Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

ΟΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΟΙ ΤΟ 2014


Μια σημαντική αλλαγή στη διαδικασία των προσλήψεων το 2014 φέρνει η εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες μέρες και αφορά θέματα αδειών και διορισμού των δημοσίων υπαλλήλων. Προβλέπεται ότι οι προσλήψεις θα γίνονται απευθείας χωρίς νέο διαγωνισμό και θα προηγούνται οι επιτυχόντες παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ. Στόχος της νέας αυτής ρύθμισης είναι η επιτάχυνση της ανανένωσης προσωπικού στο Δημόσιο και η κατοχύρωση μεγαλύτερης ευελιξίας.
Σύμφωνα με το σκεπτικό του υπουργείου θα κερδηθεί χρόνος επειδή δεν θα χρειάζεται να εκδοθεί εκ νέου προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων που αφορούν όμοιους κλάδους-ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα. Δεν θα απαιτείται, δηλαδή, οι υποψήφιοι να υποβάλουν εκ νέου αιτήσεις και δικαιολογητικά, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων και στην εξοικονόμηση πόρων.
Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις από τους επιλαχόντες, θα γίνεται στο εξής με απόφαση τουΑ.Σ.Ε.Π. με βάση τους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων – ειδικοτήτων και επί πλειόνων πινάκων εκείνων που προηγούνται χρονικά και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς και μετά τον έλεγχο των προσόντων τους.
Οι υποψήφιοι καλούμενοι από το Α.Σ.Ε.Π. να καταλάβουν την προτεινόμενη σε αυτούς νέα θέση, οφείλουν να δηλώσουν με γραπτή δήλωσή τους, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τότε που θα περιέλθει σε αυτούς η έγγραφη ειδοποίηση του Α.Σ.Ε.Π., αν αποδέχονται τη νέα θέση.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 ν.4210/2013 προστίθεται εδάφιο β΄ στην παράγραφο 16 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ρητώς η υποχρέωση του οικείου φορέα να αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. αντίγραφο της σχετικής πράξης ανάληψης υπηρεσίας μετά την έκδοση της πράξης διορισμού του υπαλλήλου.
Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα άμεσης πρόσληψης προσωπικού από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου έως οκτω μήνες μέχρι τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού
Για τις κατά τα ανωτέρω προσλήψεις απαιτείται η έκδοση πράξεων των αρμοδίων οργάνων των οικείων φορέων, ύστερα από διάθεση των υποψηφίων από το Α.Σ.Ε.Π., που γίνεται μετά την υποβολή σε αυτό πλήρως αιτιολογημένων αιτημάτων των οικείων φορέων. Λήγουν αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης και οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διοριστέων, μετά τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού και την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και μετά την παρέλευση οκταμήνου από την προσωρινή πρόσληψη, εφόσον δεν έχουν δημοσιευτεί οι οριστικοί πίνακες διοριστέων.
Διακρίβωση ειδικών γνώσεων ή/και δεξιοτήτων που συνάδουν με τα προσόντα ή τα καθήκοντα των υπό πλήρωση θέσεων
Παρέχεται η δυνατότητα στον οικείο φορέα, προς διακρίβωση ειδικών γνώσεων ή/και δεξιοτήτων που συνάδουν με τα προσόντα ή τα καθήκοντα των υπό πλήρωση θέσεων, να ζητήσει από το Α.Σ.Ε.Π. επιπροσθέτως τη διενέργεια: α) πρακτικής δοκιμασίας ή/και β) εξέτασης των υποψηφίων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλων κατάλληλων συσκευών ή/και γ) ειδικής γραπτής δοκιμασίας με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, για την αναβάθμιση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και της διασφάλισης της πρόσληψης υποψηφίων που ξεχωρίζουν όχι μόνο με βάση τα τυπικά προσόντα τους, αλλά και με βάση την αξιολόγηση των ουσιαστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που συνθέτουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα (profile) που αφορούν κάθε θέση εργασίας.
