχει λιγότερα έσοδα. Δεν
μπορούσα ποτέ ως Δήμαρχος να κάνω αύξηση ανταποδοτικών, όταν ερχόταν στο γραφείο μου κάθε μέρα πολίτες
και μου ζητούσαν να βρω τρόπο να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι σωστή
καταμέτρηση των τ.μ. Με τον εξορθολογισμό αυτό θα έλθουν τα χρήματα και όχι με την αναπροσαρμογή των
συντελεστών. Ο Δήμαρχος είπε ότι ο Δήμος μπαίνει 500.000 ευρώ μέσα από την Υπηρεσία Καθαριότητας. Εμείς
πώς τα καταφέρναμε? Όσα εισπράτταμε, τόσα ξοδεύαμε. Να κάνετε κι εσείς περικοπές δαπανών για να τα
βγάλετε πέρα. Με τις υπάρχουσες πιστώσεις μπορείτε να τα βγάλετε πέρα εάν κάνετε περικοπές ανελαστικών
δαπανών. Το άλλο ερώτημα είναι: Έχουν καμία σχέση οι υπηρεσίες καθαριότητας που παρέχετε σήμερα στους
πολίτες με τις υπηρεσίες που παρείχαμε εμείς έως τον Αύγουστο? Κάπου διάβασα ότι θα πάρετε εργάτες για την
ανακύκλωση. Πώς θα γίνει αυτό? Μόνιμο προσωπικό δεν μπορούμε να πάρουμε. Με εποχιακούς ανακύκλωση
δεν γίνεται. Τώρα η ανακύκλωση γίνεται από εταιρεία. Τι θα κάνετε, θα σπάσετε τη σύμβαση? Η εταιρεία θα
ζητά αποζημίωση. Τίποτα δεν ευσταθεί από αυτά που λέτε, απλά βρίσκετε προφάσεις για να βάλετε αύξηση.
Καμία όμως αύξηση δεν πρέπει να γίνει. Να ακούσουμε τους Προέδρους, να γίνει οικονομοτεχνική μελέτη για να
δούμε πώς θα αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες στα χωριά με τα 5 εκ. που εισπράττει ο Δήμος. Με εξορθολογισμό, με
σωστή καταμέτρηση των τ.μ. μπορεί να τα βγάλει πέρα ο Δήμος. Να μείνουν οι συντελεστές ως έχουν.>>
Ζ. Τοποθέτηση κ. Τσαρδάκα από την ελάσσονα μειοψηφία.
<<Πράγματι είναι λογικό να μιλάμε για εξορθολογισμό των ανταποδοτικών διότι μέχρι τώρα υπήρχε μεγάλη
διαφοροποίηση από περιφέρεια σε περιφέρεια. Στην προηγούμενη συνεδρίαση η πρόταση για αναπροσαρμογή
στο 1,57 ευρώ μας φάνηκε ήδη μεγάλο. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα φτάναμε στο 1,83. Να μην
εμμείνει η Δημοτική Αρχή στην πρόταση της. Δεν είναι κακό να ακούμε τους πολίτες και να εκλογικεύουμε τις
αποφάσεις μας. Να μη θεωρεί ότι αν υποχωρήσει τώρα θα αναγκαστεί και στο μέλλον να υποχωρήσει σε πιέσεις.
Η πρόταση μας είναι να μην εμμείνετε στην απόφαση σας. Ως παράταξη δεν θα ψηφίσουμε την αναπροσαρμογή
διότι δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητες των πολιτών της Χίου. Εκτός αυτού το 1,83 δεν ανταποκρίνεται σε
αυτό που μπορεί να αποδώσει ο τομέας καθαριότητας προς τους δημότες>>
Τοποθέτηση κ. Σκούφαλου από την ελάσσονα μειοψηφία.
<<Βάζετε άλλο ένα φόρο στα μόνιμα υποζύγια. Είναι απαράδεκτο μια Δημοτική Αρχή που ψηφίστηκε από το
60% των δημοτών να έρχεται τώρα να ακούει αυτό το λαό και να δυσανασχετεί. Να αλλάξετε ρότα. Δεν μπορείτε
να κωφεύετε στην πλειοψηφία του λαού που σας λέει ότι δεν θέλει αύξηση. Όχι να ορθολογικοποιήσουμε, ούτε
να εκλογικεύσομε. Να συζητήσουμε μόνο για καμία αύξηση. Αν πάτε στα χωριά από το Βορριά ως το Νοτιά δεν
θα βρείτε ούτε ένα άνθρωπο που να συμφωνεί με την αύξηση. Αν επιχειρήσετε να το υλοποιήσετε θα
εφαρμόσετε το "Νόμος και Τάξη" των δυνατών επί των αδυνάτων. Αν θέλετε να κάνετε αυξήσεις, να τις κάνετε
στις Τράπεζες, στις επιχειρήσεις με έκταση μεγαλύτερη των 700 τ.μ., στις βίλες και στις ναυτικές επιχειρήσεις.
Να βάλετε σε αυτούς χρέωση 4,5 ευρώ/τε.μ. Να πληρώσει η Digea που δεν πληρώνει τίποτα στο Δήμο. Δεν είναι
απάντηση ότι έχουν πολλά τ.μ. και πολλά πληρώνουν. Ο καθένας πρέπει να πληρώνει ανάλογα με τις
δυνατότητες του. Έχετε επιλέξει την Καλλικρατική λογική που λέει 20-30% να δίνει το κράτος και το υπόλοιπο
να το δίνουν τα μόνιμα υποζύγια, οι πολίτες. Δεν προβλέπει ο Καλλικράτης διεκδικήσεις, να ξεσηκωθούν π.χ. οι6
πολίτες για να ζητούν τα παρακρατημένα. Αυτά δε που λέτε για αναβαθμισμένες υπηρεσίες είναι εκ των ουκ
άνευ. Να αποσυρθεί η συγκεκριμένη εισήγηση. Να συμμαζευτούν τα λειτουργικά κόστη και να επιταχυνθούν οι
ΣΜΑ. Να προσληφθεί προσωπικό, ακόμα και με συμβάσεις, αναγκαστικά το λέμε αυτό αν και δεν είμαστε
σύμφωνοι με τέτοιου είδους εργασιακές σχέσεις. Να γίνει αλλαγή οργανογράμματος και να ζητηθεί προσωπικό
με οργανικές θέσεις που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δημοτών. Δεν μπαίνουμε σε ψευτοδιλήμματα. Για
μας ο στόζος είναι ένας: Να ελαφρυνθούν οι δημότες και όχι να επιβαρυνθούν. Αν χρειαστεί για το σκοπό αυτό
να μπαίνουμε μέσα και να παίρνουμε πόρους από τυος ΚΑΠ, να το κάνουμε. Η πρόταση μας λοιπόν είναι:
Χρέωση 4,5 ευρώ/τ.μ. στις Τράπεζες, στις επιχειρήσεις με έκταση μεγαλύτερη των 700 τ.μ., στις βίλες και στις
ναυτικές επιχειρήσεις. Να διατηρηθούν οι συντελεστές στο ύψος που ήταν στις πρώην Δημοτικές Ενότητες, και
να μειωθούν σε όποιες Κοινότητες του Δήμου Ομηρούπολης, ήταν 1,83 ευρώ.
