Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ
Τα πάνω κάτω φέρνει στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.
Εκτός από τις παρεμβάσεις στα ΑΕΙ οι αλλαγές που έρχονται σε γυμνάσια και λύκεια είναι σαρωτικές και περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, την κατάργηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την αξιολόγηση, την κατάργηση εσωτερικών φροντιστηρίων στα ιδιωτικά σχολεία και τη ρύθμιση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και του ωραρίου των φροντιστηρίων. 
Στο θέμα της αντιμετώπισης της φτώχειας, το υπουργείο προσανατολίζεται στην εισαγωγή κάρτας, την οποία οι δικαιούχοι θα χρησιμοποιούν για την προμήθεια των γευμάτων τους από το κυλικείο. Επίσης, διαχωρίζονται τα πρότυπα από τα πειραματικά σχολεία, ενώ αλλάζει ο τρόπος επιλογής των διευθυντών των σχολικών μονάδων.
Αναλυτικά οι αλλαγές:
Τράπεζα Θεμάτων 
Καταργείται η επιλογή θεμάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθητών των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ καθώς και των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 50% από την Τράπεζα Θεμάτων (Τροπολογία στο νομοσχέδιο Υφυπουργού), αφαιρείται η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε) και παραμένει η αρμοδιότητα αυτή εξ’ ολοκλήρου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ως προαιρετικό, συμβουλευτικό εργαλείο για εκπαιδευτικούς και μαθητές (Πολυνομοσχέδιο).
Αξιολόγηση 
Η κατάργηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων υλοποιεί την προγραμματική δέσμευση του . Η εγκαθίδρυση ενός συστήματος αποτίμησης του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου, με δημοκρατικό και συλλογικό τρόπο, ως μια συμμετοχική και δημοκρατική μεθοδολογία διάγνωσης προβλημάτων, αναζήτησης λύσεων και επεξεργασίας προτάσεων και μέτρων για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στην επεξεργασία του παραπάνω πλαισίου με επόμενο νομοθέτημα.
Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικά Σχολεία
Ρυθμίζονται για πρώτη φορά ζητήματα εκπαιδευτικού περιεχομένου και ωραρίου των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Καθορίζονται το ωράριο, οι αργίες και ο έλεγχος των αναλυτικών προγραμμάτων των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, καταργούνται τα εσωτερικά φροντιστήρια σε ιδιωτικά σχολεία και δίδεται η δυνατότητα στα αντίστοιχα όργανα εκπαιδευτικών και ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων να προχωρούν σε υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με καλύτερους όρους εργασίας (μισθολογικούς, θεσμικούς) κατά τα ισχύοντα.
Ειδική Εκπαίδευση
Εναρμονίζονται τα ελληνικά δεδομένα με τις ευρωπαϊκές και Διεθνείς Συμβάσεις για τα δικαιώματα των Αναπήρων. Βελτιώνεται η λειτουργία του θεσμού της παράλληλης στήριξης καθώς θεσμοθετείται η συνεργασία των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης και του λοιπού προσωπικού των σχολείων και η από κοινού διαμόρφωση των προγραμμάτων και άλλων στοιχείων της σχολικής ζωής.
Ανασύσταση των τομέων και ειδικοτήτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που είχαν καταργηθεί(Τροπολογία)
 • Εξασφαλίζεται η λειτουργία των ειδικοτήτων σε συγκεκριμένα ΕΠΑΛ ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η υπάρχουσα υποδομή καλύπτοντας τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών
 • Ορίζονται οι ομάδες προσανατολισμού τα μαθήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ισχύσει στην Α΄ τάξη το σχολικό έτος 2015 -2016 για τους τομείς και ειδικότητες που ανασυσταίνονται.
 • Το εκπαιδευτικό προσωπικό που βρισκόταν σε καθεστώς διαθεσιμότητας – απόλυσης και επιστρέφει στις θέσεις που κατείχε στα σχολεία, προβλέπεται να αξιοποιηθεί στο έπακρο, για να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες της παροχής εκπαιδευτικού  έργου.