Συμμετοχή του Α.Σ.Ε.Π. στις διαδικασίες κατάταξης και επιλογής του επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία και τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Για την επίσπευση των διαδικασιών κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αλλά και για την ενίσχυση του κύρους των ως άνω διαδικασιών με τη συμμετοχή του Α.Σ.Ε.Π. σε αυτές, ως αρμοδίου, εκ του Συντάγματος, οργάνου για την επιλογή του πάσης φύσεως (πλην του ιατρικού) στο Δημόσιο, στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.4210/2013, με τις οποίες προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012, προβλέπεται ότι: «Η πρόσληψη του επικουρικού αυτού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τελεί υπό τον έλεγχο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Το Α.Σ.Ε.Π. κατά την άσκηση της ανωτέρω αρμοδιότητάς του εφαρμόζει, όπου είναι απαραίτητο, τις σχετικές διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από πρόταση του Α.Σ.Ε.Π.».
Τοποθέτηση διοριστέων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ του ν. 2643/1998 στους Ο.Τ.Α.
Δύναται να πραγματοποιηθούν οι διορισμοί των επιτυχόντων προστατευομένων ατόμων του ν. 2643/1998 κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, σε θέσεις ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, που είχαν ανασταλεί σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. ΣΤ΄ του άρθρου 1 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), έως τις 31.12.2016, σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου στους νομούς που αυτοί έχουν τοποθετηθεί, με βάση τις προτεραιότητες της πολιτικής προσλήψεων και τα προσόντα των διοριστέων, κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Με την ως άνω ρύθμιση επιτυγχάνεται η αποκατάσταση όλων των επιτυχόντων του ν. 2643/1998 οι οποίοι αναμένουν τρία και πλέον έτη την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πρόσληψή τους και είναι σύμφωνη με το θεσμικό πλαίσιο που στόχο έχει την προστασία των εν λόγω προστατευομένων εντάσσοντάς τους, μεταξύ άλλων, στο στελεχιακό δυναμικό του δημοσίου τομέα με βάση τα προσόντα που κατέχουν σήμερα.
Οι λεπτομέρειες και κάθε ειδικότερο θέμα της διαδικασίας των ως άνω διορισμών θα ρυθμιστούν με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Διαδικασία διορισμού των αθλητών που έτυχαν διάκρισης.
Τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 34 του ν.2725/1999, όπως ισχύουν, ως προς την τοποθέτηση των υπό διορισμό αθλητών, οι οποίοι πλέον δύνανται να διορίζονται με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν σήμερα και τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες σε κενές οργανικές ή συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, σε υπηρεσίες ή φορείς του Δημοσίου στους νομούς που έχουν επιλέξει με την αρχική τους αίτηση κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η εν λόγω ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού των διακριθέντων αθλητών, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των φορέων του δημοσίου που πρέπει να καλυφθούν, αλλά και του γεγονότος ότι από την αίτηση διορισμού έως το διορισμό μεσολαβεί μεγάλο διάστημα και σε πολλές περιπτώσεις τα τυπικά προσόντα των υπό διορισμό αθλητών έχουν μεταβληθεί.
Επισημαίνεται ότι:
Για όσους αθλητές έτυχαν διάκρισης μέχρι και την 31η.12.2009 αλλά δεν έχουν υποβάλει σχετική αίτηση διορισμού μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4210/2013, ήτοι μέχρι την 21η.11.2013, το δικαίωμα διορισμού καταργείται.
Η διαδικασία καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά το διορισμό των διακριθέντων αθλητών, κατά τα ανωτέρω, θα ρυθμιστούν με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