Να γίνουν οι απαλλαγές που προβλέπονται από το νόμο. Ο άνεργος όμως και ο άπορος δεν μπορεί να έχει 50%
μείωση. Πρέπει να έχει πλήρη απαλλαγή. Εάν επιμείνετε στην απόφαση σας θα παλέψουμε να μην περάσει στην
πράξη και αν περάσει θα παλέψουμε για να πληρώσετε το πολιτικό κόστος.>>
Ο κ. Μπελέγρης Γεώργιος, ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος, πήρε στη συνέχεια το λόγο και επεσήμανε ότι συνιστά
βαριά αμέλεια ο μη ισοσκελισμός των ανταποδοτικών τελών. Τόνισε ότι εάν δεν αναπροσαρμοστούν οι
συντελεστές το επόμενο στάδιο είναι να μην παίρνει ο Δήμος ούτε τα οικιακά απορρίμματα. Εάν το υπάρχον
έλλειμμα στα ανταποδοτικά προστεθεί και το 2015, θα πάει ο Δήμος σε ένα συνεχώς αυξανόμενο έλλειμμα στον
τομέα των ανταποδοτικών, με μηδενικές υπηρεσίες. Ο κ. Μπελέγρης στη συνέχεια απάντησε και κατέθεσε τα
επιχειρήματα του επί των προτάσεων που κατέθεσε ο κ. Σκούφαλος στην προηγούμενη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, καταλήγοντας ότι η εφαρμογή των προτάσεων αυτών, θα φέρει πολύ λίγα έσοδα και δεν
θα λύσει τα προβλήματα της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
'Έγιναν στη συνέχεια τοποθετήσεις από τους δημοτικούς συμβούλους κ.κ. Καμπούρη, Μαρτάκη, Στεφάνου,
Τζιώτη, Κλεισσά, Ποταμούση, Φυτούση, Μπουμπάρη, Κοντούδη, Μπελέγρη Μιχάλη, Μυριαγκό, Αφενδούλη.
Ακολούθησαν δευτερολογίες και στο τέλος κατατέθηκαν τρεις διαφορετικές προτάσεις προς ψήφιση. (Η μείζονα
μειοψηφία και η κ. Τσαρδάκα δήλωσαν ότι θα υποστηρίξουν την πρόταση του κ. Σκούφαλου.)
Οι προτάσεις προς ψήφιση:
α)Η πρόταση-εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής όπως εκφράστηκε με την αριθ. 2/5-1-2015 απόφαση της.
β)Η πρόταση του κ. Μπουμπάρη από την πλειοψηφία που ζήτησε να γίνει αποδεκτή η προηγούμενη απόφαση -
εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, (820/2014 απόφαση), για αύξηση στο 1,57 ευρώ/τ.μ.
β)Η πρόταση του κ. Σκούφαλου:
Πάγωμα των ανταποδοτικών τελών στις προηγούμενες κλίμακες με μικρή βελτίωση στο Βροντάδο.
Αυξήσεις ανταποδοτικών σε Τράπεζες και επιχειρήσεις με έκταση μεγαλύτερη των 700 τ.μ. και σε όσους
ανήκουν στη γκάμα των εχόντων και κατεχόντων.
Να ισχύσουν οι προβλεπόμενες μειώσεις σε ΑΜΕΑ. Πλήρης απαλλαγή σε απόρους και ανέργους.
Πριν την ψηφοφορία ο κ. Γδύσης πρότεινε και έγινε ομόφωνα αποδεκτό να απαλλαγεί πλήρως από τα
ανταποδοτικά τέλη η "Κιβωτός του Κόσμου".
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του
α).Το γεγονός ότι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 23ης/12/2014 δεν λήφθηκε απόφαση επειδή καμία
πρόταση δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
β)Τις αριθ. 820/2014 και 2/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
γ)Την αριθ. 29530/25-7-2014 ΚΥΑ η οποία στη σελίδα -10- ορίζει ότι "οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που
αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισμού) για τον Π/Υ
2015, θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων
που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2014. Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2014
εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2014, τότε το ποσό που δεν
καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2015,
επιφέροντας αύξηση αυτών."
δ)Το γεγονός ότι οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 και της παρ.8 του άρθρου 24 του
ν.2130/1993 για τον καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού και του ΤΑΠ
αντίστοιχα, (τέλος Οκτωβρίου), είναι ενδεικτικές και η υπέρβασή τους δεν προκαλεί ακυρότητα των σχετικών
αποφάσεων (ΣτΕ 4771/87, ΤρΔΠρ Πειρ 4047/91, υπ' αριθμ. 605/03-01-2007 εγκύκλιος).
ε)Το άρθρο 66 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος και τις αριθ. 49/62650/23-11-2006 και 41/12243/14-6-2007 του
ΥΠ.ΕΣ από τις οποίες προκύπτει ότι δεν είναι υποχρεωτική η δημοσίευση της παρούσας απόφασης σε εφημερίδα.
στ)Τις προτάσεις που κατατέθηκαν7
ζ)Την τεκμηρίωση της ανάγκης αναπροσαρμογής στο 1,83 ευρώ/τ.μ., όπως κατατέθηκε από τον Αντιδήμαρχο, κ.
Γδύση.
η)Τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
[Ψήφισαν υπέρ της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής όπως εκφράστηκε με την αριθ. 2/2015 απόφαση της με
την προσθήκη για πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ Εθελοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση -22- δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας σε σύνολο -38
παρόντων.
Ψήφισαν υπέρ της πρότασης του κ. Σκούφαλου -14- δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος και της ελάσσονος
μειοψηφίας.
Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, κ. Μπουμπάρης ψήφισε την πρόταση της Οικ. Επιτροπής όπως
εκφράστηκε στην 820/2014 της Οικ. Επιτροπής, (αύξηση των συντελεστών στο επίπεδο του 1,57 ευρώ/τ.μ.).
Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, κ. Καρασούλης, ψήφισε παρών. ]
Καθορίζει τα ανταποδοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2015 ως εξής:
 Τέλη καθαριότητας - συντελεστής 1,83 ευρώ/τ.μ. για ολόκληρο τον Δήμο Χίου εκτός Δ.Ε. Αμανής και Τ.Κ.
Αμάδων, Βικίου, Καμπιών, Σπαρτούντας.
 Τέλη καθαριότητας Δ.Ε. Αμανής και Τ.Κ. Αμάδων, Βικίου, Καμπιών, Σπαρτούντας, συντελεστής 1,10
ευρώ/τ.μ.
 Τέλη καθαριότητας για επαγγελματική χρέωση: 3,17 ευρώ/τ.μ. για Δ.Ε. Χίου.
 Τέλη καθαριότητας για επαγγελματική χρέωση: 2,5 ευρώ/τ.μ. για Δ.Ε. Αγίου Μηνά, Δημοτικές Κοινότητες
Βροντάδου και Καρδαμύλων, Τοπικές Κοινότητες Λαγκάδας, Λιθίου, Καταρράκτη, Καλαμωτής, Πυργίου.
 Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Χίου για επαγγελματική χρέωση ίσον με την χρέωση για
κατοικία.
 Τέλη Δημοτικού Φόρου: 0,07 ευρώ/τ.μ. για ολόκληρο το Δήμο Χίου.
 Πλήρης απαλλαγή από δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής
Εταιρείας ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Εθελοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση.
 Μείωση 50 % των Τελών καθαριότητας και φωτισμού για τις ευπαθείς ομάδες: ΑμΕΑ, Πολύτεκνοι, Άποροι,
σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν. 3463/2006.
Σημειώνεται ότι η μείωση του 50 % θα εφαρμόζεται με την υποβολή αίτησης των ενδιαφερομένων στην
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χίου, όπου θα προσκομίζουν αποκλειστικά και μόνο:
ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
o Αίτηση
o Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. της κατοικίας στην οποία διαμένουν.
o Ε9 ή συμβόλαιο μίσθωσης στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος πολύτεκνος είναι μισθωτής στο οποίο
αναγράφονται τα τ.μ.
o Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, η οποία απονέμει την πολυτεκνική
ιδιότητα, στο σώμα του οποίου θα επισημαίνεται η τελευταία θεώρηση, η οποία γίνεται ανά τριετία
ατελώς.
o Βεβαίωση κατοικίας.
o Δικαστική απόφαση από την οποία θα αποδεικνύεται ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων σε
περίπτωση διαζευγμένων γονέων.
ΟΙ ΑΠΟΡΟΙ
o Αίτηση
o Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από τη Δ/νση Πρόνοιας του Δήμου Χίου.
o Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου θεωρημένο από την Εφορία, σε περίπτωση μίσθωσης του
ακινήτου στο οποίο θα αναγράφονται τα τ.μ.
o Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ της κατοικίας στην οποία διαμένουν.
o Βεβαίωση κατοικίας.
o ΤΑ ΑΜΕΑ
o Αίτηση ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτούμενου (με εξουσιοδότηση).
o Εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος.
o Γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναφέρεται το ποστοστό αναπηρίας και η
χρονική διάρκεια επανελέγχου του.
o Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ της κατοικίας όπου διαμένουν με την οικογένεια τους, (έγγαμοι) ή με τους
γονείς τους, (άγαμοι).8
o Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση τέκνου ή/και δικαστική απόφαση από την
οποία θα αποδεικνύεται ότι ο γονέας έχει την επιμέλεια των τέκνων, σε περίπτωση διαζευγμένων
γονέων.
o Ε9 ή συμβόλαιο μίσθωσης στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή των συγγενών με τους οποίους διαμένει,
(γονείς, τέκνα, σύζυγος κ.λ.π.).
o Βεβαίωση κατοικίας.
Επισημαίνεται ότι οι μειώσεις για τα ΑΜΕΑ αφορούν όσους έχουν εισόδημα μέχρι το διπλάσιο εκείνου που
απαιτείται για την έκδοση πιστοποιητικού απορίας, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, (έγγαμος,
άγαμος κ.λ.π.).
Σημειώνεται ότι η αναπροσαρμογή των τελών τεκμηριώνεται από την ως άνω εισήγηση του
Αντιδημάρχου, κ. Γδύση, παράγραφος Γ του εισηγητικού μέρους.
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έλεγχο, (μαζί με τις αριθ.
820/2014, 2/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, το ειδικό αποδεικτικό δημοσίευσης και το έγγραφο
τεκμηρίωσης της αύξησης του συντελεστή των ανταποδοτικών τελών στα 1,83 ευρώ/τ.μ.), στη Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών-Τμήμα Εσόδων και στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., (περιοχή Χίου, Έλενας Βενιζέλου 43, Χίος, Τ.Κ. 821 00) και στη
ΔΕΔΔΗΕ Αθήνας, (Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 117 43 Αθήνα).
Να δημοσιευτεί κατά το πλήρες μέρος της στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δ. Χίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗΚΕΧ


Παρακαλούμε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 18:30 μ.μ. να προσέλθετε στην αίθουσα
του ΚΗΦΗ,στο Βαρβάσι, σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
1. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
2. ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
3. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΛΟΓΙΣΤΗ
4. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
5. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
6. ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΦΗ
8. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν . ΜΗΤΑΡΑΚΗ

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Υποψήφιος Βουλευτής Χίου, κ.Νότης Μηταράκης επισκέφθηκε σήμερα τις Οινούσσες, όπου συναντήθηκε στο Δημαρχείο, με το Δήμαρχο, κ. Στέφανο Βογιατζή και συζήτησαν διάφορα ζητήματα του Δήμου.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκε την ΑΕΝ/Π, όπου μίλησε με τον Διοικητή, Πλωτάρχη ΛΣ, κ. Γ. Μάργαρη και το εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ έδωσε πλήρη στήριξη στο αίτημα να παραμείνει η σχολή στο νησί. 

Τέλος, συνομίλησε με κατοίκους, οι οποίοι του τόνισαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και του ευχήθηκαν καλή επιτυχία στις εκλογές.

ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ

Πληθαίνουν οι φωνές στην Ευρώπη που υποστηρίζουν ότι η πολιτική της λιτότητας πρέπει να τερματιστεί, καθώς η Ευρωζώνη είναι έτοιμη να εκραγεί από τα δημοσιονομικά προβλήματα και την τεράστια ανεργία και οι κυβερνήσεις κινδυνεύουν να συντριβούν.  
Στις φωνές αυτές προστέθηκε και αυτή του σοσιαλδημοκράτη Γερμανού αντικαγκελάριου Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, ο οποίος εξαπέλυσε εμμέσως πλην σαφώς πυρά κατά της Άνγκελας Μέρκελ και του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, αλλά και των Βρυξελλών που επιμένουν στη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλούν ασφυξία στις χώρες της Ευρωζώνης.
Ουσιαστικά ο υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας Ζ. Γκάμπριελ με συνέντευξη του που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα «Χάντελσμπλατ» αποδομεί πλήρως την πολιτική που επιβάλει η χώρα του στην Ευρώπη, βλέποντας και αυτός, προφανώς, πώς η καταιγίδα πλησιάζει επικίνδυνα στο Βερολίνο.
Ο μόνος που δεν βλέπει ότι η πολιτική αυτή έχει «πατώσει» και τα πράγματα στην Ευρώπη αλλάζουν ή πρέπει να αλλάξουν είναι ο Αντώνης Σαμαράς και η κυβέρνηση του. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ένας από τους θερμότερους υποστηρικτές της γραμμής Μέρκελ που μας έχουν οδηγήσει σε αυτό το σημείο.
Ο Γερμανός αντικαγκελάριος στη συνέντευξη του εκτίμησε ότι πρέπει να δοθεί χρόνος στις ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται σε κρίση για να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις, για να αποκτήσουν προοπτική οι νέοι.  «Αν δεν κάνουμε κάτι για τα 26 εκατομμύρια ανέργων (στην Ευρωπαϊκή Ένωση), αν στείλουμε στην ανεργία μια ολόκληρη γενιά νέων, τότε η αντίσταση ακόμη και στην πιο συνετή μεταρρύθμιση θα είναι τόσο μαζική που οι κυβερνήσεις θα συντριβούν», επισημαίνει.
Μπορεί ο Σοσιαλδημοκράτης Γκάμπριελ να δηλώνει ότι, δεν είναι ευχαριστημένος από τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων, στις οποίες έχουν προχωρήσει οι χώρες της νότιας Ευρώπης που περνούν κρίση,παρόλα αυτά σημειώνει ότι οι ηγέτες των κρατών της ΕΕ εμπόδισαν «εξαιτίας της δικής τους ιδεολογικής εμμονής για τη γρήγορη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων» την εφαρμογή πολιτικών που θα συνδύαζαν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις.
«Η πολιτική αυτή (της μείωσης των ελλειμμάτων) έχει αποτύχει βαθιά», υπογραμμίζει και προσθέτει πώς «έχει έρθει η ώρα» η νέα Επιτροπή υπό τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ να αλλάξει την πολιτική αυτή».
Ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας εκτιμά πώς πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος για να μειωθούν τα ελλείμματα των χωρών που προχωρούν σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και όταν τα λέει αυτά ο Γερμανός αντικαγκελάριος φανταστείτε τι συμβαίνει και τι πρόκειται να συμβεί στην Ευρώπη αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Το ίδιο σχεδόν υποστήριξε χθές και ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών.

defencenet.gr

ΣΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣΣυγκλονιστικές, βίαιες και σίγουρα σκηνές που δεν αρμόζουν σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, απεικονίζονται σε βίντεο που τράβηξαν μετανάστες από τα κινητά τους, κατά τη διάρκεια επεισοδίων που ξέσπασαν στο κέντρο κράτησης της Κορίνθου, μετά από την απόπειρα αυτοκτονίας ενός μετανάστη.

​Το βίντεο αναρτήθηκε από έναν Αφγανό που πρόσφατα έφυγε από την Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στη Γερμανία
Στο βίντεο, που αναρτήθηκε από έναν Αφγανό που πρόσφατα έφυγε από την Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στη Γερμανία, απεικονίζεται ένας μετανάστης που έχει ανέβει στα κεραμίδια ενός κτηρίου και απειλεί να αυτοκτονήσει, ενώ οι δυνάμεις των ΜΑΤ προσπαθούν να τον εμποδίσουν και παράλληλα απωθούν βίαια τους υπόλοιπους, που βρίσκονται στον προαύλιο χώρο του πρώην στρατοπέδου.

Σε χρονική σειρά παρακολουθούμε: Στο πρώτο βίντεο κρατούμενος προερχόμενος από το Αφγανιστάν έχει σκαρφαλώσει στην στέγη του κτηρίου του Κέντρου Κράτησης Μεταναστών Κορίνθου και αποπειράται να αυτοκτονήσει και τα ΜΑΤ καλούνται για να αντιμετωπίσουν το συμβάν. Στο δεύτερο βίντεο οι άλλοι κρατούμενοι βλέποντας απο τα παράθυρα τα ΜΑΤ και τον συγκρατούμενο τους στην σκεπή φωνάζουν, μερικοί δε από αυτούς βγαίνουν έξω από το κτίριο. 

Τα ΜΑΤ ξυλοκοπούν όσους βγαίνουν έξω και κάνουν χρήση χημικών. Κρατούμενοι από τα παράθυρα παρακαλούν τα ΜΑΤ να φύγουν για να μην αυτοκτονήσει ο κρατούμενος που είναι στη στέγη. Οι εικόνες κολαστηρίου συνεχίζονται στο τρίτο βίντεο όπου τα ΜΑΤ επιτίθενται σε κρατούμενους μετανάστες που κάνουν καθιστική διαμαρτυρία και αρνούνται να μπουν στο κτίριο. Στο τέταρτο βίντεο παρακολουθούμε μέσα στο κτίριο του ασφυκτικά γεμάτου στρατοπέδου συγκέντρωσης τους μετανάστες να τρέχουν κυνηγημένοι από τα ΜΑΤ και να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλον.zougla.gr

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΥΜΒΟΥ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΚΑΣΤΑΡεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης 
 
Προβληματισμό έχει προκαλέσει σε αρχαιολόγους, ερευνητές αλλά και ιστορικούς, η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με τα νέα ευρήματα στον λόφο Καστά της Αμφίπολης. Όπως έγινε γνωστό, τα πρώτα αποτελέσματα της μακροσκοπικής μελέτης έδειξαν πως τα οστεολογικά υλικά τα οποία βρέθηκαν κάτω από το δάπεδο του τρίτου θαλάμου του εντυπωσιακού ταφικού μνημείου ανήκουν σε:

-μια γυναίκα, περίπου 60 ετών
-δύο άνδρες, περίπου 35 - 45 ετών
-ένα μωρό, του οποίου το φύλο δεν μπορεί να διαπιστωθεί και
-έναν άνδρα, το σώμα του οποίου είχε καεί σε νεκρική πυρά σε προγενέστερη χρονική φάση από αυτή που απεβίωσαν τα άλλα τέσσερα άτομα.

