Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

ENHMEΡΩΣΗ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΧΙΟΥ

            Ανακοινώνεται στους ελαιοκαλλιεργητές του Νομού Χίου ότι οι μεταβολές του ελαιοκομικού μητρώου θα υλοποιηθούν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής από την 1η Νοεμβρίου 2012 έως την 31η Ιανουαρίου 2013.
            Οι όποιες ενέργειες θα γίνουν από τον ίδιο τον ελαιοπαραγωγό ή από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο, εφοδιασμένο με νόμιμο έγγραφο εκπροσώπησης (απλή εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) με τη συγκεκριμένη εντολή.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

1.         ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΠΟΤΕ    ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
2.        ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ

Παραγωγός ο οποίος για πρώτη φορά υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση Ελαιοκαλλιέργειας στο Ελαιοκομικό Μητρώο ή επιθυμεί να εγγράψει νέο ελαιοτεμάχιο στο ελαιοκομικό του, πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.      Θεωρημένη φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
2.      Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της ΑΤΕ.
3.      Φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού
4.      Τίτλοι Ιδιοκτησίας Ελαιοκτημάτων όπως περιγράφονται  στο κεφάλαιο «ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» του παρόντος
5.      Τις Καρτεσιανές Γεωγραφικές Συντεταγμένες (με τη φορά του ρολογιού) των κορυφών των τεμαχίων σε ΕΓΣΑ ’87 (επίσημο προβολικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς).3.        ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ
      
       Σε κάθε περίπτωση όπου ο παραγωγός προσέρχεται να εγγράψει ελαιόκτημα στο όνομά του λόγω οποιασδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις κατοχής ή/και νομής θα προσέρχεται συγχρόνως και ο προηγούμενος νομέας του κτήματος του οποίου το ελαιοκομικό μητρώο είχε εγγραφεί το συγκεκριμένο τεμάχιο προκειμένου να αιτηθεί τη διαγραφή του (προσκομίζοντας φωτοτυπία της ταυτότητας και του τελευταίου εκκαθαριστικού του).

4.    ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ
      
       Παραγωγός που διαφωνεί με κάποιο από τα αναγραφόμενα στοιχεία στο εκτυπωμένο ελαιοκομικό μητρώο που έχει παραλάβει θα προσκομίσει κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

Διαφωνία στα αλφαριθμητικά στοιχεία
       Παραγωγός που διαφωνεί με κάποιο από τα προσωπικά του στοιχεία ή με το ιδιοκτησιακό καθεστώς ελαιοτεμαχίου του που αναγράφονται στο εκτυπωμένο ελαιοκομικό θα υποβάλλει Αίτηση-Υ/Δ συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται ακολούθως:
1.   Θεωρημένη φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
2.      Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της ΑΤΕ.
3.      Φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού
4.      Τίτλοι Ιδιοκτησίας Ελαιοκτημάτων όπως περιγράφονται  στο κεφάλαιο «ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» του παρόντος

Διαφωνία στην έκταση και/ή στιν εντοπισμό των κτημάτων επί του ορθοφωτοχάρτη
            Παραγωγός ο οποίος διαφωνεί με την έκταση που αναγράφεται σε κάποιο κτήμα στο εκτυπωμένο του ελαιοκομικό θα προσκομίσει τα ακόλουθα:
1.      Θεωρημένη φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
2.      Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της ΑΤΕ.
3.      Φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού
4.      Τίτλοι Ιδιοκτησίας Ελαιοκτημάτων όπως περιγράφονται  στο κεφάλαιο «ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» του παρόντος
5.      Τις Καρτεσιανές Γεωγραφικές Συντεταγμένες (με τη φορά του ρολογιού) των κορυφών των τεμαχίων σε ΕΓΣΑ ’87 (επίσημο προβολικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς).

