Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ "ΤΡΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ"Με την ανακοίνωση είτε σήμερα είτε εντός των επομένων ημερών των κενών θέσεων στο Δημόσιο,  δίνεται το εναρκτήριο λάκτισμα για τη μετακίνηση των περίπου 2000 υπαλλήλων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας.  Μετά την ανακοίνωση των κενών θέσεων δίνεται προθεσμία 20 ημερών (ΑΔΑ: ΒΕΦΣΧ-8ΔΝ), για να δηλώσουν οι υπάλληλοι την προτίμησή τους.
Σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, πρόκειται για 10.000 θέσεις, οι οποίες ωστόσο είναι πιθανόν να μην ανακοινωθούν όλες σε αυτή τη φάση, καθώς, σύμφωνα με τη συμφωνία της κυβέρνησης με την τρόικα, εντός του 2013 πρέπει να τεθούν σε διαθεσιμότητα 25.000 δημόσιοι υπάλληλοι.
Μάλιστα, το ποιες θέσεις θα ανακοινωθούν θα το καθορίσει η τριμελής επιτροπής στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από το ΑΣΕΠ, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών.
Έξι κριτήρια για τη μετακίνηση
Τα κριτήρια για τη μετακίνηση των υπαλλήλων, όπως καθορίζονται από την υπουργική απόφαση Μανιτάκη, καθορίζονται από το εάν ο φορέας προέλευσης εδρεύει στον ίδιο δήμο και υπάγεται στο ίδιο υπουργείο με τον φορέα υποδοχής, τις σπουδές, το χρόνο υπηρεσίας, τον αριθμό των ανήλικων τέκνων και την υπηρεσιακή αξιολόγηση  (σ.σ. λεπτομέρειες στους Πίνακες της Υ.Α.*).
Στην όλη διαδικασία στην οποία συμμετέχει το ΑΣΕΠ που καταρτίζει τους τελικούς πίνακες Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης του προσωπικού ορίζονται διαφοροποιημένα κριτήρια για το προσωπικό ΠΕ και ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, ενώ η μετακίνηση του προσωπικού που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης της θέσης του, γίνεται κατά προτεραιότητα.
Πέντε στάδια
Η διαδικασία της μετάταξης γενικότερα αλλά και ειδικότερα για τους 2.000 υπαλλήλους που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
1. Υποβολή αιτημάτων από τα Υπουργεία που έχουν ανάγκες σε προσωπικό εντός τριών ημερών (σ.σ. η προθεσμία αφορά τους 2.500) από την κοινοποίηση της εγκυκλίου τουΥΠΔΜΗΔ
2. Ανακοίνωση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την κάλυψη των αναγκών, μετά από αξιολόγηση των αιτημάτων και γνωμοδότηση του τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/11 μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, σχετικά με τον αριθμό των υπαλλήλων που πρέπει να μετακινηθεί σε κάθε Υπουργείο, τόσο συγκεντρωτικά, όσο και ανά κεντρική / περιφερειακή υπηρεσία και εποπτευόμενο από αυτούς ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ (και τυχόν Ανεξάρτητη Αρχή), προτείνοντας και τη σειρά προτεραιότητας των Υπουργείων στην κάλυψη των αναγκών. Για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας των Υπουργείων, το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη ιδίως τη φύση των προς κάλυψη αναγκών του κάθε Υπουργείου, προτάσσοντας εκείνες που αποβλέπουν στην άμεση και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδιαίτερα σε ευαίσθητους τομείς, όπως είναι η υγεία, η κοινωνική ασφάλιση και η ασφάλεια, καθώς και το μέγεθος των αναγκών.
3. Υποβολή δήλωσης προτίμησης στο ΑΣΕΠ από τους υπαλλήλους που τελούν σε διαθεσιμότητα και έλεγχος των στοιχείων τους από τους φορείς προέλευσης εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Ανακοίνωσης.
4. Έκδοση πίνακα βαθμολογίας, κατάταξης και διάθεσης από το ΑΣΕΠ. Με τον Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης του ΑΣΕΠ καθορίζεται και η υπηρεσία στην οποία μπορεί να μεταταχθεί ο υπάλληλος, σύμφωνα με την κατάταξή του στον Πίνακα και την τυχόν υποβληθείσα δήλωση προτίμησής του. Αν δεν έχει υποβληθεί τέτοια δήλωση ή αυτή που υποβλήθηκε δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, για τον καθορισμό του φορέα υποδοχής λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογική κατάταξη του υπαλλήλου και η σειρά προτεραιότητας των φορέων, όπως καθορίσθηκε με την Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5.΄Εκδοση απόφασης για τη μετάταξη των υπαλλήλων από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνωμοδότηση του τριμελούς Συμβουλίου. Αν ο υπάλληλος δεν εμφανισθεί με υπαιτιότητά του στο φορέα υποδοχής κατά την ημερομηνία που ορίσθηκε, εκδίδεται αμελλητί πράξη απόλυσης από το όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής.
Πρόταξη υπαλλήλου σε περίπτωση ισοβαθμίας
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, στην κατάταξη προηγείται κατά σειρά :
α) ο υπάλληλος που έχει περισσότερα ανήλικα τέκνα, β) η υπάλληλος σε κατάσταση εγκυμοσύνης, γ) ο μεγαλύτερος στην ηλικία υπάλληλος με βάση την ημερομηνία γέννησής του, δ) ο υπάλληλος που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο του χρόνου προϋπηρεσίας και ε) ο υπάλληλος με τη μικρότερη χιλιομετρική απόσταση της θέσης που κατείχε, πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα, προς τη θέση στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί.
Εφόσον ο καθορισμός της σειράς κατάταξης δεν καταστεί δυνατός με τα κριτήρια της προηγούμενης περίπτωσης, προηγείται κατά σειρά: αα) ο υπάλληλος που δήλωσε ότι επιθυμεί τη μετάταξη ή τη μεταφορά του, καθώς και την τυχόν προτίμησή του για ορισμένη θέση και ββ) ο υπάλληλος με τη μικρότερη χιλιομετρική απόσταση της θέσης που κατείχε, πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα, προς τη θέση στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί.
δ. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης, αυτή καθορίζεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται με ευθύνη του ΑΣΕΠ.
aftodioikisi.gr

ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ : ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ
Mετά την σημερινή απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ για συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων για τρίτο 48ωρο ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης με δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα επιστράτευσης των ναυτικών.

« Όσο διαρκεί ο εποικοδομητικός διάλογος, θέμα επιστράτευσης δεν τίθεται» ήταν τα πρώτα λόγια του υπουργού ο οποίος προσέθεσε:

«Κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αποκατασταθεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών μας. Όλοι γνωρίζουν καλά τα προβλήματα του κλάδου, της ύφεσης, των δυσκολιών. 

Είχα αλλεπάλληλες συναντήσεις και με τις δυο πλευρές, με τις οποίες βρίσκομαι σε συνεχή διάλογο. Αν δεν οχυρώνεται η κάθε πλευρά πίσω από τη δική της ρητορική , η λύση θα βρεθεί . πιστεύω ότι θα επικρατήσει η λογική ώστε να έχει αποτέλεσμα και αυτή μας η προσπάθεια.

Η περίοδος που βιώνουμε είναι κρίσιμη για όλους και πάντως δεν μπορούμε να κλείσουμε τα αυτιά μας στις φωνές αγωνιάς των νησιωτών μας».
marinews.gr

TI ΛΕΕΙ Η ΠΕΠΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΞΕΝΟΥΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Πλοιάρχων αναφέρεται:
«Αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει σχετικά με την παρουσία Έλληνα πλοιάρχου στα υπό Ελληνική σημαία πλοία, μετά και την πρόθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης να προσαρμόσει την Ελληνική νομοθεσία στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, υιοθετώντας την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με το πρόσχημα της ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους κοινοτικούς συναδέλφους να πλοιαρχεύουν στα υπό Ελληνική σημαία πλοία χωρίς προϋποθέσεις, η θέση της Ένωσής μας είναι πάγια και ξεκάθαρη.
Δεν νοείται Ελληνικό πλοίο, με Ελληνική σημαία χωρίς Έλληνα Πλοίαρχο, τον αντικαταστάτη του και Έλληνες ναυτικούς γενικότερα.
Δεν είναι δυνατόν στη μεγαλύτερη ναυτιλία του κόσμου να μην υπηρετεί στην Ελληνική σημαία Έλληνας Πλοίαρχος που είναι φορέας μακράς ναυτικής παιδείας, γνώσης και εμπειρίας.
Όλοι αυτοί οι παράγοντες σε συνδυασμό με την άριστη γνώση της μητρικής του γλώσσας, συγκροτούν τις προϋποθέσεις για την διεκπεραίωση των καθηκόντων του ως επικεφαλής του πληρώματος του πλοίου με ασφάλεια και επιτυχία.
Θεωρούμε ότι είναι άκρως προσβλητικό για την Ελληνική ναυτιλία η υποβολή και αποδοχή μιας απλής υπεύθυνης δήλωσης για τη γνώση της Ελληνικής γλώσσας από Πλοίαρχο χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ξέχωρα απ’όλα αυτά, η χώρα μας έχει ιδιαιτερότητες και ακόμα Εθνικά θέματα και ζητήματα ανοιχτά. Καλό θα είναι λοιπόν όλα αυτά να μετρήσουν και να ληφθούν υπ’όψη ώστε να συνεχίσει το Ελληνικό πλοίο που είναι συνέχεια του Ελληνικού εδάφους να διοικείται από Έλληνα Πλοίαρχο.
Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι η συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σημαίνει και κατάργηση της Εθνικής της κυριαρχίας».

OI ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΛΩΜΟΥΔΗ ΣΤΟ Ν.Σ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΛΩΜΟΥΔΗ - καθηγητή του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Κυριολεκτώντας ο τίτλος του Νομοσχεδίου θα έπρεπε να είναι: “Διάλυση ενός Αρχηγείου και άλλες διατάξεις…”
Υπάρχουν πράγματι κεφάλαια στο Νομοσχέδιο που διευθετούν, τακτοποιούν και επιλύουν προβλήματα σε θετική κατεύθυνση. Ο πυρήνας όμως και η βασική ταυτότητα αυτού του Νομοσχεδίου είναι η κατάργηση σημαντικού μέρους των διατάξεων του Ν.3922/11 που αποτελεί Ιδρυτικό Νόμο για το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή.
Η ασθενική αναφορά σε ένα Αρχηγείο που έχει την ευθύνη να παρακολουθεί τις υπηρεσίες του και την σωστή εκπλήρωση των καθηκόντων συνολικά του Υπουργείου, είναι χαρακτηριστική της αντίληψης για ένα στρατιωτικοποιημένο Υπουργείο.
Η αναφορά ότι στις διεθνείς σχέσεις του Λιμενικού Σώματος θα χρησιμοποιείται ο αγγλικός όρος “Hellenic Coast Guard” και όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος “Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή” θα νοείται εφεξής “Λιμενικό Σώμα” δεν είναι απλό παιχνίδι με τις λέξεις, αλλά διασφάλιση της επικράτησης της πλέον συντηρητικής αντίληψης για την οργάνωση του κράτους σε έναν κατεξοχήν αναπτυξιακό τομέα.
Η συμπερίληψη στην αποστολή του Λ.Σ. θεμάτων που αφορούν στην “υποστήριξη” της εμπορικής ναυτιλίας σε τομείς όπως α) η διαμόρφωση και η παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της εμπορικής ναυτιλίας, β) τι συνθήκες εργασίας των ναυτικών επί των πλοίων, γ) την ναυτική εκπαίδευση, δ) την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων (!) για τη  ναυτιλία, ε) την συμμετοχή στις εργασίες των σχετικών με τη ναυτιλία διεθνών οργανισμών (!) και οργάνων της ΕΕ για την υποστήριξη (!) των Ελληνικών θέσεων κλπ. είναι η επιστροφή σε μια περίοδο λειτουργίας «Στρατιωτικού» καθεστώτος…
Εποπτεία επιχειρηματικής δραστηριότητας υψηλών προϋπολογισμών από στρατιωτικό σώμα... Απογύμνωση του Λιμενικού Σώματος από την βασική του υπαρξιακή του αναφορά, την ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ... Στρατιωτικοποίηση της ναυτιλίας, αλλά και συνολικά και του τομέα της θαλάσσιας οικονομίας, σε μια στιγμή μάλιστα που, με τη διακήρυξη της Λεμεσού, η Ευρώπη προχωράει στην “Ολοκληρωμένη Πολιτική για τους Ωκεανούς και της Θάλασσες”... Υπηρεσίες όπως η ναυτική εκπαίδευση, η ναυτική εργασία, οι θαλάσσιες συγκοινωνίες κλπ, σύμφωνα με το άρθρο 6 υπάγονται σε στρατιωτική ιεραρχία, γεγονός μοναδικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κόσμο....
Πρόταση Α.
Συνίσταται Υπηρεσία Διεθνούς Εκπροσώπησης, με κατάλληλα κατηρτισμένο πολιτικό προσωπικό, υψηλής εξειδίκευσης. Σκοπός  αυτής, εκτός των άλλων, θα είναι η προετοιμασία των εθνικών θέσεων και η εκπροσώπηση με συνέχεια και συνέπεια της χώρας στα διεθνή όργανα (ΙΜΟ, ΕΕ κλπ) και διασκέψεις τις σχετικές με τα της θαλάσσιας οικονομίας και ιδιαιτέρως με τα της ναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένων και των προτάσεων για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις υποχρεώσεις μας προς τις διεθνείς συμβάσεις.
Για τη “Στρατηγική ανάπτυξης εθνικού λιμενικού συστήματος”.
1.Έχει ως πρόταση την λειτουργία της ΓΓΛΠ & Ναυτιλιακών Επενδύσεων. Ο όρος όμως «Ναυτιλιακή Επένδυση» στη διεθνή βιβλιογραφία παραπέμπει στο πλοίο πρωτίστως και δευτερευόντως στη ναυπηγοεπισκευασία… Τι θέλει να πει ο ποιητής; Αν εννοεί τις λιμενικές υποδομές και επενδύσεις ας το αναφέρει ρητά προς αποφυγή πιθανών παρεξηγήσεων.
2. Προτείνει την ύπαρξη Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. Εφόσον δεν την προκρίνει ως το Σύνταγμα ορίζει τις ανεξάρτητες αρχές, αλλά ως υποκείμενη υπηρεσία αυτοτελή υπό τον Υπουργό, τότε δεν υπάρχει λόγος για την διαμόρφωση ενός ακόμη φορέα. Αυτό είναι κρατισμός. Τη δουλειά της θα την διεκπεραιώσει αναγκαστικά η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η σχετική Γεν. Γραμματεία (ΓΓΛΠ & Ναυτιλιακών Επενδύσεων).
3. Διαμορφώνονται θεσμικά τρεις κατηγορίες οργάνωσης των λιμανιών της χώρας. Α. Οι Ανώνυμες Εταιρείες των τεσσάρων Λιμενικών Δικτύων, Β. Οι Α.Ε. των συγχωνευμένων Λιμενικών Ταμείων, Γ. Τα δημοτικά Ταμεία και οι, υπό διαμόρφωση από τα διατεθειμένα προς συγχώνευση, ΑΕ.
Στην προοπτική όλα αυτά να ενταχθούν στα Περιφερειακά Δίκτυα Λιμένων ΑΕ.
Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ανεφάρμοστο να ενταχθούν στο Λιμενικό Δίκτυο ΑΕ της Α. κατηγορίας που είναι ενταγμένη στο χρηματιστήριο το οποιοδήποτε Δημοτικό Ταμείο, που υπάρχει για την απλή εξυπηρέτηση της περιοχής με περιορισμένη εμπορική δραστηριότητα. Ούτε ο Δήμος θα μπορέσει να εμπιστευθεί μια ΑΕ που αντικειμενικά πρέπει να στοχεύει στη μεγιστοποίηση του κέρδους, ούτε η ΑΕ θα θέλει να μπλέξει με μη κερδοφόρες δραστηριότητες…
Πρόταση Β.
Ας συζητήσουμε για την αναγκαιότητα ενός σχεδίου προς την Λιμενική Από-Συγκέντρωση του λιμενικού συστήματος. Προσδιορίζοντας το «άριστο» μέγεθος, να επιλεγεί η συγκρότηση ενός αριθμού ΠΕριφερειακών ΛΙμενικών ΣΥστημάτων (ΠΕ. ΛΙ. ΣΥ.), έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης, εποπτείας, ελέγχου και εναρμόνισης με τις κατευθύνσεις του εθνικού λιμενικού σχεδιασμού. Να επισημάνουμε πως δεν εννοούμε τα Περιφερειακά αυτά Συστήματα ως το ανώτερο στάδιο της διοίκησης των λιμένων. Το κάθε λιμάνι έχει την δική του ιδιαιτερότητα. Το Περιφερειακό Σύστημα θα έχει την εποπτεία και την ευθύνη του σχεδιασμού του συνόλου της λιμενικής αγοράς της συγκεκριμένης περιφέρειας, σε εναρμόνιση με τους εθνικούς στόχους ( Ανώνυμες Εταιρείες Λιμάνια, Α.Ε. Λιμενικά Δίκτυα, Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, Ιδιωτικά Τερματικά κλπ.). Κάθε λιμενική μονάδα, ανεξαρτήτως της ιδιαιτερότητας του παραγόμενου λιμενικού προϊόντος (ιδιωτικού αγαθού, δημοσίου ή μεικτού) και ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος (ιδιωτικό, δημόσιο, δημοτικό ή μεικτό), θα αναφέρεται στον μοναδικό κρατικό φορέα διευθέτησης θεμάτων και κανόνων της αγοράς, που θα είναι το ΠΕ.ΛΙ.ΣΥ. της περιφέρειας που ανήκει. Το πλαίσιο έτσι της λειτουργίας τους και οι κανόνες του παιχνιδιού θα αφορούν σε ενιαία εθνική πολιτική, όπου την ευθύνη οριστικοποίησης και υλοποίησης θα έχουν αυτά τα περιφερειακά λιμενικά συστήματα (ΠΕ.ΛΙ.ΣΥ.), τα οποία θα αναφέρονται στην ΓΓΛΠ. Δεν θα αφορούν μόνο στα δημόσιας ιδιοκτησίας λιμάνια, αλλά στη λειτουργία του συνόλου της λιμενικής αγοράς και βιομηχανίας.
πηγή : Περί της Θαλάσσιας Οικονομίας
//chiosvitrine.blogspot.gr/2013/02/nea-48.html

NEA 48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ Η ΠΝΟΔεμένα στα λιμάνια παραμένουν τα πλοία

48ωρη Πανελλαδική απεργία της ΠΝΟ - Πλοία - Ηράκλειο
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
Τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια μέχρι τις 6 το πρωί της Τετάρτης 06 Φεβρουαρίου.
Συνεχίζονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτικών καθώς νωρίτερα η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, σε νέα συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα και νέα 48ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση.
Έτσι τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια μέχρι τις 6 το πρωί της Τετάρτης 6 Φεβρουαρίου.
Η ΠΝΟ αποφάσισε επίσης σήμερα τη σύμπτυξη κοινού μετώπου με εργαζόμενους άλλων κλάδων, οι οποίοι έχουν ήδη ταχθεί στο πλευρό των ναυτεργατών, όπως, τους εργαζόμενους στη ναυτιλία και στον τουρισμό, την Ένωση Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών, την Ένωση Μονίμων Υπαλλήλων ΟΛΠ, τους Πλοηγούς, τους εργαζόμενους στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και άλλους, τους οποίους καλεί σε κοινή σύσκεψη.
Πάντως ο υπουργός Ναυτιλίας Κωστής Μουσουρούλης απέκλεισε, προς το παρόν, το ενδεχόμενο πολιτικής επιστράτευσης για τους ναυτεργάτες. «Εάν η κάθε πλευρά δεν οχυρώνεται πίσω από τη δική της ρητορική είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε λύση», δήλωσε ο υπουργός επισημαίνοντας πως όσο διαρκεί αυτός ο εποικοδομητικός διάλογος δεν τίθεται θέμα επιστράτευσης. Ωστόσο είπε « δεν μπορούμε να κλείνουμε τα αυτιά μας στις φωνές αγωνίας των νησιωτών».
Το υπουργείο, υπογράμμισε, κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποκατασταθεί η συγκοινωνία των νησιών και πρόσθεσε ότι «όλοι γνωρίζουν τα προβλήματα του κλάδου, της ύφεσης και των δυσκολιών».
Όπως είπε ο υπουργός, θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύση, τα περιθώρια είναι περιορισμένα, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης, ενώ πρόσθεσε ότι ο διάλογος συνεχίζεται καθώς τα προβλήματα είναι δεδομένα και για τις δύο πλευρές και για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και για τους έλληνες ναυτεργάτες.
Ο κ. Μουσουρούλης έχει καλέσει σε νέα συνάντηση τα μέλη της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας αλλά και το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας.
«Σε διάλογο με τον υπουργό θα προσέλθουμε μόνο αν υπάρξει κάποια θετική απάντηση στα αιτήματά μας», δήλωσε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας Γιάννης Χαλάς.
Στο μεταξύ, τα ναυτεργατικά σωματεία πραγματοποιησαν σήμετα το μεσημέρι νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι του Πειραιά στον Άγιο Διονύσιο. Ανάλογη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και χθες στον Πειραιά, παρουσία και της γενικής γραμματέως της ΚΕ του ΚΚΕ Αλέκας Παπαρήγα, πραγματοποίησαν νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι του Πειραιά στον Αγ. Διονύσιο.
«Την ίδια ώρα που τα αφεντικά της ελληνικής ναυτιλίας βρίσκονται στην πρώτη θέση παγκοσμίως, στην Ελλάδα ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο που θα στείλει στην ανεργία τις τελευταίες χιλιάδες ναυτεργατών, ύστερα από μια σειρά άλλων μέτρων με επίκεντρο την άρση του καμποτάζ», δήλωσε η γενική γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ.
 
Σε σημερινή του ανακοίνωση το ΚΚΕ σημειώνει ότι τα λαϊκά στρώματα των πόλεων πρέπει να σταθούν αποφασιστικά δίπλα στη φτωχή και μεσαία αγροτιά που αγωνίζεται για την επιβίωσή της κόντρα στην πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, συνεχίζει, η αγροτιά πρέπει να στηρίξει την πάλη των ναυτεργατών και των άλλων μισθωτών που υπερασπίζονται τα στοιχειώδη δικαιώματά τους. Η λαϊκή συμμαχία και αντεπίθεση είναι ο μόνος δρόμος για να αποκρουστούν ο αυταρχισμός και τα μέτρα που εξαθλιώνουν το λαό, καταλήγει.
Ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας Γιάννης Χαλάς σε δήλωσή του στο ΑΜΠΕ, κάλεσε για άλλη μία φορά την κυβέρνηση να επιλύσει τα προβλήματα των ναυτεργατών καθώς με τις διατάξεις του νέου πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Ναυτιλίας θα οδηγηθούν άμεσα στην ανεργία και άλλοι έλληνες ναυτικοί.
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) Αντώνης Νταλακογιώργος σε δήλωσή του έκανε λόγο για αδιαλλαξία της κυβέρνησης πάνω στο πρόβλημα των ναυτεργατών και πρόσθεσε ότι με το σχέδιο νόμου καταργούνται χιλιάδες θέσεις εργασίας για τους έλληνες ναυτεργάτες με αποτέλεσμα η ανεργία να εκτιναχθεί σε υψηλότερα ακόμη επίπεδα και τα ασφαλιστικά τους ταμεία να οδηγούνται με βεβαιότητα σε οικονομική κατάρρευση και χρεοκοπία.
Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αρμόδιοι για θέματα ναυτιλίας Νίκος Σηφουνάκης και Κώστας Τριανταφύλλου έχουν δηλώσει ότι το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας, χρήζει περαιτέρω αλλαγών και διορθωτικών παρεμβάσεων.
Ως προς το ζήτημα της ναυτολόγησης, εκφράστηκαν προβληματισμοί για την προωθούμενη ρύθμιση με την οποία καθιερώνονται ατομικές συμβάσεις εργασίας στα κατώτερα πληρώματα της ποντοπόρου ναυτιλίας, ενώ επισημάνθηκε η ανάγκη να συνδυαστούν τα μέτρα βιωσιμότητας των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων με παρεμβάσεις προστασίας των εργαζομένων. Συμφωνήθηκε επίσης να συνεχιστεί η διαβούλευση ώστε να υπάρξει σύγκλιση απόψεων πριν το νομοσχέδιο κατατεθεί στη Βουλή.
Εξηγήσεις για την έξαρση της ανεργίας στον αρχαιότερο και νευραλγικότερο τομέα της ελληνικής οικονομίας, αυτόν της Ναυτιλίας, ζητούν με ερώτησή τους στη Bουλή από τον υπουργό Ναυτιλίας Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, η Τομεάρχης Ναυτιλίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων Βουλευτής Δωδεκανήσου Μίκα Ιατρίδη και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος, Τέρενς Κουίκ.
Οι βουλευτές των «Ανεξάρτητων Ελλήνων» αναφέρουν ότι στο τέλος του 2012 οι καταγεγραμμένοι άνεργοι ναυτικοί στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας ήταν 4.355, ποσοστό 27% του συνόλου των εν ενεργεία, και ερωτούν τον υπουργό Ναυτιλίας αν γνωρίζει ότι με τις νέες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου για την ακτοπλοΐα, ο αριθμός αυτός θα πολλαπλασιαστεί. Επίσης ερωτούν σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο Ναυτιλίας ώστε να καταβληθούν οι δεδουλευμένες αποδοχές των ναυτικών που πραγματοποιούν επίσχεση εργασίας σε πλοία.
Πηγή: ΑΜΠΕ

TA AΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡIANTA ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΤΗ ΧΙΟ ΣΤΙΣ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Τo 1999 διοργανώθηκε στη Χίο διημερίδα από το Μικρασιατικό Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου «Ο Φάρος» με θέμα τα ιστορικά γεγονότα του 1922 και το ρόλο που διαδραμάτισε ο στρατηγός Ν.Πλαστήρας. Κατά τη διάρκεια της διημερίδας αυτής, την οποία παρακολούθησαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αιγαίου, αποφασίστηκε η δημιουργία έφιππου ανδριάντα εις μνήμη του στρατηγού και η τοποθέτησή του στην πόλη της Χίου.
Η δαπάνη κατασκευής του ανδριάντα έγινε με χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου , με δωρεές από τη ΔΕΗ και τη ΛΑΡΚΟ. Με απόφαση του τότε Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Ν.Σηφουνάκη συγκροτήθηκε επιτροπή για την παρακολούθηση κατασκευής αντιγράφου έφιππου ανδριάντα του Στρατηγού Ν.Πλαστήρα, πιστό αντίγραφο του αγάλματος που κοσμεί την γενέτειρα του στρατηγού, την Καρδίτσα, έργο του γλύπτη Σ.Τριάντη και την τοποθέτησή του στο Δήμο Χίου.
Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε ο Μορφωτικός Σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου «Ο Φάρος».
Το Δεκέμβριο του 2012 ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του ανδριάντα στον επιλεγμένο χώρο του Δήμου Χίου.
Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013 στο Δήμο Χίου διοργανώνεται εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα.
Η όλη εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της  Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 


KOΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΤα μέλη του Συλλόγου Άγιος Γεώργιος Φρουρίου έκοψαν την πίτα τους στην αίθουσα του Συλλόγου στην πλατεία του Κάστρου της Χίου , με την συμμετοχή των κατοίκων του Κάστρου και εκπροσώπων της περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου Χίου 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ -ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ "ΠΟΛΙΤΙΚΗ"


του ΜΑΡΚΟΥ ΖΑΝΝΙΚΟΥ
            
            Επειδή  έχω ασχοληθεί κι’ εγώ με το θέμα «Ανάπτυξη και Λιμάνι» και τις απόψεις μου τις  έχω καταθέσει στο «FORUM» της τότε Συνεργασίας του κ. Κ .Μουσουρούλη  και της κ. Ε.Τσουρή, μου δίνεται  η ευκαιρία να επανέλθω στο θέμα, με συμπλήρωμα, σχολιασμού για την πολιτική.
·    Ανάπτυξη :
Είναι η κυρίαρχη λέξη-έννοια και στόχος για κάθε Έργο και κάθε σκέψη που θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της ανεργίας ιδιαίτερα των Νέων. των παιδιών μας.
Ένα μεγάλο λοιπόν κομμάτι της Ανάπτυξης στο Νησί μας,  νομίζω ότι θα πρέπει να το περιμένουμε, από τον Τουρισμό, και  ιδιαίτερα αυτόν που μετακινείτε δια θαλάσσης, είτε με τα πλοία της «γραμμής» (ακτοπλοΐα), είτε με τα «Κρουαζιερόπλοια» χωρίς μάλιστα να ξεχνάμε και την σύνδεσή μας με την απέναντι στεριά!!
·    Λιμάνια :
1)      Θέλουμε λοιπόν κατάλληλες λιμενικές υποδομές για να φέρουμε γρήγορα και φθηνά   
      «πελάτες» από το κέντρο στο νησί μας, οι οποίοι θα έρχονται οικογενειακώς, και αντί    
      να  ξοδεύουν τα χρήματα τους σε εισιτήρια (600,00euro) για μια τετραμελή οικογένεια    
      να τα αφήνουν στην αγορά μας. Άρα σύνδεση Λαυρίου η Ραφήνας με τα Μεστά.  
      Λιμάνια έτοιμα, και λόγω μικρής απόστασης προφανώς με ενδιαφέρον μεγάλο για την                                          
      Επιβατηγό Ναυτιλία. Επί πλέον στο υπάρχον Λιμάνι μας να γίνουν οι κατάλληλες
      υποδομές για καλλίτερη υποδοχή και εξυπηρέτηση των «αγόνων γραμμών» και της
      εξυπηρέτησης των από Τουρκία διακινουμένων επιβατών. Ας λάβουν λοιπόν υπόψη        τους υπάρχουσες προμελέτες που σίγουρα και με πολύ λιγότερα χρήματα υλοποιούνται  αυτές οι υποδομές, και παύουν το μεγάλο πρόβλημα της            κυκλοφορίας και της ηχορύπανσης του λιμανιού.
2)      θέλουμε κατάλληλες λιμενικές υποδομές για τα «Κρουαζιερόπλοια», μεγάλα και μικρά. Και για αυτό υπάρχουν μελέτες για βελτιώσεις του υπάρχοντος λιμανιού, όπου
δεν αλλοιώνετε καθόλου ο  υπάρχον «κύκλος στροφής» των πλοίων, βασικός παράγων για ένα Λιμάνι, και για τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις.
·    Πολιτική λοιπόν!!!! Εδώ είναι το πρόβλημά μας, και να γιατί.
1)      Έλλειψη Πολιτικής «γενναιότητας» η και σκοπιμότητας, με πολλαπλές ερμηνείες. Δηλαδή γιατί  ο κ. Δήμαρχος  και πρώην Νομάρχης συνεχίζει να ζητάει ένα Νέο λιμάνι δίπλα στο παλιό;
-      Αφού δεν υπάρχει δικαιολογημένο  ούτε Αναπτυξιακό ούτε περιβαλλοντικό κίνητρο. Όπως
δικαιολογείται πιο πάνω. Και από ότι γνωρίζουμε πιθανώς υπάρχουν και τεχνικές ελλείψεις, δηλαδή μικρότερος «κύκλος στροφής» των πλοίων, συνεχείς προσχώσεις λόγω
θέσεως, (πάνω στο μάτι των ισχυρών βοριάδων-εκβολές χειμάρρου Κοκκαλά).
-      Ακόμη και αν αρχίσει αύριο η κατασκευή του Νέου λιμανιού δεν πρόκειται να τελειώσει ούτε στα επόμενα δέκα Χρόνια. Έχουμε τα παραδείγματα από τα Φράγματα, «Κόρης  Γεφύρι-Σαραπιού-Κατράρη» που ναι μεν τελείωσε αλλά δεν χρησιμοποιείται ακόμη καθώς επίσης και την «Μαρίνα» στο Νοσοκομείο. Όμως και αν αρχίσει και αύριο, «Ο μη - γένοιτο», θα καταβληθούν άμεσα οι αποζημιώσεις για τις απαλλοτριώσεις, θα αρχίσουν οι αναγκαίες πρώτες και ανεξέλεγκτες αποθέσεις  των λεγομένων «Blogs» (Μπλόκια), για την κατασκευή των λιμενο-βραχιόνων, από τα πρώτα-πρώτα χρήματα του έργου .Και μετά θα
                        δούμε την ίδια «παράσταση» όπως  με τα ατελείωτα κοινωφελή κατά τα άλλα έργα.               Όμως                         εμείς οι πολίτες θα έχουμε ξανά-πληρώσει το «γυαλί» χωρίς να δούμε κανένα             Αναπτυξιακό όφελος.
-          Από πλευράς περιφέρειας δεν γνωρίζω αν υπάρχει νομιμοποίηση σχεδιασμού για λιμενικά έργα. Αν Ναι αδικαιολόγητα δεν βγαίνει μπροστά με κάποια πρόταση. Ακόμη και το αν χρειάζεται η δεν χρειάζεται το Νέο λιμάνι στην θέση «κοντάρι». Ξεκάθαρα όμως.
-          Από πλευράς Κεντρικής Εξουσίας. Και εδώ πρέπει να μας δοθεί Ξεκάθαρη θέση. Διότι η τελευταία πρόταση, του «άμεσα έχουμε κάποιες Χιλιάδες ευρώ» για τις μελέτες βελτίωσης του υπάρχοντος Λιμανιού, τα οποία εάν τα θέλουμε, θα πρέπει να υπάρξει Ομόφωνη Απόφαση  του Δημοτικού συμβουλίου, και πάνω σε μια προμελέτη που από ότι γνωρίζω, πιθανώς  αποκλείει κάποιες άλλες προτάσεις, απλώς και μόνον για να υπάρξουν αντιδράσεις, οι οποίες θα μας οδηγήσουν στο πουθενά, άρα ΜΗΔΕΝ έργο και έτσι θα εξυπηρετηθούν όσοι μόνιμα έχουν συμφέροντα να μην αναπτυχθεί η Χίος αλλά οι μόνιμοι «Νταβατζήδες» του Αιγαίου, δηλαδή :
α)         Οι ασχολούμενοι και ωφελούμενοι γενικά με τον Τουρισμό στα Κυκλαδο – Νήσια,        που λόγω μικρής απόστασης και κόστους σε ναύλο απορροφούν όλη την κίνηση              του Λεκανοπεδίου.
β)         Οι ναυτικοί πράκτορες του Πειραιά οι οποίοι «πατρονάρουν και πατρονάρονται»
             από τους Επιχειρηματίες της Ακτοπλοΐας,  και  για χρόνια αντιδρούν στην μεταφορά
              της Επιβατηγού Ναυτιλίας και των γραφείων τους στο Λαύριο. Και εδώ εννοούμε
              την επιβατηγό Ναυτιλία που δραστηριοποιείται στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο.
Τελειώνοντας, ήθελα να προτρέψω τους εκλεγμένους μας, μια και κανένας μας δεν έχει το «αλάθητο του Πάπα», να βάλουν κάτω όλες τις μελέτες και τις παραμέτρους που τις υποστηρίζουν, με βάση την ουσιαστική Ανάπτυξη όλου του Νησιού καθώς και την τελειωτική πάταξη της ηχορύπανσης της προκυμαίας μας, όπου μαζί της θα αναπτυχθεί και το Κεντρικό μας λιμάνι, καθώς και οι υποδομές για τους από Τουρκία
Επισκέπτες του Νησιού μας.
                                                                                                                                                      Ζαννίκος Μάρκος