Η εύρεση κι άλλων οστών προβληματίζει τους επιστήμονες, οι οποίοι περιμένουν να δουν περισσότερα στοιχείαΣύμφωνα με το Yπουργείο, τα στοιχεία αυτά θέτουν ζήτημα οικογενειακού τάφου στην Αμφίπολη, ωστόσο θα χρειαστούν περαιτέρω εξετάσεις. Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι στον γυναικείο σκελετό φαίνεται ότι αποδίδονται τα περισσότερα οστά που βρέθηκαν στον κιβωτιόσχημο τάφο, στα 7,8μ. από την κορυφή του θαλάμου και κάτω, δηλαδή 1μ. πάνω από το δάπεδο του κιβωτιόσχημου.

Επιστήμονες που μίλησαν στο zougla.gr, ανέφεραν πως η ανακοίνωση του Υπουργείου τους εξέπληξε, αφού κανείς δεν γνώριζε για τόσο μεγάλο αριθμό οστών. Από το πρωί της Δευτέρας, «κυκλοφόρησε στο Διαδίκτυο» ότι ο σκελετός της γυναίκας που βρέθηκε θα μπορούσε να ανήκει στην μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ολυμπιάδα. Κάτι τέτοιο όμως -σύμφωνα με τους επιστήμονες- δεν στέκει, καθώς δεν προκύπτει βάσει ιστορικών στοιχείων.Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι αρχαιολόγοι περιμένουν να δουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με τα εκατοντάδες οστά που έχουν βρεθεί,(όπως την ακριβή τοποθεσία και φωτογραφίες στα σημεία που ανακαλύφθηκαν), προκειμένου να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για τα ευρήματα.

«Από τις γραπτές πηγές δεν προκύπτει ότι η γυναίκα είναι η Ολυμπιάδα»
Ο καθηγητής αρχαίας ιστορίας του Πανεπιστημίου της Κύπρου, Θεόδωρος Μαυρογιάννης, μιλώντας στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα, δήλωσε πως η 60χρονη γυναίκα που αναφέρει το Υπουργείο Πολιτισμού δεν μπορεί να είναι η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ολυμπιάδα, διότι δεν προκύπτει από τις γραπτές πηγές.

«Εκπλήσσομαι από την μελέτη αυτή. Με εκπλήσσει, το πώς είναι δυνατόν να προσδιορίζουν με ακρίβεια την ηλικία της γυναίκας και να μην προσδιορίζουν με την ίδια ακρίβεια τη ηλικία των δύο ανδρών. Το βέβαιο είναι ότι το κρανίο που βρέθηκε είναι ένα, και ότι ο κιβωτιόσχημος τάφος είναι για έναν. Δηλαδή το οικοδόμημα κατασκευάστηκε για έναν νεκρό. Τώρα αν υπάρχει σωρός από σκελετούς, αυτό είναι άλλο θέμα», αναφέρει.

Θα ήθελα να δω τις φωτογραφίες για το πώς βρέθηκε ο σκελετός την ώρα της ανακάλυψης. Υπάρχει οπωσδήποτε αλλοίωση του DNA και του περιβάλλοντος. Υπήρξαν σίγουρα παλαιότερα, χέρια που ακούμπησαν αυτά τα οστά. Έχουν περάσει αιώνες, γι αυτό και δεν μπορούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια την ηλικία των νεκρών», προσθέτει.

«Δεν είναι η Ολυμπιάδα, σας το λέω κατηγορηματικά. Οι γραπτές πηγές είναι ξεκάθαρες, από τον Διόδωρο τον Σικελιώτη. Την Ολυμπιάδα δεν την έθαψαν. Ο Κάσσανδρος δεν είναι δυνατόν να έθαψε την Ολυμπιάδα με τέτοιες τιμές» διευκρινίζει ο κ. Μαυρογιάννης. 

Ακούστε τι δήλωσε ο κ. Μαυρογιάννης:«Τα οστά είναι πειραγμένα»
Ο ιστορικός- ερευνητής, Χάρης Τζάλας, αναφέρει στο zougla.gr πως κανένας σκελετός δεν είναι ακέραιος και πως δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή από ποιο σημείο έχουν μαζέψει τα οστά.

«Πρόκειται για διαταραγμένες ταφές. Βεβαίως το DNA μπορεί να δώσει στοιχεία για το εάν πρόκειται για την ίδια οικογένεια, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγουν συμπεράσματα, διότι κανένας σκελετός δεν είναι ολόκληρος. Τα στοιχεία είναι σκόρπια, από τις αλλεπάλληλες συλήσεις αυτού του τάφου. Το μνημείο είναι διαταραγμένο. Δεν είναι η Ολυμπιάδα, αποκλείεται. Αυτά είναι κουβέντες. Εδώ ο Καργάκος έλεγε ότι εκεί βρίσκεται ο Μέγας Αλέξανδρος, αυτά δεν στέκουν. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Δεν έχουμε καν τη στρωματογραφία για το πώς βρέθηκαν τα οστά», υποστηρίζει.

Ακούστε τι δήλωσε ο κος Τζάλλας:«Πρόκειται για έναν οικογενειακό τάφο μιας εξέχουσας οικογένειας της Αμφίπολης»
Ο καθηγητής κλασσικής αρχαιολογίας του ΑΠΘ, Μιχάλης Τιβέριος, σε δηλώσεις του στη ηλεκτρονική μας εφημερίδα ανέφερε: «Θα ήθελα να δω όλα τα ανασκαφικά δεδομένα για το πού βρέθηκε όλο αυτό το οστεολογικό υλικό και τα τυχόν συνευρήματά του. Αν θυμάμαι καλά δεν έλεγαν ότι έχουν βρει εκατοντάδες οστά. Για πρώτη φορά μίλησαν για τόσα οστά. Έλεγαν μόνο για έναν σκελετό. Μας αποκρύπτανε πολλά πράγματα. Δεν πιστεύω ότι αυτός ο τάφος έχει οποιαδήποτε σχέση με μέλη της βασιλικής οικογένειας του Αλεξάνδρου. Η Ολυμπιάδα θα μπορούσε να είχε ταφεί μόνο στην Πέλλα ή στις Αιγές. Δεν δικαιολογείται στην Αμφίπολη. Απλά, πιστεύω ότι πρόκειται για μια ταφή μιας εξέχουσας οικογένειας της Αμφίπολης».