aftodioikisi.gr

ΟΙ " ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ "


Σε τρεις υπουργούς πέφτει το βάρος των απολύσεων και της διαθεσιμότητας το 2014 που ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες. Πρόκειται για υπουργούς που βρέθηκαν και τον προηγούμενο χρόνο στο στόχαστρο και αναμένεται να βρεθούν στο μάτι του κυκλώνα και την τρέχουσα χρονιά.
Ο «συντονιστής»
Ο πρώτος είναι ο «συντονιστής» υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος είναι αυτός που θα πρέπει να δώσει διευθύνσεις και ονόματα στην τρόικα για τις 4.000 απολύσεις του 2013 που ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί και, κυρίως, για τις 11.000 απολύσεις του 2014 και τις 12.500 διαθεσιμότητες του 2013 που πήραν παράταση μέχρι τον Φεβρουάριο του 2014. Αν και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης τονίζει σε κάθε ευκαιρία ότι «δεν είναι υπουργός των απολύσεων», καθώς  αφενός υλοποιεί κυβερνητικές δεσμεύσεις και αφετέρου ο ίδιος συντονίζει, έχει μπει και αναμένεται να μπει, πολλές φορές στο στόχαστρο των εργαζομένων. Η εκκίνηση για το 2014 θα γίνει την Πέμπτη όταν οι σχολικοί φύλακες θα διαμαρτύρονται μπροστά στο υπουργείο του με αφορμή τα όσα είπε για απόλυσή τους από το Δημόσιο και μετατροπή τους σε σεκιοριτάδες.
Ο «αρχιμνημονιακός»
Ο δεύτερος, δεν είναι άλλος από τον «αρχιμνημονιακό», όπως τον αποκαλούν πολλοί συνάδελφοί του στο υπουργικό συμβούλιο, και βασικό ανταγωνιστή του Κ. Μητσοτάκη στη Β΄ Αθήνας, υπουργός  Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης προθυμοποιήθηκε να «συνεισφέρει» τη μερίδα του λέοντος στις διαθεσιμότητες του Φεβρουαρίου του 2014, βάζοντας μέσα στη «δεξαμενή» περί τους 8.500 εργαζόμενους στον ΕΟΠΥΥ. Δεν έχει,  μάλιστα, αποκλείσει (τουναντίον) και «συνεισφορά» στη «δεξαμενή» των 11.000 τόσο από τους «διαθέσιμους» εργαζόμενους στον ΕΟΠΥΥ όσο και από το Νομικά Πρόσωπα του υπουργείου του.
Η «σιγανοπαπαδιά»
Ο τρίτος στη σειρά «υπουργός των απολύσεων» είναι ο των Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης που προσέφερε στο «βωμό» της τρόικας, μέσω των δήμων, και το 2013 περί τους 4.700 εργαζόμενους (δημοτικούς αστυνομικούς και σχολικούς φύλακες). Ο κ. Μιχελάκης που, όπως λένε οι άσπονδοι φίλοι του, είναι  «σιγανοπαπαδιά», καθώς αφενός στις συναντήσεις εμφανίζεται ως προασπιστής των συμφερόντων των εργαζομένων (σ.σ. όπως για παράδειγμα στην υπόθεση δημοτικά ραδιόφωνα που υποστηρίζει ότι είναι αντίθετος στις απολύσεις, ρίχνοντας το «μπαλάκι» στους δημάρχους) και αφετέρου στα δύσκολα ξέρει να κρύβεται (σ.σ. όπως στην περίπτωση της –δήθεν- αξιολόγησης των δομών δήμων που άφησε τον αναπληρωτή του Λεωνίδα Γρηγοράκο να εκτεθεί), έχει αναλάβει να γεμίσει τη δεξαμενή της διαθεσιμότητας με 4.500 έως 5.000 δημοτικούς υπαλλήλους.  Προς το παρόν υποτίθεται ότι αυτό θα γίνει μέσω της εθελοντικής κινητικότητας αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι δεν θα οδηγηθούμε σε διαθεσιμότητες αλλά και απολύσεις. Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών έχει αναλάβει να «συνεισφέρει» και στις 11.000 απολύσεις  μέσω των Νομικών Προσώπων και των εταιρειών των δήμων.

