Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΠΟ 31Η ΜΑΡΤΙΟΥΜετά από διαρκείς μεταβολές και καθυστερήσεις που έφτασαν μέχρι και το ενάμιση έτος,  ενεργοποιούνται διατάξεις που ενισχύουν τα δικαιώματα των καταναλωτών τηλεφωνικών υπηρεσιών.
Πλέον οι εταιρίες υποχρεούνται να τηρούν λίστες με τους Διεθνείς Κωδικούς Κινητών Τηλεφώνων (International Mobile Equipment Identity, IMEI) κλεμμένων κινητών και να μπλοκάρουν τη χρήση των τηλεφώνων αυτών, να επιστρέφουν χωρίς αίτημα του καταναλωτή αναλογία του παγίου σε περίπτωση διακοπής τω υπηρεσιών άνω της μίας ημέρας (βλάβες ειδικά στα σταθερά τηλέφωνα) ή όταν οι υπηρεσίες είναι κατώτερες των συμφωνηθέντων, να μην κόβουν για χρέη τις συνδέσεις αν δεν έχουν προειδοποιήσει 15 ημέρες πριν (το SMS δεν θεωρείται ειδοποίηση) καθώς και να διατηρούν για μεγάλο διάστημα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι χρεώσεις που επιβάλλουν στους καταναλωτές είναι ορθές
Αναλυτικά οι νέες διατάξεις προβλέπουν:
1. Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας τηρούν λίστες με τους Διεθνείς Κωδικούς Κινητών Τηλεφώνων (International Mobile Equipment Identity, IMEI) κλεμμένων συσκευών των χρηστών. Η εγγραφή του IMEI ενός κινητού στη λίστα αυτή πραγματοποιείται μετά από σχετική έγγραφη αίτηση των χρηστών, οι οποίοι δήλωσαν νομίμως την κλοπή της συσκευής τους. Κάθε πάροχος ενημερώνει ανά μήνα τους υπόλοιπους παρόχους σχετικά με τα IMEI κλεμμένων συσκευών των χρηστών του. Οι πάροχοι απαγορεύουν την πραγματοποίηση κλήσεων από συσκευή με IMEI που ανήκει στην εν λόγω λίστες.
2. Στην περίπτωση που η διαθεσιμότητα του δικτύου ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι χαμηλότερη από την ποιότητα παροχής υπηρεσιών που το πρόσωπο υποχρεούται να παρέχει σύμφωνα με τις διατάξεις των Γενικών Αδειών ή με τα ειδικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών που του έχουν εκχωρηθεί ή με τους όρους της σύμβασης καθώς και στην περίπτωση βλάβης που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του συνδρομητή ή τρίτου προσώπου και οδηγούν σε διακοπή της παροχής των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο συνδρομητή, εκτός από τις περιπτώσεις λόγω ανωτέρας βίας, o πάροχος οφείλει, να πιστώνει το συνδρομητή με το τμήμα του καταβαλλόμενου από αυτόν ποσού του παγίου τέλους, που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο της διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εφόσον η βλάβη υπερβαίνει το χρονικό όριο μίας (1) εργάσιμης ημέρας, από την επόμενη εργάσιμη της δήλωσης της βλάβης. Η πίστωση στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις πραγματοποιείται από τον πάροχο αυτόματα, προς τους συνδρομητές που έχουν δηλώσει βλάβη, σε επόμενο λογαριασμό του συνδρομητή, εντός εξαμήνου από την άρση της βλάβη, χωρίς προηγούμενη σχετική αίτηση του συνδρομητή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να φαίνεται σαφώς στο λογαριασμό χρέωσης του συνδρομητή η πίστωση αυτή καθώς και η χρονική περίοδος κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η διακοπή.
3. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από τον συνδρομητή των συμβατικών του υποχρεώσεων, λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του τελευταίου προς τον πάροχο, αυτός οφείλει να ειδοποιεί τον συνδρομητή, ακόμη και διαμέσου του λογαριασμού του, για την απειλούμενη προσωρινή ή μόνιμη διακοπή και να προβαίνει σε προσωρινή διακοπή της παροχής των υπηρεσιών μόνο μετά τη πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την νόμιμη και προσήκουσα κοινοποίηση προς αυτόν της σχετικής ειδοποίησης. Η αποστολή σχετικού γραπτού μηνύματος (SMS) δεν λογίζεται ως νόμιμη ειδοποίηση. Η διακοπή αυτή εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, περιορίζεται στην συγκεκριμένη υπηρεσία για την οποία δεν γίνεται εξόφληση. Κατά τη περίοδο προσωρινής διακοπής και εφόσον αυτό είναι συμβατό με τη συγκεκριμένη υπηρεσία θα πρέπει να επιτρέπεται η λήψη εισερχόμενων κλήσεων, εφόσον αυτές δεν χρεώνονται στον καλούμενο και η πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων που δεν συνεπάγονται χρέωση (ανεξάρτητα
του σχήματος τιμολόγησης δηλαδή ανά λεπτό, ανά κλήση ή χρόνο ομιλίας που συμπεριλαμβάνεται στο μηνιαίο πάγιο) για τον Συνδρομητή.Ο πάροχος κατά την περίοδο προσωρινής διακοπής δύναται να χρεώνει τα πάγια τέλη σύνδεσης στο τηλεφωνικό δίκτυο συμπεριλαμβανομένων και τελών που αφορούν σε προπληρωμένα πακέτα με την εξαίρεση της περίπτωσης όπου η προσωρινή διακοπή διαρκεί ολόκληρη την περίοδο τιμολόγησης οπότε ο πάροχος δύναται να χρεώνει μόνο τα πάγια τέλη σύνδεσης στο τηλεφωνικό δίκτυο που αντιστοιχούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες για τις οποίες δεν υφίσταται προσωρινή διακοπή, μη συμπεριλαμβανομένων τελών που αφορούν σε προπληρωμένα πακέτα υπηρεσιών. Τα τέλη αυτά αναγράφονται ρητά στην σύμβαση του συνδρομητή. Κατά την προσωρινή διακοπή ο πάροχος οφείλει να ενημερώνει τον συνδρομητή για τις ανωτέρω χρεώσεις και ο συνδρομητής δύναται να αιτηθεί την άμεση οριστική διακοπή του.
4. Οι πάροχοι Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών υποχρεούνται να διατηρούν τα δεδομένα για την επιβεβαίωση των χρεώσεων των λογαριασμών των συνδρομητών τους για χρονικό διάστημα ίσο με το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται, από την κείμενη νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να πραγματοποιείται η φύλαξη και η επεξεργασία αυτών.

