Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ,ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ.κ. ΜΑΡΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Πρός
τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον
καί τόν εὐ­σε­βῆ λα­όν
τῆς  κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως
Ἀ­γα­πη­τοί,
Ἡ πρώ­τη Κυ­ρια­κή τῶν Νη­στει­ῶν εἶ­ναι γνω­στή σέ ὅ­λους μας ὡς Κυ­ρια­κή τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας. Πρό­κει­ται γιά μιά ἐ­ξαι­ρε­τι­κῆς σπου­δαι­ό­τη­τος ἑ­ορ­τή πού εἶ­ναι συ­νυ­φα­σμέ­νη μέ τήν αὐ­το­συ­νει­δη­σί­α τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας μας, ὅ­τι ἀ­πο­τε­λεῖ τήν «ΜΙΑΝ, ΑΓΙΑΝ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ». Τήν Ἐκ­κλη­σί­α πού ὁ­μο­λο­γοῦ­με στό ἱ­ε­ρό Σύμ­βο­λο τῆς Πί­στε­ώς μας τή στιγ­μή τοῦ ἁ­γί­ου Βα­πτί­σμα­τός μας, σέ κά­θε Θεί­α Λει­τουρ­γί­α, ἀλ­λά καί κα­θη­με­ρι­νά στήν προ­σευ­χή μας.
Εἶ­ναι, ἐ­πί­σης, ἡ ἑ­ορ­τή πού μᾶς ὑ­πεν­θυ­μί­ζει τή δι­α­χρο­νι­κή ἐ­πι­βε­βαί­ω­ση τοῦ λό­γου τοῦ Χρι­στοῦ μας σχε­τι­κά μέ τήν ἁ­γί­α Του Ἐκ­κλη­σί­α, πού εἶ­ναι τό ἴ­διο τό Σῶ­μά Του, ὅ­τι «πύ­λαι ᾅ­δου οὐ κα­τι­σχύ­σου­σιν αὐ­τῆς»(Ματθ. 16,18).
Δι­α­χρο­νι­κά στό θρί­αμ­βο τῆς ἀ­λή­θειας ἔ­ναν­τι τῆς ποι­κι­λό­μορ­φης πλά­νης, ὅ­πως τήν ἐκ­φρά­ζουν οἱ δι­ά­φο­ρες αἱ­ρέ­σεις πού ἐμ­φα­νί­ζον­ται μέ­σα στήν ἱ­στο­ρί­α, ἐ­ξέ­χου­σα καί μο­να­δι­κή θέ­ση εἶ­χαν καί ἔ­χουν οἱ ἅ­γιοι Πα­τέ­ρες τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, ὡς ἀ­ναν­τι­κα­τά­στα­τοι φο­ρεῖς, ἐκ­φρα­στές καί ὑ­πε­ρα­σπι­στές τῆς θε­ω­τι­κῆς ἐμ­πει­ρί­ας, τῶν ἁ­γί­ων προ­φη­τῶν, ἀ­πο­στό­λων καί μαρ­τύ­ρων τῆς πί­στε­ώς μας.
Γιά τό λό­γο αὐ­τό τό ἀ­πό­σπα­σμα ἀ­πό τό Συ­νο­δι­κό τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας, σή­με­ρα, ἀ­να­δει­κνύ­ει αὐ­τή τή θαυ­μα­στή καί ἀ­δι­ά­σπα­στη σχέ­ση ἀ­να­φέ­ρον­τας:«Οἱ Προ­φῆ­ται ὡς εἶ­δον, οἱ Ἀ­πό­στο­λοι ὡς ἐ­δί­δα­ξαν, ἡ Ἐκ­κλη­σί­α ὡς πα­ρέ­λα­βεν, οἱ Δι­δά­σκα­λοι ὡς ἐ­δογ­μά­τι­σαν, ἡ Οἰ­κου­μέ­νη ὡς συμ­πε­φώ­νη­κε...».
Η ἀ­να­φο­ρά στά πρό­σω­πά τους, ἡ ἐ­πί­κλη­ση καί χρή­ση τῆς δι­δα­σκα­λί­ας τους καί τῶν ἔρ­γων τους δέν εἶ­ναι προ­σφυ­γή σ’ ἕ­να ἔν­δο­ξο πα­ρελ­θόν  στά  πλαί­σια  μιᾶς  στεί­ρας  ἰ­δε­ο­λο­γι­κῆς πε­ρι­χα­ρα­κώ­σε­ως,
ἀλ­λά ἀ­ναγ­και­ό­τη­τα δι­α­χρο­νι­κή τοῦ ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ σώ­μα­τος.
