Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Θεσμοθετείται το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας, ‘ως όργανο κοινωνικής λογοδοσίας  και οικονομικής διαχείρισης της σχολικής μονάδας. Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει στα χέρια του ο υπ. Παιδείας Α. Λοβέρδος.
Αποτελείται από τον Διευθυντή , ως πρόεδρο, τον Υποδιευθυντή (όταν υπάρχει), δύο μέλη του Συλλόγου των Διδασκόντων και έναν εκπρόσωπο  τοι οικείου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
Το νέο αυτό όργανο, μεταξύ άλλων , θα έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες με βάση τις ανάγκες και τον προγραμματισμό των Σχολικών Μονάδων, όπως αυτός προκύπτει από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης και τον προϋπολογισμό λειτουργικών δαπανών της σχολικής μονάδας,  που συντάσσεται με ευθύνη του οικείου Διευθυντή αλλά πόρων οι οποίοι προκύπτουν από τη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα (πχ Erasmus κ.α.).
esos.gr

H EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜoΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟ 2014-2015Eγκύκλιο για τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων τη νέα σχολική χρονιά  2014-15 εξέδωσεσήμερα το υπουργείο Παιδείας, η οποία ορίζει τα εξής:
1. Έναρξη σχολικού έτους 2014- 2015
Ο ρόλος των Διευθυντών των σχολικών μονάδων είναι σημαντικός και καθοριστικός στη δημιουργία ενός σχολικού κλίματος που να ευνοεί τη διδασκαλία, τη μάθηση, την αποτελεσματική επικοινωνία και τη διαμόρφωση πνεύματος συναδελφικότητας και συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη του διδακτικού προσωπικού. Ο Διευθυντής ως άμεσα υπεύθυνος για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του προσωπικού του σχολείου, των μαθητών, αλλά και των γονέων και κηδεμόνων.
Με τη με αριθμ. Φ.12/390/92065/Γ1/ 13-06- 2014 (ΑΔΑ :ΩΑΑ 29-ΗΑΙ) Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015» δόθηκαν οδηγίες στις Περιφερειακές Υπηρεσίες και στις σχολικές μονάδες, με σκοπό την αποτελεσματικότερη, από κάθε πλευρά, λειτουργία τους.
Με την έναρξη του σχολικού έτους 2014-2015, σε επίπεδο σχολικής μονάδας και κατά την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων γίνεται ο καθιερωμένος Αγιασμός, διανέμονται τα σχολικά βιβλία και δίνονται οδηγίες για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου.
Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, τόσο για το δημοτικό όσο και για το νηπιαγωγείο συντάσσεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη με αρ. Φ.12/390/92065/Γ1/ 13-06-2014 (ΑΔΑ :ΩΑΑ 29-ΗΑΙ) Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015».
2. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας (ΑΕΕ )- Διαδικασία αυτοαξιολόγησης
Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας (ΑΕΕ) με την διαδικασία της αυτοαξιολόγησης υλοποιείται σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας σύμφωνα με τη με αρ. 30972/Γ1/5.3.13 ( ΦΕΚ 614, τ. β ́/2013) Υ. Α.
Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) αποτελεί μια συνεχή δυναμική διαδικασία αυτoαξιολόγησης ενσωματωμένη στη λειτουργία του σχολείου. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης στο σχολείο, συνδέεται με τον γενικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη ειδικών σχεδίων δράσης, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στους τομείς που επιλέγει κάθε σχολείο, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του.
Με βάση τη με αρ. πρωτ. 190089/Γ1/10.12.2013 με Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 – Διαδικασίες» εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εφαρμόζεται η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας από το σχολικό έτος 2013-2014.
Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο κατά την εφαρμογή του θεσμού της ΑΕΕ για το σχολικό έτος 2013-2014 υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα:
1. Γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου (η οποία και παραμένει στην σχολική μονάδα). Αντικείμενο της διαδικασίας ήταν η αποτίμηση και αποτύπωση των 15 δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου.
2. Επιλογή και διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, το οποίο θα υλοποιηθεί το σχολικό έτος 2014-2015. Σημειώνεται ότι τα νηπιαγωγεία και τα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία (έως 3/θ) δεν υποχρεούνταν στην υλοποίηση σχεδίων δράσης, εκτός και εάν το είχαν επιλέξει, με δική τους απόφαση.
3. Ετήσια έκθεση Αξιολόγησης του σχολείου (η οποία αναρτήθηκε με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων στο Δίκτυο της ΑΕΕ).
Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 της με αρ. 30972/Γ1/5.3.13 (ΦΕΚ 614, τ. β ́/2013) Υ. Α., «Κάθε σχολική μονάδα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θέτει τους εκπαιδευτικούς στόχους, προγραμματίζει τις δραστηριότητες του σχολικού έτους και καταρτίζει ειδικά προγράμματα δράσης με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων και αδυναμιών και τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού της έργου».
Οι σχολικές μονάδες θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τον Προγραμματισμό του σχ. έτους 2014-15 στο Δίκτυο της ΑΕΕ, μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, μετά από σχετικές οδηγίες που θα αποσταλούν άμεσα.
Το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ λειτουργεί ως ιστοχώρος ( http://aee.iep.edu.gr/) και αποτελεί μια σταθερή δομή ενίσχυσης και υποστήριξης του θεσμού της ΑΕΕ στο ελληνικό σχολείο.
Βασικές λειτουργίες του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ είναι η ενημέρωση και πληροφόρηση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε ζητήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (εκπαιδευτικό υλικό, διαδικασίες εφαρμογής, παραγωγή εργαλείων αυτοαξιολόγησης, διάχυση καλών πρακτικών, βιβλιογραφία, κλπ.), η υποστήριξη συζητήσεων και επικοινωνίας μεταξύ των Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών και η παρακολούθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων των σχολείων μέσω ενός δικτύου πληροφόρησης στο οποίο έχουν πρόσβαση τα αρμόδια στελέχη και οι εκπαιδευτικές αρχές.
Την ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία του Παρατηρητηρίου και την υποστήριξη των σχολείων έχει η Ομάδα Έργου της ΑΕΕ, με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π).