aftodioikisi.gr

" ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 - ΜΕΤΡΟ 112 "Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη γίνεται γνωστό ότι στις 19/12/2013 προκηρύχτηκε η 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014 που αφορά το μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών του Άξονα 1 του ΠΑΑ 2007-2013».


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ηλεκτρονική δ/νση www.agrotikianaptixi.gr ή να απευθύνονται στα γραφεία 12 & 10 (τηλ. 2251046991-2251042090) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ή στα κατά τόπους γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης των περιοχών που εντάσσονται . 

ΠΩΣ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ


Δραματικές είναι οι αλλαγές για το 2014 ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα φορολογούνται τα εισοδήματα από ακίνητα, καθώς πλέον, τα έσοδα αυτά φορολογούνται αυτοτελώς, με συντελεστή 11% ή 33%.
Στον τελευταίο νόμο 4172/2013 τα εισοδήματα από ενοίκια αναφέρονται στο Κεφάλαιο Ε ως εισόδημα από κεφάλαιο, και στο άρθρο 39, ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Ειδικότερα η νομοθεσία διευκρινίζει τι θεωρείται ως εισόδημα από κεφάλαιο : «Το εισόδημα από κεφάλαιο περιλαμβάνει το εισόδημα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο και προκύπτει στο φορολογικό έτος σε μετρητά ή σε είδος, με τη μορφή μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων, καθώς και το εισόδημα από ακίνητη περιουσία.». Η αυτοτελής φορολόγηση των ενοικίων, έχει θεσμοθετηθεί από το 2012 και θα αφορά και τα εισοδήματα του 2013.
Η φορολόγηση των ενοικίων, ως αυτοτελής, ακολουθεί τον κάτωθι πίνακα:
Ετήσιο εισόδημα από ακίνητη περιουσία:
Συντελεστής φόρου:
ως και 12.000 ευρώ 11%
άνω των 12.000 ευρώ 33%
Δηλαδή μέχρι 12.000 ευρώ το χρόνο σύνολον ενοικίων εφαρμόζεται το 11%, ήτοι 1.320 το ανώτερο σε φόρο και για 12.000 ευρώ και πάνω 33% συντελεστής.
Για παράδειγμα: αν κάποιος εισπράττει 17.000 ευρώ ενοίκια το χρόνο, θα φορολογηθεί με 11% για τα πρώτα 12.000 ευρώ, δηλαδή 1.320 ευρώ και, 33% για τα επόμενα 5.000 ευρώ ήτοι 1.650 ευρώ με συνολική επιβάρυνση 2.970 ευρώ.
Αν σε αυτό υπολογισθεί και η προκαταβολή φόρου η οποία πλέον εφαρμόζεται χονδρικά σε όλα τα εισοδήματα εκτός των μισθωτών και συνταξιούχων, τότε σε πρώτη εφαρμογή των παραπάνω, ο φορολογούμενος θα πρέπει να προσθέσει ακόμη 55% επί του φόρου δηλαδή μια εκροή 4.417 ευρώ, μια πολύ σημαντική επιβάρυνση, αλλά και 2% επιβάρυνση από την εισφορά αλληλεγγύης δηλαδή άλλα 340 ευρώ, με τελικό ποσό πληρωμής στα 4.800 ευρώ! Φυσικά, τουλάχιστον το ποσό της προκαταβολής θα συμψηφισθεί στο επόμενο φορολογικό έτος.
Σημειώνεται ότι η αυτοτελής φορολόγηση ισχύει και για τα ενοίκια του 2013 που θα δηλώσουμε σε 3-4 μήνες αλλά με συντελεστή 10% στη χαμηλή κλίμακα.
Το πιο πάνω καθεστώς έρχεται να διανθιστεί με μερικές ακόμη ρυθμίσεις οι οποίες αναμένονται μέσα στο 2014. Βασική ρύθμιση είναι η εκχώρηση των ανείσπρακτων ενοικίων στην εφορία, καθώς με τέτοιου ύψους επιβαρύνσεις θα είναι καταστροφικό να ζητούνται ποσά τα οποία δεν έχουν ποτέ εισπραχθεί.
Επιπλέον, η ρύθμιση που θα αλλάξει πολλά και θα βοηθήσει την διαδικασία και των ανείσπραχτων ενοικίων θα είναι η ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβολαίων μίσθωσης σε ειδική εφαρμογή στο Taxis η οποία αναμένεται το 2014. Αν λειτουργήσει η εφαρμογή αυτή το 2014, τότε από το 2015 η ΓΓΠΣ θα συμπληρώνει αυτόματα στα έντυπα των δηλώσεων τα εισοδήματα από ενοίκια, αρκεί να έχουν γίνει σωστά οι εισαγωγές των δεδομένων.
Από τον νέο τρόπο φορολόγησης, ευνοημένοι λογικά θα είναι οι έχοντες υψηλά εισοδήματα από ενοίκια, καθώς σε ότι κλιμάκιο και να είναι, ο ανώτερος συντελεστής φορολογίας των ενοικίων είναι το 33% ενώ αν τα ενοίκια προστίθεντο στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα τότε ο ανώτερος συντελεστής φορολόγησης θα έφθανε το 45%. Άρα μιλάμε για μια ελάφρυνση 12 μονάδων στο συντελεστή. Στο χαμηλότερο επίπεδο και μέχρι 12.000 ευρώ, χωρίς αφορολόγητο όριο και με προκαταβολή φόρου, θα υπάρχουν οι σημαντικότερες