Ακούστε τι δήλωσε ο κος Τιβέριος:Η μελέτη συνεχίζεται...

Σύμφωνα με το Yπουργείο, στα σκελετικά ευρήματα του ταφικού μνημείου του λόφου Καστά, εκτός από τις μακροσκοπικές μεθόδους, θα εφαρμοστεί μια σειρά αναλυτικών μεθόδων για την καλύτερη τεκμηρίωση αλλά και για τη συμπλήρωση πληρέστερων πληροφοριών που αφορούν στις παθολογικές αλλοιώσεις, στη διατροφή, στη συγγένεια και στον τόπο καταγωγής των ανθρώπων αυτών, δηλαδή εάν πρόκειται για άτομα που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αμφίπολη ή για άτομα που μετακινήθηκαν από κάπου αλλού κατά τη διάρκεια της ζωής τους και ενταφιάστηκαν στο συγκεκριμένο ταφικό μνημείο.


zougla.gr

Μέχρι το τέλος του 2015 θα βρίσκεται σε ισχύ το μέτρο της απόσυρσης για Ι.Χ. με άδεια κυκλοφορίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2001Του Κώστα Ιερίδη


Μέχρι το τέλος του 2015 θα ισχύει το μέτρο της απόσυρσης Ι.Χ. αυτοκινήτων, σύμφωνα με την τροπολογία που ψήφισε τον Δεκέμβριο, λίγο πριν κατεβάσει ρολά λόγω εκλογών, η Βουλή .Ειδικότερα, εγκύκλιος που εξέδωσε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου προβλέπει τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο μέτρο των ιδιοκτητών Ι.Χ.

Έτσι, για να ισχύσει το μέτρο της απόσυρσης απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

 • η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που αποσύρεται να έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2001
 • να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή
 • να έχουν εξοφληθεί τυχόν οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας προηγούμενων ετών
 • το αυτοκίνητο να αποσυρθεί από την κυκλοφορία μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου 2015.
Επίσης, η απόσυρση προβλέπει απαλλαγή 50% έως 100% από το τέλος ταξινόμησης του καινούργιου οχήματος, βάσει του κυβισμού του νέου προς ταξινόμηση αυτοκινήτου.

Το όφελος, δηλαδή, διαμορφώνεται:
 • έως 300 ευρώ, αν αποκτηθεί αυτοκίνητο μέχρι 900 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία έως 6.000 ευρώ
 • έως 960 ευρώ, αν αποκτηθεί αυτοκίνητο από 901 μέχρι 1.400 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία έως και 8.000 ευρώ
 • έως 1.430 ευρώ, αν αποκτηθεί αυτοκίνητο από 1.401 μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία έως και 11.000 ευρώ
Τι απαιτείται, τέλος, για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της απόσυρσης;

 1. ο ιδιοκτήτης να παραδώσει το αποσυρόμενο όχημα σε σημείο συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)
 2. η υπηρεσία να εκδώσει πιστοποιητικό καταστροφής μέσα σε 8 ημέρες
 3. αντίγραφο του πιστοποιητικού καταστροφής να διαβιβαστεί μαζί με τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος στο Υπουργείο Μεταφορών
 4. το υπουργείο να εκδώσει μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής - το ένα αντίτυπο της πράξης χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό για την απαλλαγή κατά περίπτωση από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης, ενώ το άλλο αντίτυπο της πράξης κρατείται από τον ιδιοκτήτη
 5. o ιδιοκτήτης να έχει στα χέρια του πιστοποιητικό από τη ΔΟΥ, βάσει του οποίου θα φαίνεται ότι έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας.


zougla.gr

ΤΟ " ΒΑΘΥ ΛΑΡΥΓΓΙ " ΞΕΣΚΕΠΑΣΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣχέδια για ξεκλήρισμα ολόκληρων οικογενειών, τοκογλυφικά δάνεια σε άτομα που λόγω της κρίσης έπεσαν στα «δίχτυα» τους, βομβιστικές επιθέσεις, εκβιασμούς, απόπειρες απαγωγών αλλά και το σημείο που βρίσκονται τα λύτρα από την απαγωγή του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου αποκαλύπτει σε επτά απολογίες-«ποταμό» που έδωσε στην ασφάλεια η Ευαγγελία Βλαστού, εξαδέλφη του βαρυποινίτη Παναγιώτη Βλαστού.

Τα στοιχεία που έβγαλε στην επιφάνεια η «Λίτσα», ρίχνουν φως στη δράση ενός από τα μεγαλύτερα κυκλώματα εκβιαστών και μπράβων που έδρασαν στη χώραΤα στοιχεία που έβγαλε στην επιφάνεια η γυναίκα, αλλιώς αποκαλούμενη και ως «Λίτσα», ρίχνουν φως στη δράση ενός από τα μεγαλύτερα κυκλώματα εκβιαστών και μπράβων, που εξαρθρώθηκε πριν από λίγα 24ωρα.

Η γυναίκα, η οποία από το δεξί χέρι του Π. Βλαστού μετατράπηκε σε στόχο της οργής του για τα χρήματα που διαχειριζόταν εκ μέρους του, μιλά για εκατομμύρια ευρώ και εκρηκτικές ύλες που άλλαζαν χέρια σε νεκροταφεία ή θάβονταν μέσα σε τάπερ κάτω από τα πλακάκια του σπιτιού της.

Νέα τροπή όμως αναμένεται να δώσει η αποκάλυψη της «Λίτσας» πως τα λίτρα από την απαγωγή Παναγόπουλου βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη όπου, όπως είπε, τα έχει 74χρονος εφοπλιστής.

Επίσης η εξαδέλφη του Βλαστού μιλά για τα χρήματα από την απαγωγή Μυλωνά αλλά και για μία ακόμη που έμεινε «στα σκαριά»: Αυτή ενός διευθυντικού στέλεχους μεγάλης τράπεζας τον οποίο αποκαλούσαν με το συνθηματικό παρατσούκλι «Μπούμπης». Στο στέλεχος αυτό σκόπευαν να «ρίξουν» δίπλα του μία γυναίκα προκειμένου να το φωτογραφίσει κατά τις ερωτικές τους στιγμές και κατ' επέκταση να μπορεί η οργάνωση να τον εκβιάζει και να του αφαιρεί χρηματικά ποσά. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος του σχεδίου,το οποίο έφτανε μέχρι και την απαγωγή του.