STOP ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΝΕΛ
Σε καταγγελία της σύμβασης που αφορά την ακτοπλοϊκή σύνδεση του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε δήλωση επίσχεσης υπηρεσιών, προχώρησε το απόγευμα της Παρασκευής η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου (ΝΕΛ) και η Θυγατρική της «Σι Λινκ Φέρρις» προς το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Στην καταγγελία της η ακτοπλοϊκή εταιρεία αναφέρει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας αρνούνται «αυθαίρετα και αδικαιολόγητα» να εξυπηρετήσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις και να αποδώσουν εμπροθέσμως τα οφειλόμενα μισθώματα, να καταβάλλουν επίσης τα οφειλόμενα ποσά από τις υποχρεωτικές εκπτώσεις κατά την περίοδο από το 2005 έως το πρώτο εξάμηνο του 2012, να προχωρήσουν επίσης σε αναπροσαρμογή του κρατικού ναυλολογίου σε ποσοστό αντίστοιχο του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και τέλος να συμμορφωθούν στις νόμιμες υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ουσιώδεις και απαράβατους όρους των υπογραφόμενων συμβάσεων περί μη παρακράτησης της διαφοράς του ΦΠΑ επί των μισθωμάτων της δημόσιας υπηρεσίας.
Η Nαυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ανακοίνωσε ότι εξαιτίας της ασκηθείσης καταγγελίας από υπαιτιότητα του υπουργείου Ναυτιλίας προβαίνει ταυτόχρονα σε δήλωση επίσχεσης υπηρεσιών που αφορά τις γραμμές του Βορείου Αιγαίου (Θεσσαλονίκη-Λήμνο-Μυτιλήνη-Χίος-Βαθύ Σάμου, Καβάλα-Λήμνος-Μυτιλήνη-Χίος-Βαθύ Σάμου και Καβάλα-Λήμνος-Μυτιλήνη-Χίος-Καρλόβασι-Αγ.Κήρυκος), με αποτέλεσμα το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «ΜΥΤΙΛΗΝΗ» από την Τετάρτη 10-09-2014 θα παραμείνει στο λιμάνι της Καβάλας διακόπτοντας τα δρομολόγιά του, μέχρι συμμόρφωσης του υπουργείου στις συμβατικές του υποχρεώσεις απέναντι στην εταιρεία.