aftodioikisi.gr

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥΣ


Σας φαίνεται απίστευτο; Κι όμως είναι αληθινό. Η νέα φορολογική νομοθεσία προβλέπει ότι μπορεί να γίνεται παρακράτηση φόρου από τον μισθό για το κινητό, το αυτοκίνητο ή οποιαδήποτε άλλη παροχή σε είδος. Εντός των ημερών, το υπουργείο Οικονομικών θα δώσει στη δημοσιότητα την απόφαση η οποία θα καθορίζει με ποιο τρόπο θα γίνεται η παρακράτηση αυτού του ποσού.
Η ιστορία έχει ως εξής: στον νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος –ο οποίος έχει ήδη ενεργοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2014- προβλέπεται ότι «οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού, συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος». Έτσι, αν κάποιος έχει μια «εταιρική σύνδεση» κινητής τηλεφωνίας (όπου κατά πάσα πιθανότητα το ποσό ξεπερνάει τα 300 ευρώ ετησίως) είναι πλέον υποχρεωμένος να υποστεί τις συνέπειες
. Ποιες θα είναι αυτές; Ο λογιστής της εταιρείας, θα προσθέσει στο μισθό του το αντίτιμο των λογαριασμών του κινητού κάτι που θα έχει ως συνέπεια να επιβληθεί φόρος εισοδήματος αλλά και εισφορά αλληλεγγύης. Στην καλύτερη περίπτωση, ο φόρος θα ανέλθει στο 22%. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί από το ύψος του μισθού καθώς το ποσό του κινητού, θα φορολογηθεί ανάλογα με το συνολικό ύψος των ετήσιων αποδοχών. Ειδικότερα:
1. Για εισοδήματα έως 25.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 22%
2. Για εισοδήματα από 25.001 ευρώ έως 42.000 ευρώ ο φόρος είναι 32% και
3. Για εισοδήματα από 42.001 ευρώ και πάνω, ο φορολογικός συντελεστής είναι 42%.
Επί του φόρου αυτού, θα πρέπει να προστεθεί και η εισφορά αλληλεγγύης η οποία επίσης κυμαίνεται με συντελεστή από 1% έως 4% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.
Ποιο είναι το πρόβλημα; Ότι το εισόδημα των μισθωτών (κατά συνέπεια και το εισόδημα σε είδος) υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. Γνωρίζουμε ότι οι μισθωτοί προπληρώνουν τον φόρο εισοδήματος μέσα από τις κρατήσεις που γίνονται στον μισθό τους. Μέσα στον μήνα, θα εκδοθεί η απόφαση βάσει της οποίας θα γίνει η παρακράτηση από τους μισθούς του 2014. Και στην επόμενη μισθοδοσία, θα αντιληφθούμε ότι θα υπάρξει μια μείωση λόγω του κινητού (ή του εταιρικού αυτοκινήτου). Ποια θα είναι αυτή η μείωση; Εξαρτάται από τον λογαριασμό. Αν φτάνει ετησίως στα 500 ευρώ (που σημαίνει ότι αυτό το ποσό θα φορολογηθεί με 23% αν συμπεριληφθεί και η εισφορά αλληλεγγύης), τότε ο φόρος θα είναι 115 ευρώ ετησίως ή 8,2 ευρώ μόνο λόγω του κινητού.
«Και γιατί να τα δηλώσει τα κινητά η εταιρεία θα σκεφτείτε;». Να είστε βέβαιοι ότι θα τα δηλώσει. Διότι η φορολογική νομοθεσία, προβλέπει ότι για να αναγνωριστεί ένας λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας ή τα έξοδα ενός εταιρικού αυτοκινήτου ως επαγγελματική δαπάνη (κάτι που σημαίνει ότι η επιχείρηση θα μπορεί να αφαιρέσει αυτά τα έξοδα από τα φορολογητέα της κέρδη) θα πρέπει κάθε εταιρικό κινητό ή κάθε αυτοκίνητο να αντιστοιχεί και σε έναν φορολογούμενο.
Χειρότερη είναι η πρόβλεψη του νόμου για τα εταιρικά αυτοκίνητα. Η εταιρεία θα πρέπει να καταλογίζει ως εισόδημα στον φορολογούμενο το κόστος που εγγράφεται στα βιβλία ως δαπάνη του οχήματος. Λαμβάνονται υπόψη η απόσβεση, τα τέλη κυκλοφορίας, τα έξοδα συντήρησης, το χρηματοδοτικό κόστος για την αγορά του οχήματος και κάθε άλλη δαπάνη. Κι ο εργαζόμενος που θα χρησιμοποιεί το εταιρικό αυτοκίνητο, θα φορολογείται για το 30% της δαπάνης. Αν λοιπόν η επιχείρηση έχει αγοράσει με δάνειο ένα αυτοκίνητο αξίας 30.000 ευρώ, οι ετήσιες δαπάνες μπορούν κάλλιστα να ανέρχονται στα 6000 ευρώ δεδομένου ότι θα συνυπολογιστούν τόκοι και αποσβέσεις. Ο εργαζόμενος, θα βρεθεί με πρόσθετο εισόδημα της τάξεως των 1800 ευρώ και θα πληρώσει πρόσθετο φόρο ο οποίος στην καλύτερη περίπτωση θα είναι 414 ευρώ (23% του ποσού). Αυτό συνεπάγεται κι άλλη μείωση του μισθού κατά 29,5 ευρώ.
Πηγή: fpress