                                                                                                                                                  Συντα/χος Πλοίαρχος Ε.Ν.

ΠΡΕΣΙΝΓΚ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΕ ΣΑΜΑΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝΕντατική προσπάθεια να πείσει τους δύο εταίρους του στην κυβέρνηση και κυρίως τον πρωθυπουργόΑντώνη Σαμαρά να μην διεξαχθούν οι δημοτικές και περιφερειακές τον Ιούνιο του 2014 μαζί με τις ευρωεκλογές, όπως προβλέπει ο «Καλλικράτης», αλλά το Νοέμβριο του 2015, κάνει το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της aftodioikisi.gr, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Β. Βενιζέλος.
Υπενθυμίζεται ότι την πρόταση για παράταση της θητείας για 1 ή 1,5 χρόνο την «έριξε» για πρώτη φορά επίσημα πέρυσι στο συνέδριο της ΚΕΔΕ ο περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός και την υιοθέτησαν κατά πλειοψηφία στο ψήφισμά τους οι δήμαρχοι, ζητώντας «οι Δημοτικές Εκλογές να διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας, όπως ίσχυε μέχρι τώρα». Τα επιχειρήματα δύο: Πρώτο ότι αν διεξαχθούν μαζί με τις ευρωεκλογές υποβαθμίζονται και δεύτερον ότι το 2014 είναι χρονιά που «τρέχει» το ΕΣΠΑ, το οποίο ολοκληρώνεται το 2015.