ΠΗΓΗ LESVOSNEWSNET

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑΟ μειωμένος ΦΠΑ στα νησιά εφαρμόστηκε λόγω αυξημένου κόστους μεταφοράς, σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα.  Δεν αποτελεί «προνόμιο» των νησιωτικών περιοχών, αλλά μια στοιχειώδη αναγνώριση της ιδιαιτερότητας που βιώνουν οι τοπικές κοινωνίες.
Η κατάργηση του αποδεικνύει, δυστυχώς, για μια ακόμη φορά, ότι η έννοια «νησιωτικότητα» βρίσκεται μόνο στο Σύνταγμα κατοχυρωμένη, ως λέξη και όχι ως ουσία.
Το Εργατικό Κέντρο Χίου, είναι κάθετα αντίθετο στην κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά μας, πιστεύοντας ότι αν εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο θα βυθίσει περισσότερο την τοπική οικονομία υποβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών.
Είναι υποχρεωμένοι οι κυβερνώντες να εφαρμόζουν το Σύνταγμα και τους νόμους του Ελληνικού Κράτους , το  οποίο ορκίζονται να το υπηρετούν.
Καλούμε τους βουλευτές Χίου να μην δεχτούν μια ακόμη υποβάθμιση του τόπου τους και παράλληλα καλούμε την τοπική κοινωνία να αγωνιστεί έτσι ώστε να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να μας αντιμετωπίζει σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Η κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ θα δώσει το τελειωτικό κτύπημα στην νησιωτική –παραμεθόρια κοινωνία μας. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 150 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ150 Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία για συμμετοχή στο έργο των σωστικών
ανασκαφικών εργασιών στον προϊστορικό οικισμό των Αναργύρων IXb στην περιοχή Αμυνταίου Φλώρινας, οι οποίες θα εκτελεστούν υπό την επιστημονική επίβλεψη της ΚΘ’ ΕΠΚΑ.
Οι ανασκαφικές έρευνες
Η παρούσα ανασκαφική έρευνα λαμβάνει χώρα στο ορυχείου πεδίου Αμυνταίου. Αποτελεί τη συνέχεια ενός εκτεταμένου σωστικού έργου της ΚΘ΄ ΕΠΚΑ στο συγκεκριμένο χώρο, το οποίο ξεκίνησε από το έτος 2003 και οδήγησε στον εντοπισμό και την ανασκαφή δεκάδων θέσεων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Η έρευνα κατά το επόμενο διάστημα θα εστιαστεί στον προϊστορικό οικισμό Ανάργυροι IXb, όπου υπάρχουν ενδείξεις αδιατάρακτων νεολιθικών στρωμάτων. Από τη σωστική ανασκαφή των τελευταίων, με συνολική ανάπτυξη εργοταξίου 1000 και πλέον ατόμων, αναμένεται να προκύψει πλήθος δεδομένων, τα οποία θα βοηθήσουν σε μέγιστο βαθμό στην ανασύνθεση της συνολικής εικόνας της προϊστορίας στον περιβαλλοντικά ιδιαίτερο χώρο των τεσσάρων λιμνών της Λεκάνης του Αμυνταίου Φλώρινας.
Παροχές:
    Καλύπτεται Διαμονή σε ξενοδοχεία της περιοχής
    Μεταφορά με λεωφορείο από και προς το χώρο της ανασκαφής
    Αμοιβή με ασφάλεια ΙΚΑ
    Διάρκεια απασχόλησης 4 έως 6 μήνες
 Πληροφορίες στο τηλ.: 2386 061142
Αποστολή βιογραφικών στο φαξ: 2386 061147
Αποστολή βιογραφικών στο [Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ]
Πηγή: skywalker.gr

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΜΑΡΙΑΣ ΣtΑΥΡΙΝΟΥΔΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ
 H Βουλευτής Χίου Μαρία Σταυρινούδη αμέσως μόλις της κοινοποιήθηκε σχετικό ''εγγραφο την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014 από τον Δήμο Χίου αναφορικά με την αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σταδίου, Ιωνικού Κολυμβητηρίου Χίου, Γηπέδου Καρδαμύλων, Γηπέδου Συκιάδας-Λαγκάδας, Γηπέδου Νενήτων, επικοινώνησε με τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Σπύρο Σπυρίδων, προκειμένου να ενημερωθεί άμεσα για της συνθήκες λήψης της εν λόγω απόφασης, η οποία εκδόθηκε με σκοπό την αποκατάσταση αναφερόμενων ελλείψεων.
"Οπωσδήποτε, η απρόσκοπτη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του νησιού μας από τους νέους μας, τους αθλητές μας και κάθε άτομο που αγαπά την άθληση αποτελεί για όλους μας προτεραιότητα και δεν νοείται να μένουν κλειστά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο τα έννομα αγάθα της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας και της ασφάλειας αθλητών, θεατών και εργαζομένων στις εγκαταστάσεις."
Η κα Βουλευτής θα βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την διευθέτηση του ζητήματος.

Ένα Ταμείο και μία σύνταξη για όλους- Έρχονται σαρωτικές αλλαγές


Ένα Ενιαίο Κέντρο Απονομής Συντάξεων απ” όπου ουσιαστικά θα δίδονται όλες οι συντάξεις, αλλά και ένας ενιαίος μηχανισμός είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών εσόδων αναμένεται να δημιουργηθούν μέχρι το 2017.
Το κράτος θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ηλεκτρονικά όλες τις αλλαγές και τις εξελίξεις στον εργασιακό βίο των απασχολούμενων και με βάση αυτά τα στοιχεία θα αποδίδει τη σύνταξη.
Το πρώτο βήμα πριν την τελική φόρμα που θα ισχύσει σε δύο χρόνια θα είναι η ενοποίηση του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα απασχολούμενων, δηλαδή γιατρών, μηχανικών, δικηγόρων με τον ΟΑΕΕ.
Παράλληλα θα υπάρξει ένταξη στο ΙΚΑ του νέου Ταμείου που θα προκύψει από την ενοποίηση ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ και θα ισχύσει νέο θεσμικό πλαίσιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες
Στη συνέχεια θα υπάρξει αναδιοργάνωση του ΟΓΑ και τέλος θα έρθει το Ταμείο όλων που θα ονομαστεί ΕΕΑΤ, δηλαδή Ενιαίο Εθνικό Ασφαλιστικό Ταμείο.
Αυτό το Ταμείο θα είναι υπεύθυνο για την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών εσόδων, ενώ από αυτό θα καθορίζονται και οι συντάξεις ανάλογα με τον ασφαλιστικό βίο του καθένα.
Στο Ταμείο θα ενταχθούν εκτός από τους 5.9720.000 ενεργούς ασφαλισμένους και τους 2.657.000 συνταξιούχους και τα 2.882.000 προστατευόμενα μέλη τους.