Η εγκληματική οργάνωση προσπάθησε να βάλει «στο χέρι» και τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Τάσο Μητρόπουλο φτάνοντας στο σημείο να τοποθετήσει βόμβα σε επιχείρηση που διατηρούσε στην Καλαμάτα μαζί με τη σύντροφό του Νένα Χρονοπούλου.

«Από τον Μάιο του 2011 ο Π. Βλαστός άρχισε να μου δίνει 600 ευρώ σαν "μισθό" για τις υπηρεσίες που του προσέφερα. Από τον Δεκέμβριο του 2011 έως τον Ιούλιο του 2014 μου το αύξησε σε 1.000 ευρώ το μήνα», αναφέρει στην απολογία της στις 2 Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τη συνεργασία της με τον Παναγιώτη Βλαστό και συνεχίζει: «Όταν ο Βλαστός χώρισε από τη σύντροφό του, μου έδωσε μεταξύ άλλων και ένα κινητό τηλέφωνο με καταχωρημένες ως επαφές πολλά νούμερα με παρατσούκλια. Όταν πήγαινα επισκεπτήριο στον Βλαστό μου έλεγε ποιά νουμερα με τα παρατσούκλια να παίρνω τηλέφωνο ή να στέλνω sms και πότε να πάω σε αυτούς και να παίρνω κάποια χρήματα. Συνήθως κάθε τέλος του μήνα γινόταν αυτό».

«Τον Μάρτη του 2012 πήρα 500.000 ευρώ από τον πατέρα του Γ. Σκαφτούρου. Είπα στον Βλαστό ότι θα τα θάψω κάτω από τα πλακάκια του σπιτιού μου, όπως και έκανα. Στα τέλη του 2012 με Ιανουάριο 2013 ο Βλαστός μου είπε να πάρω άλλα λεφτά και να τα θάψω στο ίδιο σημείο. Πήγα μόνη μου στο σπίτι που έμενε η μητέρα του Γ. Σκαφτούρου και μου έδωσε μία σακούλα κρεάτων με 1,1 εκατ. ευρώ. Τα έθαψα και αυτά στο ίδιο μέρος. Το καλοκαίρι του 2014 ο Βλαστός μου είπε ότι ετοιμάζει "μεγάλη δουλειά". Θα αγόραζε καράβι και ότι θα χρειαστεί τα χαμένα χρήματα. Του είπα να με ειδοποιήσει νωρίτερα για να τα ξεθάψω. Τα ξέθαψα και τα έβγαλα από τα πλαστικά βιδωτά μπολ που τα είχα βάλει, για να μην πάθουν τίποτα. Η δικηγόρος ήρθε στο σπίτι μου με μηχάνημα για να τα μετρήσουμε. Τα μετρήσαμε 2 φορές και τα βρήκαμε λιγότερα, ήταν 1,2 εκατ. ευρώ. Έσκαψα πάλι κάτω από το πάτωμα του σαλονιού, βγάζοντας τα πλακάκια αλλά και πάλι δεν τα βρήκα. Τρομοκρατήθηκα τόσο πολύ επειδή ξέρω ότι ο Βλαστός είναι αδίστακτος και ικανός να με σκοτώσει. Ο Βλαστός μου έλεγε να πάρω δάνειο ή να πουλήσω ότι περιουσιακό στοιχείο έχω για να τον ξεπληρώσω.

Δεν μπορώ να πιστέψω πως χάθηκαν τα λεφτά αυτά. Μάλλον τα πέταξα μαζί με τις σακούλες και τα μπολ. Δεν υπήρχε περίπτωση να φάω λεφτά του Βλαστού γιατί ήξερα ότι μετά δεν θα ζούσα για πολύ. Από το ταμείο του Βλαστού έδινα χρήματα μεταξύ άλλων σε άγνωστα άτομα, τους οποίους τους συναντούσα συνήθως στο νεκροταφείο της Μεταμόρφωσης».

«Πώς παρακολουθούσαμε τα σπίτια των στόχων»

Σε άλλο σημείο της απολογίας της περιγράφει τη διαδικασία παρακολουθήσεων πριν γίνουν οι εκρήξεις βομβών σε σπίτια του Σμπώκου κ.α..

«Πριν μπει η δεύτερη βόμβα, στο σπίτι της Άννας Σμπώκου, μου είπε ο Βλαστός: κάτσε να του βάλω άλλη μία για να φοβηθεί ο Σμπώκος και να δώσει τα λεφτά και αφού μπήκε και αυτή η βόμβα, μου είπε: Τώρα έχει ανακαλέσει ο Σμπώκος, φοβήθηκε και τα πήρε όλα πίσω για μένα". Ο Βλαστός μου είχε αναθέσει να εξακριβώσω ποιά είναι τα σπίτια της προέδρου Καλαϊτζή, της εισαγγελέα Πετράκη και της αδελφής του Γ. Σμπώκου, δίνοντάς μου τις διευθύνσεις και των τριών, χωρίς να μου πει τον λόγο. Μου είχε στειλει με άτομα που δεν γνωρίζω, 50 κιλά εκρηκτική ύλη και μου ανέθεσε και έφτιαξα πέντε βόμβες. Συγκεκριμένα, για τον Σμπώκο μου ανέθεσε και έφτιαξα δύο βόμβες που μπήκαν στο σπίτι της αδελφή του και την παρέδωσα σε άγνωστα άτομα. Μετά από λίγες ημέρες τις τοποθέτησαν με εντολή Βλαστού άγνωστα άτομα. Έφτιαξα άλλες δύο και τις άφησα στο σπίτι του Σκαφτούρου και την άλλη την έδωσα στο Θ. και την έβαλε στην εισαγγελέα στη Λάρισα. Ο Βλαστός πριν κάνει την απόπειρα απόδρασης από τα Τρίκαλα το καλοκαίρι του 2012, μου είπε να πάω να παρακολουθήσω την πρόεδρο της δίκης Παναγόπουλου, στο Χαλάνδρι. Την παρακολούθησα και την είδα το Σεπτέμβριο. Υπέθεσα ότι τον Αυγουστο είχε πάρει άδεια. Δενείχα μεταμφιεστεί, φορούσα γυαλιά ηλίου, ήμουν πολύ φυσιολογική. Με πήρε τηλέφωνο ο Βλαστός και του είπα συνθηματικά "όλα εντάξει"».