Στά ἱ­ε­ρά πρό­σω­πά τους ἡ Ὀρ­θό­δο­ξη Ἐκ­κλη­σί­α μας βλέ­πει τίς θε­ω­μέ­νες καί ἁ­γι­α­σμέ­νες ἐ­κεῖ­νες προ­σω­πι­κό­τη­τες πού ἀ­να­δει­κνύ­ουν καί ἀ­πο­δει­κνύ­ουν κα­τά τρό­πο, ὄ­χι θε­ω­ρη­τι­κό,  ἀλ­λά ἄ­με­σο καί ρε­α­λι­στι­κό, τήν μο­να­δι­κό­τη­τα τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου πί­στε­ως καί τή με­τα­μορ­φω­τι­κή δύ­να­μη τοῦ Εὐ­αγ­γε­λί­ου ὡς ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ ἤ­θους.
Εἶ­ναι πρω­τί­στως ἐκ­φρα­στές καί συ­νε­χι­στές τῆς ἀ­πο­στο­λι­κῆς πα­ρα­κα­τα­θή­κης, πρό­μα­χοι καί ὁ­δη­γοί ἀ­ξε­πέ­ρα­στοι στήν προ­ά­σπι­ση τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου πί­στε­ως, πρό­τυ­πα ζω­ῆς αὐ­θεν­τι­κά γιά κά­θε ἄν­θρω­πο, ζων­τα­νά πα­ρα­δείγ­μα­τα, ἐμ­πνευ­στές δι­α­χρο­νι­κοῦ ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ ἤ­θους ἀ­παλ­λαγ­μέ­νου ἀ­πό τήν ἰ­δι­ο­τέ­λεια τοῦ ἀ­το­μι­σμοῦ, τή πλη­γή τῆς δι­αι­ρέ­σε­ως καί τή νό­σο τῆς αἱ­ρέ­σε­ως.
Στά πλαί­σια αὐ­τά ἀν­τι­λαμ­βα­νό­μα­στε π.χ. για­τί ὁ ἅ­γιος Γρη­γό­ριος ὁ Θε­ο­λό­γος, ἀ­να­φε­ρό­με­νος στόν Μέ­γα Ἀ­θα­νά­σιο καί στούς ἐ­πι­κοὺς ἀ­γῶ­νες του γιά τήν προ­ά­σπι­ση τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου πί­στε­ως ἀ­πέ­ναν­τι στούς Ἀ­ρεια­νούς, ἔ­λε­γε: «Ἀ­θα­νά­σιον ἐ­παι­νῶν, ἀ­ρε­τήν ἐ­παι­νέ­σο­μαι. Ταὐ­τόν γάρ ἐ­κεῖ­νον τε εἰ­πεῖν, καί ἀ­ρε­τήν ἐ­παι­νέ­σαι» καί «νό­μον δέ ὀρ­θο­δο­ξί­ας τά ἐ­κεί­νου δόγ­μα­τα»(ΕΠΕ 6,39,94).
Οἱ ἅ­γιοι Πα­τέ­ρες τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας εἶ­ναι, ἐ­πί­σης, οἱ ἐν Χρι­στῷ αὐ­θεν­τι­κοί χει­ρα­γω­γοί μας στήν ὀρ­θή ἑρ­μη­νεί­α τῆς Ἁ­γί­ας Γρα­φῆς.
Ὑ­πάρ­χει ὅ­μως ἕ­να ἐ­ρώ­τη­μα. Για­τί σ’ ἕ­να τό­σο δι­α­φο­ρε­τι­κό κό­σμο, ὅ­πως ὁ ση­με­ρι­νός, νά εἶ­ναι ἀ­ναγ­καί­α ἡ πα­ρου­σί­α, ἡ χρή­ση καί ἡ προ­σφυ­γή στούς Πα­τέ­ρες τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας; Γιά λό­γους στεί­ρου συν­τη­ρη­τι­σμοῦ; Φυ­σι­κά ὄ­χι. Φο­βᾶ­ται ἡ Ἐκ­κλη­σί­α τό και­νούρ­γιο; Ἐ­πί­σης ὄ­χι. Λό­γῳ μιᾶς ἰ­δε­ο­λο­γι­κῆς ἐ­ξι­δα­νι­κεύ­σε­ως τοῦ πα­ρελ­θόν­τος; Δέν ἰ­σχύ­ει τί­πο­τα ἀ­π’ ὅ­λα αὐ­τά. Στά πρό­σω­πα τῶν ἁ­γί­ων Πα­τέ­ρων ἡ Ὀρ­θό­δο­ξη Ἐκ­κλη­σί­α μας δέν βρί­σκει μί­α στο­χα­στι­κή προ­σέγ­γι­ση, ἀλ­λά μιά ἀ­πο­δει­κτι­κή, ἐμ­πει­ρι­κή καί αὐ­θεν­τι­κή βί­ω­ση τοῦ μυσ­τη­ρί­ου τοῦ Χρι­στοῦ.
Ἡ ἐν ἁ­γί­ῳ Πνεύ­μα­τι χα­ρι­σμα­τι­κή κα­τά­στα­σή τους καί ὁ θε­ο­φώ­τι­στος λό­γος τους κα­θι­στᾶ αὐ­τούς, ὡς τούς πλέ­ον ἀ­σφα­λεῖς ἐκ­κλη­σι­α­στι­κούς χει­ρα­γω­γοὺς, δι­α­χρο­νι­κά, γιά νά βι­ώ­σουν καί νά γνω­ρί­σουν οἱ πι­στοί ἀ­πλα­νῶς τό μυ­στή­ριο τοῦ Χρι­στοῦ. Αὐ­τό ἀ­κρι­βῶς τό Μυ­στή­ριο τοῦ Χρι­στοῦ εἶ­ναι ἡ πρό­τα­ση ζω­ῆς τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας στήν ὁ­ποί­α προ­σκα­λοῦν­ται ὅ­λοι,  ὥ­στε «καί αὐ­τοί σω­τη­ρί­ας τύ­χω­σι τῆς ἐν Χρι­στῷ Ἰ­η­σοῦ με­τά δό­ξης αἰ­ω­νί­ου» (Β΄Τιμ. 2, 10).
Αὐ­τή τήν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ἐμ­πει­ρι­κά γνω­ρί­ζον­τάς την ὁ ἅ­γιος Γρη­γό­ριος, ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος Θεσ­σα­λο­νί­κης ὁ Πα­λα­μᾶς, ἕ­νας ἐ­πί­σης κο­ρυ­φαῖ­ος ἐκ­φρα­στὴς καί πρό­μα­χος τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Πί­στε­ως ἐ­ναν­τί­ον ἐ­κεί­νων πού ἀλ­λοί­ω­ναν στήν ἐ­πο­χή του τό Ὀρ­θό­δο­ξο Δόγ­μα, λέ­γει ὅ­τι οἱ ἱ­ε­ροί Πα­τέ­ρες εἶ­ναι οἱ Θε­ο­λό­γοι τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας οἱ ὁ­ποῖ­οι «θε­ο­χα­ρί­στως τε ἐ­δι­δά­χθη­σαν καί θε­ο­μι­μή­τως ἡ­μᾶς ἐ­δί­δα­ξαν» (ΕΠΕ 1,513).
Γι­’­αὐ­τό τό λό­γο οἱ Πα­τέ­ρες τῆς Πεν­θέ­κτης Οἰ­κου­με­νι­κῆς Συ­νό­δου, κα­τα­γρά­φον­τας τήν ἐκ­κλη­σι­α­στι­κή αὐ­το­συ­νει­δη­σί­α καί ὄ­χι δι­α­τυ­πώ­νον­τας κά­ποι­α προ­σω­πι­κή γνώ­μη, στόν Α΄ Κα­νό­να τους μᾶς ὑ­πεν­θυ­μί­ζουν σχε­τι­κῶς ὅ­τι «πάν­των τῶν ἐν τῇ Ἐκ­κλη­σί­ᾳ τοῦ Θε­οῦ δι­α­πρε­ψάν­των ἀν­δρῶν, οἵ γε­γό­να­σι φω­στῆ­ρες ἐν κό­σμῳ, λό­γον ζω­ῆς ἐ­πέ­χον­τες, τήν πί­στιν κρα­τεῖν βε­βαί­αν καί μέ­χρι συν­τε­λεί­ας τοῦ αἰ­ῶ­νος ἀ­σά­λευ­τον δι­α­μέ­νειν θε­σπί­ζο­μεν, καί τά αὐ­τῶν θε­ο­πα­ρά­δο­τα συγ­γρά­μα­τά τε καί δόγ­μα­τα».
Ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί, ὡς Ἐ­πί­σκο­πος καί Ποι­μέ­νας τῆς το­πι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, σᾶς πα­ρα­κα­λοῦ­με ἐν Κυ­ρί­ῳ καί σᾶς προ­τρέ­που­με ἐν­θέρ­μως νά γνω­ρί­σου­με καί νά ἀγ­κα­λι­ά­σου­με τόν μο­να­δι­κό, πνευ­μα­τι­κό καί ἀ­τί­μη­το θη­σαυ­ρό τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας μας, πού εἶ­ναι οἱ ἅ­γιοι Πα­τέ­ρες, κα­θὼς ἀ­πο­τε­λοῦν ἄ­σβε­στους ὁ­δο­δεῖ­κτες μέ­σα στήν ἱ­στο­ρί­α καί σαρ­κώ­νουν κα­τά τρό­πο ἀ­νυ­πέρ­βλη­το, ἐν παν­τί τό­πῳ καί χρό­νῳ, τήν πι­στό­τη­τα στήν εὐ­αγ­γε­λι­κή δι­δα­σκα­λί­α καί τό ἐκ­κλη­σι­α­στι­κό ἦ­θος.
Κυ­ρια­κή τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας 2014
Μέ πα­τρι­κές εὐ­χές
Ὁ Μη­τρο­πο­λί­της
+ Ὁ Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν Μᾶρ­κος

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑ - ΕΘΕΣΑΝ ΘΕΜΑ ΑΠΕΡΓΙΩΝ

Με νέες απαιτήσεις για τα εργασιακά κάθισαν στο τραπέζι τωνδιαπραγματεύσεων οι τροϊκανοί.Αν και σύμφωνα με υψηλόβαθμο παράγοντα του υπ. Οικονομικών "διαπιστώνεται βούληση όλων των πλευρών να κλείσουμε", η τρόικα έφερε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων νέες απαιτήσεις σε ότι αφορά τα εργασιακά. Κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών είπε οτι οι επικεφαλής της τρόικας έθεσαν στο τραπέζι των συζητήσεων την απαίτηση να υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εργαζομένων για την κήρυξη απεργιών, το πάγωμα των τριετιών από το 2017 και το lock out.
Ο ίδιος παράγοντας πρόσθεσε, πάντως, ότι αυτά είναι ζητήματα που θέτει η τρόικα στο πλαίσιο της σύγκλισης της Ελλάδας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση υλοποίησης ή θέσπισής τους ως προαπαιτούμενα για τη δόση. Για παράδειγμα, είπε, η τρόικα δεν μπορεί να δεχθεί ότι η Ελλάδα είναι πλέον η μόνη ευρωπαϊκή χώρα (έως πρότινος ήταν και η Ολλανδία) χωρίς νομικό πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις. Συμπλήρωσε, όμως, ότι λόγω της πολύ υψηλής ανεργίας στη χώρα μας, ελήφθη η πολιτική απόφαση να μην νομοθετηθούν αλλαγές στο ισχύον πλαίσιο.
Υψηλόβαθμος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών ανέφερε οτι “δήλωση επαρκούς προόδου” από την τρόικα προς το Eurogroup της Δευτέρας, για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, "διαπιστώνεται βούληση όλων των πλευρών να κλείσουμε", αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό θα συμβεί εντός του Μαρτίου.
Η κυβέρνηση θεωρεί ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι για τις τράπεζες, που εξαρχής αποτέλεσαν το μεγάλο «αγκάθι» των διαπραγματεύσεων- «στην αρχή η τρόικα είχε δηλώσει ότι θα μπλοκάρουμε τον έλεγχο», επισήμανε κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών-, πλέον οι εκπρόσωποι των δανειστών έχουν λειάνει τις θέσεις τους τόσο ως προς το ύψος των κεφαλαίων που θα απαιτηθούν για την ανακεφαλαιοποίηση, όσο και για τον χρόνο που οι τράπεζες θα έχουν στη διάθεσή τους για αυτήν. «Αρχίζει να υλοποιείται το αίτημα μας για ίση μεταχείριση των ελληνικών τραπεζών», ανέφερε ο εν λόγω παράγοντας, εκτιμώντας επιπρόσθετα ότι «θα είναι επαρκής ο χρόνος και για την Εθνική», προκειμένου να αναζητήσει ιδιωτικά κεφάλαια, παρά το ότι ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ωστόσο, δεν απέκλεισε, το νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών να γίνει προαπαιτούμενο για εκταμίευση κάποιας δόσης.
Επίσης, στο δημοσιονομικό σκέλος, υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών θεωρεί βέβαιη την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος άνω του 1,5% του ΑΕΠ για το 2014, γεγονός που επιτρέπει τη διανομή «κοινωνικού μερίσματος» από το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εκπρόσωποι των δανειστών δεν έχουν παρουσιάσει ακόμη κάποια δική τους εκτίμηση για τα δημοσιονομικά, καθώς είναι επιφυλακτικοί λόγω των εσφαλμένων αρχικών προβλέψεών τους.

Οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα συνεχίζονται στο υπουργείο Οικονομικών από σήμερα στις 11 το πρωί, με σκοπό να υπάρξει περαιτέρω σύγκλιση προτού ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, και οι επικεφαλής της τρόικας αναχωρήσουν για τις Βρυξέλλες και τη συνεδρίαση του Eurogroup. Οι εκπρόσωποι των δανειστών θα επανέλθουν στην Αθήνα την προσεχή Τετάρτη και από το υπουργείο Οικονομικών εκτιμάται ότι θα παραμείνουν για περίπου 5- 6 ημέρες.

newsit.gr

Τροπολογίες Μητσοτάκη για διορισμό επιτυχόντων ΑΣΕΠ, εθελοντική κινητικότητα, απόλυση συμβασιούχων & «διαθέσιμων»


Κατατέθηκαν απόψε στη Βουλή δύο τροπολογίες στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα» με τις οποίες:  Μεταξύ άλλων, καθορίζεται ο κατά προτεραιότητα διορισμός των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ και διευκρινίζεται ότι κατά την προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημάρχων και περιφερειαρχών, δεν αναστέλλεται για όσους έχουν βγει σε διαθεσιμότητα ή κινητικότητα, η έκδοση πράξεων μεταβολής της υπηρεσιακής τους κατάστασης.
Οι τροπολογίες προβλέπουν μεταξύ άλλων τα εξής:
-Ο ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, οι επιθεωρητές-ελεγκτές και οι βοηθοί τους, για τις περιπτώσεις που εγκαλούνται ενώπιον δικαστηρίων για πράξεις ή παραλείψεις τους, εκπροσωπούνται από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
-Επαναδιατυπώνεται η προς ψήφιση διάταξη για τον επανέλεγχο της πρόσληψης στο Δημόσιο, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, των πρώην συμβασιούχων ορισμένου χρόνου. Στους ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης που θα διενεργήσουν τους ελέγχους, αποδίδεται η ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου – και αν ο έλεγχος αποδείξει πως υπήρξε παρατυπία κατά την πρόσληψη κάποιου εργαζομένου, ο τελευταίος απολύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει ήδη δικαστική απόφαση. Η όλη διαδικασία τίθεται υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.
-Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ (καθώς και των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ), που αναφέρονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων μετά την 1η Ιανουαρίου του 2009, μπορεί να διοριστούν βάσει νέας προκήρυξης πλήρωσης τακτικών θέσεων με σειρά προτεραιότητας, η οποία θα εκδοθεί ειδικά γι” αυτούς. Με τη νέα προκήρυξη θα καθοριστούν οι θέσεις ανά φορέα, περιφερειακή ενότητα, κατηγορία και κλάδο προσωπικού, τα προσόντα πρόσληψης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Όσοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν διοριστούν με τη νέα προκήρυξη, διορίζονται σταδιακά μέχρι το τέλος του 2015, βάσει της σειράς επιτυχίας τους, στις αρχικές θέσεις διορισμού τους, με τη βαθμολογία που εντάχθηκαν στον πίνακα διοριστέων.
-Ορίζεται (ξανά) ρητά ότι κατά την προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημάρχων και περιφερειαρχών, δεν αναστέλλεται για όσους έχουν βγει σε διαθεσιμότητα ή κινητικότητα, η έκδοση πράξεων μεταβολής της υπηρεσιακής τους κατάστασης.
-Επανακαθορίζεται η διαδικασία για τις μετατάξεις, στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής ενδο-αυτοδιοικητικής κινητικότητας.
-Συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Επιχειρήσεων, προκειμένου να διευκρινισθεί ο τρόπος του λογιστικού προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο.
-Περιλαμβάνονται πλέον στην έννοια των «κινητών αξιών του ελληνικού Δημοσίου» οι κινητές αξίες των ΔΕΚΟ, που καλύπτονται απ” την εγγύηση του Δημοσίου και αποτελούν μέρος του χρέους της γενικής κυβέρνησης.
-Προωθείται η έκδοση repos με διαμεσολάβηση της Τράπεζας της Ελλάδος για την εξασφάλιση ρευστότητας.
-Εξασφαλίζεται το εφάπαξ των απολυόμενων υπαλλήλων του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, με το ποσό που αναλογεί στον καθένα.
-Ορίζεται προθεσμία ενός έτους για την εκκαθάριση της εταιρείας Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε.
Να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής.

aftodioikisi.gr