Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2016

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
Κονδύλι ύψους 3.270.000 ευρώ εξασφάλισε το υπουργείο Υγείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Έκτακτης Χρηματοδότησης του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME).
Το παραπάνω ποσό θα διατεθεί για την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας με προσλήψεις και την προμήθεια εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όπου παρατηρούνται αυξημένες προσφυγικές ροές.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης Tnς δράσης με τίτλο «Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντικετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείας και επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Υγείας, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αβέρωφ αρ.10 στεγάζεται στο Μαρούσι (Αγράφων 3-5) και εκπροσωπείται εν προκειμένω νόμιμα από τον Πρόεδρο του Ομότιμο Καθηγητή Αθανάσιο Γιαννόπουλο έχοντας υπόψη:
1.         Το άρθρο 26 του Ν. 2071/1992: Ίδρυση Κ.Ε.Ε.Λ
2.         Το Π.Δ. 358/1992: Οργάνωση, λειτουργία, αρμοδιότητες Κ.Ε.Ε.Λ
3.         Την Υ1/ακ.5028/2001 – ΦΕΚ 831Β / 29-6-2001: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του
Κ.Ε.Ε.Λ.Π.ΝΟ
4.         Το άρθρο. 20 του Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α1-11/7/2005) Μετονομασία Κ.Ε.Ε.Λ. σε
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ
5.         Τις υπ. αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ65818/27-8-2015,Α2β/Γ.Π.οικ.24364/2-4-2015,
Α2β/Γ.Π.οικ.29594/23-4-2015 καιΑ2β/Γ.Π.41505/6-7-2015τροποποιήσεις της υπ.’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.22058/11-3-2014 Υπουργικής απόφασης με περιεχόμενο τον διορισμό μελών στο Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
6.         Το Ν. 2690/ 1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 45 Α’/1999) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 
7.         Το Ν. 3527 (ΦΕΚ 25/Α/09-02-2007)( § 23α) άρθρου 3 Κεφ. Β’) «Κύρωση συμβάσεων
υπέρ των νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
8.         Το Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015
9.         Το Ν. 4110/2013 άρθρο 23 § 2 και τις τροποποιήσεις που αυτός επέφερε στον ΚΦΑΣ
10.     Το υπ’ αριθμ. 265/17-9-2015έγγραφο του Υπουργείου Υγείας (αρ. πρωτ. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 12162/21.09.2015) με το οποίο αναθέτει στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. την διαχείριση και την υλοποίηση του έργου.
11.     Το από 17-11-2015 Τεχνικό Δελτίο Έργου «Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου», που χρηματοδοτείται από την έκτακτη βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
12.     Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΕΛΠΝΟ που ελήφθη κατά την 16ηΣυνεδρίαση/03-12-2015 (αρ. πρωτ. 4186/10-12-2015) σχετικά με την απόφαση των Μελών για την συμμετοχή του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Internal Security Fund) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
13.     Την Συμφωνία Επιδότησης υπ’άριθμ. HΟΜΕ/2015/ISFB/AG/EMAS//0011 (αρ. πρωτ. ΚΕΕΛΠΝΟ 17556/24-12-15, αρ. πρωτ. Ευρωπαϊκής Επιτροπής HOME/E1/VSARES (2015) 6021818/23-12-2015) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/ Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων και του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν συμβάσεις έργου, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες, στα κάτωθι Γενικά Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας και στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ):
 
 
 
 
Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»
§            Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Παιδιατρικής ή Γενικής Ιατρικής
§            Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Ορθοπεδικής
§            Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Καρδιολογίας
§            Έναν (1) Ιατρό, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Παθολογίας
§            Τρεις (3) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Νοσηλευτών
§            Έναν (1) Τεχνολόγο Ακτινολόγο, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας ή ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών
§            Έναν (1) Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών-στριών