Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013

Π.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 15
Έκτακτης Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου.
Μυτιλήνη 12 Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00
[ Πρόσκληση Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου 4146/12-07-2013 ]

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Έγκριση ψηφίσματος για την απόσυρση του Πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων και αφορά απολύσεις Δημοσίων Υπαλλήλων Α΄ Βαθμού ΟΤΑ και Υπουργείου παιδείας.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1)       Σταύρος               ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ                            Πρόεδρος Π.Σ.
2)       Καλλιόπη            ΓΟΜΟΥ-ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ         Γραμματέας Π.Σ.
3)       Παναγιώτης        ΠΡΟΒΕΤΖΑΣ                                  Μέλος Π.Σ.
4)       Χρήστος               ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                =/=
5)       Μυρσίνη              ΚΑΝΛΗ-ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ                        =/=
6)       Θεολόγος             ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ                                             =/=
7)       Θεόδωρος             ΒΟΥΝΑΤΣΗΣ                                            =/=
8)       Αντώνιος              ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ                                             =/=
9)       Γεώργιος              ΚΟΥΝΑΚΑΣ                                              =/=
10)    Σωτήριος             ΚΑΡΔΑΡΑΣ                                                =/=
11)    Γεώργιος              ΦΛΩΡΟΣ                                                   =/=
12)    Σάββας                 ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ                                              =/=
13)    Αποστολία           ΛΥΚΟΥ                                                       =/=
14)    Γεώργιος              ΜΕΡΟΥΣΗΣ                                               =/=
15)    Εμμανουήλ          ΚΡΑΚΑΡΗΣ                                                =/=
16)    Γεώργιος              ΒΑΣΙΛΗΣ                                                   =/=
17)    Κωνσταντίνος     ΣΤΟΥΠΟΣ                        =/=
18)    Νικόλαος             ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ                    =/=
19)    Νικόλαος             ΜΑΡΚΟΥ                           =/=
20)    Αλέξανδρος          ΛΥΜΠΕΡΗΣ                      =/=
21)    Νικόλαος             ΕΛΕΝΗΣ                            =/=
22)    Εμμανουήλ          ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ                       =/=
23)    Νικόλαος             ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ                 =/=
24)    Θεόδωρος             ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ                 =/=
25)    Ευστράτιος          ΤΖΙΜΗΣ                             =/=
26)    Παναγιώτης        ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ              =/=
27)    Δημήτριος           ΣΑΡΑΓΚΑΣ                       =/=
28)    Ευστράτιος          ΚΟΡΑΚΑΣ                         =/=
29)    Αργυρώ                ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ                   =/=
30)    Σταμάτιος           ΦΙΛΙΠΠΗΣ                        =/=
31)    Βασίλειος            ΤΕΝΤΟΜΑΣ                     =/=
32)    Μιχαήλ                ΜΠΑΚΑΣ                           =/=


ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1)Πολυκράτης                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ             2)Ευάγγελος                 ΓΙΑΡΜΑΔΟΥΡΟΣ

3)Ιωάννης                                 ΣΙΑΧΟΣ                                   4) Αγγελική                 ΜΟΝΙΑΡΟΥ-ΣΑΡΡΗ

5)Παύλος                                  ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ                           6)Σταμάτιος                ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ

7)Ιωάννης                                 ΜΑΛΑΦΗΣ                             8)Παντελής                  ΒΡΟΥΛΗΣ

