Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

ΤΟ ΑΣΕΠ ΝΙΠΤΕΙ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ


Νέα δεδομένα στον έλεγχο των προσλήψεων δημοτικών αστυνομικών διαμορφώνονται μετά τη δημόσια διαβεβαίωση από το ΑΣΕΠ ότι είχε εμπλοκή μόνο στην αρχική φάση του διορισμού, ενώ το υπουργείο έχει υποστηρίξει ότι η διαδικασία πρόσληψης στη Δημοτική Αστυνομία το 2009 ήταν διαδικασία «υπό τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π.»:
Σε απάντησή του σε έγγραφο της Ε.Κ.Ε.Δ.Α., το Α.Σ.Ε.Π. επιβεβαιώνει συμμετοχή σε ένα μόνο στάδιο της διαδικασίας, ειδικώς και μόνο για τον έλεγχο της νομιμότητας της βαθμολογίας των αντικειμενικών κριτηρίων και προσαυξήσεων των δικαιολογητικών των υποψηφίων, εφόσον υποβληθεί ένσταση για μη ορθό ή ελλιπή υπολογισμό τους, χωρίς εμπλοκή στην εξέταση ενστάσεων κατά τις λοιπές φάσεις της διαδικασίας (μέτρηση αναστήματος, αθλητικές δοκιμασίες, ψυχοτεχνικές διαδικασίες).
Το Α.Σ.Ε.Π. δεν παίρνει θέση για τη μοριοδότηση όπως του ζητείται, καθώς -όπως αναφέρεται- εκφεύγει από το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, παραπέμποντας στο καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Προσθέτει δε ότι η μοριοδότηση είναι δεσμευτική για το ειδικό Τριμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίοεντάσσεται στον κύκλο των οργάνων της Διοίκησης και όχι του Α.Σ.Ε.Π.
Η απάντηση του ΑΣΕΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2014
Θέμα : Διαδικασία κινητικότητας. Μοριοδότηση δημοτικών αστυνομικών.
Σχετικά με τα τιθέμενα, στην από 3.12.2013 επιστολή σας, ερωτήματα για την έκταση του ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. στις διαδικασίες επιλογής των δημοτικών αστυνομικών, επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής:
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 ν. 3812/2009 θεσπίστηκε ένσταση των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 19/2006 (ΦΕΚ 16Α). Η ένσταση ασκείται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω διάταξη, το Α.Σ.Ε.Π., στο πλαίσιο του συστήματος πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, εξουσιοδοτήθηκε ειδικώς και μόνο για τον έλεγχο της νομιμότητας της βαθμολογίας των αντικειμενικών κριτηρίων και προσαυξήσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 135/2006 που διέπει την ως άνω πρόσληψη και αποτυπώνονται στην επί τη βάσει αυτού εκδοθείσα προκήρυξη,εφόσον υποβληθεί ένσταση για μη ορθό ή ελλιπή υπολογισμό τους.
Βάσει των ανωτέρω, δεν έγιναν δεκτές από το Α.Σ.Ε.Π. ενστάσεις κατά των λοιπών φάσεων της διαδικασίας (μέτρηση αναστήματος, αθλητικές δοκιμασίες, ψυχοτεχνικές διαδικασίες), όπως προκύπτει, άλλωστε, και από τις σχετικές αποφάσεις των Τμημάτων του (462/2010, 599/2010, 751/2010).
Όσον αφορά στις λοιπές αιτιάσεις σας, σημειώνουμε ότι, όπως ορίζεται στην ήδη γνωστή σε εσάς οικεία νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους, η αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Διοικητικού ή Προσωπικού του φορέα προέλευσης, απεικονίζεται δε στο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακής Κατάστασης ύστερα από τον έλεγχο της νομιμότητας πρόσληψης και των πιστοποιητικών και στοιχείων που συνιστούν το προσωπικό μητρώο εκάστου υπαλλήλου. Μετά τη σύνταξη των πινάκων συνδρομής κριτηρίων των υπαλλήλων σε ψηφιακή μορφή με τη χρήση ειδικής εφαρμογής του Α.Σ.Ε.Π., αυτοί διαβιβάζονται από τους φορείς προέλευσης στα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων υποδοχής, που προεδρεύονται από Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π. Το δε Α.Σ.Ε.Π. παρέχει τεχνική συνδρομή μόνο, ως προς τη λειτουργία των συμβουλίων αυτών και την κάλυψη των διοικητικών και μηχανογραφικών αναγκών τους.
Ειδικότερα, οι υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π., στο πλαίσιο της κατά τα ανωτέρω λειτουργικής, διοικητικής και μηχανογραφικής υποστήριξης της διαδικασίας και όπως αυτή εξειδικεύεται στην οικεία νομοθεσία, αναλαμβάνουν, βάσει των πινάκων συνδρομής κριτηρίων, τη μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια, καταρτίζουν, κατά φθίνουσα σειρά, πίνακα βαθμολογικής κατάταξης υπαλλήλων, ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα προσωπικού και τον διαβιβάζουν στο αρμόδιο και τελικώς αποφασίζον Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα υποδοχής, εξαντλουμένης με τον τρόπο αυτό, της αρμοδιότητας του Α.Σ.Ε.Π. στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η συμμετοχή του Α.Σ.Ε.Π. περιορίζεται, αφ’ ενός μεν στην υπόδειξη μέλους του ως Προέδρου των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, αφετέρου δε στη λειτουργική, διοικητική και μηχανογραφική κάλυψη των αναγκών της διαδικασίας μέσω των υπηρεσιών του. Η μοριοδότηση των λαμβανομένων υπόψη κριτηρίων καθορίζεται από το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και είναι δεσμευτική για το έχον την αποφασιστική αρμοδιότητα συλλογικό όργανο (ειδικό Τριμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο), το οποίο εντάσσεται στον κύκλο των οργάνων της Διοίκησης και όχι του Α.Σ.Ε.Π.
Συνεπώς, οι παρατηρήσεις σας για την αποτίμηση του κριτηρίου «ο τρόπος εισαγωγής στη δημόσια διοίκηση», προκειμένου για τους δημοτικούς αστυνομικούς, δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν από το Α.Σ.Ε.Π., ως Ανεξάρτητη Αρχή, αφού κάτι τέτοιο εκφεύγει του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του.
Με εντολή Προέδρου
ΠΗΓΗ http://dimastin.blogspot.gr (Αναδημοσίευση από: ιστολόγιο Ε.Κ.Ε.Δ.Α.)

aftodioikisi.gr