Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά για τις εγγραφές μαθητών στα νηπιαγωγεία και το Δημοτικό σχολείο της χώρας για το σχολικό έτος 2015-2016 προβλέπει εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας
Δικαιολογητικά για την αίτηση εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς
α. Ατομική κάρτα υγείας παιδιού συμπληρωμένη από παιδίατρο (ειδικό έντυπο που διατίθεται από το ΝΠΔΔ).
β. Αντίγραφο της σελίδας εμβολιασμού του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού.
γ. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης.
δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ε. Δικαιολογητικό που να αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία (λογαριασμός από οργανισμό κοινής ωφελείας, μισθωτήριο συμβόλαιο κλπ.)
ζ. Εκκαθαριστικό εφορίας προηγουμένου οικονομικού έτους ή βεβαίωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.
η. Άδεια νόμιμης παραμονής (για αλλοδαπούς)
Απαιτείται, επίσης, βεβαίωση εργασίας της μητέρας, με αποδοχές που να αποδεικνύουν την εργασία της, για τις περιπτώσεις που η μητέρα είναι:
α. δημόσιος υπάλληλος (πρόσφατη βεβαίωση εργασίας με αποδοχές)
β. ιδιωτική υπάλληλος (ένσημα ΙΚΑ για όλο το προηγούμενο έτος και για το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους)
γ. ελεύθερος επαγγελματίας (βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ ή άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή αποδεικτικό καταβολής ΦΠΑ τελευταίου τετραμήνου)
δ. απασχολούμενη στην οικοιγενειακή επιχείρηση (βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών)
ε. πρόσφατη πρόσληψη (αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ)
ζ. πρόσφατη έναρξη εργασίων ελευθέρου επαγγελματία (έναρξη εργασιών από την ΔΟΥ).
η. Για τις ειδικές οικογενειακές καταστάσεις κατά περίπτωση απαιτείται:
-Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας (έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία, με το οποίο αποδεικνύεται η ανάθεση της γονικής μέριμνας του παιδιού στον ένα γονέα).
-Στην περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης (αντίγραφο διαζευκτηρίου ή αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας εάν οι γονείς είναι διαζυγμένοι ή εν διαστάσει).
-Για τους γονείς ή τα παιδιά (αδέλφια) με ειδικές ανάγκες, απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ στην οποία ορίζεται το ποσοστό αναπηρίας.
-Εάν ο ένας εκ των δύο γονέων είναι άνεργος ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ κατά τους τελευταίους 24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων εγγραφών, απαιτείται κατάθεση δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο – βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τηνεγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης.
β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του Προϊσταμένου του Νηπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.
ε. Δήλωση του γονέα  ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.
Παράλληλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν  τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου. Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα  αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης.
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει  την εγγραφή του μαθητή. Επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών αναζητούνται αυτεπάγγελτα και μόνο από τους Προϊσταμένους των Δημοσίων Νηπιαγωγείων και τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των Δημοσίων Δημοτικών Σχολείων.
Οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, Έλληνες ή αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των κεφαλαίων Α’ και Β’ της παρούσης εγκυκλίου στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που ισχύει στην Ελλάδα ή σε μικρότερη, αν οι γονείς το ζητήσουν με σχετική δήλωση.
Οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν στα σχολεία με ληξιαρχική πράξη γέννησης. Για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών ορίζεται ότι εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος.
Επίσης, ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα. Τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ- ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ
Ο υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Πάτρας Β. Σκορδάς μετατρέπει το βλέμμα σε κέρσορα ώστε οι χρήστες να πληκτρολογούν στο κινητό ή στο τάμπλετ με τα μάτια.
Ο Βαγγέλης Σκορδάς είναι υποψήφιος διδάκτορας του Εργαστηρίου Ενσύρματης Επικοινωνίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι, παράλληλα, όμως, ένας νέος επιστήμονας για τον οποίο ήδη η διεθνής πανεπιστημιακή κοινότητα των τεχνολόγων, μιλά.
Κατάφερε να αναπτύξει έναν πρωτοποριακό αλγόριθμο για την ανίχνευση του βλέμματος χρηστών, με χρήση κάμερας πολύ χαμηλής ανάλυσης. Με την πρωτοποριακή αυτή τεχνολογία, «Eye Type», επιτρέπεται σε χρήστες να πληκτρολογούν στο κινητό τους ή στο τάμπλετ τους, χρησιμοποιώντας μόνο τα μάτια τους.
Όπως αναφέρει το pelop.gr, ο νέος Έλληνας επιστήμονας, απέσπασε Βραβεία Καινοτομίας, ανάμεσα σε 51 άλλες άλλες εφαρμογές Android που υποβλήθηκαν από 717 ερευνητές από 54 χώρες του κόσμου.
Με τη συγκεκριμένη τεχνολογία δίνεται η δυνατότητα σύνταξης κειμένου μόνο με το βλέμμα, μέσω της παρακολούθησης και καταγραφής της κίνησης των ματιών. Πρόκειται για μια πραγματική καινοτομία στη χρήση των κινητών συσκευών για την παροχή δυνατότητας επικοινωνίας κυρίως από άτομα που πάσχουν από σύνδρομα διαταραχών επικοινωνίας (νόσο ALS – Amyotrophic Lateral Sclerosis, LIS (Locked-In Syndrome) ή τετραπληγία και δεν είναι σε θέση να κινήσουν παρά μόνο τα μάτια.
Ο ίδιος επιστήμονας είχε αναπτύξει ένα ενσωματωμένο στο όχημα σύστημα υποβοήθησης του οδηγού, για αποφυγή συγκρούσεων με άλλα οχήματα. Συγκεκριμένα, το σύστημα αυτό βασίζεται σε εικόνες οι οποίες λαμβάνονται από βιντεοκάμερα που έχει ενσωματωθεί στο όχημα.