9)Αρτέμιος                               ΠΑΝΟΥΣΟΣ

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρισταμένου του πρώτου αιρετού Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Αθανασίου Γιακαλή και του Αντιπεριφερειάρχη κ. Ηρακλή Βερβέρη.
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους και Κωνσταντίνος Γανιάρης, αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση..
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Θεόδωρος Σαμίου για την τήρηση των πρακτικών και κα Μαρία Μολιού για την Γραμματειακή υποστήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Σάββας Βαρελτζής, Αποστολία Λύκου, Εμμανουήλ Κράκαρης, Γεώργιος Μερούσης, Γεώργιος Βασίλης, Κωνσταντίνος Στούπος, Νικόλαος Λεοντάρας, Αλέξανδρος Λυμπέρης, Νικόλαος Ελένης, Εμμανουήλ Βασιλειάς, Νικόλαος Κουλουλίας, Δημήτριος Σάραγκας, Αργυρώ Στεφανάκη και Σταμάτιος Φιλιππής  έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης ( Ν 4071/2012 άρθρο 6, παράγραφος 9 .
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Σώματος είπε ότι η σημερινή συνεδρίαση κρίθηκε ως κατεπείγουσα επειδή απαιτείται άμεσα επειδή απαιτείται άμεσα να εκφραστεί η γνώμη του Σώματος σχετικά με το Πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων και αφορά απολύσεις Δημοσίων Υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και Υπουργείου παιδείας.
Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος το παρακάτω σχέδιο ψηφίσματος, που κατατέθηκε από τον επικεφαλή της Περιφερειακής Παράταξης << Λαϊκή Συσπείρωση >>, το οποίο έχει ως εξής και ζήτησε την κατά νόμο έγκρισης του:
Όχι στο πολυνομοσχέδιο που επιχειρεί να δώσει ολοκληρωτικό χτύπημα σε εργασιακά δικαιώματα και κατακτήσεις
·         Εκφράζουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση στις σχεδιαζόμενες απολύσεις - διαθεσιμότητες στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ. Οι απολύσεις αυτές θα υποβαθμίσουν ακόμα περισσότερο και αυτές τις ανεπαρκείς κοινωνικές δομές που συνδέονται με την ικανοποίηση λαϊκών αναγκών, θα ανοίξουν παραπέρα το δρόμο της ιδιωτικοποίησης επιφέροντας νέα πλήγματα για το λαό.
·         Καλούμε την Κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε απολύσεις - διαθεσιμότητες, ανεξάρτητα από υπηρεσία ή εργασιακή σύμβαση. Αντίθετα, είναι αναγκαίο να γίνουν προσλήψεις σε κρίσιμες για την εξυπηρέτηση του λαού υπηρεσίες, με πλήρη μόνιμη και σταθερή εργασία για τους εργαζόμενους. Εκφράζει την αλληλεγγύη του στον αγώνα των εργαζομένων για να μην απολυθεί κανένας, για να μη διαλυθεί καμία δομή στους δήμους.
Ζητάμε την απόσυρση του Νομοσχεδίου ΤΩΡΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω, τις σχετικές διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010:
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ
 1. Εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στις σχεδιαζόμενες απολύσεις - διαθεσιμότητες στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ. Οι απολύσεις αυτές θα υποβαθμίσουν ακόμα περισσότερο και αυτές τις ανεπαρκείς κοινωνικές δομές που συνδέονται με την ικανοποίηση λαϊκών αναγκών, θα ανοίξουν παραπέρα το δρόμο της ιδιωτικοποίησης επιφέροντας νέα πλήγματα για το λαό.
 2. Καλεί την Κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε απολύσεις - διαθεσιμότητες, ανεξάρτητα από υπηρεσία ή εργασιακή σύμβαση. Αντίθετα, είναι αναγκαίο να γίνουν προσλήψεις σε κρίσιμες για την εξυπηρέτηση του λαού υπηρεσίες, με πλήρη μόνιμη και σταθερή εργασία για τους εργαζόμενους.
 3. Εκφράζει την αλληλεγγύη του στον αγώνα των εργαζομένων για να μην απολυθεί κανένας, για να μη διαλυθεί καμία δομή στους δήμους.
 4. Ζητά την άμεση απόσυρση του Νομοσχεδίου.
 5. Η παρούσα απόφαση να σταλεί στους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στα Πολιτικά Κόμματα της Βουλής των Ελλήνων
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 146
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                      ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ           ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΟΜΟΥ-ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ            ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Εντολή Προέδρου

Θεόδωρος Σαμίου

ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ : ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
16 ΙΟΥΛΗ ΣΤΙΣ 11.00 π.μ., ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ü                  Ν’ αποσυρθεί το πολυνομοσχέδιο της σφαγής
ü                  Όχι σε όλες τις απολύσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις-Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους
ü                  Κανένας μαθητής εκτός σχολείου-καμία κατάργηση ειδικότητας
ü                  Όχι στο «νέο» σχολείο Κυβέρνησης-Ευρωπαϊκής Ένωσης-επιχειρηματικών ομίλων, στο σχολείο της μαθητείας και της τσάμπα εργασίας

Συνάδελφοι-Συναδέλφισσες
Τα ψέματα τελείωσαν! Το μαχαίρι έφτασε στο κόκαλο. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το δρόμο του Αγώνα! Όλοι στους δρόμους συν «γυναιξί και τέκνοις»! Είμαστε οι πολλοί και έχουμε τη δύναμη να τους σταματήσουμε. Μπορούμε να αναμετρηθούμε μαζί τους και να νικήσουμε. Μπορούμε να ανατρέψουμε τις αντιλαϊκές πολιτικές.
Τα μέτρα του πολυνομοσχέδιου δεν αφήνουν κανέναν απ’ έξω, δεν αφήνουν τίποτα όρθιο και σε Δημόσιο και σε Ιδιωτικό τομέα. Με το πολυνομοσχέδιο καταργούν τον κατώτερο μισθό, την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πετσοκόβουν τις όποιες παροχές έχουν απομείνει στον ΕΟΠΥΥ, φορολογούν άγρια ακόμα και τους άνεργους, την στιγμή που προσφέρουν τεράστιες και προκλητικές φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο. Απολύουν εργαζόμενους στους ΟΤΑ, εκπαιδευτικούς, πετούν έξω από τα σχολεία και τη μορφωτική διαδικασία πάνω από 20 χιλιάδες μαθητές των ΕΠΑΛ, στην πλειοψηφία τους παιδιά των λαϊκών οικογενειών.
Πριν καν ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο, το Υπουργείο Παιδείας συντάσσει τις λίστες των απολύσεων και καλεί τους εκπαιδευτικούς τη Δευτέρα 15 Ιούλη στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να δηλώσουν αν ανήκουν στις «κατηγορίες που εξαιρούνται» ή όχι! Το μέτρο αυτό στοχεύει στο να αποδεχτούμε τα μέτρα και τις απολύσεις πριν καν ψηφιστούν. Στοχεύουν να κάμψουν το αγωνιστικό φρόνημα, τις αντιστάσεις και την ενότητα των εκπαιδευτικών. Θέλουν να μας βάλουν να φαγωθούμε μεταξύ μας, ποιος έχει κοινωνικά κριτήρια και ποιος δεν έχει. Αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί και σε άλλους κλάδους και σε άλλα μέτρα αντιλαϊκά. Κανένας τη Δευτέρα 15 Ιούλη στις Διευθύνσεις για να δηλώσει εξαίρεση!
Τα μέτρα αυτά δεν αφορούν μόνο τους εκπαιδευτικούς, αφορούν το σύνολο των λαϊκών στρωμάτων. Γι΄ αυτό όλοι μαζί, εργαζόμενοι σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα πρέπει να απαντήσουμε στις απολύσεις και ταυτόχρονα ενάντια στο σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής, στη δικτατορία του κεφαλαίου, των τραπεζιτών και των βιομηχάνων. Να ορθώσουμε το ανάστημά μας. Να μπλοκάρουμε όλες τις απολύσεις, να φέρουμε τα πάνω-κάτω. Να απαιτήσουμε τη διαγραφή του χρέους, την κατάργηση όλων των Μνημονίων και των Δανειακών Συμβάσεων, την αποδέσμευση της χώρας από τη λυκοσυμμαχία της Ε.Ε. με το λαό στο τιμόνι της δικής του εξουσίας. Αυτός είναι ο δρόμος του λαού. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει.
Κλιμακώνουμε την πάλη και μετά την Απεργία.
ü      με συσκέψεις-συγκεντρώσεις-καταλήψεις-παραστάσεις διαμαρτυρίας, από κοινού με τους μαθητές που πετιόνται έξω από το σχολείο, με τους γονείς, με συνδικάτα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
ü      Συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια της Τετάρτης 17 Ιούλη ενάντια στις απολύσεις και στο πολυνομοσχέδιο της σφαγής
ü      Διοργανώνουμε μέρα πανελλαδικής δράσης, όπου θα πραγματοποιηθούν συλλαλητήρια στην πρωτεύουσα κάθε Νόμου

ü      Παίρνουμε την πρωτοβουλία να μείνουν ανοιχτά σε καθημερινή βάση όλα τα σχολεία της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) και να τα μετατρέψουμε σε κέντρα οργάνωσης του αγώνα, σε κέντρα συμμαχίας και κοινής δράσης με γονείς-μαθητές, διοργανώνοντας απεργιακές δραστηριότητες, συνεντεύξεις τύπου, συναυλίες κ.α.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ


Σε ιδιώτες προσανατολίζεται να αναθέσει το Δημόσιο  τον έλεγχο της αναγκαιότητας των επεμβάσεων και της ορθής αγωγής που λαμβάνουν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία.
Αυτό προανήγγειλε μιλώντας στο Mega ο υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης: «Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται στα πρότυπα των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες πρώτα ελέγχουν και μετά αποζημιώνουν τους ασφαλισμένους», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.aftodioikisi.gr

H ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ 12.500 "ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ


Νέες λίστες για το δεύτερο κύμα διαθεσιμότητας τον Σεπτέμβριο που θα περιλαμβάνει 12.500 υπαλλήλους, βλέπουν το φως της διαθεσιμότητας επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της aftodioikisi.gr για τις καθαρίστριες.
Σύμφωνα με αυτά τα σενάρια η Αυτοδιοίκηση θα κληθεί να συνεισφέρει στη νέα «δεξαμενή» της διαθεσιμότητας 5 έως 6.000 εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί εκτός ΑΣΕΠ και υπηρετούν με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Σενάριο που ταιριάζει «γάντι» για τις 3.000 σχολικές καθαρίστριες που και εκτός ΑΣΕΠ έχουν προσληφθεί και χαμηλά προσόντα έχουν. Παράλληλα στο στόχαστρο, όπως έγραψε η aftodioikisi.gr,βρίσκονται και οι 6.000 καθαρίστριες που εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή ως ωρομίσθιες. Εκτός από τις καθαρίστριες στο στόχαστρο βρίσκοντας:
-1250 υπάλληλοι από το υπουργείο Υγείας
-350 πολιτικοί μηχανικοί από τις κτιριακές υποδομές
-1.000 υπάλληλοι του ΙΓΜΕ και του ΟΕΚ
-1.270 αγροφύλακες
-1.956 καθηγητές ολυμπιακής εκπαίδευσης
-1.000 εργαζόμενοι από τις διευθύνσεις υγείας
-700 εκπαιδευτικοί
Επιπλέον, όπως ήδη έχει γράψει η aftodioikisi.gr, στη «δεξαμενή» εντάσσονται ακόμη 1.500 που έχουν δηλώσει αδυναμία να διδάξουν αλλά και εργαζόμενοι στις αμυντικές βιομηχανίες.aftodioikisi.gr

4η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΤΟΥ ΝΟΧ


Ομάδα Πόλο Εφήβων ΝΟΧ 2013Την 4η θέση στην Ελλάδα κατέκτησε η ομάδα υδατοσφαίρισης Εφήβων (γεν. 1997) του ΝΟ Χίου η οποία συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Αθήνα το τετραήμερο 11-14/7/2013. Η ομάδα μας προκρίθηκε στην τετράδα (2 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα) αποκλείοντας τον Ολυμπιακό αλλά ηττήθηκε στον ημιτελικό από τη Βουλιαγμένη και στον μικρό τελικό από τον Παναθηναϊκό και έτσι κατέλαβε την 4η θέση. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων:
Πανιώνιος - ΝΟ Χίου: 7-8
Τα οκτάλεπτα: 2-3, 1-1, 2-1, 2-3
Τα γκολ για το ΝΟΧ: Μαχαλιάς 1, Γκιουβέτσης 2, Καλαργυρός 3, Αλάτσης 1, Γιακουμής 1.

ΝΟ Χίου - ΟΥΚ Βόλου: 11-4
Τα οκτάλεπτα: 2-0, 2-1, 3-1, 4-2.
Τα γκολ για το ΝΟΧ: Βούμβας 1, Μαχαλιάς 1, Καλαργυρός 3, Αλάτσης 2, Σωτηράκης 1, Αγιωργούσης 1,Κοσμάς 1

Ολυμπιακός - ΝΟ Χίου: 10-10
Τα οκτάλεπτα: 2-3, 1-1, 6-2, 1-4
Τα γκολ για το ΝΟΧ: Γκιουβέτσης 3, Καλαργυρός 3, Αποστολόπουλος 1, Σωτηράκης 3.

ΝΟ Χίου - Παλαιό Φάληρο: 7-10
Τα οκτάλεπτα: 1-2, 1-4, 2-3, 3-1.
Τα γκολ για το ΝΟΧ: Γκιουβέτσης 1, Καλαργυρός 1, Αποστολόπουλος 1, Σωτηράκης 1, Αγιωργούσης 1, Κοσμάς 1, Αλιφιέρης 1
Ημιτελικός
ΝΟ Βουλιαγμένης - ΝΟ Χίου: 17-7
Τα οκτάλεπτα: 6-3, 6-0, 3-2, 2-2:
Τα γκολ για το ΝΟΧ: Μαχαλιάς 2, Γκιουβέτσης 2, Αλάτσης 1, Αγιωργούσης 1, Κοσμάς 1
Μικρός Τελικός
Παναθηναϊκός - ΝΟ Χίου: 14-6
Τα οκτάλετα: 2-1, 4-1, 6-2, 2-2
Τα γκολ για το ΝΟΧ: Γκιουβέτσης 4, Καλαργυρός 1, Σωτηράκης 1

Τελική Κατάταξη
1) ΝΟ Βουλιαγμένης
2) Παλαιό Φάληρο
3) Παναθηναϊκός
4) ΝΟ Χίου
5) Ολυμπιακός
6) ΠΑΟΚ

Ομάδα Εφήβων ΝΟΧ 2012-2013
Ομάδα Εφήβων ΝΟ Χίου 2012-2013
Σύνθεση Ομάδας
1) Κυριάκος Σαρρής
2) Νίκος Σωτηριανός
3) Αντώνης Μαχαλιάς
4) Στέλιος Χουλάκης
5) Νίκος Καλαργυρός
6) Τάσος Αλάτσης
7) Κώστας Γκιουβέτσης
9) Αντώνης Βούμβας
9) Μιχάλης Γιακουμής
10) Νίκος Σωτηράκης
11) Κων/νος Αποστολόπουλος
12) Δημήτρης Κοσμάς
13) Στράτος Κυπριάδης
14) Κωνσταντίνος Αλιφιέρης
15) Νίκος Ψάλτης
16) Γιάννης Φραγκιαδούλης

Προπονητής: Μάκης Μικέδης

Έφορος: Στέλιος Καλαργυρός

Το ΔΣ του ΝΟ Χίου ευχαριστεί την Hellenic Seaways, βασικό χορηγό των υποδομών υδατοσφαίρισης, για τα εισιτήρια της ομάδας.noxiou.gr

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΣ ΧΙΟΥ

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου 10/07/2013
Το Τοπικό Οργανο Διαιτησίας της ΕΠΣ Χίου ανακοινώνει την διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης διαιτητών-παρατηρητών για την αγωνιστική περίοδο 2013-2014 όπως παρακάτω:
 • Διενέργεια γραπτών εξετάσεων την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 18:00 στην αίθουσα διαιτησίας της ΕΠΣ Χίου.
  Εξεταστέα ύλη είναι οι ερωτήσεις που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΠΟhttp://www.epo.gr/media/files/REFEREES/PROGRAMMA_ANAPTYXHS/Rules_Questions-Answers_2013.pdf
   
 • Διενέργεια video test την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 19:30.
   
 • Ολοι οι διαιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν καρδιολογική –οφθαλμολογική εξέταση και αντίγραφο ποινικού μητρώου.Οι διαιτητές εθνικών πρωταθλημάτων πρέπει να προσκομίσουν Φωτοαντίγραφα των εξετάσεων που έχουν υποβάλλει την ΚΕΔ/ΕΠΟ.
   
 • Οι αθλητικές αγωνιστικές δοκιμασίες θα γίνουν την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013.
   
 • Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών οι διαιτητές-παρατηρητές θα υπογράψουν το απαιτούμενο διοριστήριο προκειμένου να συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Χίου.

ANAΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΣ ΧΙΟΥ


 Το Δ.Σ της Ε.Π.Σ Χίου προκειμένου να προσλάβει προπονητή την ποδοσφαιρική περίοδο 2013 – 2014 για τις Μικτές ομάδες καλεί τους ενδιαφερόμενους – κατόχους πτυχίου UEFA B’ να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά (βιογραφικό και αντίγραφο πτυχίου UEFA B’ ) και απαραίτητη προϋπόθεση να μην απασχολείται σαν προπονητής ποδοσφαίρου σε κανένα σωματείο.
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013 στα γραφεία της Ε.Π.Σ Χίου, Αγ.Αποστόλων 17, τηλέφωνο 22710-22888.
 

ETHΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΣ ΧΙΟΥ  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου ,  προσκαλεί ολα τα Σωματεία  στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για τις 17/07/2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 19:00 μ.μ, στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου, Αγίων Αποστόλων 17 για τα ακόλουθα θέματα:
1. Απολογισμός της αγωνιστικής περιόδου 2012 - 2013.
2. Προγραμματισμός της αγωνιστικής περιόδου 2013 - 2014.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Παρακαλείσθε όπως βάση του Αθλητικού Νόμου και των διατάξεων του Καταστατικού αποστείλετε την έγγραφη εξουσιοδότηση των μελών σας
( τακτικού , αναπληρωματικού ), που θα παραστούν στην Γενική Συνέλευση μέχρι τις 15/07/2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00 στα γραφεία μας.
 

ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ


Ομάδα εργασίας των υπουργείων Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης «για την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του προγράμματος», συστήνει η κυβέρνηση σε μία προσπάθεια να μειώσει τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί.
Μάλιστα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που ανακοίνωσαν τη σύσταση της συγκεκριμένης ομάδας, «μετά τις σημερινές δηλώσεις των υπουργών Προστασίας του Πολίτη Ν. Δένδια και Δικαιοσύνης Χ. Αθανασίου,(σ.σ. καμία αναφορά στις δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Λ. Γρηγοράκου) αίρονται και οι τελευταίες επιφυλάξεις σε ότι αφορά το θέμα της αξιοποίησης των δημοτικών αστυνομικών».
Παράλληλα, επισήμαναν σχετικά ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία (σ.σ. το 80% , σύμφωνα με τον κ. Γρηγοράκο;) θα έχουν θέση και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κινητικότητας η οποία θα προχωρήσει τάχιστα, καθώς σημειώνουν, πρόκειται για κενά που είναι επείγον να καλυφθούν.