aftodioikisi.gr

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα για την πρόσληψη 8.000 αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ


Πρόγραμμα κατάρτισης περίπου 8.000 νέων αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΟΑΕΔΘόδωρος Αμπατζόγλου. Πρόκειται για πρόγραμμα το οποίο καταρτίζει ο Οργανισμός σε συνεργασία με τα υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας και η πρόσκληση του ΟΑΕΔ θα βγει τις επόμενες ημέρες.
Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο κ. Αμπατζόγλου στο σκάι θα αφορά πρακτική άσκηση 6 μηνών με ασφάλιση και μισθό θα προσεγγίζει τον κατώτατο μισθό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης (586 ευρώ) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Στόχος είναι να αποκτήσουν οι συγκεκριμένοι νέοι επαγγελματική εμπειρία μέσω:
- Θεωρητικής κατάρτισης
- Πρακτικής άσκησης σε επιχείρηση.

aftodioikisi.gr

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Η ορθή λειτουργία των Δημοτικών παιδικών σταθμών, είναι υποχρέωση  του Δήμου  , που οφείλει να φροντίσει να εξασφαλίσει τους πόρους που χρειάζονται για την λειτουργία τους.
Δυστυχώς, εδώ και αρκετά χρόνια, η πολιτική που ακολουθείται μεθοδεύει  μια συστηματική μεταφορά  δημοτικών υποχρεώσεων και παροχών στους δημότες και μάλιστα σε περιόδους που το κράτος και κατά συνέπεια ο Δήμος  έπρεπε να είναι αρωγός  σε κοινωνικές  παροχές.
Το Εργατικό  Κέντρο Χίου, καταγγέλλει και καταδικάζει την επιβολή τροφείων στους  Δημοτικούς παιδικούς σταθμούς  και ζητά από την Δημοτική  Αρχή Χίου, να εξασφαλίσει  πόρους, έτσι ώστε  να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις των γονέων   δωρεάν.
Το περίφημο «κράτος πρόνοιας», είναι καιρός να το βιώσουν και οι πολίτες, αφού μέχρι στιγμής  αυτό που γίνεται είναι μια φοροεισπρακτική επιδρομή , χωρίς αντίκρισμα στην κοινωνία.
Παράλληλα   η Δημοτική αρχή, οφείλει να αναζητήσει πόρους για την συνέχεια στην λειτουργία των παιδικών σταθμών στην μετά ΕΣΠΑ εποχή, καθώς φοβόμαστε ότι αν δεν γίνει αυτό η λειτουργία τους είναι αμφίβολη.
Ακόμη ζητάμε στο πλαίσιο της ορθής και ομαλής λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών, να υπάρχει πλήρη στελέχωση προσωπικού με ειδικότητες που απαιτούνται για την φροντίδα, φύλαξη και μάθηση των παιδιών.
Σε μια εποχή που η επίσημη καταγεγραμμένη ανεργία έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, η ημιαπασχόληση  έχει γενικευτεί και οι απλήρωτοι εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται , θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας να στηρίξει τους πολίτες προσφέροντας τους παροχές που θα βοηθήσουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΟΥ
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΝΑΣ                                                                                                                   ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΚΟΣ

Σχετικά με τη διευκόλυνση της Υπεύθυνης Καινοτομίας στις χώρες της Νοτιοανατολική ΕυρώπηΤο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου  συμμετέχει ως εταίρος στο Έργο FaRInn - Facilitating Responsible Innovation in SEE Countries (Διευκόλυνση της Υπεύθυνης Καινοτομίας στις Χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Διαπεριφερειακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «South East Europe» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.
Το Περιφερειακό Ταμείο και το Εμπορικό Επιμελητήριο της Σάμου αποτελούν τους Έλληνες εταίρους του έργου, ενώ σε αυτό μετέχουν εταίροι από την Ιταλία, την Ουγγαρία, την Σλοβενία, την Ρουμανία, την Βοσνία - Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο, με Επικεφαλής Εταίρο το Κέντρο Καινοτομίας και Οικονομικής Ανάπτυξης του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Φορλί/Τσεζένα.
Ο κύριος στόχος του έργου FaRInn είναι η βελτίωση τόσο των συνθηκών όσο και του υφιστάμενου πλαισίου ανάπτυξης, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για ένα Μοντέλο Καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που θα σέβεται τις αρχές της αειφορίας, της κοινωνικής ευθύνης και της καλύτερης ποιότητας ζωής.