 • Μετά την επανασύσταση των οργανικών θέσεων από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ρυθμίζονται θέματα των εκπαιδευτικών που επιστρέφουν στα ΕΠΑΛ σε οργανικές θέσεις εξασφαλίζοντας και όλα τα δικαιώματα που είχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, ενώ τα ίδια δικαιώματα εξασφαλίζονται σε εκπαιδευτικούς από ΕΠΑΛ που καταργήθηκαν.
Κατάργηση της σύζευξης Πειραματικού και Προτύπου Σχολείου
Αποφασίζεται:
 • Η κατάργηση του όρου «πρότυπο-πειραματικό» σχολείο
 • Ο διαχωρισμός των πειραματικών από τα πρότυπα
 • Η μετατροπή της συντριπτικής πλειοψηφίας αυτών των υβριδικών σχολείων σε πειραματικά
 • Ο ορισμός μόνο ενός περιορισμένου αριθμού από αυτά ως πρότυπα σχολεία, για ιστορικούς λόγους
 • Στα πειραματικά σχολεία οι μαθητές/τριες θα επιλέγονται με κλήρωση στην τάξη εισόδου
 • Στα πρότυπα τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής στην τάξη εισόδου θα ορίζεται με απόφαση της ΔΕΠΠΣ μετά από εισήγηση των Συλλόγων διδασκόντων και των ΕΠΕΣ των πρότυπων γυμνασίων.
Τροπολογία για την αναπλήρωση απωλεσθεισών ωρών διδασκαλίας
Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλήρωσή τους εξασφαλίζεται με τους ακόλουθους τρόπους: α) Περικοπή περιπάτων και εκδρομών β) Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών και γ) Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορτές και τα μαθήματα).
Επιλογή στελεχών
 • Για τους υποψήφιους Διευθυντές σχολικών μονάδων
Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να θέσουν υποψηφιότητα είναι η 8ετής διδακτική προϋπηρεσία και η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογίας, Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), επιπέδου 1.
Ως επιπλέον μοριοδοτούμενα προσόντα των υποψηφίων θεωρούνται η διοικητική εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση τους (67% επί της συνολικής μοριοδότησης) και η γνώμη του Συλλόγου διδασκόντων του σχολείου, στο οποίο επιθυμούν να βάλλουν υποψηφιότητα (33% επί της συνολικής μοριοδότησης).
Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να βάλει υποψηφιότητα σε δυο το πολύ σχολικές μονάδες, εφόσον έχει υπηρετήσει σε αυτές  την τελευταία πενταετία.
 • Για τους Διευθυντές εκπαίδευσης
Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να θέσουν υποψηφιότητα είναι η 10ετής διδακτική προϋπηρεσία και η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογίας, Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), επιπέδου 1.
Ως επιπλέον μοριοδοτούμενα προσόντα των υποψηφίων θεωρούνται η διοικητική εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση τους (67% επί της συνολικής μοριοδότησης) και η γνώμη των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας, στην οποία επιθυμούν να βάλλουν υποψηφιότητα (33% επί της συνολικής μοριοδότησης).
Κάθε υποψήφιος μπορεί να βάλλει υποψηφιότητα σε δυο το πολύ Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
Φορτσάκης: Η Παιδεία επιστρέφει στις μαύρες μέρες του παρελθόντος
Για καταστροφική μανία του υπουργού Παιδείας, Αριστείδη Μπαλτά, έκανε λόγο ο Υπεύθυνος του Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων της ΝΔ, Θεόδωρος Φορτσάκης, σε δήλωση του σχετικά με το επικείμενο ν/σ για την Παιδεία.
«Ο Υπουργός Παιδείας κ. Μπαλτάς επιβεβαίωσε, με τη σημερινή του συνέντευξη, ότι η Παιδεία μας επιστρέφει στις πιο μαύρες μέρες του παρελθόντος. Τίποτα δεν μένει όρθιο από την καταστροφική μανία του Υπουργού», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:
«Στην Ανώτατη Παιδεία η διάλυση επέρχεται με την αναβίωση της συνδιοίκησης των ΑΕΙ με τους φοιτητές, με τη διατήρηση του καθεστώτος των αιωνίων φοιτητών, με την επαναφορά του ασύλου στη χειρότερή του έκδοση.
Στη Μέση Παιδεία εγκαταλείπεται κάθε αξιοκρατική διαδικασία και προωθούνται σε όλες τις θέσεις ευθύνης οι κομματικοί ημέτεροι με την κατάργηση της αξιολόγησης και την αλλαγή του τρόπου επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης.
Η ιδεοληψία και ο φανατισμός σκοτώνουν οριστικά την Παιδεία μας».