aftodioikisi.gr

ΤΟ ΑΣΕΠ ΝΙΠΤΕΙ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ


Νέα δεδομένα στον έλεγχο των προσλήψεων δημοτικών αστυνομικών διαμορφώνονται μετά τη δημόσια διαβεβαίωση από το ΑΣΕΠ ότι είχε εμπλοκή μόνο στην αρχική φάση του διορισμού, ενώ το υπουργείο έχει υποστηρίξει ότι η διαδικασία πρόσληψης στη Δημοτική Αστυνομία το 2009 ήταν διαδικασία «υπό τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π.»:
Σε απάντησή του σε έγγραφο της Ε.Κ.Ε.Δ.Α., το Α.Σ.Ε.Π. επιβεβαιώνει συμμετοχή σε ένα μόνο στάδιο της διαδικασίας, ειδικώς και μόνο για τον έλεγχο της νομιμότητας της βαθμολογίας των αντικειμενικών κριτηρίων και προσαυξήσεων των δικαιολογητικών των υποψηφίων, εφόσον υποβληθεί ένσταση για μη ορθό ή ελλιπή υπολογισμό τους, χωρίς εμπλοκή στην εξέταση ενστάσεων κατά τις λοιπές φάσεις της διαδικασίας (μέτρηση αναστήματος, αθλητικές δοκιμασίες, ψυχοτεχνικές διαδικασίες).
Το Α.Σ.Ε.Π. δεν παίρνει θέση για τη μοριοδότηση όπως του ζητείται, καθώς -όπως αναφέρεται- εκφεύγει από το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, παραπέμποντας στο καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Προσθέτει δε ότι η μοριοδότηση είναι δεσμευτική για το ειδικό Τριμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίοεντάσσεται στον κύκλο των οργάνων της Διοίκησης και όχι του Α.Σ.Ε.Π.
Η απάντηση του ΑΣΕΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2014
Θέμα : Διαδικασία κινητικότητας. Μοριοδότηση δημοτικών αστυνομικών.
Σχετικά με τα τιθέμενα, στην από 3.12.2013 επιστολή σας, ερωτήματα για την έκταση του ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. στις διαδικασίες επιλογής των δημοτικών αστυνομικών, επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής:
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 ν. 3812/2009 θεσπίστηκε ένσταση των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 19/2006 (ΦΕΚ 16Α). Η ένσταση ασκείται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω διάταξη, το Α.Σ.Ε.Π., στο πλαίσιο του συστήματος πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, εξουσιοδοτήθηκε ειδικώς και μόνο για τον έλεγχο της νομιμότητας της βαθμολογίας των αντικειμενικών κριτηρίων και προσαυξήσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 135/2006 που διέπει την ως άνω πρόσληψη και αποτυπώνονται στην επί τη βάσει αυτού εκδοθείσα προκήρυξη,εφόσον υποβληθεί ένσταση για μη ορθό ή ελλιπή υπολογισμό τους.
Βάσει των ανωτέρω, δεν έγιναν δεκτές από το Α.Σ.Ε.Π. ενστάσεις κατά των λοιπών φάσεων της διαδικασίας (μέτρηση αναστήματος, αθλητικές δοκιμασίες, ψυχοτεχνικές διαδικασίες), όπως προκύπτει, άλλωστε, και από τις σχετικές αποφάσεις των Τμημάτων του (462/2010, 599/2010, 751/2010).
Όσον αφορά στις λοιπές αιτιάσεις σας, σημειώνουμε ότι, όπως ορίζεται στην ήδη γνωστή σε εσάς οικεία νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους, η αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Διοικητικού ή Προσωπικού του φορέα προέλευσης, απεικονίζεται δε στο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακής Κατάστασης ύστερα από τον έλεγχο της νομιμότητας πρόσληψης και των πιστοποιητικών και στοιχείων που συνιστούν το προσωπικό μητρώο εκάστου υπαλλήλου. Μετά τη σύνταξη των πινάκων συνδρομής κριτηρίων των υπαλλήλων σε ψηφιακή μορφή με τη χρήση ειδικής εφαρμογής του Α.Σ.Ε.Π., αυτοί διαβιβάζονται από τους φορείς προέλευσης στα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων υποδοχής, που προεδρεύονται από Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π. Το δε Α.Σ.Ε.Π. παρέχει τεχνική συνδρομή μόνο, ως προς τη λειτουργία των συμβουλίων αυτών και την κάλυψη των διοικητικών και μηχανογραφικών αναγκών τους.
Ειδικότερα, οι υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π., στο πλαίσιο της κατά τα ανωτέρω λειτουργικής, διοικητικής και μηχανογραφικής υποστήριξης της διαδικασίας και όπως αυτή εξειδικεύεται στην οικεία νομοθεσία, αναλαμβάνουν, βάσει των πινάκων συνδρομής κριτηρίων, τη μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια, καταρτίζουν, κατά φθίνουσα σειρά, πίνακα βαθμολογικής κατάταξης υπαλλήλων, ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα προσωπικού και τον διαβιβάζουν στο αρμόδιο και τελικώς αποφασίζον Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα υποδοχής, εξαντλουμένης με τον τρόπο αυτό, της αρμοδιότητας του Α.Σ.Ε.Π. στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η συμμετοχή του Α.Σ.Ε.Π. περιορίζεται, αφ’ ενός μεν στην υπόδειξη μέλους του ως Προέδρου των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, αφετέρου δε στη λειτουργική, διοικητική και μηχανογραφική κάλυψη των αναγκών της διαδικασίας μέσω των υπηρεσιών του. Η μοριοδότηση των λαμβανομένων υπόψη κριτηρίων καθορίζεται από το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και είναι δεσμευτική για το έχον την αποφασιστική αρμοδιότητα συλλογικό όργανο (ειδικό Τριμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο), το οποίο εντάσσεται στον κύκλο των οργάνων της Διοίκησης και όχι του Α.Σ.Ε.Π.
Συνεπώς, οι παρατηρήσεις σας για την αποτίμηση του κριτηρίου «ο τρόπος εισαγωγής στη δημόσια διοίκηση», προκειμένου για τους δημοτικούς αστυνομικούς, δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν από το Α.Σ.Ε.Π., ως Ανεξάρτητη Αρχή, αφού κάτι τέτοιο εκφεύγει του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του.
Με εντολή Προέδρου
ΠΗΓΗ http://dimastin.blogspot.gr (Αναδημοσίευση από: ιστολόγιο Ε.Κ.Ε.Δ.Α.)

aftodioikisi.gr

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 58 ΓΙΑ 1,5 ΕΚΑΤΟΜ. ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ


Σύνταξη στα 58 με 35ετία μπορούν να βγάλουν οι ασφαλισμένοι σε ΙΚΑ, Δημόσιο, ΔΕΚΟ και τράπεζες μέσα στο 2014, παρότι τα πράγματα δυσκολεύουν από πλευράς θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Η έξοδος στα 58 αφορά έναν στους δύο εργαζόμενους, δηλαδή περίπου 1,5 εκατομμύριο μισθωτούς και επαγγελματίες, και μάλιστα έρχεται όχι με έναν αλλά με τουλάχιστον δέκα διαφορετικούς τρόπους, που ισχύουν στα Ταμεία και μπορούν να τους αξιοποιήσουν οι ασφαλισμένοι.
Δείτε ποιες είναι οι προϋποθέσεις:
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

aftodioikisi.gr

Κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ : ΞΑΦΝΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΝΠΙΔ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ 4.000 ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ


Νομοθετική πρωτοβουλία για την κατάργηση ΝΠΙΔ του Δημοσίου προκειμένου να γίνουν απολύσεις προανήγγειλε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης (μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ). Συγκεκριμένα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε: «Εχουμε σχεδόν πετύχει το στόχο των 4.000 απολύεων. Συνυπολογίζοντας απολύσεις από ΝΠΙΔ που θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες με νομοσχέδιο που θα φέρει σύντομα στη Βουλή η κυβέρνηση, δεν θα υπάρξει απόκλιση από το στόχο. Με το νομοθέτημα που επεξεργαζόμαστε θα καταργούνται φορείς τους οποίους δεν χρειαζόμαστε και αναγκαστικά οι εργαζόμενοι εκεί θα απομακρυνθούν από το Δημόσιο. Είναι οργανισμοί που δεν έχουν αντικείμενο ή το αντικείμενό τους μπορεί να ασκηθεί από άλλη υπηρεσία«.
Κατά τα άλλα, έχουν ενδιαφέρον τα εξής σημεία της συνέντευξης του κ. Κ. Μητσοτάκη:
Γραφειοκρατία: Θα υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Προωθούμε την πλήρη κατάργηση της επικύρωσης όλων των δημόσιων εγγράφων. Θα μεταφέρουμε στα ΚΕΠ μια σειρά υπηρεσίες που έφυγαν από εκεί, όπως η έκδοση φορολογικής ενημερότητας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες.
Προσλήψεις: Η διαφορά το 2014 θα είναι ότι για πρώτη φορά υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός προσλήψεων. Προηγούνται ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός, ο χώρος της υγείας και της Δικαιοσύνης. Οι προσλήψεις θα γίνουν με αντικειμενικά κριτήρια, θα προηγηθούν οι επιτυχόντες σε παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
Αξιολόγηση: Οταν πήγα στο υπουργείο και ζήτησα στοιχεία διαπίστωσα ότι πρακτικά όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν το μέγιστο βαθμό στην αξιολόγηση. Με το νομοσχέδιο που θα φέρουμε στη Βουλή θα υποχρεώσουμε τους αξιολογητές να ιεραρχήσουν τους υπαλλήλους τους όπως οφείλουν, δεν γίνεται να παίρνουν όλοι άριστα.
Εκλογές: Τριπλές εκλογές το Μάιο δεν βλέπω και δεν πρέπει να γίνουν. Κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι κυβερνήσεις εκλέγονται για μια τετραετία και τότε γίνονται οι εκλογές. Μακάρι να γίνει συνταγματική αναθεώρηση για να καθοριστεί με απόλυτο τρόπο ο εκλογικός κύκλος.

aftodioikisi.gr

ΟΙ ΜΕΤΕΩΡΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

Βρε καλά παιδιά της ενημέρωσης, καλή σας ημέρα.

Αλίμονο στους 'Ελληνες που δεν βλέπει πια τις σκοπιμότητες σας.
Οι οποίες έχουν μια και μοναδική μετάφραση στον λογικό και απλό Έλληνα φορολογούμενο.
Όλα τα ΜΜΕ έντυπα και ηλεκτρονικά, επιθυμούν "Μετέωρες κυβερνήσεις" που θα είναι 
ευάλωτες στα θέλω τα δικά σας, που διαχρονικά έπαιξαν και παίζουν το ίδιο βρώμικο παιχνίδι
της δήθεν συμπαράστασης στους πολίτες, αλλά με πολύ εύστοχους τρόπους "αρμέγεται" πάλι
εμάς τους νομοταγείς φορολογούμενους, που οι περισσότεροι έχουμε ένα εισόδημα από 
(25 έως 30) χιλ. ευρώ σήμερα, και δεν παραπονούμεθα για τα (5+20 & 1 ) ευρώ για την υγεία.
Επίσης έχουμε καταλάβει πλέον ότι στόχος σας δεν είναι αυτά τα λίγα ευρώ που πιθανώς θα
δώσουμε μια φορά στο κάθε πότε, αλλά το πώς θα αποδυναμώνετε την κάθε κυβέρνηση με τον 
ένα η τον άλλο τρόπο, αλλά με το πώς θα την ελέγχετε και θα την "αρμέγεται" μονίμως.
Καλημέρα σας λοιπόν και οι πολίτες ας ανοίξουν τα μυαλά και τα μάτια τους διότι υπάρχουν και
πολύ χειρότερα που οι ίδιοι θα πληρώσουν.