ΠΗΓΗ EIRINIKA

Τα μεταλλαγμένα του κ. ΜανιάτηΤο Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) θεωρεί ότι η «αδράνεια» του Υπουργού Περιβάλλοντος και προεδρεύοντα των αντίστοιχων Υπουργών της Ε.Ε. κ. Ι. Μανιάτη, στη σχετική συζήτηση για τα μεταλλαγμένα, μπορεί να αποβεί ολέθρια για το περιβάλλον της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή, λόγω των αντιδράσεων των πολιτών της Ε.Ε., υπάρχουν καλλιέργειες μεταλλαγμένων μόνο σε πέντε χώρες της Ε.Ε. και η καλλιεργούμενη έκταση είναι μόνο 9,5 εκατ. εκτάρια γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού. Είναι γνωστές οι ασφυκτικές πιέσεις της Αμερικανικής Κυβέρνησης σε πολλές χώρες της Ε.Ε. και του υπόλοιπου κόσμου για καλλιέργεια μεταλλαγμένων καλλιεργειών. Είναι επίσης γνωστές και οι πιέσεις από τις ίδιες της πολυεθνικές που προωθούν τα μεταλλαγμένα, με πρώτη τη γνωστή Monsado.

Το «πράσινο φως» είχε δοθεί από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, το οποίο στις 11 Φεβρουαρίου προχώρησε στη συγκρότηση ομάδας ad hoc για να διατυπώσει «αναθεωρημένη συμβιβαστική πρόταση» και στη συνέχεια στο «χορό» μπήκε η ελληνική προεδρία, επαναφέροντας στην ατζέντα το θέμα των μεταλλαγμένων κατά την πρόσφατη συνεδρίαση των υπουργών Περιβάλλοντος.
Το ΠΑΝΔΟΙΚΟ θεωρεί ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, κ. Γιάννης Μανιάτης οφείλει να προχωρήσει αμέσως στις τροποποιήσεις που θα μετατρέψουν την ελληνική πρόταση σε ισχυρή νομική βάση που πραγματικά προστατεύει την Ευρώπη από την εισβολή των μεταλλαγμένων. Αλλιώς ο σύγχρονος «Φρανκεστάιν» με τη μορφή των μεταλλαγμένων είναι προ των πυλών.

Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Μικρή πτώση τηςθερμοκρασίας στα ανατολικά. Άνεμοι βορειοανατολικοί στο αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.Πιο αναλυτικά
Μακεδονία, Θράκη
Καιρός: νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στη Μακεδονία και λίγα χιονιά στα ορεινά
Άνεμοι: βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 στα ανατολικά 4 με 6 και από το βράδυ στα θαλασσιά τοπικά 7 μποφόρ
Θερμοκρασία: από 06 έως 13 βαθμούς κελσίου. στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική στερεά, δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιονιά θα πέσουν στα ορεινά βελτίωση το βράδυ
Άνεμοι: ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 αργότερα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ
Θερμοκρασία: από 07 έως 16 βαθμούς κελσίου, στην ήπειρο 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη

Θεσσαλία, ανατολική στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και χιονιά στα ορεινά, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια θαλασσια-παράκτια τμήματα
Άνεμοι: βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 αργότερα τοπικά 7 μποφόρ
Θερμοκρασία: από 07 έως 15 βαθμούς κελσίου

Κυκλάδες, Κρήτη
Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες
Άνεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 αργότερα τοπικά 7 μποφόρ
Θερμοκρασία: από 09 έως 16 βαθμούς κελσίου

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα
Καιρός: παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές. πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων στα νότια
Άνεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα βόρεια 4 με 6 αργότερα τοπικά 7 μποφόρ
Θερμοκρασία: από 09 έως 16 βαθμούς κελσίου. στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη

Αττική
καιρός: νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια του νομού
άνεμοι: βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 αργότερα τοπικά 7 μποφόρ
θερμοκρασία: από 06 έως 14 βαθμούς κελσίου. στα ανατολικά και βόρεια του νομού η μεγίστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη

Θεσσαλονίκη
καιρός: νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές
άνεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ
θερμοκρασία: από 06 έως 13 βαθμούς κελσίου

Κεφαλλονιά
καιρός: νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. βελτίωση το βράδυ
άνεμοι: ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ
θερμοκρασία: από 06 έως 15 βαθμούς κελσίου

newsit.gr

Η Πολιτεία νίπτει τας χείρας της ρίχνοντας το βάρος της κοινωνικής προστασίας στην οικογένεια


                                                                                   

Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη έξω από το Παράρτημα του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης), με αίτημα να δεχθεί η διοίκηση τη φιλοξενία δύο αδερφών, ένας εκ των οποίων πάσχει από κρίσεις επιληψίας. 
Για τους Οικολόγους Πράσινους η ανάγκη φιλοξενίας των δύο νέων ανθρώπων από τον καθ΄ ύλην αρμόδιο φορέα που δεν είναι άλλος από το Παράρτημα του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) Θεσσαλονίκης, είναι εξαιρετικά επείγουσα, αφού δεν υφίσταται πλέον η προστασία της οικογένειάς τους. Η επίκληση από πλευράς Κ.Ε.Α.Τ. του –πλέον της τυφλότητας- προβλήματος υγείας του ενός από τα δύο αδέρφια, όχι μόνο δεν ευσταθεί ως επιχείρημα για την άρνηση φιλοξενίας τους, αλλά ενισχύει την επιτακτικότητα του αιτήματος.