aftodioikisi.gr

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ : ΤΟ "ΒΡΩΜΙΚΟ" ΔΙΛΗΜΜΑ ΜΕ ΤΙΣ 9.000 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ


Στο στόχαστρο της κυβέρνησης μπαίνουν, πλέον, για τα καλά οι σχολικές καθαρίστριες που ανήκουν μεν στο υπουργείο Παιδείας αλλά μισθοδοτούνται μέσω των δήμων,  ενόψει το επόμενου κύματος διαθεσιμότητας 12.500 υπαλλήλων του Σεπτεμβρίου.
Πρόκειται για περίπου 3.000 εργαζόμενες αορίστου χρόνου, ενώ ακόμη 6.000 υπηρετούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή και ως ωρομίσθιες.  Η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων είναι ιδιαίτερα ευάλωτη καθώς τα τυπικά προσόντα τους είναι ελάχιστα και θα μπορούσαν με ιδιαίτερη ευκολία να περικοπούν οριζοντίως γεμίζοντας τις «δεξαμενές» τόσο της διαθεσιμότητας των 12.500 όσο και των υπολοίπων 2.000 (;) απολύσεων του 2013. Παράλληλα,  σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες που επεξεργάζονται αυτά τα σενάρια, η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα και με μικρότερο από το σημερινό κόστος από ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας.  Με αυτό τον τρόπο, θεωρούν, ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλες αντιδράσεις και από τους δημάρχους, καθώς, έτσι κι αλλιώς, δεν ανήκουν στο δυναμικό των δήμων τους.
«Ναυαγεί» πριν ξεκινήσει η αξιολόγηση δομών  
Η λύση αυτή που συζητείται εντόνως, σύμφωνα με πληροφορίες, της aftodioikisi.gr, εφόσον προκριθεί θα παρουσιαστεί ως αναγκαστική, καθώς η περίφημη αξιολόγηση δομών των δήμων που σύμφωνα με τους υπολογισμούς θα έδινε στη «δεξαμενή» της διαθεσιμότητας περί τους 1.500 έως 2.000 υπαλλήλους (σ.σ. κάποιοι αισιόδοξοι μιλούσαν ακόμη και για 3 με 3.500) δεν έχει, βεβαίως, ακόμη ξεκινήσει και είναι πρακτικώς αδύνατον να έχει ολοκληρωθεί σε δύο μήνες, μεσολαβούντος και το Αυγούστου. «Εδώ  ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί  η πιλοτική αξιολόγηση 14 ΟΤΑ που έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Φεβρουάριο και θα προλάβουμε για 324 (σ.σ. οι εναπομείνασες 10 περιφέρειες και οι εναπομείναντες 314 δήμοι)», αναρωτιέται στέλεχος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που είχε ενεργό ρόλο στην πρώτη (πιλοτική) φάση.
Μεγάλο το πολιτικό κόστος
Ωστόσο, σύμφωνα με δημάρχους, οι οποίοι όχι μόνο είναι γνώστες αλλά θεωρούν ότι το «βρώμικο» σχέδιο για την απομάκρυνση των καθαριστριών βρίσκεται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο,  «σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η κυβέρνηση να επωμισθεί ένα μεγάλο πολιτικό κόστος, καθώς πρόκειται για εργαζόμενες που αμείβονται με ελάχιστα χρήματα και με τον τρόπο αυτό θα πεταχτούν κυριολεκτικά στο δρόμο και με ελάχιστες πιθανότητες να βρουν ξανά δουλειά». Φαίνεται δε ότι ο προβληματισμός αυτός υπάρχει και ανάμεσα στους κυβερνητικούς παράγοντες που επεξεργάζονται τέτοιου είδους σενάρια. Ωστόσο, με δεδομένη την αδυναμία εξεύρεσης μιας εναλλακτικής λύσης το σενάριο αυτό φαντάζει αρκετά πιθανό.