Τελικό Συνέδριο του Έργου FaRInn - Μυτιλήνη 10 Σεπτεμβρίου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 9 πμ., - με την συμμετοχή όλων των διακρατικών εταίρων - θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Επιμελητηρίου Λέσβου στη Μυτιλήνη, το «Τελικό Συνέδριο του έργου FaRInn».

Υπό την αιγίδα του διοργανωτή της Εκδήλωσης, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου και με την ενεργή συμμετοχή όλων των εταίρων, το Τελικό Συνέδριο θα αποτελέσει μια από τις σημαντικότερες στιγμές του έργου όχι μόνο διότι θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του, αλλά κυρίως γιατί θα αποτελέσει το βήμα για να συζητηθεί η έννοια Υπεύθυνης Καινοτομίας τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο της νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς στην περιοχή αυτή, οι πολιτικές υπεύθυνης καινοτομίας οι οποίες εφαρμόζονται βρίσκονται για την ώρα σε πιλοτικό στάδιο σε σχέση με άλλες περιοχές, όπως αυτές της δυτικής και της βόρειας Ευρώπης.

Οι εργασίες του Τελικού Συνεδρίου θα ολοκληρωθούν με την επίσκεψη των συμμετεχόντων στον γυναικείο συνεταιρισμό του Μεσοτόπου, ο οποίος θα παρουσιαστεί από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης του Βορείου Αιγαίου στους εταίρους του, ως ένα ξεχωριστό παράδειγμα Υπεύθυνης Καινοτομικής δραστηριότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έργο FaRInn, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον επίσημο Ιστοχώρο του έργου www.farinn.eu

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΖΩΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο του έργου «Πέλαγος Πολιτισμού» διοργανώνει μέσω του Περιφερειακού Ταμείου και σε συνεργασία με τον  τοπικό πολιτιστικό σύλλογο «Ιωάννης Μελάς»,
Συνέδριο για την ανάδειξη των τοπικών πανηγυριών και ευζωίας στην Ικαρία . Το συνέδριο θα διεξαχθεί την Παρασκευή  5, Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014, στο Παλαιό Δημαρχείο Αγ. Κηρύκου Ικαρίας.
Σημειωτέον ότι κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα προβληθεί trailer του ντοκυμαντέρ   «Άκρατος Νήσος-Διαδρομές «μακροκαλοζωΐας» στην Ικαρία,  της κ. Γεωργακοπούλου Τέτα που είναι και αυτό παραγωγή στο πλαίσιο του «Πελάγους Πολιτισμού»
Επίσης θα υπάρχουν παράλληλες δράσεις στην κάτω αίθουσα του Δημαρχείου:
• «Εργαστήρι υγιεινής διατροφής» (Παραμύθια, δημιουργικές δραστηριότητες και ικαριώτικα ζυμώματα» με την Κατσαΐτου Αλεξάνδρα, Νηπιαγωγό  
• Έκθεση φωτογραφίας  Χρ. Μαλαχία &  Αλ. Σταμούλου  
• Επίσκεψη-ξενάγηση στο Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο

Τέλος, οι επισκέπτες θα προσκληθούν να συμμετάσχουν την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014, στο παραδοσιακό πανηγύρι της Παναγίτσας του Κεραμέ, που βρίσκεται στο παραθαλάσσιο χωριό Κεραμέ του Αγ. Κηρύκου

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα του Συνεδρίου καθώς και η σχετική Αφίσα


Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστοχώρο του «Πελάγους Πολιτισμού» http://www.pelagospolitismou.gr  καθώς και τα  μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Θεσμού.

ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ανακοινώνεται ότι από την Δευτέρα 08/09/2014 οι τηλεφωνικοί αριθμοί που θα ισχύουν στο Δημοτικό Κατάστημα Βροντάδου όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης θα είναι οι εξής:


Τηλέφωνο
Fax
E-mail
Πρόεδρος
22713 50034

mkosmas76@gmail.com
Γραφείο Προέδρου
22713 50032


Fax

22713 50031

Διοικητικές Υπηρεσίες
22713 50030

de.omiroupolis1@gmail.com
Διοικητικές Υπηρεσίες
22713 50033

de.omiroupolis2@gmail.com
Βοήθεια στο Σπίτι
22713 50035

efikari@hotmail.com


                                                                                                      Από το Γραφείο Προέδρου

                                                                                                                                  Δημοτικής Κοινότητας Βροντάδου

Στις αρχές του 2015 και χωρίς μείωση η ενοποίηση των επιδομάτων


Στις αρχές του 2015 και χωρίς μείωση η ενοποίηση των επιδομάτων
Για το θέμα της ενοποίησης των επιδομάτων, μίλησε σήμερα το πρωί, στον ant1, ο Διοικητής του ΟΓΑ, Ξενοφών Βεργίνης, ο οποίος ξεκαθάρισε, πως δεν θα υπάρχει μείωση σ' αυτά, αλλά απλά «άθροισμά» τους, όπως χαρακτηριστικά επισήμανε.
Ο κ. Βεργίνης προσέθεσε, πως η επιλογή αυτή θα μειώσει τη γραφειοκρατία και θα καταστήσει ευκολότερη την καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους, ενώ εκτίμησε, πως το νέο σύστημα θα λειτουργήσει στο τέλος του έτους ή το αργότερο στις αρχές του ερχομένου.
Οι προτάσεις των εμπλεκόμενων στη διαδικασία Φορέων θα κατατεθούν σε νέα σύσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί, στις 18 ή τις 19 Σεπτεμβρίου, όπως είπε ο κ. Βεργίνης.
Υπενθυμίζεται, ότι το θέμα της ενοποίησης των επιδομάτων συζητήθηκε σε σύσκεψη, με τη συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, Ανδρέα Λοβέρδου, του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, Βασίλη Κεγκέρογλου, του Διοικητή του ΟΓΑ, Ξενοφώντα Βεργίνη και της Γενικής Γραμματέως Πρόνοιας, Έφης Μπέκου, προχθές, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, στο Υ.ΠΑΙ.Θ. [ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ]
Τέλος, πρόθεση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας είναι η απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης των επιδομάτων, μέσω μίας και ενιαίας ηλεκτρονικής αίτησης.


epoli.gr

ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ : ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Πλήρως εχθρική και ανάλγητη απέναντι στα προβλήματα των μικρών νησιών του Αιγαίου στάθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία με ευρύτατη πλειοψηφία σήμερα 3 Σεπτεμβρίου 2014 στις Βρυξέλλες καταψήφισε την τροπολογία του Νότη Μαριά με την οποία ζητούσε να μην περικοπούν οι πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μικρά νησιά του Αιγαίου.
Ως γνωστό στα τέλη Ιουλίου ο Αντιπροέδρος των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών και Ευρωβουλευτής, Καθηγητής Νότης Μαριάς μετά την μνημειώδη αδράνεια του Υπουργείου Γεωργίας στη μείωση των πιστώσεων για τα μικρά νησιά του Αιγαίου που είχε επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατέθεσε σχετική τροπολογία για να μην αφανιστούν οικονομικά τα μικρά νησιά του Αιγαίου.
Ειδικότερα αφορμή για την παρέμβαση του Νότη Μαριά αποτέλεσε η απόφαση της Επιτροπής να μειώσει κατά 98% στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 που υπέβαλε στις 24 Ιουνίου 2014, τις πιστώσεις για τα μικρά νησιά του Αιγαίου. Δυστυχώς την τακτική αυτή της Επιτροπής επικρότησε και το Συμβούλιο Υπουργών το οποίο συνεδρίασε σε επίπεδο Μονίμων Αντιπροσώπων στα μέσα Ιουλίου και επικύρωσε την παραπάνω μείωση κονδυλίων.
Για το λόγο αυτό ο Νότης Μαριάς κατέθεσε στις 24 Ιουλίου σχετική τροπολογία στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ε.Ε 2015 με την οποία ζητούσε να διατηρηθούν και για την επόμενη χρονιά οι πιστώσεις που προβλέπονταν για την ενίσχυση της γεωργίας και της τοπικής οικονομίας των μικρών νησιών του Αιγαίου.
Σύμφωνα με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 η σχετική πίστωση ήταν 18 εκατ. ευρώ αλλά με τις νέες προτάσεις της Επιτροπής για το 2015 το ποσό αυτό μειώθηκε κατά 98% και ανήλθε πλέον σε μόνο 200.000 ευρώ.
Μάλιστα από την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013 προκύπτει ότι τα μικρά νησιά του Αιγαίου χρηματοδοτήθηκαν με 16.156.000 ευρώ και με τις πιστώσεις αυτές ενισχύθηκαν παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα όπως πατάτες, λάδι κλπ αλλά και η κτηνοτροφία.
Στην τροπολογία του ο Νότης Μαριάς ζητούσε να δοθεί και για το 2015 συνολική πίστωση 18 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των μικρών νησιών του Αιγαίου με το πρόγραμμα POSEI (το οποίο σημειωτέον καλύπτει όλα τα νησιά του Αιγαίου πλην Εύβοιας και Κρήτης).
Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Ευρωβουλής ο Νότης Μαριάς αφού αναφέρθηκε στην καταστροφική πολιτική του Μνημονίου που φτωχοποίησε τον Ελληνικό λαό και μείωσε το ΑΕΠ της πατρίδας μας κατά 25% επισήμανε ότι τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που προκάλεσε η βίαιη μνημονιακή δημοσιονομική προσαρμογή επιτείνονται στα μικρά νησιά του Αιγαίου λόγω των δυσχερειών που προκαλούνται από το νησιωτικό τους χαρακτήρα, τη μικρή τους έκταση και την απόσταση από τις αγορές. Για το λόγο αυτό συνέχισε απαιτούνται αυξημένες πιστώσεις για το 2015 προκειμένου να χρηματοδοτηθούν ειδικά μέτρα για την ενίσχυση των μικρών νησιών του Αιγαίου ούτως ώστε να μπορέσουν να βγουν από την κρίση.
Πλην όμως, παρατήρησε ο Νότης Μαριάς, το από 24/6/2014 Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 που υπέβαλε η Επιτροπή αλλά και η σχετική από 15/7/2014 απόφαση του Συμβουλίου αντί να αυξήσουν τις σχετικές πιστώσεις τις μείωσαν κατά 98,89%.
Για το λόγο αυτό ζήτησε να υπερψηφιστεί η σχετική υπ΄ αρίθμ. 6706 τροπολογία του με την οποία ζητούσε την αύξηση των πιστώσεων της γραμμής 05 03 02 52 «POSEI-Νησιά του Αιγαίου Πελάγους» από 200.000 ευρώ σε 18.000.000 ευρώ προκειμένου αφενός μεν να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός των μικρών νησιών του Αιγαίου σε βασικά προϊόντα για την ανθρώπινη κατανάλωση και τη μεταποίηση και αφετέρου να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί η γεωργική δραστηριότητα των μικρών νησιών του Αιγαίου συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, της μεταποίησης, της εμπορίας και της μεταφοράς των τοπικών πρωτογενών και μεταποιημένων προϊόντων.
«Δεν καταθέτουμε τα όπλα» συνέχισε ο Νότης Μαριάς «γι΄ αυτό υποβάλαμε ήδη εκ νέου την τροπολογία μας αυτή τη φορά στην Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα κληθεί να αποφασίσει. Οψόμεθα».

ANAΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥΜε δελτίο τύπο που εξέδωσε πριν από λίγο το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Χίου κάνει γνωστό ότι με βάσει το έγγραφο 64377/5-9-2014 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αναστέλλεται η λειτουργία των αθλητικών χώρων ευθύνης του ΝΠΔΔ.
Πρόκειται για το Δημοτικό Στάδιο Χίου (ανοικτό), το Ιωνικό Κολυμβητήριο Χίου, το γήπεδο Καρδαμύλων, το γήπεδο Συκιάδας-Λαγκάδας και το γήπεδο Νενήτων έως ότου διευθετηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης , οι διαδικασίες αδειοδότησης των παραπάνω χώρων.

ΠΗΓΗ chiosports.gr


Ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της ΚΕΔΕ: Όλοι οι υποψήφιοι και οι ισορροπίες που διαμορφώνονται


Από την ερχόμενη Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στην πρώτη, δηλαδή, συνεδρίασή τους τα νέα δημοτικά συμβούλια των 325 δήμων θα κληθούν μαζί με τα προεδρεία τους να επιλέξουν, όπως προβλέπει σχετική εγκύκλιος του ΥΠΕΣ, τους εκπροσώπους τους για τις 13 ΠΕΔ της χώρας. Πρόκειται για δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους που θα εκλεγούν ως εξής στις Γενικές Συνελεύσεις των ΠΕΔ: σε περιφέρειες με πληθυσμό έως 300.000 κατοίκους αποτελείται από 75 μέλη και σε περιφέρειες με πληθυσμό άνω των 300.001 κατοίκων αποτελείται από 125 μέλη. Η Γενική Συνέλευση Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας αποτελείται από 200 μέλη, ενώ στην Π.Ε.Δ. Αττικής αποτελείται από 300 μέλη. Πρόκειται για την αρχή των 13 «μαχών» στις 13 ΠΕΔ της χώρας και της μητέρας των «μαχών» για την εκλογή του νέου 31μελούς διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ από τα 500 μέλη της Γενικής Συνέλευσης (325 δήμαρχοι και 175 δημοτικοί σύμβουλοι που θα εκλεγούν από τις ΠΕΔ) μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
Με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα γίνονται οι σχεδιασμοί των παρατάξεων και των επικεφαλής τους που διεκδικούν την προεδρία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων. Πρόκειται για:
-Το «γαλάζιο» «Κίνημα Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση» (αντικατέστησε την «Αδέσμευτη Δημοκρατική Αυτοδιοικητική Κίνηση – ΑΔΑΚ με επικεφαλής τον πρώην δήμαρχο Λάρισας Κώστα Τζανακούλη που έχει σήμερα 11 έδρες)  στο οποίο μετά την απόσυρση του  δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρου Κυρίζογλου, ως επικεφαλής εμφανίζεται ο δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης.. Η Συγγρού υποστηρίζει ότι οι «γαλάζιοι» δήμαρχοι ανέρχονται στους 165, ωστόσο μέχρι στιγμής έχουν υπογράψει το σχετικό κείμενο 145. Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι ίδιοι οι επιτελείς της παράταξης υποστηρίζουν ότι θα εκλέξουν 14 με 15 από τα 31 μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ, ωστόσο δεν αποκλείεται ο αριθμός αυτός να πέσει στους 12 με 13.
-Το (νεοσυσταθέν) Κίνημα των Ανεξάρτητων Δημάρχων στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων Γ. Καμίνης και Γ. Μπουτάρης αλλά και ο πρώην βουλευτής της ΝΔ και νυν δήμαρχος Λαμιέων Νίκο Σταυρογιάννης, ενώ ως επικεφαλής εμφανίζεται ο δήμαρχος Νίκαιας-Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης ο οποίος είναι σήμερα μέλος του δ.σ. της ΚΕΔΕ μεσω της παράταξης «Δημοκρατική Αυτοδιοίκηση» (ΔΗΜΑΡ, Οικολόγοι) που το 2010 είχε εκλέξει δύο συμβούλους. Η συγκεκριμένη παράταξη που ξεκίνησε με τις υπογραφές οκτώ δημάρχων μεγάλων πόλεων φαίνεται ότι αντλεί κυρίως δυνάμεις από τους ανεξάρτητους αλλά και τους πρώην ΠΑΣΟΚ αλλά αποτελεί μεγάλο ερωτηματικό πόσα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα εκλέξει στην ΚΕΔΕ. Οι ίδιοι επιτελείς τους τονίζουν ότι στόχος είναι 7 με 8 δήμαρχοι, στους οποίους αν προστεθεί ο Γ. Καμίνης που ως δήμαρχος Αθηναίων είναι ex officio μέλος του δ.σ., θα αυξηθούν κατά ένας.
-Το «Αυτοδιοικητικό Κίνημα» από δημάρχους του ΠΑΣΟΚ σήμερα έχει 16 έδρες), για την ηγεσία του οποίου μετά την αποχώρηση του πρώην δημάρχου Καλλιθέας Κώστα Ασκούνη, ερίζουν οι δήμαρχοι Αμφιλοχίας Απόστολος Κοιμήσης και Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης. Οι ίδιοι οι επιτελείς του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι οι «πράσινοι» δήμαρχοι είναι άνω των 100 και ότι θα καταφέρουν να εκλέξουν ακόμη και διψήφιο αριθμό συμβούλων (10) στο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ, ωστόσο, καθώς ελάχιστοι είναι, πλέον, οι δήμαρχοι που θέλουν να έχουν σχέση με το ΠΑΣΟΚ, ο αριθμός των μελών στο δ.σ. της ΚΕΔΕ θα εξαρτηθεί από το πόσοι από τους αιρετούς θα ακολουθήσουν το σχήμα Ιωακειμίδη-Καμίνη-Μπουτάρη.
-Η «Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία» (σήμερα έχει ένα μέλος του δ.σ., τον Σπύρο Τζόκα που εκλέχθηκε αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας και αποχωρεί) του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής κατά τα φαινόμενα (σ.σ. δεν έχει ληφθεί ακόμη σχετική απόφαση) είτε το δήμαρχο Αιγάλεω Δημήτρη Μπίρμπα είτε το δήμαρχο Νέας Ιωνίας Ηρακλή Γκότση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εκλέξει 22 δημάρχους και όπως λένε στην Κουμουνδούρου μαζί με τους «συμπαθούντες», θα επιχειρήσουν να εκλέξουν 3 με 4 μέλη στο δ.σ. της ΚΕΔΕ
-Η «Λαϊκή Συσπείρωση» του ΚΚΕ που σήμερα δεν διαθέτει κανένα μέλος του δ.σ. της ΚΕΔΕ αλλά με δεδομένο ότι εξέλεξε τέσσερις  (Πάτρα, Χαϊδάρι, Πετρούπολη και Ικαρία) θα επιχειρήσει να εκλέξει ένα, πιθανότατα είτε τον Νίκο Σοφιανό από το Δήμο Αθηναίων είτε την Ελπίδα Παντελάκη από τον Δήμο Πειραιά.
Τα δύο βασικά σενάρια 
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα υπάρχουν δύο βασικά σενάρια προκειμένου να συγκεντρωθούν 16 ψήφοι:
1) Σύμπραξη ΝΔ-ΠΑΣΟΚ (είτε ολόκληρου είτε ενός μέρους του) και εκλογή προέδρου από την παράταξη της ΝΔ (Πατούλης) και γραμματέα από την παράταξη ή τους συνεργαζόμενους του ΠΑΣΟΚ (Κοιμήσης ή Δανιηλίδης). Να σημειωθεί ότι το 2010 παρότι υπήρχε συμφωνία σύμπλευσης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ προκειμένου να αναλάβει τη θέση του γραμματέα ο Φώτης Προβατάς, ένα τμήμα των συμβούλων του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Απόστολο Κοιμήση συνεργάστηκε με τη ΝΔ με αποτέλεσμα να εκλεγεί εκείνος γραμματέας.
2) Σύμπραξη Ανεξάρτητων, ΠΑΣΟΚ  (η μέρους του ΠΑΣΟΚ) με πρόεδρο τον Γιώργο Ιωακειμίδη. Σε αυτό το σχήμα θα μπορούσε να συμπράξει και ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικώντας θέση στο προεδρείο.

aftodioikisi.gr