Η Πολιτεία οφείλει να παρέχει στα Άτομα με Αναπηρία τις υποστηρικτικές δομές που θα τους εξασφαλίσουν μία αξιοπρεπή διαβίωση με απόλυτο σεβασμό στην ψυχική και σωματική τους υγεία. Το αναφαίρετο δικαίωμα στην κοινωνική προστασία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, είναι ανεπίτρεπτο να μετακυλύεται στις οικογένειες των ΑμεΑ, οι οποίες επωμίζονται ένα τεράστιο κόστος. Πόσο μάλλον όταν δεν υφίσταται μέριμνα για την προστασία των ίδιων των Ατόμων με Αναπηρία, όταν οι οικογένειές τους είτε δεν υπάρχουν πλέον, είτε δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα.  Για το λόγο αυτό η Πολιτεία οφείλει να θέσει ως βασική προτεραιότητα την κοινωνική προστασία, ξεπερνώντας τους γραφειοκρατικούς σκοπέλους, τους περιορισμένους πόρους και την έλλειψη πολιτικής βούλησης για συντονισμένη και ουσιαστική δράση και να δώσει άμεσες και συνολικές λύσεις. Σε διαφορετική περίπτωση οι συνέπειες σε κοινωνικό επίπεδο θα είναι ολέθριες και η νομιμοποίησή της επισφαλής.

ΑΝΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΙΧΑΝ ... ΕΝΤΟΜΑ

Ο ΕΦΕΤ -και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης-, διερευνώντας επώνυμη καταγγελία, διαπίστωσε παρουσία προνυμφών εντόμων μέσα σε τρόφιμα και συγκεκριμένα σε δημητριακά ολικής αλέσεως.
Πρόκειται για το τρόφιμο με την εμπορική ονομασία «Nestle Fitness Fruits», με δημητριακά ολικής αλέσεως, σε συσκευασία των 375g, με αρ. παρ.: L3185081900 06 και ανάλωση κατά προτίμηση πριν από 04/07/2014.
Το προϊόν διανέμεται από την CPW ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Πατρόκλου 4, 15125, Μαρούσι.
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε από την εταιρεία την άμεση ανάκληση/απόσυρση της εν λόγω παρτίδας από την αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

protothema.gr

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Η κυβέρνηση θέλει «αίμα» συμβασιούχων