Τέλος, αναφέρει: «Ένας "Δημήτρης" από το Πέραμα με κοτσίδα, μου είχε δώσει 20 κιλά εκρηκτικά στο νεκροταφείο της Μεταμόρφωσης και μια άλλη φορά πήρα 30 κιλά εκρηκτικά από άλλο άτομο, δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο. Από τα εκρηκτικά αυτά κατασκεύασα 6 βόμβες, εκ των οποίων μία χρησιμοποίησα δοκιμαστικά. Συνολικά έχω πάρει περίπου 70 κιλά εκρηκτικά, ζελατοδυναμίτιδα, λιγότερα όχι, παραπάνω πιθανόν. Πυροκροτητές και φυτίλια έχω πάρει παρά πολλά. Δεν έγραφα σημειώσεις για εκρηκτικά. Φοβόμουν μη με πιάσουν».

Το προφίλ του Βλαστού και οι επαφές του σύμφωνα με την «Λίτσα»

Η Ευαγγελία Βλαστού περιγράφει έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο άνθρωπο που δεν δείχνει να φοβάται να αφαιρέσει και ζωές αθώων προκειμένου να επιτύχει τον στόχο του.  «Ο Βλαστός θέλει να σκοτώσει όχι μόνο εμένα, αλλά και τη μάνα μου, τον αδελφό μου και τον σύζυγό μου. Μετά από αυτό που έκανε σήμερα (σ.σ. είναι η ημέρα όπου βρέθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός δίπλα στο σπίτι της) καταλαβαίνω ότι δεν έχει κανένα ενδοιασμό να σκοτώσει», είπε χαρακτηριστικά.

«Τα πλαστά χαρτιά (σ.σ. για την απόδραση που σχεδίαζε) τα έφτιαξαν παιδιά από τον αναρχικό χώρο γιατί αυτοί είναι πιο έμπιστοι σε σχέση με τους ποινικούς που μιλάνε πιο εύκολα και είναι “ρουφιάνοι” της αστυνομίας. Μου είπε ότι οι αναρχικοί είναι πιο ιδεολόγοι αφού και να τους πιάσουν δε μιλάνε, ενώ οι δικοί μας τα ξερνάνε όλα».

Σε άλλο σημείο της απολογίας της αναφέρει: Τρία χρόνια διαχειρίστηκα χρήματα του Παναγιώτη. Η πρώην γυναίκα του, Ιωάννα Χήρα, μου είχε πει όταν χώρισαν: Ο Παναγιώτης είναι πολύ καλό παιδί. Έχω ζήσει μαζί του πολλά. Είναι ψυχούλα. Τον παρασύρουν οι Στεφανάκος και Σκαφτούρος, οι οποίοι είναι άτυχοι και άκαρδοι. Του φουσκώνουν τα μυαλά και αυτός θα τρώει ισόβιες και αυτοί θα βγαίνουν καθαροί.


zougla.gr


Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα – Δικαιολογητικά


foititiko_stegastiko_epidoma_dikaiologitika_

Με τα ήδη υπάρχον δεδομένα πολλοί σπουδαστές των ΑΕΝ και όχι μόνο, θα πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιολογητικά για να πάρουν το φοιτητικό επίδομα. Παρακάτω μπορείτε να μάθετε για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται .

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για το που και έως ποτε θα γίνει η κατάθεση των δικαιολογητικών.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(ΦΕΚ 393/Β-21.2.2013)
1. ΑΙΤΗΣΗ –ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΟΝΕΑ)
(Αν η αίτηση με τα κατά νόμο δικαιολογητικά κατατεθεί από το φοιτητή χρειάζεται εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο γονέα).
(Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον: α) είναι ορφανός από τους δυο γονείς, β) είναι πάνω από 25 ετών, γ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης δ) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού)
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος του/της φοιτητή/τριας) (απαραίτητη προϋπόθεση να έχει επιτύχει στα μισά μαθήματα του προηγούμενου έτους)
3. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ)
(εισόδημα έως 30.000 ευρώ και επιπλέον 3.000 ευρώ για κάθε παιδί (πέραν του ενός)
4. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Ε9)
(ο ίδιος ο φοιτητής ή ο γονέας να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών που υπερβαίνουν τα 200τ.μ με εξαίρεση δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο από 3.000 κατοίκους)
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ (Χορηγείται από το Δήμο)
7. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ)
8. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΙΒΑΝ (Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου με πρώτο αναγραφόμενο όνομα τον/την δικαιούχο)
9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΤΟΣ

e-nautilia.gr

ΔΑΝΕΙΟ - " ΣΩΣΙΒΙΟ " , 100 ΕΚΑΤΟΜ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Δάνειο σωσίβιο ύψους 100 εκ. € για το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
Προκειμένου το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ να καλύψει βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του, απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Γιάννη Βρούτση, δανειοδοτεί το Ταμείο με το ποσό των 100.000.000 € και συγκεκριμένα με 70.000.000 Ευρώ από τον Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου και 30.000.000 Ευρώ από τον Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Πρόκειται για εσωτερικό, βραχυπρόθεσμο έντοκο δανεισμό, με διάρκεια αποπληρωμής από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τον Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου και τον Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, από την 27/01/2015 έως 03/02/2015.epoli.gr

Τα ωράρια στους δήμους για τις εκλογές


Δήμοι, ΚΕΠ αλλά τα γραφεία των αστυνομικών τμημάτων που εκδίδουν ταυτότητες θα λειτουργούν κανονικά το Σαββατοκύριακο.
«Ενόψει των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 και με σκοπό την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής καθώς και των εκλογέων, οι υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διενέργεια των εκλογών θα παραμείνουν ανοικτές το Σάββατο και την Κυριακή 24 και 25 Ιανουαρίου 2015 αντίστοιχα. Επίσης, πρέπει να λειτουργούν κατά τις ίδιες αυτές ημέρες και οι υπηρεσίες των δήμων της χώρας που εμπλέκονται στην εκλογική διαδικασία. Επίσης τις ίδιες ημέρες οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εκδίδουν δελτία ταυτότητας »αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών
Μάθε που ψηφίζεις και από το τηλέφωνο
Εκτός από την ηλεκτρονική πλατφόρμα το υπουργείο Εσωτερικών έδωσε στην δημοσιότητα και τηλεφωνικούς αριθμούς στους οποίους μπορούν να καλέσουν οι πολίτες προκειμένου να πληροφορηθούν που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Οι ψηφοφόροι μπορούν να επικοινωνούν στον τηλεφωνικό αριθμό 2131361500, για να πληροφορηθούν το εκλογικό τμήμα και το σχολικό συγκρότημα στο οποίο ψηφίζουν.
 • Τρίτη - Παρασκευή 9:00 έως 17:00
 • Σάββατο 9:00 έως 19:00
 • Κυριακή 7:00 έως 19:00


aftodioikisi.gr