ΤΙΤΛΟΙ ΝΟΜΗΣ-ΚΑΤΟΧΗΣ

          Σε περίπτωση που ο ελαιοπαραγωγός επικαλείται κυριότητα του ελαιοτεμαχίου (πλήρη ή επικαρπία) οφείλει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο ενός από τα κατωτέρω:
                             i.            Απόσπασμα του εθνικού κτηματολογίου όπου αυτό εφαρμόζεται
                           ii.            Μεταγραμμένες πράξεις (π.χ. συμβολαιογραφικό έγγραφο, δικαστική απόφαση, αποδοχή κληρονομιάς κλπ) συνοδευόμενες από πιστοποιητικό μεταγραφής
                          iii.            Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αποδεδειγμένα υπάρχει αντικειμενική δυσκολία  για την απόκτηση τίτλων ιδιοκτησίας μπορεί να γίνεται δεκτό αντί τίτλου ιδιοκτησίας το πιστοποιητικό του Δημάρχου ή ένορκη βεβαίωση, συνοδευόμενα από αντίγραφα του υποβληθέντος και θεωρημένου από την Αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπουΕ9.
Σε περίπτωση που ο ελαιοπαραγωγός επικαλείται εκμετάλλευση ελαιοκτήματος ως τίτλος εκμετάλλευσης θεωρείται κάθε σύμβαση (π.χ. μίσθωση, επίμορτη αγροληψία, χρησιδάνειο, δωρεάν παραχώρηση κλπ) η οποία είναι θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. εφόσον αυτό απαιτείται. Όλες οι παραπάνω συμβάσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας των φερόμενων ως ιδιοκτητών των ελαιοκτημάτων, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω.
                 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Σε περίπτωση που κατά τον εντοπισμό του τεμαχίου επηρεάζονται διπλανά τεμάχια (επικάλυψη) τότε θα ειδοποιούνται οι παραγωγοί των οποίων τα τεμάχια επηρεάζονται ώστε υποχρεωτικά να παρίστανται και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρουσία του παραγωγού του οποίου το τεμάχιο πρόκειται να εισαχθεί στη βάση και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης ή διαγραφής.

 
                                                                                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                                                                Κ.Α.Α.                                                      ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΑΥΡΙΟ ΣΤΙΣ 20.00 μ.μ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΝΑΚΙΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ " ΤΟ ΜΠΛΟΚΟ "


Πρόκειται για την ταινία του σπουδαίου δημιουργού και θεωρητικού του Κινηματογράφου, συγγραφέα και αγωνιστή του ΕΑΜ, Αδωνι Κύρου του 1964, αφιερωμένη στο Μπλόκο της Κοκκινιάς. Ο Αδωνις Κύρου έκανε αυτή την ταινία για να τιμήσει τους ΕΑΜίτες αγωνιστές, που εκτέλεσαν οι ναζί στο Μπλόκο της Κοκκινιάς.
Η ταινία εξιστορεί τα αληθινά γεγονότα του Μπλόκου, στην Κοκκινιά και τις γύρω περιοχές. Αναδεικνύει τον απαράμιλλο ηρωισμό του λαϊκού αγωνιστή. Ηρωισμό, που μόνο η ανυποχώρητη αντίσταση ενάντια στην καταπίεση μπορεί να καλλιεργήσει. Ο Κύρου θεωρούσε αυτήν την αντίσταση διαχρονικό καθήκον.

Το ιστορικό γεγονός

Η τριπλή Κατοχή πλησιάζει στο τέλος της. Ο ναζισμός εντείνει τη βαρβαρότητά του ενάντια στον ελληνικό λαό. Σε μια κακόφημη γωνιά της Κοκκινιάς, Γερμανοί με ντόπιους συνεργάτες τους αναθέτουν σε έναν μαυραγορίτη ρόλο καταδότη. Ο μαυραγορίτης συμβάλλει στο Μπλόκο, που οδήγησε στη σύλληψη εκατοντάδων αγωνιστών, στο βασανισμό και την εκτέλεση 315 ηρώων του λαϊκού και ΕΑΜικού κινήματος.
Ήταν 17 Αυγούστου 1944. Περίπου στις 2.30 το πρωί δεκάδες γερμανικά καμιόνια περικυκλώνουν τις γύρω από την Κοκκινιά περιοχές - από Κορυδαλλό, Αιγάλεω, Δαφνί, Ρέντη, μέχρι Κερατσίνι, Φάληρο και Πειραιά. Μαζί με τους ναζί κατακτητές, καταφθάνει στην προσφυγούπολη, τη «Μικρή Μόσχα», όπως χαρακτηριζόταν η Κοκκινιά, το μηχανοκίνητο τμήμα του δοσίλογου Ν. Μπουραντά. Περίπου 3.000 οπλισμένοι με πολυβόλα, όλμους, μυδράλια, ταχυβόλα, αυτόματα. Γερμανοί και ταγματασφαλίτες κυκλώνουν την πόλη. Επικεφαλής είναι ο συνταγματάρχης Ι. Πλυντζανόπουλος, ο ταγματάρχης Γιώργος Σγούρος και ο διοικητής του μηχανοκίνητου τμήματος της Αστυνομίας Νίκος Μπουραντάς. Στις 6 π.μ. ακούγονται χωνιά στους δρόμους της Κοκκινιάς. Ηταν χωνιά των ταγματασφαλιτών:
«Προσοχή - προσοχή! Σας μιλάνε τα τάγματα ασφαλείας. Ολοι οι άνδρες από 14-60 ετών να πάνε στην πλατεία της Οσίας Ξένης για έλεγχο ταυτοτήτων. Όσοι πιαστούν στα σπίτια τους θα τουφεκίζονται επί τόπου!».