Με ανακοίνωσή της η ΠΟΕ-ΟΤΑ καταγγέλλει τον υπουργό Διοικητηικής Μεταρρύθμισης για το ότι κατόπιν επιταγών της τρόικας που ζητά το «αίμα» χιλιάδων Δημοσίων Υπαλλήλων, στον βωμό της δόσης, εφηύρε νέα μέθοδο για να επιτύχει τον στόχο του, με το πρόσχημα την αξιοκρατία και τη νομιμότητα.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει, στο κατατεθέν στην Βουλή νομοσχέδιο με τίτλο «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση διατάξεωνΠ.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», ο υπουργός «περιέλαβε την ημέρα της κατάθεσης του νομοσχεδίου, διάταξη, στο άρθρο 43, η οποία προβλέπει τον επανέλεγχο με νέα κριτήρια της νομιμότητας της μετατροπής των συμβάσεων εργαζομένων από Ορισμένου σε Αορίστου Χρόνου, αναφερόμενος προφανώς στην μετατροπή των συμβάσεων σε Αορίστου Χρόνου με το Π.Δ. 164/2004 (Διάταγμα Παυλόπουλου) και στον προγενέστερο Ν.2839/2000 (Νόμος Β. Παπανδρέου).»
Για την ΠΟΕ-ΟΤΑ, η λογική, του υπουργού είναι προφανής είναι προφανής: «Κάτω από τον μανδύα του ελέγχου της νομιμότητας των δικαιολογητικών των συμβασιούχων, με την θέσπιση νέων κριτηρίων και με την υιοθέτηση διαφορετικών ερμηνειών, από εκείνες που είχε υιοθετήσει το Α.Σ.Ε.Π. στις αποφάσεις του, να οδηγηθεί στην ανεύρεση των επόμενων θυμάτων που θα δουν την πόρτα της απόλυσης.»
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ:
Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, πιστός στις επιταγές της τρόικα που ζητά το «αίμα» χιλιάδων Δημοσίων Υπαλλήλων, στον βωμό της δόσης, εφηύρε νέα μέθοδο για να επιτύχει τον στόχο του, με το πρόσχημα την αξιοκρατία και τη νομιμότητα.
Έτσι, στο κατατεθέν στην Βουλή νομοσχέδιο με τίτλο «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» περιέλαβε την ημέρα της κατάθεσης του νομοσχεδίου, διάταξη, στο άρθρο 43, η οποία προβλέπει τον επανέλεγχο με νέα κριτήρια της νομιμότητας της μετατροπής των συμβάσεων εργαζομένων από Ορισμένου σε Αορίστου Χρόνου, αναφερόμενος προφανώς στην μετατροπή των συμβάσεων σε Αορίστου Χρόνου με το Π.Δ. 164/2004 (Διάταγμα Παυλόπουλου) και στον προγενέστερο Ν.2839/2000 (Νόμος Β. Παπανδρέου).
Η λογική, η οποία ξεκάθαρα υπαγορεύει τις ενέργειες του  Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι προφανής: Κάτω από τον μανδύα του ελέγχου της νομιμότητας των δικαιολογητικών των συμβασιούχων, με την θέσπιση νέων κριτηρίων και με την υιοθέτηση διαφορετικών ερμηνειών, από εκείνες που είχε υιοθετήσει το Α.Σ.Ε.Π. στις αποφάσεις του, να οδηγηθεί στην ανεύρεση των επόμενων θυμάτων που θα δουν την πόρτα της απόλυσης.
Και βεβαίως, δεν λαμβάνει υπόψιν του ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ότι είναι τουλάχιστον παράλογο να τροποποιούνται τα κριτήρια, βάσει των οποίων έγιναν οι καθ’ όλα νόμιμες διαδικασίες μετατροπής των συμβάσεων, μετά την παρέλευση μάλιστα δέκα (10) ετών από την ημέρα εφαρμογής των σχετικών διατάξεων. Ούτε βεβαίως, χωρεί ανάκληση αποφάσεων μετατροπής συμβάσεων που κρίθηκαν νόμιμες από τα Δικαστήρια και το Α.Σ.Ε.Π., μετά την παρέλευση τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ημέρα έκδοσής τους.
Λησμονεί επίσης, ότι οι διατάξεις του Π.Δ. 164/2004 και τα κριτήρια που αυτές έθεσαν για την μετατροπή, αφενός έτυχαν επεξεργασίας από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο και τις έκρινε συνταγματικές και αφετέρου αποτελούν ενσωμάτωση στην Ελληνική έννομη τάξη των διατάξεων της κοινοτικής οδηγίας 1999/70/ΕΚ, η οποία αποσκοπούσε στην αποτροπή καταχρήσεων εις βάρος των εργαζομένων με συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου από τις αυθαιρεσίες του Εργοδότη-Δημοσίου.
Οι εργαζόμενοι αρνούνται να «ξαπλώσουν» στην  κλίνη του Προκρούστη, την οποία στήνει ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης μαζί με τους τροϊκανούς και τους πρόθυμους κοινοβουλευτικούς συνεργούς του.
Οι εργαζόμενοι δεν ξεγελιούνται!!! Κάθε φορά με διαφορετική αιτιολογία προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον ίδιο στόχο, που δεν είναι άλλος από τις μαζικές απολύσεις εργαζομένων. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών μετατροπής των συμβάσεων, η περιβόητη «αξιολόγηση λαιμητόμος», το «πλεονάζον» προσωπικό (Επιτροπή Ραπακούλια), η «εθελοντική» ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα, είναι τα πολλά πρόσωπα της ίδιας πολιτικής. Κανείς εργαζόμενος δεν μπορεί να «κοιμάται ήσυχος», κανείς εργαζόμενος δεν είναι ασφαλής. Η μαζική και ενωτική αντίδραση του συνόλου των εργαζομένων είναι ο μόνος εγγυητής για να τελειώνουμε μια και καλή με αυτή την ανάλγητη πολιτική.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
       Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Θέμης Μπαλασόπουλος   Γιάννης Τσούνης

aftodioikisi.gr

Τι αλλάζει με τον νέο νόμο στα σώματα ασφαλείας


Αλλαγή σελίδας για τα Σώματα Ασφαλείας σηματοδοτεί το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή.
Εκτός από τις αλλαγές στη δομή της ΕΛ.ΑΣ, περιλαμβάνει ρυθμίσεις προς όφελος του προσωπικού της, όπως η αποζημίωση για μετακινήσεις εκτός έδρας και η μοριοδότηση των εθελοντών πυροσβεστών σε διαγωνισμούς πρόσληψης στην Πυροσβεστική.
Δεν αλλάζει πάντως το καθεστώς των μεταθέσεων, σύμφωνα με τα Νέα.
Ο νέος νόμος περιλαμβάνει μια σειρά ρυθμίσεων προς όφελος του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, που αφορούν ειδικότερα και μεταξύ των άλλων τις αποζημιώσεις για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους για υπηρεσιακές ανάγκες, αλλά και την εκκαθάριση οφειλομένων ποσών για την απασχόλησή τους κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, όπως και τη σύσταση 65 θέσεων ειδικών φρουρών για τη φρούρηση εγκαταστάσεων συγκοινωνιακών μέσων.
Γενικότερα, με τον νέο νόμο, 6.700 οργανικές θέσεις στην Αστυνομία καταργούνται σύμφωνα με τη νέα αναδιάρθρωση. Πλέον θα υπάρχουν 43% λιγότερες δομές στην ΕΛ.ΑΣ, ενώ λιγότερες κατά 30% θα είναι οι δομές στο Πυροσβεστικό Σώμα και κατά 36 % οι δομές στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ:
\
Πηγή: Τα Νέα
aftodioikisi.gr

Οι αποδείξεις που περνούν στην εφορία για τη φετινή δήλωση (λίστα)