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΟι βασικές αλλαγές σύμφωνα με τον Capital, αφορούν στην φορολόγηση της απόκτησης και κατοχής ΙΧ με βάση την εμπορική αξία του οχήματος και όχι τον κυβισμό, στην επιβολή ενός τέλους στα οχήματα άνω των 20 ετών επειδή ρυπαίνουν το περιβάλλον και η αλλαγή του μέτρου της απόσυρσης προκειμένου να επιδοτείται κυρίως η απόκτηση οχημάτων χαμηλής τιμής αγοράς.
Επίσης αλλάζουν τα τεκμήρια, καθώς δεν θα υπολογίζονται πλέον μόνο με βάση τον κυβισμό.
Από το υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζουν πως στόχος είναι η παγίωση μιας δικαιότερης και αποτελεσματικότερης φορολόγησης  των αυτοκινήτων και ενός γενικότερου εξορθολογισμού του τομέα της αυτοκίνησης, ωστόσο το χαράτσι με την ονομασία «τέλος περιβάλλοντος» για τα παλιά ΙΧ προβληματίζει.
Τι σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών:
1. Κατάργηση του κριτηρίου του κυβισμού των οχημάτων ως βάση της φορολόγησής τους. Αντί γι’ αυτό προτείνεται υπολογισμός της φορολογίας στη βάση της λιανικής τιμής (προ φόρων), με προοδευτική αναπροσαρμογή των συντελεστών του τέλους ταξινόμησης.
2. Καταβολή ΦΠΑ, έλεγχο στοιχείων και υπαγωγή στις διατάξεις της σχετικής φορολογίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων τα οποία προέρχονται από χώρες του εξωτερικού.
3. Θέσπιση αντικινήτρων στην κυκλοφορία παλαιών και ρυπογόνων οχημάτων (π.χ. για οχήματα άνω της  20ετίας) με ένα «τέλος περιβάλλοντος».
4. Αντικατάσταση του συστήματος απόσυρσης από ένα δικαιότερο σύστημα φορολόγησης το οποίο θα επιδοτεί τα οχήματα χαμηλής τιμής αγοράς.
5. Ανάλογη  προσαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης σχετικά με τα αυτοκίνητα.
6. Αλλαγή του τρόπου ελέγχου ανασφάλιστων και ανέλεγκτων από ΚΤΕΟ οχημάτων (π.χ. με ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων τους).
Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Οικονομικών προγραμματίζει συναντήσεις με τους φορείς του χώρου της αυτοκίνησης προκειμένου και αυτοί να συνεισφέρουν με τις δικές τους προτάσεις στη διαμόρφωση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΑΝΗΓΓΕΙΛΕ Ο Α.ΞΑΝΘΟΣ
Η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και της υγειονομικής φτώχειας , καθώς και η στήριξη της δημόσιας περίθαλψης, συνιστούν κορυφαία και αδιαπραγμάτευτη πολιτική προτεραιότητα τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός υγείας Ανδρέας Ξανθός, κατά την τοποθέτηση του σε συνέδριο για την ψυχική υγεία «Mental Health Conference: Political Imperatives and Economic Challenges in Times of Crisis».

Του Παναγιώτη Αντωνογιαννάκη

 
Ο Ανδρέας Ξανθός  αναφέρθηκε στην πρωτοφανή πολιτική σύγκρουση που διεξάγεται στα θεσμικά όργανα της Ευρώπης. Σύμφωνα με τον κο Ξανθό για πρώτη φορά αμφισβητείται  από μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση η κυρίαρχη συνταγή στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση της κρίσης διεκδικώντας ισότιμη και αξιοπρεπή θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
 
«Επιδιώκουμε και προσβλέπουμε σε ένα έντιμο και αξιοπρεπή συμβιβασμό που θα επιτρέπει στην  κυβέρνηση  να υλοποιήσει το πρόγραμμα κοινωνικής ανακούφισης , επανεκκίνησης της οικονομίας και αποκατάστασης του Κράτους Δικαίου και της Δημοκρατίας στη χώρα. Σ’ αυτό το πρόγραμμα , η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και της υγειονομικής φτώχειας , καθώς και η στήριξη της δημόσιας περίθαλψης, συνιστούν κορυφαία και αδιαπραγμάτευτη πολιτική προτεραιότητα.
 
Γι’ αυτό ακριβώς , για να μην υπάρξει δηλαδή «πολιτικό δεδικασμένο» κατά της λιτότητας  , το ευρωπαϊκό οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο αρνείται να υποχωρήσει και να αποδεχθεί την κυρίαρχη βούληση ενός λαού που αξιώνει από τους δανειστές μια βιώσιμη συμφωνία για το χρέος και για τη χρηματοδότηση της  χώρας με αναπτυξιακή προοπτική . Αρνείται το δικαίωμα μιας χώρας να θέσει διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες  , με έμφαση στην προστασία των αδύναμων και την κοινωνική συνοχή, στο  Κράτος Πρόνοιας , στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα  και στα δημόσια αγαθά . Επιδιώκουμε και προσβλέπουμε σε ένα έντιμο και αξιοπρεπή συμβιβασμό που θα επιτρέπει στην  κυβέρνηση  να υλοποιήσει το πρόγραμμα κοινωνικής ανακούφισης , επανεκκίνησης της οικονομίας και αποκατάστασης του Κράτους Δικαίου και της Δημοκρατίας στη χώρα. Σ’ αυτό το πρόγραμμα , η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και της υγειονομικής φτώχειας , καθώς και η στήριξη της δημόσιας περίθαλψης, συνιστούν κορυφαία και αδιαπραγμάτευτη πολιτική προτεραιότητα .
 
 
Αναφορικά με την ψυχική υγεία ο Ανδρέας Ξανθός είπε ότι είναι επιβεβλημένος ο επανασχεδιασμός της πολιτικής για την ψυχική υγεία, η θέσπιση νέων στόχων και η ενίσχυση των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Προανήγγειλε αλλαγή νοοτροπίας και την πραγμάτωση της τομεοποίησης , τον ουσιαστικό έλεγχο των ΜΚΟ και των ιδιωτικών ψυχιατρικών νοσοκομείων , τη στήριξη των ΚΟΙΣΠΕ ως σχήμα επαγγελματικής και κοινωνικής επανένταξης και χειραφέτησης των ψυχικά ασθενών και την επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου των ακούσιων εισαγωγών. Παράλληλα έθεσε ως στόχο  την αναζωογόνηση  των Κέντρων Ψυχικής Υγείας και όλων των κοινοτικών δομών που προσαρτώνται σε αυτά, τη διείσδυση στην κοινότητα είτε μέσω των ίδιων των Κέντρων Ψυχικής Υγείας είτε μέσω κινητών μονάδων αστικού τύπου και τη συνακόλουθη παροχή φροντίδας και θεραπείας στο σπίτι, την ανάπτυξη οργανωμένων τμημάτων οξέων σε όλα τα Ψυχιατρικά Τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων, τη διασφάλιση της συνέχειας στη φροντίδα αλλά και κυρίως την αγωγή ψυχικής υγείας στην κοινότητα και την πρόληψη.
 