Πανικός στα σπίτια και στους δρόμους. Μερικοί κρύβονται σε στέγες, καταπακτές, πηγάδια. Με υποκόπανους γκρεμίζονται οι πόρτες των παραγκόσπιτων. Με βρισιές και κλοτσιές σέρνονται στην πλατεία της Οσίας Ξένης εκατοντάδες αγωνιστές.

Αρκετοί εκτελέστηκαν στα σπίτια τους.
Γυναικόπαιδα οδύρονται, ακολουθώντας τους συλληφθέντες. Οι Γερμανοί καίνε σπίτια. Οι ταγματασφαλίτες λεηλατούν άλλα σπίτια, βρίζουν και χτυπούν τα γυναικόπαιδα. Μια ομάδα ΕΛΑΣιτών αντιστέκεται και έχει θύματα. Γύρω στις 8 π.μ., η πλατεία και οι γύρω δρόμοι πλημμύρισαν από 25.000, περίπου, κατοίκους. Οι Γερμανοί τους χωρίζουν σε ομάδες και πεντάδες, γονατισμένες, με το κεφάλι ψηλά, ώστε οι κουκουλοφόροι να υποδείξουν όποιον θέλουν. Αρκετοί λιποθυμούν από τη ζέστη και τη δίψα. Οι γυναίκες που προσπαθούν να δώσουν λίγο νερό και ψωμί στους συλληφθέντες κακοποιούνται από τους ναζί.
Ο τόπος εκτέλεσης ήταν κοντά στην πλατεία της Οσίας Ξένης. Στη μάντρα του υφαντουργείου Παγιασλή, στη συμβολή των οδών Κιλικίας και Θειρών. Η μάντρα γεμίζει με παλικάρια. Ο Γερμανός που βρίσκεται στη Μάντρα εκτελεί τους αγωνιστές, πίνοντας συνεχώς ούζο. Πίνει, βρίζει, πυροβολεί και κραυγάζει «άλες κόμουνιστ καπούτ» («Ολοι οι κομμουνιστές θα πεθάνουν»).
Στην πλατεία εκατοντάδες γυναίκες προσπαθούν να ξεδιψάσουν τους αγωνιστές. Οι δήμιοι σπάνε τις στάμνες, βρίζουν και κλοτσάνε τις γυναίκες. Τα παιδιά σπαράζουν. Οι ναζί και οι «Ελληνες» συνεργάτες σαρκάζουν. Ο αγωνιστής Κώστας Περιβόλας, καθώς τον διαλέγουν για εκτέλεση, ορμά πάνω στον Ι. Πλυντζανόπουλο και τον πιάνει από το λαιμό. Ο δήμιος τον εκτελεί επί τόπου. Λίγο μετά το μεσημέρι, σταματούν οι εκτελέσεις.