Στην τελική ευθεία μπαίνουμε για την έναρξη της περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων (το taxisnet ανοίγει στις 20 Μαρτίου) και οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αρχίσουν να τακτοποιούν όλες τις αποδείξεις που συγκέντρωσαν το 2013.
Πρόκειται για τις αποδείξεις που συνδέονται με την έκπτωση φόρου επί του ποσού φόρου που προκύπτει με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα.
Σημειώνεται ότι για το 2013 (φορολογικές δηλώσεις 2014) οι μισθωτοί και συντάξιούχοι (και μόνον αυτοί) θα πρέπει να συγκεντρώσουν σε αποδείξεις το 25% του εισοδήματός τους.
Εφόσον συγκέντρωσαν λιγότερες αποδείξεις θα επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο 22% επί της αξίας των αποδείξεων που τους λείπουν.
 • Αναλυτικά, η λίστα με τις αποδείξεις σύμφωνα με το «Έθνος», που αναγνωρίζει η εφορία είναι οι εξής:
Διατροφή-Ποτά-Καπνός
Ολα τα τρόφιμα
Ροφήματα
Αναψυκρικά
Χυμοί
Νερό
Κρασιά
Τσιγάρα
Πούρα
Ένδυση-Υπόδηση
Υφάσματα
Ρούχα
Αξεσουάρ ένδυσης
Παπούτσια
Επιδιορθώσεις υποδημάτων
Μεταποίηση ρούχων
Καθαρισμός ενδυμάτων
Επισκευή και συντήρηση οικίας
Υλικά οικοδομής (χρώματα, στόκος)
Εργασίες υδραυλικού
Εργασίες ηλεκτρολόγου
Κλειδαράς
Εργασίες ελαιοχρωματιστή
Είδη νοικοκυριού
Επιπλα
Φωτιστικά
Διακοσμητικά
Χαλιά – Μοκέτες
Υφάσματα κουρτίνας
Ριχτάρια
Στρώμα
Μαξιλάρια
Σεντόνια
Κουβέρτες
Πετσέτες
Ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, φούρνοι, κλιματιστικά και θερμάστρες)
Μικρές οικιακές συσκευές
Επισκευή ηλεκτρικών συσκευών
Πιάτα-Μαχαιροπίρουνα
Υαλικά
Σκεύη κουζίνας
Εργαλεία
Είδη κηπουρικής
Εξαρτήματα (λαμπτήρες, μπαταρίες)
Είδη καθαρισμού
Οικιακές υπηρεσίες (οικιακή βοηθός, φύλαξη παιδιών)
Φύλαξη και καθαρισμός χαλιών
Εκπαίδευση
Δίδακτρα νηπιαγωγείου – δημοτικού
Δίδακτρα γυμνασίου – λυκείου
Δίδακτρα φροντιστηρίων ξένων γλωσσών
Μεταφορές
Ανταλλακτικά αυτοκινήτου
Ελαστικά
Λιπαντικά
Πυροσβεστήρας
Καύσιμα
Σέρβις αυτοκινήτου-μοτοσυκλέτας
Πλύσιμο αυτοκινήτου-μοτοσυκλέτας
Βαφή αυτοκινήτου – μοτοσυκλέτας
Βουλκανιζατέρ
Μίσθωση ταξί
Μεταφορές πραγμάτων
Αναψυχή – Πολιστιστικές δραστηριότητες
Ράδιο-CD
Τηλεοράσεις΄Δορυφορική κεραία
Αποκωδικοποιητής
Συσκευή GPS
Ψηφιακή κορνίαζ
Φωτογραφική μηχανή
Βιντεοκάμερες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Επισκευές συσκευών
Μουσικά όργανα
Μεγάλα είδη αναψυχής (εξωλέμβια μηχανή, γουίντ σέρφινγκ)
Μέσα εγγραφής ήχου-εικόνας
Ηλεκτρονικά παιχνίδια
Παιχνίδια (κούκλες, ποδήλατα, παζλ)
Είδη άθλησης
Ανθη
Τροφές και είδη για κατοικίδια ζώα
Κτηνιατρικές υπηρεσίες
Εισιτήρια αθλητικών δραστηριοτήτων (ποδόσφαιρο μπάσκετ κ.α.)
Γυμναστήρια
Σχολές χορού
Ωδεία
Μαθήματα ποδοσφαίρου – μπάσκετ
Μαθήματα κολύμβησης
Λούνα παρκ
internet cafe
κινηματογράφος
Θέατρα
Μουσεία
Εκτυπώσεις φωτογραφίας
Ενοικίαση DVD
Βιβλία
Εφημερίδες
Περιοδικά
Γραφική ύλη
Σχολικά είδη
Πακέτο διακοπών
Εστιατόρια-Καφέ-Ξενοδοχέια
Εστιατόρια-καφέ
Ταβέρνες
Ζαχαροπλαστεία
Καφενεία
Μπαρ
Νυχτερινά κέντρα
Εξοδα ξενοδοχείων
Διάφορα αγαθά – υπηρεσίες
Κουρεία – Κομμωτήρια
Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή
Πιστολάκι μαλλιών
Είδη ατομικής φροντίδας
Κοσμήματα – Ρολόγια
Είδη ταξιδιού
Είδη καπνιστού
Παιδικό καροτσάκι
Παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου-μοτοσυκλέτας
Βρεφονηπιακοί σταθμοί
Οίκοι ευγηρίας
Βοήθεια ηλικιωμένων στο σπίτι
Τραπεζικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες χρηματιστών
Υπηρεσίες συμβούλων φορολογίας
Δικηγόροι
Εξοδα θρησκευτικών τελετών (κηδείες)
Υπηρεσίες μεσιτικών γραφείων
Αγγελίες σε εφημερίδες
Φωτοτυπίες
 • Οι αποδείξεις που «δεν περνάνε» στην Εφορία
Στέγαση
Ενοίκια κατοικιών
Υδρευση – Αποχέτευση
Δημοτικά τέλη
Υπηρεσίες κοινοχρήστων
Συντήρηση ανελκυστήρα
Κηπουρός
Καθαρισμο πολυκατοικίας
Απόφραξη κεντρικής αποχέτευσης
Συντήρηση καυστήρα
Ηλεκτρικό ρεύμα
Υγραέριο – Φυσικό αέριο
Πετρέλαιο θέρμανσης
Κάρβουνα – Καυσόξυλα
Υγεία
Φάρμακα
Φαρμακευτικά προϊόντα
Θεραπευτικές συσκευές
ιατρικές υπηρεσίες
Οδοντιατρικές υπηρεσίες
Φυσιοθεραπεία
Μικροβιολογική εξέταση
Ακτινογραφία
Υπέρηχος
τεστ ΠΑΠ
Μαστογραφία
Νοσοκομειακή περίθαλψη
αποκλειστική νοσοκόμα
Μεταφορές – Επικοινωνίες
Αγορά αυτοκινήτων
Αγορά μοτοσυκλετών
Αγορά σκαφών αναψυχής
Τέλη κυκλοφορίας
Διόδια
Εισιτήρια σε τρένα, αεροπλάνα, πλοία, αστικές συγκοινωνίες
Ταχυδρομικές υπηρεσίες
Σταθερή τηλεφωνία
Κινητή τηλεφωνία
Πρόσβαση στο διαδίκτυοΕισφορά σε ΕΡΤ
Συνδρομιτική τηλεόραση
Άλλες υπηρεσίες
Δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων
Ασφάλιση κατοικίας
Ασφάλιση υγείας
Ασφάλιστρα αυτοκινήτου-μοτοσυκλέτας
Αλλες ασφαλίσεις
Φωτοβολταϊκά

aftodioikisi.gr

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΧΙΟΥ

Επίσκεψη πραγματοποίησε ο βουλευτής Χίου Κώστας Τριαντάφυλλος, σήμερα, το πρωί στο Λιμεναρχείο της Χίου, όπου συναντήθηκε με τον Υποναύαρχο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Α. Χονδρονάσιο, τον Υποναύαρχο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Β. Σιέττο, τον Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Σ. Νικητάκη και τον Λιμενάρχη Χίου Γ. Αργυράκη.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο βουλευτής ενημερώθηκε λεπτομερώς για την καθημερινή προσπάθεια που καταβάλουν τα στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. για την προστασία των συνόρων και τη διάσωση ανθρώπινων ζωών.
Επίσης, ενημερώθηκε για το συμβάν το οποίο έλαβε χώρα, χθες, με σκάφος που κινούνταν από τις τουρκικές ακτές, με κατεύθυνση τις Οινούσσες και για την επιχείρηση, η οποία εξελίχθηκε, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής.
Ο βουλευτής, εκτός από τις λιμενικές αρχές, συνομίλησε και με Σύρους πρόσφυγες, ενώ ενημερώθηκε για την πορεία της υγείας των τραυματιών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο της Χίου.
Μεταξύ άλλων, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τόσο για την  επιχειρησιακή ετοιμότητα τους, όσο και για τις συνεχείς προσπάθειες διάσωσης ανθρωπίνων ζωών στο Αιγαίο, παρά τις αντίξοες συνθήκες και τα λιγοστά μέσα που διαθέτουν.

Τέλος, ο βουλευτής έκανε ειδική αναφορά στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, τον Διοικητή, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, οι οποίοι επιτέλεσαν το καθήκον τους με την αντίστοιχη ετοιμότητα και ανθρωπιά στους τραυματίες που μεταφέρθηκαν εκεί.

ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΙΣΣΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ


Το Εργατικό Κέντρο Χίου σε συνεργασία με την Πολυκλινική ΕΛΕΥΘΩ και με αφορμή την Ημέρα τις Γυναίκας παρέχουν στις συμπολίτισσές μας τη δυνατότητα δωρεάν εξέτασης μαστού καθώς και ψηφιακή μαστογραφία με 40% έκπτωση από τη Δευτέρα 10 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014.
Οι ενδιαφερόμενες που επιθυμούν να εξεταστούν μπορούν να κλείνουν ραντεβού στα τηλέφωνα της Πολυκλινικής αναφέροντας το Εργατικό Κέντρο Χίου.

Η οικονομική κατάσταση στην οποία έχει επέλθει η χώρα μας έχει άμεσο αντίκτυπο σε όλους ακόμα και στα θέματα υγείας και πρόληψης με αποτέλεσμα απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις όπως ο γυναικολογικός έλεγχος να αποφεύγονται λόγω του κόστους και της αδυναμίας πληρωμής του.