Ζαννίκος Μάρκος
Συντ/χος Πλοίαρχος Ε.Ν.
Χίος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Η ανάληψη της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ από 01.01.14 σηματοδοτεί την κλιμάκωση της επίθεσης και νέα δεινά για τους εργαζόμενους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Παρά τα παχιά λόγια και τις «ενέσεις ελπίδας» των Σαμαρά, Βενιζέλου ότι «τα δύσκολα πέρασαν», η πολιτική της ΕΕ δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Τα δύο από τα τρία μέλη της τρόικας που μαζί με τις ελληνικές κυβερνήσεις προκαλούν όλη αυτήν την δυστυχία εκπροσωπούν τους θεσμούς της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους οι προτεραιότητές της ελληνικής προεδρίας  είναι:
α) Η ενίσχυση της «ανταγωνιστικότητας» των πολυεθνικών της ΕΕ με στόχο την «προσαρμογή των μισθών» στο επίπεδο των «ανταγωνιστών της ΕΕ», δηλαδή Κίνα, Ινδία, Βραζιλία κλπ!!
 β) Η ενίσχυση της «δημοσιονομικής και τραπεζικής ενοποίησης», που σημαίνει δρακόντια μέτρα επιβολής μιας βάρβαρης λιτότητας, διάλυσης των δημόσιων αγαθών σε όλη την Ευρώπη και σκληρής επιτροπείας από την ΕΕ για την επιβολή τους.
 γ) Η «ενίσχυση της αμυντικής πολιτικής», δηλαδή η παραπέρα στρατιωτικοποίηση της ΕΕ και των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων στην περιοχή μας πρώτα από όλα, για τις οποίες ο Σαμαράς υπερηφανεύτηκε ότι πληθαίνουν.
 δ) Η ενίσχυση της αντιμεταναστευτικής και ρατσιστικής υστερίας μέσα από την ενίσχυση των μηχανισμών τύπου Frontex, που σημαίνει νέες Λαμπεντούζες, ενίσχυση του ρατσισμού και του φασισμού.

Στην τετράχρονη πάλη του ελληνικού λαού ενάντια στην μνημονιακή λαίλαπα, με το 1,5 εκατομμύριο άνεργους, την κατάλυση κάθε έννοιας εργατικού δικαιώματος, το τσάκισμα μισθών και συντάξεων κατά 40% - 50%, τη μετατροπή όλης της χώρας σε «Ειδική Οικονομική Ζώνη» ασύδοτης εκμετάλλευσης του παραγόμενου πλούτου απ’ το μεγάλο ξένο και ντόπιο κεφάλαιο, αποκαλύφθηκε ολοκάθαρα ότι η ΕΕ αποτελεί έναν μηχανισμό απόλυτα εχθρικό στα συμφέροντα των λαών. Η ΕΕ είναι όργανο των πολυεθνικών και των τραπεζιτών που επιδιώκουν να οδηγήσουν του λαούς της Ευρώπης στην πιο στυγνή εκμετάλλευση, να φορτώσουν την κρίση τους στις πλάτες των εργαζόμενων.

Η καταρρέουσα ελληνική κυβέρνηση θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει την περίοδο αυτή, για να συνεχίσει και να κλιμακώσει την βάρβαρη μνημονιακή επίθεση ενάντια στους εργαζόμενους και τον λαό και ταυτόχρονα σαν μέσο πολιτικής επιβίωσης. Είναι για αυτό αναγκαίο η πάλη του εργατικού και λαϊκού κινήματος για τους μισθούς και την δουλειά, για αξιοπρεπή παιδεία και υγεία, για δημοκρατικές ελευθερίες και δικαιώματα, να στραφεί συνολικά ενάντια στην κυβέρνηση και την ΕΕ, για την συνολική ανατροπή των αντιλαϊκών σχεδίων τους, ειδικά την κρίσιμη περίοδο της ελληνικής προεδρίας.

Σε αυτήν την κατεύθυνση από τις 8 του Γενάρη, ημέρα επίσημης ανάληψης της ελληνικής προεδρίας  καλούμε τις μαχόμενες δυνάμεις της αριστεράς, τους εργαζόμενους και τον λαό, να συμμετέχουν ενεργά  στις διαδηλώσεις, στις κινητοποιήσεις, στην μάχη κατά της ελληνικής προεδρίας και της ΕΕ, κάνοντας το 2014 χρονιά αντεπίθεσης και ελπίδας.
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α ΧΙΟΥ