Ο κος Ξανθός τόνισε ότι εάν δεν αναπτυχθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα ψυχικής υγείας και η διασύνδεσή της με τις υπόλοιπες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την συνακόλουθη ανάπτυξη της συνεργατικής φροντίδας, εάν δεν προωθηθούν στρατηγικές πρόληψης , εάν δεν αλλάξει το κυρίαρχο ψυχιατρικό παράδειγμα και εάν δεν ακούσουμε τις πραγματικές ανάγκες που αναδύονται από τα τραυματικά βιώματα των ασθενών, κάθε προσπάθεια μεταρρύθμισης θα παραμείνει κενό γράμμα και θα καταρρεύσει.
 
Όπως είπε τα τελευταία χρόνια δυστυχώς η έννοια της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης διαστρεβλώθηκε, συκοφαντήθηκε, κακοποιήθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για  τη νεοφιλελεύθερη πολιτική   , που μόνο στόχο είχε την περιστολή των δημόσιων δαπανών για την ψυχική υγεία και έθεσε ως προτεραιότητα την επιβίωση των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας και  την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με σεβασμό στα δικαιώματα και στην αξιοπρέπεια εργαζομένων και ασθενών ,  διατηρώντας ζωντανό το όραμα και το πρόταγμα μιας ουσιαστικής και πραγματοποιήσιμης  Ψυχιατρικής  Μεταρρύθμισης . 
 
 
 
 
 

 
- See more at: http://www.stokokkino.gr/article/1

¨¨ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΌϊΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ"Επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου Θεόδωρο Δρίτσα και κοινοποίηση στους περιφερειάρχες Βορείου Αιγαίου κ. Χρ. Καλογήρου και Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκο απέστειλε η ναυτιλιακή εταιρεία DODEKANISOS SEAWAYS.
Με την επιστολή της η εταιρεία γνωστοποιεί ότι αναστέλλειlει οριστικά το πρόγραμμα δρομολογίων μεταξύ Ρόδου και Μαρμαρίδας. Η εταιρεία επικαλείται σοβαρούς λόγους που φανερώνουν όλη την ανευθυνότητα και την ανοργανωσιά του ανύπαρκτου Ελληνικού κράτους διαχρονικά. Είναι μια κραυγή αγωνίας και απόγνωσης από τους Έλληνες πλοιοκτήτες που πασχίζουν να διατηρήσουν την Ελληνική σημαία ψηλά σε τέτοιες ευαίσθητες περιοχές της χώρας μας όμως φαίνεται να παλεύουν μόνοι τους. Το Υπουργείο ακούει;;;;
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με ιδιαίτερη θλίψη σας ανακοινώνουμε σήμερα την απόφασή μας να αναστείλουμε οριστικά το πρόγραμμα δρομολογίων των πλοίων μας μεταξύ Ρόδου και Μαρμαρίδας Τουρκίας, και μαζί να υποστείλουμε την ελληνική σημαία σ’ αυτήν την εθνικά ευαίσθητη θαλάσσια περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου.
Είναι μια απόφαση που μας έχει πονέσει, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν πριν από τέσσερα χρόνια ξεκινήσαμε τα δρομολόγια στη συγκεκριμένη γραμμή, γιατί δεν αντέχαμε να βλέπουμε τα πλοία με τουρκική σημαία να αλωνίζουν στις θάλασσές μας μπαινοβγαίνοντας καθημερινά από το λιμάνι της Ρόδου τρέφαμε την ελπίδα ότι θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε την τουρκική επικράτηση, συντηρώντας την μακραίωνη παράδοση της ελληνικής ναυτιλίας.
Αποδείχθηκε, όμως, ότι κάναμε μεγάλο λάθος, μολονότι διαθέτουμε καλύτερα πλοία και άριστους ναυτικούς.
Οι λόγοι είναι πολλοί’ θα σταθούμε όμως σε τρεις, τους οποίους και θεωρούμε σημαντικότερους.
Ο πρώτος έχει να κάνει με τον άνισο ανταγωνισμό που αντιμετωπίσαμε.
Τα τουρκικά πλοία ταξιδεύουν με σύνθεση 4-5 ατόμων, ενώ τα δικά μας με 11μελή πληρώματα, και οι Τούρκοι ναυτικοί αμείβονται με το ένα τέταρτο των μισθών των Ελλήνων ναυτικών.
Τα τούρκικα πλοία δεν εφαρμόζουν τις απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων ως προς την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα και στις θαλάσσιες συνδέσεις με τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ταξιδεύουν με εξαιρέσεις που χορηγεί η Τουρκία και, δυστυχώς, αποδέχονται οι ελληνικές λιμενικές αρχές σε βάρος των ελληνικών πλοίων που τις εφαρμόζουν ευλαβικά, με σημαντική με αύξηση του λειτουργικού κόστους τους.
Ο δεύτερος έχει να κάνει με την πολυσυζητημένη ελληνοτουρκική συμφωνία για τις θαλάσσιες συνδέσεις μεταξύ των λιμένων των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των απέναντι τουρκικών, συμφωνία που επικυρώθηκε από τη Βουλή με τον Ν. 2900/2001, αποτέλεσμα του θλιβερού ιστορικού πλέον ζεϊμπέκικου του πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Τζεμ, στο Ερζερούμ.
Συμφωνία ετεροβαρής για την Ελλάδα που άνοιξε ουσιαστικά την “κερκόπορτα” στους Τούρκους πλοιοκτήτες και πολύ σύντομα οδήγησε στην πλήρη επικυριαρχία τους στο Ανατολικό Αιγαίο.
Οι Έλληνες πλοιοκτήτες της Μυτυλήνης, Χίου, Σάμου, Κω και Ρόδου είτε υποχρεώθηκαν να αποσύρουν τα πλοία τους, είτε υποτάχθηκαν στους Τούρκους πλοιοκτήτες μέσω δυσμενών γι αυτούς ελληνοτουρκικών κοινοπραξιών, είτε έγιναν “πράκτορές” τους έναντι προμηθείας προκειμένου να επιβιώσουν.
Ο τρίτος λόγος αφορά στην επεκτατική οικονομική στρατηγική της τουρκικής κυβέρνησης.
Πρώτα προχώρησε στην ιδιωτικοποίηση όλων των λιμανιών απέναντι από τα ελληνικά νησιά και μετά τους έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσουν πλοία, τα οποία αποσύρθηκαν από τις εσωτερικές γραμμές του Βοσπόρου για να “αλώσουν” το Αιγαίο εκτοπίζοντας τους Έλληνες πλοιοκτήτες.
Αν δείτε σήμερα τι πραγματικά συμβαίνει στο πολύπαθο Αιγαίο θα διαπιστώσετε ότι όλοι οι ιδιώτες που διαχειρίζονται τα απέναντι τουρκικά λιμάνια είναι ταυτόχρονα και πλοιοκτήτες.
Και αν, επίσης, προχωρήσετε σε σύγκριση της τιμολογιακής πολιτικής που εφαρμόζεται στα ελληνικά λιμάνια και στα απέναντι τουρκικά λιμάνια θα διαπιστώσετε τις τεράστιες διαφορές στην αρχή της “αμοιβαιότητας” και της “ίσης μεταχείρισης σε φόρους και τέλη” που προβλέπει η ελληνοτουρκική συμφωνία.
Για παράδειγμα το πλοίο μας “Δωδεκάνησος Εξπρές”, ταχύπλοο καταμαράν μήκους 40 μέτρων για τον ελλιμενισμό στο λιμάνι της Μαρμαρίδας και για παραμονή ολίγων ωρών καταβάλλει σε κάθε ταξίδι του τέλη ελλιμενισμού συνολικού ύψους 575 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο τουρκικό καταμαράν μήκους 36μ. καταβάλλει μόλις 72,20 ευρώ σύμφωνα με τις επίσημες καταστάσεις που σας κοινοποιούμε.
Να σημειωθεί ότι στην ελληνοτουρκική συμφωνία δεν γίνεται, σε ό,τι αφορά τους φόρους και τέλη, διάκριση μεταξύ ιδιωτικών και κρατικών λιμένων.
Έτσι, ο Τούρκος επιχειρηματίας που εκμεταλλεύεται το λιμάνι της Μαρμαρίδας επιβάλλει στον κάθε επιβάτη που κάνει χρήση του λιμανιού 15.26 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο λιμενικό τέλος που επιβάλλει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου δεν υπερβαίνει, ανά επιβάτη, το ένα (1) ευρώ.
Αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι από τη Μαρμαρίδα προς Ρόδο και από Ρόδο προς Μαρμαριδα διακινούνται περισσότεροι από 220.000 επιβάτες ετησίως υπολογίζεται ότι τα έσοδα του διαχειριστή του λιμανιού και πλοιοκτήτη προσεγγίζουν τα 3,5 εκατ. Ευρώ, μόνο από τον κεφαλικό φόρο, και σε συνδυασμό με τα έσοδα από τις προσεγγίσεις πλοίων έχει τη δυνατότητα μείωσης της τιμής των εισιτηρίων σε βαθμό που εμείς δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε με συνέπεια οι tour operators που οργανώνουν ημερήσιες εκδρομές από Ρόδο προς Τουρκία να επιλέγουν τα τουρκικά πλοία.
Στους τρεις λόγους που προαναφέραμε θα πρέπει να προστεθεί και η απουσία πολιτικής στήριξης των ελλήνων πλοιοκτητών από τις ελληνικές κυβερνήσεις, σε αντίθεση με την τουρκική, και παραβίαση της νομοθεσίας μας ως προς τους περιηγητικούς πλόες μεταξύ λιμένων εσωτερικού και τρίτων χωρών.
Ενώ όλες οι γνωμοδοτήσεις έγκυρων νομικών επισημαίνουν ότι, σύμφωνα με τον Κ.Δ.Ν.Δ. το δικαίωμα επιβίβασης επιβατών από Ρόδο προς Μαρμαρίδα επιφυλάσσεται αποκλειστικά στα ελληνικά πλοία και ότι τα πλοία με σημαία τρίτων χωρών (Τουρκίας) μπορούν να παραλάβουν επιβάτες από ελληνικά λιμάνια υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επιστρέψουν στο Χιμάνι επιβίβασης πριν από 48 ώρες, εντούτοις τα τουρκικά πλοία παραλαμβάνουν επιβάτες, σε οργανωμένα γκρουπ τουριστών, από τα ελληνικά λιμάνια και τους επιστρέφουν αυθημερόν εκδίδοντας δύο εισιτήρια – ένα για τη μετάβαση στην Τουρκία και ένα για την επιστροφή τους στο ίδιο λιμάνι.
Σημειωτέον ότι σύμφωνα με όλες τις εγκυκλίους του YEN στο πλαίσιο της ελληνοτουρκικής συμφωνίας δεν υφίσταται υποχρέωση ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και έκδοσης εισιτηρίου ενιαίου τύπου, για τα τουρκικά πλοία, κατά παράβαση των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στης SOLAS.
Δεν αναφερόμαστε σε θέματα φορολόγησης των τουρκικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα ελληνικά νησιά αν και υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι μεταξύ τουριστικών γραφείων που οργανώνουν τις ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές, των τουρκικών ναυτυλιακών εταιρειών και των ναυτικών πρακτόρων που τις εκπροσωπούν διακινείται “μαύρο χρήμα”.
Όλα όσα σας αναφέρουμε σήμερα τα έχουμε επισημάνει κατ’ επανάληψη στις προηγούμενες ηγεσίες του YEN αλλά φωνή βοώντος.
Συμπερασματικά, κύριε Υπουργέ, το παιχνίδι για τα ελληνόκτητα πλοία των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου έχει χαθεί οριστικά.
Μόνο μια γενναία αναθεώρηση ή καταγγελία της ελληνοτουρκικής συμφωνίας μπορεί να αποκαταστήσει τα πράγματα και ν’ ανακοπεί ο οικονομικός τουρκικός επεκτατισμός, που απειλεί επικίνδυνα τον ζωτικό νησιωτικό μας χώρο.
Σε διαφορετική περίπτωση ο αφελληνισμός των πλοίων του Αιγαίου θα μεταφέρει το πρόβλημα στον Πειραιά με Δούρειο Ίππο “ελληνοτουρκικές κοινοπραξίες”, όπου τον έλεγχο έχουν φυσικά οι Τούρκοι, και τότε η ελληνική μεγάλη ακτοπλοΐα θα δοκιμαστεί σκληρά.
Εμείς απορρίψαμε ασυζητητί την πρόταση της ανταγωνιστικής ναυτιλιακής εταιρείας Yesil Marmaris για κοινοπραξία, διακρίνοντας εξ αρχής την πρόθεση να κατακτήσουν πρώτα τον εθνικά ευαίσθητο χώρο της Δωδεκανήσου, με επόμενο βήμα τον Περαιά, στο πλαίσιο της στρατηγικής της τουρκικής κυβέρνησης.
Εμείς πράξαμε το πατριωτικό χρέος μας, αλλά είμαστε μικροί για να έχουμε τη δυνατότητα “επιδότησης” της γραμμής Ρόδος – Μαρμαρίδα.
Τον λόγο έχει πλέον η κυβέρνησή σας.
Μετά τιμής
Γεώργιος Σπανός
Πρόεδρος
“Dodekanisos Seaways”».
Πηγή: nautilia.gr