Αποτελεί λοιπόν  μια προσφορά ζωής η πρωτοβουλία αυτή προς τις γυναίκες συμπολίτισσές μας που με την πολύπλευρη δράση τους στη ζωή μας και στην κοινωνία  μας θυμίζουν τους λόγους για τους οποίους πρέπει καθημερινά να αγωνιζόμαστε.
Για τις ζωές τις δικές μας και των παιδιών μας.*Υπενθυμίζουμε ότι η Πολυκλινική ΕΛΕΥΘΩ προσφέρει κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα δωρεάν εξετάσεις σε διάφορες ιατρικές ειδικότητες για τις ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες. Για περισσότερες πληροφορίες και για ραντεβού στη τηλέφωνα επικοινωνίας της πολυκλινικής που αναφέρονται παρακάτω.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΩ:
Τηλέφωνα:22710-29777&29888 και 22710-43888
               Fax: 22710 29700
              Διεύθυνση: Γ. Βερίτη 49 , Βαρβάσι , 82100 ΧίοςΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΟΥ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Η Ημέρα της Γυναίκας θεσμοθετήθηκε για να αναδείξει το ρόλο των γυναικών στην διαμόρφωση της ιστορίας και για να θυμίζει πως ασχέτως των όσων βημάτων έχουν ήδη γίνει στην (αυτονόητη) κατεύθυνση της ισότητας των δύο φύλων, είναι ακόμη πολλά - πολλά που πρέπει να ακολουθήσουν.
Οι  γυναίκες πλήττονται  δυσανάλογα, από  τις  πολιτικές  εργασιακής  ανασφάλειας  που  εφαρμόζονται.
Η  όξυνση  των  προβλημάτων,  που  επέφεραν  οι  νεοφιλελεύθερες  πολιτικές   στις  εργασιακές  σχέσεις,  έχουν  σοβαρές  επιπτώσεις  σε  βάρος  των  γυναικών και  μάλιστα , συνδέονται, σε  πολλές  περιπτώσεις,  με  την  εγκυμοσύνη  και  την  μητρότητα.
Οι  έγκυες  εργαζόμενες,  ή  εργαζόμενες  που  μόλις  έχουν  επιστρέψει  από  άδεια  μητρότητας, «παραγκωνίζονται», ή «υποβαθμίζονται»  εργασιακά  και  όλο  και  συχνότερα,  «σπρώχνονται»  σε  εκ  περιτροπής  απασχόληση,  με  αντίστοιχη  μείωση  αποδοχών.
Συχνά  η  οικονομική  κρίση  χρησιμοποιείται  ως  πρόφαση  και  μοχλός  πίεσης  από  τους  εργοδότες,  ιδιαίτερα  απέναντι  στις  γυναίκες  εργαζόμενες,  για  καταπάτηση  ωραρίου,  αλλαγή  μορφής  εργασίας και (δυστυχώς  με  αυξητική τάση) για  σεξουαλική  παρενόχληση.
Με  τις  όποιες  κοινωνικές  δομές,  που  έχουν  απομείνει,  να  καταργούνται, να  υποβαθμίζονται,  ή  να  μην  επαρκούν (βρεφονηπιακοί σταθμοί, ολοήμερα σχολεία),  οι  γυναίκες  αναγκάζονται  να  αναπληρώσουν  το  κοινωνικό  κράτος,  με  διπλά  και  τριπλά  ωράρια,  φροντίζοντας  παιδιά ,  ηλικιωμένους,  αρρώστους, αποκλεισμένες  στο  σπίτι.
Έτσι,  αντί  η  προσπάθεια  για  έξοδο από  την  κρίση,  να  οδηγήσει  στην  αξιοποίηση  των  δυνατοτήτων  όλου  του δυναμικού  της  χώρας,  ανδρών  και  γυναικών,  τα συντηρητικά στερεότυπα  έρχονται  στο  προσκήνιο,  πιο  έντονα    και  οδηγούν  σε   αποκλεισμούς.
Οι  πολιτικές  αυτές,  οξύνουν  τις  πατριαρχικές  αντιλήψεις  και  οδηγούν  σε  έξαρση  των  φαινομένων  βίας  κατά  των  γυναικών  και  ιδιαίτερα  της  ενδοοικογενειακής  βίας.
Συμμετέχοντας  ενεργά  στους Συλλόγους  και  τα σωματεία μας,  μπορούμε  να  ελπίζουμε  πως  δεν  θα  αντιμετωπίζουμε  απλώς, αλλά  θα  έχουμε  λόγο  σε  όσα  μας  αφορούν.  
Αντλώντας  δύναμη  από  την  μέχρι  τώρα  πορεία  μας  και  από  ό, τι  έχουμε  καταφέρει,  με  σκληρές  προσπάθειες, συσπειρωμένες  γύρω  από  τα  συνδικάτα μας.
Ως  Γραμματεία  Ισότητας του Εργατικού  Κέντρου, πιστεύουμε  βαθειά,  πως  η  ελπίδα  για  μια  άλλη  πολιτική  στην  Ελλάδα  και  στην  Ευρώπη,  περνάει  μέσα  από  τη  συλλογικά  οργανωμένη  δράση  που  στηρίζεται  σε  συνειδητοποιημένους  και  ενεργούς  πολίτες.
Πιστεύουμε  βαθειά,  πως  η  συμμετοχή  όλων  μας  και  κυρίως  των  νέων  γυναικών,   θα  δώσει   ώθηση  σ’ αυτή την προσπάθεια,  με  φρέσκιες  ιδέες  και  νεανική  ορμή,  που  τόσο  έχουμε  ανάγκη.

Οι  γυναίκες ξέρουμε  καλά,  πως  τα  δικαιώματα  μας,  δεν  χωράνε  στο  γκρίζο παρόν  της  κρίσης  που  βιώνουμε.

ΤΕ ΧΙΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ : ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ

ΘΕΜΑ: Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για το μεταναστευτικό, χωρίς σύγκρουση με τις πολιτικές του ευρωμονόδρομου, τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης.
Τρεις άτυχοι μετανάστες μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο Νοσοκομείο της Χίου.  Τραυματίστηκαν στη διάρκεια ανταλλαγής πυρών των δυνάμεων του Λιμενικού με δουλεμπόρους που εντοπίστηκαν ανοικτά των Οινουσσών και τους μετέφεραν. Το περιστατικό αυτό φέρνει και πάλι στο επίκεντρο τη θέση του ΚΚΕ όπως διατυπώθηκε με ανακοίνωση της ΤΕ Χίου στις 9/3/2013.
Αυτοί οι άνθρωποι ανάμεσα σε χιλιάδες που περιμένουν στα παράλια της Τουρκίας μία βάρκα να τους φέρει στην Ελλάδα με κάθε κόστος, δεν προσπαθούν να έρθουν στη χώρα μας από χόμπι.
Οι δηλώσεις πολιτικών παραγόντων στη Χίο, που στηρίζουν την συγκυβέρνηση δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να σιγοντάρουν την πολιτική της ΕΕ, που στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, μια πολιτική που διώχνει τους μετανάστες από τις πατρίδες τους μέσω αναταραχών και πολέμων ενώ ταυτόχρονα τους χρησιμοποιεί άλλοτε σαν φθηνό εργατικό δυναμικό και άλλοτε τους διώκει εξοντώνοντάς τους.

Η όξυνση της επιθετικότητας και του ανταγωνισμού του κεφαλαίου εκδηλώθηκε με τις στρατιωτικές επεμβάσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην πρώην Γιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Λιβύη, σήμερα στην Ουκρανία με την παρέμβαση ΕΕ-Αμερικής. Στις επεμβάσεις αυτές συμμετείχαν ενεργά και στήριξαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, παρεμβαίνουν στις εξελίξεις με στόχο τα συμφέροντα της αστικής τάξης της Ελλάδας. Εκτός των άλλων καταστροφικών επιπτώσεων για τους λαούς, οι πολεμικές επεμβάσεις προκάλεσαν τεράστια κύματα μετανάστευσης και προσφυγιάς. Το ίδιο αποτέλεσμα έχουν και τα σχέδια των ιμπεριαλιστών σε χώρες όπως η Συρία, το Ιράν κ.α., που προκαλούν νέα κύματα μεταναστών και προσφύγων.
Την ίδια στιγμή η ελληνική κυβέρνηση προωθεί τις έρευνες ενεργειακών κοιτασμάτων σε Ιόνιο και Κρήτη, χωρίς να κάνει βήματα για την κατοχύρωση της ΑΟΖ σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, προς όφελος εγχώριων και διεθνών ομίλων, γεγονός που εμπλέκει τη χώρα πιο βαθιά στους ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστικών αξόνων με υπαρκτό το ενδεχόμενο εμπλοκής σε πόλεμο.
Όσοι μετανάστες καταφέρνουν να φτάσουν στη χώρα μας γίνονται θύματα του κεφαλαίου που θησαυρίζει από την κακοπληρωμένη και χωρίς δικαιώματα εργασία τους, ενώ χρησιμοποιούνται από τα κόμματα του κεφαλαίου ως πολιορκητικός κριός για να γκρεμίσουν τις όποιες κατακτήσεις έχει κερδίσει η εργατική τάξη, να τη διασπούν και να αυξάνουν την καταστολή.

Το ΚΚΕ λέει στο λαό καθαρά ότι δεν μπορούν να υπάρξουν εύκολες λύσεις στο μεταναστευτικό, χωρίς σύγκρουση με τις πολιτικές του ευρωμονόδρομου, της συμμετοχής της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, σύγκρουση με τον ίδιο τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης.

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ:

 • Άμεση νομιμοποίηση των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης και ανανέωσης των αδειών διαμονής, εργασίας και οικογενειακής επανένωσης. Κατάργηση όλων των παραβόλων. Ίσα δικαιώματα και αμοιβή σύμφωνα με τις κλαδικές συμβάσεις, χωρίς διακρίσεις. Κατοχύρωση των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων και δυνατότητα μεταφοράς στη χώρα προέλευσης. Κατάργηση των νόμων και των εγκυκλίων που βάζουν εμπόδια στην πρόσβαση στη Δημόσια Δωρεάν Υγεία, Πρόνοια και Παιδεία.
 • Υπεράσπιση και διεύρυνση των δημοκρατικών τους δικαιωμάτων.
 • Νομιμοποίηση χωρίς όρους και προϋποθέσεις των παιδιών μεταναστών που γεννιούνται ή μεγαλώνουν στην Ελλάδα. Εγγραφή στα δημοτολόγια και έκδοση πιστοποιητικού γέννησης. Ιθαγένεια με την ενηλικίωση για όσους το επιθυμούν.
 • Ειδική φροντίδα για την ισότιμη πρόσβαση των παιδιών όλων των μεταναστών στις δομές της ελληνικής δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, που θα περιλαμβάνει και την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού τους.
 • Δημιουργία πολύγλωσσων δημόσιων κέντρων για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού για τους ενήλικες μετανάστες.
 • Παύση των τρομοκρατικών επιχειρήσεων και απελάσεων των μεταναστών χωρίς χαρτιά.
 • Χορήγηση ασύλου ή προσωρινού ανθρωπιστικού καθεστώτος στους πρόσφυγες και όσους προέρχονται από χώρες ιμπεριαλιστικής κατοχής και εμφυλίων. Να επιτραπεί η έξοδός τους προς τα κράτη - μέλη της ΕΕ που επιθυμούν.
 • Ειδική μέριμνα από τους κρατικούς φορείς και όχι τις ΜΚΟ για ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες, μητέρες με παιδιά και θύματα σωματεμπορίας.
 • Όχι στην εκχώρηση της φρούρησης των συνόρων σε ΝΑΤΟικούς και ευρωενωσιακούς μηχανισμούς, όπως ο FRONTEX και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης Συνόρων, με πρόσχημα τους μετανάστες.
 • Απειθαρχία στη νομοθεσία της ΕΕ (Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ, Συνθήκη Σένγκεν κλπ.).
 • Άμεση αποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων από τις ιμπεριαλιστικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.