Πηγή: Σαρωτικές αλλαγές σε γυμνάσια και λύκεια: Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/news/201771/sarotikes-allages-se-gymnasia-kai-lykeia-ti-provlepei-polynomoshedio-toy-ypoyrgeioy#ixzz3XZRzTkum

TA ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Δεύτερος γύρος αναμονής για τους μαθητές της Β’ Λυκείου, οι οποίοι θα γευτούν πρώτοι το νέο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων από το 2016 και περιμένουν καρτερικά από το υπουργείο να ανακοινώσει τόσο την κατανομή των σχολών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στα πέντε επιστημονικά πεδία όσο και τους συντελεστές βαρύτητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τεχνολογικά τμήματα σε ΤΕΙ θα ανοίξουν για τις δύο κατευθύνσεις, Θετικών Σπουδών και Οικονομικών-Πληροφορικής, ενώ προσχέδιο, το οποίο παρουσιάζει ο Ελεύθερος Τύπος, υπάρχει και για την κατανομή των Αστυνομικών και Στρατιωτικών Σχολών που ενδιαφέρει μεγάλο μέρος των υποψηφίων, λόγω της άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρουν. 

Αντίθετα, άγνωστο παραμένει τι θα γίνει με τον αποκλεισμό των υποψηφίων της θεωρητικής κατεύθυνσης από τις οικονομικές σχολές, αλλά και το «διχασμό» που θα προκληθεί στους υποψήφιους για εισαγωγή σε σχολές με αντικείμενο την Πληροφορική, καθώς άλλες θεωρούνται πολυτεχνικές (2η κατεύθυνση) και άλλες τεχνολογικές (3η κατεύθυνση).

Το υπουργείο προσανατολίζεται να χωρίσει τις Στρατιωτικές Σχολές στις δύο πρώτες κατευθύνσεις. Το βαρύ «πυροβολικό» που είναι οι Σχολές Ευελπίδων και Ικάρων, με τις δυσθεώρητες βάσεις των 18.000 μορίων και πάνω, θα υπαχθούν στην κατεύθυνση των Θετικών Επιστημών. Στην ίδια κατηγορία θα μπουν και οι σχολές με αντικείμενο την Ιατρική και με επιλογή του 4ου μαθήματος Βιολογίας για τους υποψήφιους που επιθυμούν την εισαγωγή τους.

Για τις Αστυνομικές Σχολές προβλέπεται να ενταχθούν στην τρίτη κατεύθυνση, αυτή των Οικονομικών Επιστημών και Πληροφορικής με τέταρτο μάθημα επιλογής για τους υποψήφιους της Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΧΟΛΕΡΑΣ

ΕΙΣΒΟΛΗ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΧΘΕΣΙΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ.!! 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ? (ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΛΑΘΡΟ!)

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΠΟΥ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - 
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΠΡΟΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΕ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΙΖΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 6 ΜΗΝΩΝ, ΣΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΑΔΙΑΧΩΡΗΤΟ ...

ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΣ ΚΩ, Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ ...
ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΦΟΥ ΗΔΗ ΣΤΗ ΚΩ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΥΜΑ ΧΟΛΕΡΑΣ ...
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΚΑΘΟΣΟΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ...
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΑ, ΑΡΡΩΣΤΑ ΚΑΙ ΦΟΒΙΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΑΦΘΑΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΟΥΒΑΛΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ...

Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΤΟΠΙΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΚΑΘΟΣΟΝ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ...
ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΝΩ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ, ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΙΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΙΤΑΛΙΑ, ΕΚΕΙΝΟ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΟΤΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΡΘΑΝ ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ ΚΑΘΟΣΟΝ ΟΙ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΟΙ ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΑΝ ΧΡΗΜΑΤΑ (3000 ΕΩΣ 5000 ΕΥΡΩ) ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ... ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΠΛΕΟΝ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΙΕΤΑΞΑΝ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ...

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΞΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΤΟΠΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΕΖΟΝ ...

ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Η ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Η ΕΠΙΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΗΛΠΙΖΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ...

ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ(ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ISIS) ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ !!!


anargyros61.blogspot.gr(ΑΡΑΓΕ ΕΙΠΑΝ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΗΝ TV ΚΑΙ "ΟΙ ΕΚΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ"?)

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ : ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ
                                                                    Γραφει η ΜΑΡΙΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Δημοτικές θητείες έρχονται και παρέρχονται, διοικήσεις αλλάζουν, αλλά στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Β. Αιγαίου, εξακολουθεί να  υφίσταται η κακοδαιμονία που υπήρχε και πριν από την κρίση, μη  έχοντας αποβάλλει την εσωστρέφεια  που πάντα το χαρακτήριζε εδώ και χρόνια.
Ερχόμενοι στη σημερινή πραγματικότητα, θα λέγαμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο βραδυφλεγής και με  προσεκτικές κινήσεις πράτων,Δήμαρχος κ. Μανώλης Βουρνούς μετά από ώριμη σκέψη  ανέλαβε την στρατηγική αλλαγής της ρότας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ για το επόμενο χρονικό διάστημα, χωρίς να έχει βαρύνουσα δημασία η παραμονή ή η αποχώρηση του νυν Καλλιτεχνικού  Διευθυντή κ. Ζαφείρη, η σύμβαση του οποίου λήγει το 2016.
Όλοι γίναμε μάρτυρες μίας απέλπιδας προσπάθειας το κ. Ζαφείρη, να κινητοποιήσει και να ενημερώσει για θέματα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ τον κ. Δήμαρχο, πριν καλά- καλά καθίσει στην δημαρχιακή καρέκλα. Αυτή η τακτική, είναι  συνέχεια της τακτικής του πρώην καλλιτεχνικού  Διευθυντή κ. Αβδελιώδη, μα περισσότερο θα έλεγα είναι μία ριζωμένη νοοτροπία οι καλλιτεχνικοί Διευθυντές, να μην αρκούνται στα αμιγώς καλλιτεχνικά θέματα, αλλα να εμπλέκονται  και σε διοικητικά, περιορίζοντας ς το ΔΣ σε ρόλο πυροσβέστη πολλές φορές.
Στη συνέχεια είδαμε και άλλες πρωτοβουλίες από τον καλλιτεχνικό Διευθυντή που άλλοτε έτυχαν της εγκρίσεως του σώματος , άλλοτε πέρναγαν απαρατήρητες.
Η συσσωρευμένη πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα του προσωπικού κατανεμήθηκε σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου Χίου και το αποτέλεσμα είναι να παραμέίνουν στο ΔΗ,ΠΕ,ΘΕ  Β. Αιγαίου  ελάχιστοι εξωτερικοί συνεργάτες.
Έτσι ερχόμαστε την Μεγάλη Εβδομάδα μέρες κατάνυξης,
 προσευχής, αλλά και σχόλης των Δημοσίων υπηρεσιών , και μαθαίνουμε ότι ο καλλιτεχνικός Διευθυντής, ζητά αλλαγή ρεπερτορίου και μεταφορά της ημέρας πρεμιέρας της 2ης παραγωγής, ενώ μέσα στη φούρια της Μ. Πέμπτης θα γινόταν και συνάντηση με τους υπουργούς Πολιτισμού και Εθνική Αμυνας και τον ίδιο, όπως ανέφερε σε  σχετική  εισήγησή του στο ΔΣ.
Ο κ. Ζαφείρης χτυπά τα καμπανάκι επίσης για σημαίνοντα ζητήματα όπως ότι:
«Το Δη.Πε.Θε. Βορείου Αιγαίου δεν έχει ολοκληρώσει την υποχρέωση έγκρισης κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας, η οποία θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί κατά τη μετατροπή του φορέα σε "κοινωφελή επιχείρηση" πριν από πέντε χρόνια (διεπιστώθη και από τον ορκωτό λογιστή). Το γεγονός αυτό είναι σοβαρότατο και παραβαίνει τη ρητή αναφορά του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (κοινωφελείς επιχειρήσεις, άρθρο 257. Νόμος N. 3463/2006 - ΦΕΚ Α 114/30.6.2006). Πέραν τούτου, η μη ύπαρξη εγκεκριμένων από το Δ.Σ. του Δη.Πε.Θε. Β.Α. και από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου "Εσωτερικού κανονισμού Υπηρεσιών", "Κανονισμού Προσωπικού" & "Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης", δημιουργεί ανεπίτρεπτα ασαφές πεδίο ως προς τις αρμοδιότητες του προσωπικού και των τμημάτων της επιχείρησης. Η επιβεβλημένη διευθέτηση αυτής της υποχρέωσης, θα επιλύσει μια σειρά προβλημάτων και δυσλειτουργιών του Δη.Πε.Θε.»
Επίσης  με το ίδιο  εισηγητικό σημείωμα ενημερώνει για τις τρέχουσες υποχρεώσεις και τις χρονίζουσες εκκρεμότητες του Θεάτρου, .
Σχετικά με την αλλαγή του ρεπερτορίου επικαλείται ότι  το έργο του Μπάμπη Τσικληρόπουλου «Ωχ τα νεφρά μου» θα πρέπει να αντικατασταθεί με το έργο του Ισπανού συγγραφέα Χουάν Μαγιόργκα, «Χίμμελβεγκ».
Όλα τα ανωτέρω  δεικνύουν ότι το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. δεν έχει απαλλαγεί από την νοοτροπία
των παρελθόντων ετών, και δύσκολα θα καταφέρει να απαλλαγείς.
Το δεύτερο  είναι ότι ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ κ. Μανώλης Βουρνούς οφείλει να πάρει την κατάσταση στ