Παράλληλες εκτελέσεις

Πριν τις εκτελέσεις στη Μάντρα, έγιναν κι άλλες ομαδικές εκτελέσεις, στα Καμένα, όπου εκτελέστηκαν 46 αγωνιστές, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στα Καμένα, με καμιόνια από την Οσία Ξένη. Πενήντα άλλοι εκτελέστηκαν στα Αρμένικα. Σαράντα κάηκαν ζωντανοί στο Σχιστό. Αλλοι δολοφονήθηκαν στους δρόμους και στα σπίτια τους. Συνολικά 315 ήταν τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας.
Στη Μάντρα σωρός τα πτώματα. Το αίμα πότιζε το χώμα. Οι Γερμανοί διατάζουν τους κουκουλοφόρους να σκυλέψουν τους νεκρούς. Τα κτήνη ορμούν πάνω στους νεκρούς και αρπάζουν όσα αντικείμενα αξίας βρήκαν. Ρολόγια, δαχτυλίδια, βέρες κ.λπ. Αλλά επειδή την προδοσία πολλοί αγάπησαν, τον προδότη κανείς, οι Γερμανοί, πριν ολοκληρώσουν το ανοσιούργημά τους, εκτέλεσαν και κάποιους προδότες, μεταξύ των οποίων τους Μπατράνη και Μπεμπέκογλου.
Το Μπλόκο έληξε στις 6 μ.μ. με διάλεγμα περίπου 8.000 Κοκκινιωτών ομήρων, που οδηγήθηκαν στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Οι όμηροι, σε φάλαγγα ανά τετράδες, περπάτησαν 7 χιλιόμετρα, εξαντλημένοι από την πολύωρη βαρβαρότητα.

Αθώωση των προδοτών

Οι ηρωικοί νεκροί της Κοκκινιάς «ξαναστάθηκαν» μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, καθώς το Μάρτη του 1947 το Γ` Δικαστήριο δωσιλόγων αθώωσε τους προδότες εγκληματίες Πλυτζανόπουλο και Σγούρο (πρωταγωνιστές της σφαγής).2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ", ΣΤΙΣ 30/10/2012


Αξιότιμοι κύριοι,

Στα πλαίσια του Προγράμματος GreTIA-Ανάπτυξη Πράσινων Μεταφορών στο Νησιωτικό Χώρο διοργανώνεται διαβούλευση στο νησί της Χίου, στις 30 Οκτωβρίου, και ώρα από 18:00 έως 21:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «Μιχαήλ Βουρνούς» στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

H εν λόγω διαβούλευση αποτελεί σημαντική συνιστώσα της μελέτης και είναι η δεύτερη κατά σειρά που διοργανώνεται στο νησί της Χίου. Αφορμή για τη δεύτερη αυτή διαβούλευση στάθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε το νησί της Χίου. Η διαβούλευση περιλαμβάνει δυο ενότητες:
         Η πρώτη ενότητα αφορά στις Μεταφορές και στο Περιβάλλον.
         Η δεύτερη ενότητα αφορά στον Τουρισμό και στο Περιβάλλον.
Η διαβούλευση έχει ως στόχο τη συλλογή, ταξινόμηση και αξιοποίηση των απόψεων (πολιτική, στόχοι, αναπτυξιακές κατευθύνσεις, προτεραιότητες) των φορέων και ειδικών που έχουν άμεση σχέση και εν μέρει προσδιορίζουν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των μεταφορών, του τουρισμού και του περιβάλλοντος της Χίου και συγκεκριμένα:

1.       την ανταλλαγή απόψεων με τους τοπικούς φορείς του νησιού σχετικά με τις οικονομικές, περιβαλλοντολογικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της πυρκαγιάς  στον Τουρισμό και τις Μεταφορές του νησιού, 
2.       την καθιέρωση του διαλόγου για την ανάπτυξη μίας νέας προσέγγισης βασιζόμενης στις ανάγκες των πολιτών, αλλά και των φορέων.
3.       την κατάθεση θέσεων και προτάσεων, την ταξινόμησή τους και την αξιοποίησή τους για την άριστη πραγματοποίηση του GreTIA, και
4.       τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου φορέων-κοινωνικών εταίρων, με στόχο τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το site του  GreTIΑ στο:

Ευελπιστούμε ότι θα καλύψετε την εκδήλωση επικοινωνιακά, παρέχοντας τη δυνατότητα σε όσους δεν παρευρεθούν να λάβουν γνώση όσων ειπωθούν από τους συμμετέχοντες.

Για την οργανωτική επιτροπή
Αμαλία Πολυδωροπούλου
Καθηγήτρια
Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΥΛΟΠΟ ΤΗΣ ΧΙΟΥ


Η Δ/νση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.) της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνει ότι στο επαρχιακό οδικό δίκτυο  Χίου – Μεστών και συγκεκριμένα το τμήμα  Παράκαμψης Κοντυλόπου , θα γίνει η εξής ρύθμιση κυκλοφορίας : Τα διερχόμενα οχήματα με κατεύθυνση από Αρμόλια προς Χίο  θα χρησιμοποιούν υποχρεωτικά μόνο το παλαιό τμήμα της  επαρχιακής οδού στην περιοχή του Κοντυλόπου, ενώ τα διερχόμενα οχήματα με κατεύθυνση από Χίο προς Αρμόλια θα χρησιμοποιούν ομοίως μόνο  το τμήμα της νέας οδού παράκαμψης Κοντυλόπου .
Η ρύθμιση θα ισχύει από την  Δευτέρα 29/10/2012  έως και την Τρίτη 20/11/2012,  λόγω  εργασιών που εκτελούνται  στην περιοχή της νέας οδού Παράκαμψης Κοντυλόπου.
                                                                             Η Προϊσταμένη της Δ.Τ.Ε.   Π.Ε.Χίου                                                                              

                                                                                      Αργυρώ Τσικολή
                                                                                      Πολιτικός Μηχ. 

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΕΡΩΤΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ"


Ερώτηση
προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
Βασικοί λόγοι για τους οποίους τα κτήρια στη χώρα μας θεωρούνται ιδιαιτέρως ενεργοβόρα είναι η παλαιότητά τους, η άγνοια για τη σύγχρονη τεχνολογία, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί για την εξοικονόμηση ενέργειας και η, μέχρι πρότινος, έλλειψη σχετικής νομοθεσίας. Το αποτέλεσμα είναι, τα κτήρια στην Ελλάδα να ευθύνονται, περίπου, για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, με το ποσοστό να σημειώνει αυξητικές τάσεις.
Πριν λίγα χρόνια, δημιουργήθηκε το θεσμικό πλαίσιο, ώστε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δοθούν οικονομικά κίνητρα προκειμένου να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων του οικιακού τομέα, μέσω του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν να κάνουν με την αντικατάσταση κουφωμάτων, τη θερμομόνωση, την καλύτερη αξιοποίηση του υψηλού ηλιακού δυναμικού της χώρας, τη συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.
Το Πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων, σε συνδυασμό με επιδότηση επιτοκίου, επιχορήγηση κεφαλαίου και κάλυψη του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων σε ιδιοκτήτες κατοικιών, με πόρους από το ταμείο Χαρτοφυλακίου «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον» και το «Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης» των νοικοκυριών (απόφαση 31654/ΕΥΘΥ1415/20.07.2010, ΦΕΚ Β’ 1262).
Οι ωφελούμενοι χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία, συμπεριλαμβάνονται εκείνοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 20.000 €. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τους ωφελούμενους των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 12.000 € και δεν ξεπερνά τις 40.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 20.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000 €. Η Τρίτη κατηγορία συμπεριλαμβάνει τους ωφελούμενους των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 40.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 60.000 € και δεν ξεπερνά τις 80.000 €.
Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποδέχονται και αξιολογούν τις αιτήσεις και χορηγούν δάνεια. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των χρηματοπιστωτικών οργανισμών απορρέουν και από τη συμφωνία Συγχρηματοδότησης και Συνεπένδυσης που υπογράφεται με το ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε..


Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1.     Υπάρχουν στοιχεία για την μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης του Προγράμματος;
2.     Έχουν αναφερθεί περιστατικά ενδιαφερόμενων, στους οποίους συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απέρριψαν τις αιτήσεις, παρά το γεγονός ότι οι αιτήσεις τους πληρούσαν τις προϋποθέσεις του Προγράμματος; Έχετε λάβει γνώση τέτοιου είδους αναφορών ή καταγγελιών; Εάν, ναι, σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το Πρόγραμμα μπορεί να είναι επιλέξιμο και να εφαρμόζεται από όλες τις κατηγορίες των ωφελούμενων;

17 Οκτωβρίου 2012
Ο ερωτών βουλευτής

Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος