Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 300 ΟΠΛΙΤΩΝ "ΚΟΜΜΑΝΤΟΣ"- ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝΗ πρόσληψη 300 Επαγγελματιών Οπλιτών ''νέου τύπου'' για κάλυψη αναγκών των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς απασχολεί τα ανώτερα κλιμάκια του ΥΠΕΘΑ και η σχετική πρόταση έχει αρχίσει να επεξεργάζεται, υποστηρίζει  έγκυρη αρμόδια πηγή.

Το μοντέλο που θα εφαρμοστεί είναι αυτό που εφαρμόστηκε για την  σχετικά πρόσφατη πρόσληψη  25+ 25 Οπλιτών Βραχείας  Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στις Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού Ξηράς (ΕΔ) και του Πολεμικού Ναυτικού (ΔΥΚ) αντιστοίχως, και ο βασικός λόγος είναι η μείωση του μέσου όρου (επιχειρησιακής ) ηλικίας των κομάντος. Βεβαίως από την διατύπωση  -και μάλιστα σε αρχικό επίπεδο- της σχετικής πρότασης μέχρι και την υιοθέτησή της από την πολιτική ηγεσία, ίσως έχει πολύ δρόμο ακόμα η έκδοση προκήρυξης.

Ωστόσο η αρμόδια πηγή, που μίλησε σχετικά, άφησε να εννοηθεί ότι  η ανάγκη είναι επιτακτική  και κάποιες παράμετροι έχουν ήδη εξετασθεί.
 
Υπηρεσία 13 ετών

Συγκεκριμένα  με αυτή  την διαδικασία οπλίτες θητείας μπορούν κατά ή μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους  υποχρεώσεων να ανακατατάσσονται εθελοντικά για περίοδο 3 ετών , ενώ δύναται να ανανεωθεί η πρόσληψή τους δυο φορές από 5 έτη την κάθε φορά (συνολικά 13 έτη).
Ειδικότερα και όσον αφορά τον Στρατό Ξηράς - και με βάση με την  τότε διακήρυξη (Μάιος 2014) - προβλέπεται να μπορούν να προσλαμβάνονται - μέχρι τον αριθμό 300- οι οπλίτες ή έφεδροι που έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης από το Σχολείο Προκεχωρηµένης Εκπαίδευσης Οπλιτών Ειδικών ∆υνάµεων και τη Σχολή Αλεξιπτωτιστών σωρευτικά. Αυτοί  ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας στον Στρατό Ξηράς ανεξάρτητα από τον Κλάδο των  Ενόπλων ∆υνάµεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν, 
εφόσον δεν παρήλθε ένα έτος από την ηµεροµηνία οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες ∆υνάµεις λόγω εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης και δεν έχουν συµπληρώσει το 25 έτος της ηλικίας τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η ειδικότητα που τους απονεµήθηκε.

 Πρέπει επίσης :

-Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. 
-Να έχουν σωµατική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1), σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωµατικής ικανότητας των στρατευσίµων. 
 - Να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον ενός µέτρου και εξήντα εκατοστών
(1,60 µ.). 
-. Να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώµοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταµήνυση, συκοφαντική δυσφήµιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεµπορίας, όπλων, πυροµαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκληµα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Επίσης να µην έχουν παραπεµφθεί αµετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευµα, για κακούργηµα ή για τα ανωτέρω αδικήµατα. 

- Να µην εκκρεµεί σε βάρος τους µήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία. 
 -. Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα. 
 -. Να µην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθµού τους, ούτε να έχει κινηθεί εναντίον τους η σχετική διαδικασία. 
 -. Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέωση, να έχουν αιτιολογηµένη πρόταση καταλληλότητας του ∆ιοικητή της Μονάδας. 
 - Οι έφεδροι να µην έχουν τιµωρηθεί µε φυλάκιση άνω των είκοσι (20) ηµερών, εφάπαξ ή αθροιστικά. 
 - Να µην έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία, όσοι υπηρετούσαν ως µόνιµοι ή εθελοντές οπλίτες ή εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή επαγγελµατίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή οπλίτες βραχείας ανακατάταξης. 

Η μοριοδότηση αθλητικών επιδόσεων

Κριτήρια επιλογής ήταν τότε  οι επιδόσεις σε  αθλητικές δοκιµασίες που και τώρα αναμένεται να προβλέπεται ότι  θα διεξάγονται - και θα ανακοινώνονται εγκαίρως.
Για τους ΟΒΑ Ειδικών ∆υνάµεων του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), η επιλογή των υποψηφίων έγινε µε το σύστηµα µοριοδότησης, κατόπιν αθλητικών δοκιµασιών, όπως παρακάτω ( το ίδιο λογικά αναμένεται να ισχύσει και σε τυχόν νέα προκήρυξη): 


 α. ∆ρόµος 2 µιλίων: 10 µόρια για 10΄΄ µικρότερο χρόνο από τα 17΄55΄΄ [π.χ. για χρόνο 16΄42΄΄ έχουµε 17΄55΄΄-16΄42΄΄=70΄΄ (το 73΄΄ στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη δεκάδα) Χ 10=70 µόρια], µε µέγιστο παραδεκτό χρόνο τα 17΄55΄΄. 

 β. Κάµψεις: Αριθµός πέραν των 40 Χ 10 (πχ 60-40=20 Χ 10 =200 µόρια), µε ελάχιστο παραδεκτό όριο τις 40 κάµψεις σε χρόνο 2΄. 

 γ. Κοιλιακοί: Αριθµός πέραν των 40 Χ 10 (πχ 80-40=40 Χ 10=400  µόρια), µε ελάχιστο παραδεκτό όριο τους 40 κοιλιακούς σε χρόνο 2΄. 
 δ. Έλξεις: Αριθµός πέραν των 6 Χ 20 (πχ 10-6= 4 Χ 20 = 80 µόρια), µε ελάχιστο παραδεκτό όριο τις 6 έλξεις. 
 Οι αθλητικές δοκιµασίες διεξήχθησαν τότε  στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ). 

Οι προσλήψεις (25+25) που εγκρίθηκαν τον Μάιο αλλά και οι προτεινόμενες 300 κρίθηκαν ( και κρίνονται...) απαραίτητες λόγω των πολλών αποχωρήσεων από τις Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού Ξηράς (Ζ’ Μοίρα Αμφιβίων Καταδρομών και  Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών) και του Πολεμικού Ναυτικού (Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών) λόγω συνταξιοδοτήσεων ή αποστρατεύσεων.Κυρίως όμως όπως προαναφέραμε λόγου κάλυψης από πολλούς υπηρετούντες ήδη του προσδόκιμου 
ορίου ηλικίας υπηρέτησης σε αυτές τις υψηλών απαιτήσεων ειδικότητες. 

Τι πρέπει να προσέξει το Υπουργείο και το ΓΕΣ

Να σημειωθεί ότι δεν καλύφτηκαν άμεσα όλες οι θέσεις- δηλαδή σε μια σειρά κατάταξης. Αυτό σημαίνει ότι και τώρα οι 300  θα προσκαλούνται κατά την διάρκεια πολλών διαδοχικών σειρών.

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί - όπως σχολίασαν αξιωματικοί που εμπλέκονται στην διαδικασία- ότι η ηγεσία θα πρέπει να φροντίσει να ενημερώνονται οι στρατεύσιμοι ΠΟΛΥ  ΠΡΙΝ καταταγούν ότι στην σειρά τους (ΕΣΣΟ) θα υπάρχει δυνατότητα να ενταχθούν στην συγκεκριμένη ειδικότητα ΟΒΑ ώστε να έχουν σκεφθεί την προοπτική αυτή , ακόμα και να έχουν προετοιμαστεί  ψυχολογικά και αθλητικά. Η προκήρυξη επιβάλεται να δημοσιοποιείται πολη πριν φτασει η ωρα κατάταξης ενώ
 είδικά  για τους κατατασσόμενους εκείνη την ΕΣΣΟ θα μπορούσε να δίνεται μαζί με την πρόσκληση κατάταξης από την ΕΛΑΣ. 

Διότι , όπως μας είπαν αξιωματικοί του ΣΞ και του ΠΝ , κατά την προηγούμενη διαδικασία,αρκετοί νέοι βρέθηκαν προ απροόπτου και σε αδυναμία ή δυσκολία να αποφασίσουν την συμμετοχή τους στην διαδικασία μοριοδότησης.

 Μάλιστα από ορισμένους διατυπώθηκαν και ερωτηματικά ως προς τις συνθήκες διαφάνειας και ισοπολιτείας...


πηγη on alert

ΣΤΟΥΣ 150.000 ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -20.000 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΠΠΕΡΥΣΙ
Στα 150.000 άτομα, από 130.000 που ήταν ο αρχικός στόχος, θα ανέλθει ο αριθμός των δικαιούχων και των ωφελούμενων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2014-2015 με επιταγή του ΟΑΕΔ με απόφαση που υπέγραψε ο διοικητής του Οργανισμού, Θεόδωρος Αμπατζόγλου.
Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση διακοπών διάρκειας από 1-5 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα που έχουν συμβληθεί με τον ΟΑΕΔ.
Newsroom ΔΟΛ, με π

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑΕπ’ ευκαιρία της ημέρας διοργανώνονται με δράσεις όλη τη διάρκεια του ωραρίου που θα είναι ανοικτές στο κοινό Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού για τα σχολεία όλης της χώρας με θεματικό άξονα «Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι». Σύμφωνα με έγγραφό του Υπουργείου Παιδείας για την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, σε κάθε σχολείο της χώρας (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για τον τρόπο οργάνωσης της 1ης «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού». Επιθυμητή είναι η συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες καθώς και τα μαθητικά συμβούλια του κάθε σχολείου στην προετοιμασία της ημέρας. Η 1η «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» πρέπει να είναι ανοικτή στην ευρύτερη κοινωνία, συνεπώς προτείνεται η πρόσκληση των τοπικών αρχών, του τοπικού τύπου, των γονέων κλπ., προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις του κάθε σχολείου. Οι δράσεις υλοποιούνται, κυλιόμενα καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου, από όλη τη σχολική κοινότητα, με τη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών και των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, μετά από κατάλληλο σχεδιασμό και προετοιμασία. Η διάχυση των δράσεων της ημέρας μπορεί να επιτευχθεί, μέσω παραγόμενου υλικού, τοπικά ή ευρύτερα, με διάφορους τρόπους (π.χ. πανό, κολάζ κλπ. στις εισόδους ή σε άλλα ευδιάκριτα σημεία της σχολικής εγκατάστασης ή σε άλλα σημεία της ευρύτερης περιοχής, αρθρογραφία σε ΜΜΕ σχετικά με τις δράσεις που υλοποιήθηκαν κλπ.). Ενδεικτικά, το πρόγραμμα της 1ης «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού» περιλαμβάνει: Αθλητικές δραστηριότητες, κινητικές δραστηριότητες, παιχνίδια, χορό, αθλήματα κλπ. ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/τριών και τις υποδομές του σχολείου. Ο τρόπος οργάνωσης όλων των παραπάνω πρέπει να διασφαλίζει την εφαρμογή της θεματικής της ημέρας (Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι) και τη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών/τριών, τόσο στις δραστηριότητες όσο και στην οργάνωση της ημέρας. Οι δράσεις της ημέρας αυτής αναδεικνύουν, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, την κοινωνική διάσταση, τη φιλοσοφία και τη δυναμική του Σχολικού Αθλητισμού στο πλαίσιο του σύγχρονου «Κοινωνικού Σχολείου». Οι κινητικές δράσεις που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο εμπλουτίζονται και συνδυάζονται με (μέρος ή το σύνολο από) τα παρακάτω: Προβολές ταινιών συναφούς θεματολογίας και διαδραστική συζήτηση – αναστοχασμός. Επεξεργασία και συζήτηση για τις έννοιες της βίας, του ρατσισμού, του κοινωνικού αποκλεισμού κ.ά. μέσα από μικρά κείμενα, τίτλους αθλητικών εφημερίδων, βιογραφίες αθλητών κλπ. Καλλιτεχνική – εικαστική – μουσική δημιουργία με συναφή θεματολογία (π.χ. δημιουργία αφίσας, πανό, κολάζ κλπ.). Η διάχυση των δράσεων της ημέρας μπορεί να επιτευχθεί, μέσω παραγόμενου υλικού, τοπικά ή ευρύτερα, με διάφορους τρόπους (π.χ. πανό, κολάζ κλπ. στις εισόδους ή σε άλλα ευδιάκριτα σημεία της σχολικής εγκατάστασης ή σε άλλα σημεία της ευρύτερης περιοχής, αρθρογραφία σε ΜΜΕ σχετικά με τις δράσεις που υλοποιήθηκαν κλπ.). ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ Για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση της 1ης «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού», στη φάση του σχεδιασμού και της οργάνωσης της, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας:   Σε περίπτωση μη ύπαρξης επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής είναι δυνατόν να προγραμματιστούν οι προαναφερόμενες εκδηλώσεις σε συνεργασία με άλλη σχολική μονάδα ή αθλητικό κέντρο. Σε περίπτωση μετακίνησης να λαμβάνονται όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφάλειας. Για τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών απαιτείται έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ.6/311/79278/21.05.2014 (Φ.Ε.Κ. 1296 τΒ΄21.05.2014) και τις σχετικές διευκρινιστικές εγκυκλίους. Μαθητές και μαθήτριες που δεν διαθέτουν Α.Δ.Υ.Μ. σε ισχύ, μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις μη κινητικές δραστηριότητες (οργανωτικές, δημιουργικές, διαδραστικές κλπ.). Αυτοί οι μαθητές/τριες, κατά τη διάρκεια των κινητικών δράσεων, μπορούν να αναλάβουν άλλους ρόλους (πχ. γραμματεία, βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση κλπ.). Σε περίπτωση που στις 6 Οκτωβρίου 2014 υπάρχουν καιρικά φαινόμενα, ή άλλοι λόγοι που δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων της ημέρας αυτές μεταφέρονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων εντός του μηνός. Σε περίπτωση τοπικής εορτής – αργίας οι εκδηλώσεις μεταφέρονται σε άλλη μέρα, για όλα τα σχολεία της περιοχής, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή. Ολιγοθέσια σχολεία που δεν διαθέτουν εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής οργανώνουν την 1η «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» σε συνεργασία με άλλη σχολική μονάδα ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, χωρίς κινητικές δραστηριότητες. Σχολεία που δεν διαθέτουν κανένα εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής με πλήρες ωράριο, οργανώνουν την 1η «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» σε συνεργασία με άλλη σχολική μονάδα ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, εντός Οκτωβρίου, μετά από συνεννόηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 11 και τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης (δηλαδή με αλλαγή ημερομηνίας). Στο σχεδιασμό και την προετοιμασία της ημέρας συμβάλουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ11 της χώρας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ΦΑ των σχολικών μονάδων.

Διαβάστε περισσότερα: Την 6/10 δεν θα κάνουν μαθήματα στα σχολεία αλλά μόνο αθλητικές δραστηριότητες παρουσία γονέων | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

«Σχετικά με το νέο κανονισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τις δυσοίωνες εξελίξεις στην υγεία»

                 


Η πρακτική της «διαβούλευσης» σε ό,τι αφορά το νέο κανονισμό του ΕΟΠΥΥ δεν μας εκφράζει ως Περιφερειακή Ομοσπονδία Β. Αιγαίου ΑμεΑ, γιατί:

1.     Κινείται στη λογική της εκάστοτε κυβέρνησης που φέρνει μια αντιλαϊκή ρύθμιση, ένα νόμο κλπ και ψάχνει για συνενόχους.
2.     Καλλιεργεί την επικίνδυνη για τα ΑμεΑ άποψη ότι μπορεί και με τη δική τους συμμετοχή να «βελτιωθεί» ένας νόμος, που από τη φύση και τη βάση του είναι ενάντια στα συμφέροντά τους.
3.     Μπορεί να οδηγήσει στην επικίνδυνη εξέλιξη κάποιων «μικροαλλαγών» που παρουσιάζονται και ως «νίκες» του αναπηρικού κινήματος ενώ στην ουσία προχωρά αυτή η πολιτική, πολιτική που κινείται στις αποφάσεις της ΕΕ με κεντρική φιλοσοφία την εμπορευματοποίηση της υγείας, της ανταγωνιστικότητας.


Η ΕΣΑμεΑ δεν πρέπει να συνεχίσει σε αυτή την πρακτική γιατί δεν βοηθάει του Συλλόγους. Χρειάζεται να εκφράζει ανοικτά την αντίθεσή της σε αυτά τα σχέδια χωρίς να αφήνει την παραμικρή χαραμάδα να «μπαίνουν στο τραπέζι για συζήτηση». Έχουμε εμπειρία από «κοινωνικούς διαλόγους» και στο ασφαλιστικό και αλλού που το μόνο αποτέλεσμα που είχαν ήταν να γίνεται συνένοχο και συμμέτοχο το συνδικαλιστικό κίνημα στη σφαγή των εργαζομένων.

Εξηγώντας την παραπάνω θέση δηλώνουμε σχετικά με την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2243/2014), που δημοσιεύτηκε στις της 18 Αυγούστου 2014 εντάσσεται στην πολιτική περικοπών στις δημόσιες δαπάνες υγείας.  Η πρόληψη μπαίνει στην προκρούστεια κλίνη των «κατευθυντήριων οδηγιών» και του νέου κανονισμού ΕΟΠΥΥ - Ενισχύεται η πολιτική παροχών στη βάση του «κόστους - οφέλους». Η κυβέρνηση και η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σκοπεύουν να ενσωματώσουν το γράμμα και το πνεύμα αυτών των «κατευθυντήριων γραμμών» στον υπό διαβούλευση νέο κανονισμό του ΕΟΠΥΥ.
Συγκεκριμένα, σ' αυτόν προστίθεται η φράση: «Με απόφαση του ΔΣ, ο Οργανισμός δύναται να υιοθετεί πρωτόκολλα προσυμπτωματικού ελέγχου σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, το οικογενειακό και ατομικό ιατρικό ιστορικό του ατόμου». Και αμέσως μετά, στο κεφάλαιο «Διαγνωστικές εξετάσεις - Ιατρικές Πράξεις» προστίθεται: «Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση κάθε εξέτασης, στους συμβεβλημένους παρόχους Υγείας, είναι η συμβατότητα αυτής με τα διαγνωστικά πρωτόκολλα».
Οι «κατευθυντήριες οδηγίες» είναι κομμάτι της γενικότερης κατεύθυνσης της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μείωση του μη μισθολογικού «κόστους» των εργαζομένων και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, μέσω των δραστικών περικοπών, των κρατικών και ασφαλιστικών δαπανών σε Υγεία - Πρόνοια - Φάρμακο.
Σύμφωνα με αυτές τις «κατευθυντήριες οδηγίες» για ιατρικές - εργαστηριακές εξετάσεις, αυστηροποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις (ηλικιακά όρια, συχνότητα εξετάσεων, κατάσταση της υγείας), σε σχέση ακόμη και με τον κουτσουρεμένο Κανονισμό Παροχών του ΕΟΠΥΥ που ισχύει σήμερα (βλέπε παραδείγματα).
Η αλήθεια βρίσκεται αλλού. Την είπε ο υπουργός Υγείας, Μάκης Βορίδης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις 9/9/2014: «Έπρεπε και έχει νόημα μια παρέμβαση αυτού του τύπου σε ό,τι αφορά τη δαπάνη. Θα σας δώσω τάξη μεγέθους (...) της δαπάνης στις διαγνωστικές εξετάσεις (...) Το 2014 στο Α' εξάμηνο έχει δαπανηθεί το σύνολο του προβλεπόμενου ποσού για το χρόνο. Από τα 323 εκατ. που ήταν η ετήσια δαπάνη έχουμε μια υπέρβαση που είναι αυτή τη στιγμή πάνω από τα 340 εκατ. Εάν δεν υπάρξει παρέμβαση, η δαπάνη αυτή θα κατέληγε στα 700 εκατ.». Επιπλέον, θύμισε πως «ο ΕΟΠΥΥ έχει κλειστό προϋπολογισμό. Είτε 700 εκατ. ευρώ είναι η δαπάνη, είτε 800 εκατ. είναι η δαπάνη, είτε 350 εκατ. είναι η δαπάνη, ο ΕΟΠΥΥ θα πληρώσει τον κλειστό του προϋπολογισμό, τα 323 εκατ.». Επομένως, τα υπόλοιπα θα πληρωθούν έτσι ή αλλιώς απευθείας από τις τσέπες των ασφαλισμένων.
Οι περικοπές εξειδικεύονται και αποσκοπούν να αντιστοιχίσουν τις παροχές στα όρια του πετσοκομμένου «κλειστού» προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και θα γίνουν είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο: Με οριζόντια πλαφόν, με πλαφόν ανά ειδικότητα γιατρού, με πληθυσμιακά κριτήρια. Τα θεραπευτικά, διαγνωστικά, φαρμακευτικά πρωτόκολλα αξιοποιούνται ως εργαλεία με επιστημονικό περίβλημα για την προώθηση αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής.
Με βάση τις «κατευθυντήριες οδηγίες», ένας γιατρός δε θα μπορεί να συνταγογραφήσει μια εξέταση. Ενδεχομένως με βάση τα στοιχεία του ΑΜΚΑ (ηλικία - φύλο, προηγούμενη συχνότητα πραγματοποίησης της εξέτασης), να «κλειδώνει» το ηλεκτρονικό σύστημα και να απορρίπτει τη συνταγογράφηση. Ακόμα και ορισμένα περιθώρια να έχει ο γιατρός, θα το «σκέφτεται» πολλές φορές παίρνοντας υπόψη τους ενδεχόμενους ελέγχους.
Αλλά και αυτά να ξεπεραστούν με κάποιο τρόπο, υπάρχει το επόμενο «ανάχωμα» με τα περιοριστικά όρια του κλειστού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, τα οποία δεν αφορούν μόνο τις διαγνωστικές εξετάσεις στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο Δημόσιο, αφού ο ΕΟΠΥΥ από τον ίδιο πετσοκομμένο προϋπολογισμό και με τον ίδιο κανονισμό παροχών, αγοράζει υπηρεσίες από τους επιχειρηματίες της Υγείας και από τις εμπορευματοποιημένες δημόσιες μονάδες Υγείας.
Παρ' όλα αυτά, εάν ο γιατρός θεωρεί απαραίτητη μια εξέταση και τη συστήσει στον ασθενή, ο ασθενής τι θα κάνει; Το πιο πιθανό είναι να την κάνει εκτός αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ και να την πληρώσει ο ίδιος.
Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα προληπτικών εξετάσεων που αναφέρονται στις «κατευθυντήριες οδηγίες» και στον ισχύοντα κανονισμό του ΕΟΠΥΥ είναι:
  • ΡSA με δακτυλική εξέταση (εξέταση για πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη): Στον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ προβλέπεται στην ηλικία από 50 έως 60 κάθε 2 χρόνια και στην ηλικία πάνω από τα 60 κάθε ένα χρόνο. Δεν θέτει άλλους περιορισμούς. Στις «κατευθυντήριες οδηγίες» προβλέπεται η ηλικία έναρξης της εξέτασης τα 50 - όπως και πριν - αλλά θέτει όριο μέχρι την ηλικία των 75 και συσχετίζει τη συχνότητα της εξέτασης (κάθε 1 ή 2 χρόνια ) με την τιμή του PSA. Αποκλείει σε κάθε περίπτωση τις ηλικίες κάτω των 40 και άνω των 75 καθώς και όταν συνυπάρχουν άλλες βαριές ασθένειες με προσδόκιμο επιβίωσης μικρότερο των 10 ετών. Επεκτείνει την εξέταση στις ηλικιακές ομάδες 40 - 50 ανάλογα με την ύπαρξη συγγενούς που προσβλήθηκε από καρκίνο του προστάτη σε ηλικία μικρότερη των 65 χρόνων.
  • Δοκιμασία τραχηλικού επιχρίσματος κατά Παπανικολάου (Test PAP). Στον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ προβλέπεται εξέταση κάθε χρόνο από την ηλικία έναρξης της ενεργού σεξουαλικής ζωής. Δεν θέτει άλλους περιορισμούς. Στις «κατευθυντήριες οδηγίες» προβλέπεται στην ηλικιακή ομάδα από 21 έως 65 κάθε 3 χρόνια. Αποκλείει τις γυναίκες κάτω των 21 και άνω των 65 που - οι δεύτερες - έχουν τις 3 τελευταίες κυτταρολογικές εξετάσεις αρνητικές. Προβλέπει «τακτικό έλεγχο» σε περιπτώσεις δυσπλασιών, αδενοκαρκινωμάτων για 20 χρόνια χωρίς να εξαιρεί τις άνω των 65.
  • Πρόληψη καρκίνου του μαστού. Στον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ προβλέπεται 1 μαστογραφία κάθε 2 χρόνια στην ηλικιακή ομάδα από 40 - 50 και 1 μαστογραφία κάθε χρόνο μετά τα 50 χρόνια χωρίς να θέτει ηλικιακή «οροφή». Επίσης, 1 μαστογραφία κάθε χρόνο μετά τα 35 για τις ομάδες «υψηλού κινδύνου». Δεν θέτει άλλους περιορισμούς. Στις «κατευθυντήριες οδηγίες» προβλέπεται 1 μαστογραφία κάθε χρόνο μετά τα 40 και για όσο διάστημα δεν πάσχουν από βαρέα χρόνια νοσήματα. Προβλέπεται επίσης κλινική εξέταση μαστού στην ηλικιακή ομάδα 20 - 40 ετών κάθε 3 χρόνια (δεν προβλεπόταν στον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ) και μετά τα 40 κάθε 1 χρόνο. Υπερηχογράφημα και μαγνητική τομογραφία «ως εργαλείο γενικού πληθυσμιακού ελέγχου» δεν προβλέπονται στον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ, ούτε και στις «κατευθυντήριες οδηγίες». Προβλέπονται μόνο σε περιπτώσεις διαφοροδιάγνωσης (υπερηχογράφημα), σε παθολογικά ευρήματα της μαστογραφίας και σε ομάδες «υψηλού κινδύνου» (μαγνητική τομογραφία).
Και στις τρεις περιπτώσεις αυστηροποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των συγκεκριμένων προληπτικών εξετάσεων σε σχέση με πριν. Υποχωρεί ακόμα περισσότερο το κριτήριο της πρόληψης, δηλαδή του ελέγχου των υγιών ανθρώπων πριν αρρωστήσουν και ενισχύεται το κριτήριο του ελέγχου εκεί που στατιστικά υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός του πληθυσμού με κίνδυνο να νοσήσουν ή και να έχουν ήδη νοσήσει.
Αυτό απορρέει από την πολιτική παροχών στη βάση του «κόστους - οφέλους». Δηλαδή, το κόστος για την οργάνωση και πραγματοποίηση προληπτικού ελέγχου σε μία ηλικιακή ομάδα υγιών ανθρώπων θεωρείται μεγάλο σε σχέση με τον αριθμό των ανθρώπων που αναμένεται να διαγνωσθεί πρόβλημα (όφελος). Αυτό από μόνο του δημιουργεί τις προϋποθέσεις μη έγκαιρης διάγνωσης και έγκαιρων προληπτικών μέτρων, συνεπώς αύξηση της πιθανότητας πρώτα να εμφανισθεί η νόσος και μετά να αντιμετωπιστεί, φυσικά με πιο δύσκολους όρους.
«Κορόνα - γράμματα» η υγεία και η ζωή
Τι μπορεί να σημαίνει η ηλικία των 21 για έναρξη του PAP TEST, όταν η έναρξη της ενεργού σεξουαλικής ζωής είναι σε μικρότερη ηλικία; Αυτή η οδηγία στηρίζεται στις μικρότερες πιθανότητες να «ωριμάσει» μια βλάβη σε αυτές τις ηλικίες. Με μια έννοια, το παίζουν «κορόνα - γράμματα», πράγμα ανεπίτρεπτο ακόμα και αν αφορά την έγκαιρη διάγνωση μιας βλάβης σε ένα μικρό αριθμό νέων γυναικών.
Τι σημαίνει ότι κάποιος που πάσχει από σοβαρή ασθένεια, με προσδόκιμο ζωής κάτω των 10 ετών, δεν έχει αξία να ελέγξει πιθανό καρκίνο του προστάτη, γιατί έτσι κι αλλιώς θα πεθάνει από άλλη νόσο; Τι σημαίνει ότι μια γυναίκα θα κάνει μια μαστογραφία κάθε χρόνο μετά τα 40 και για όσο διάστημα δε θα πάσχει από κάποιο «βαρύ» χρόνιο νόσημα;
Δηλαδή, ποια «επιστήμη» πιστοποιεί ότι μια γυναίκα με βαρύ χρόνιο νόσημα προστατεύεται από τον καρκίνο του μαστού και άρα δε χρειάζεται έλεγχο; Αυτό αντανακλά επικίνδυνη αντίληψη που μπορεί να μετουσιωθεί σε γενικευμένη πρακτική στην αντιμετώπιση των ασθενών. Π.χ., γιατί να πάρει «καινοτόμο - ακριβό φάρμακο» αφού είναι «τελειωμένος»;
Άλλο παράδειγμα: Τα ανευρύσματα αναφέρονται ως «σιωπηλοί δολοφόνοι» διότι «δίνουν» εμφανή στοιχεία σε σχετικά προχωρημένο στάδιο και με υψηλό ποσοστό θανάτων. Δίνεται η αίσθηση μιας «αντικειμενικής πραγματικότητας» και στην προέκτασή της ότι «έτσι έχουν τα πράγματα». Λέγεται ότι συνήθως το ανεύρυσμα αποτελεί τυχαίο εύρημα όταν κάποιος εξετάζεται για άλλη πάθηση.
Μπορεί αυτό να γίνει αποδεκτό, παίρνοντας υπόψη τις δυνατότητες της ιατρικής τεχνολογίας, των προληπτικών εξετάσεων που μπορούν να γίνουν γενικευμένα στον πληθυσμό με βάση τις οποίες θα διαγνωσθούν έγκαιρα τα άτομα που θα χρειαστούν συστηματική παρακολούθηση;
Για να ντύσει με επιστημονικό μανδύα τους νέους περιορισμούς, ο υπουργός Υγείας είπε ακόμα σε ραδιοφωνική του συνέντευξη: «Πρόληψη μεν ναι, αλλά σύμφωνα με τα επιστημονικώς παραδεδεγμένα». Δε χωράει αμφιβολία ότι οι μελέτες και η διεθνής πρακτική έχουν τη σημασία τους. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι σ' αυτές και κυρίως στην ερμηνεία και την εφαρμογή τους υπάρχει η επίδραση των αρχών που διέπουν την ανάπτυξη του καπιταλιστικού συστήματος.
Για παράδειγμα, πώς συμβαίνει πάντα μετά την εφαρμογή των «επιστημονικώς παραδεδεγμένων» οι λαϊκές οικογένειες να «δικαιούνται» όλο και λιγότερες υπηρεσίες Υγείας, όπως επίσης να βγαίνουν και με πιο ξαλαφρωμένες τσέπες για την αγορά τους; Ο υπουργός βάζει μπροστά την «επιστημονική κοινότητα» προκειμένου να καλυφθεί η πολιτική κατεύθυνση των μέτρων. Κυρίως στηρίζεται στο μέρος εκείνο της «επιστημονικής κοινότητας», το οποίο θέτει τη γνώση στην υπηρεσία των επιχειρηματικών ομίλων και του κράτους τους, που βρίσκονται στο ίδιο πολιτικό μήκος κύματος.
Δηλαδή, η ταξικότητα του συστήματος δεν αφήνει απέξω την επιστήμη και τους επιστήμονες. Επιδρά, διαμορφώνει σκέψη και πρακτική στην εφαρμογή της. Για παράδειγμα, η έρευνα στο φάρμακο χρηματοδοτείται σήμερα κατά βάση από τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, που οικειοποιούνται και τα αποτελέσματά της. Ομως, τα μονοπώλια αυτά εμπορεύονται το φάρμακο με σκοπό το κέρδος και εκεί κατευθύνουν - υποτάσσουν την έρευνα, αλλοιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις τα αμιγώς επιστημονικά κριτήρια με τα οποία πρέπει να γίνεται.
Τι πρέπει να γίνει;
Αυτό που χρειάζεται σήμερα, είναι σύγκρουση με τη θεωρία του «κόστους - οφέλους». Οι υγειονομικοί, οι επιστήμονες, οι ασθενείς, οι ασφαλισμένοι, όλος ο λαός, να αντιπαραθέσουν το «κοινωνικά αναγκαίο», που στις σημερινές συνθήκες έρχεται σε αντίθεση με το χαρακτήρα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, η οποία απαιτεί «φθηνότερους» εργαζόμενους και παροχές στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τόσες, όσες απαιτούνται ίσα ίσα για να είναι εκμεταλλεύσιμοι από το κεφάλαιο.
Μ’ αυτό το κριτήριο, για το κεφάλαιο και το κράτος του αποτελεί ανεπίτρεπτη σπατάλη να δίνονται ποσά για την ανάπτυξη υποδομών, τη στελέχωση και τον εξοπλισμό τους που να αφορούν την πρόληψη, δηλαδή πριν απ' όλα υπηρεσίες προς τους υγιείς. Αυτό το σύστημα, που στηρίζει την ανάπτυξή του στην επιδείνωση όλων των όρων ζωής της λαϊκής οικογένειας, που επιδεινώνει και καταστρέφει την υγεία τους, εάν έπαιρνε μέτρα πρόληψης για να εξαλειφθούν όλοι αυτοί οι βλαπτικοί παράγοντες, θα ερχόταν σε αντίθεση με την ίδια την ύπαρξή του.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Απάντηση Δημήτρη Φρεζούλη


 Είναι γνωστή η τακτική του ΚΚΕ και κατ΄επέκταση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» να συκοφαντούν ασύστολα όσους έχουν διαφορετική άποψη από τη δική τους και να γίνονται τιμητές των πάντων. Με αφορμή σχόλιό μου στην «Αλήθεια» ότι Καμπούρης και Σκούφαλος όταν αρχίσουν να μιλούν, στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, ξεχνούν να σταματήσουν με αποτέλεσμα αφενός να καθυστερεί η συνεδρίαση και αφετέρου να δυσανασχετούν οι συνάδελφοί τους και οι ακροατές η «Λαϊκή Συσπείρωση» εξέδωσε ανακοίνωση. Με την οποία επιχειρεί να ρίξει λάσπη στο πρόσωπό μου και σε εκείνο της κόρης μου που ήταν υποψήφια με τη «Χιακή Συμπολιτεία». Θα έλεγα στη ΛΑΣ να ρωτήσει  ποιος δεν δυσανασχετεί… Όταν έγραφα στη στήλη μου στην «Αλήθεια» επαινετικά σχόλια για τη  ΛΑΣ και τον Σκούφαλο, μήπως ήμουν  τότε «λιβανιστήρι» τους; Τον Μάρκο κάποτε τον λιβάνισα γιατί έτσι θεώρησα σωστό, την Ερμιόνη, προσωπικά, πότε; Τα γραπτά μένουν… Ετσι κι αλλιώς είναι ματαιοπονία να ασχολείσαι με όσους θέλουν να ασκούν κριτική, αλλά οι ίδιοι να μη τη δέχονται, θεωρώντας τους εαυτούς τους αλάνθαστους. Το έργο το έχουμε δει πολλές φορές. Και παρακάμπτω,  βέβαια, τη λασπολογία ως προς την κόρη μου, αφού οι ίδιοι δεν ντράπηκαν να την αναφέρουν… Να σας ζητήσω και συγνώμη επειδή τυχαίνει να είναι κόρη μου; Ήμαρτον! Μπράβο «σύντροφοι», και σ’ ανώτερα… Χρειάζεται και λίγη τσίπα, αλλά πού να τη βρείτε! Kαι η παρούσα ανακοίνωση της ΛΑΣ επιβεβαιώνει του λόγου μου το αληθές.
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 22-09-14
«Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν»…
Σαν δάσκαλοι θα πρέπει να ξέρουν καλύτερα από κάθε άλλον πως «το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν», μόνο που δεν το εφαρμόζουν στην πράξη… Ο λόγος για τους Στέλιο Καμπούρη και Μάρκο Σκούφαλο. Οι οποίοι όταν αρχίσουν να μιλούν, ξεχνούν να σταματήσουν… Παρατηρήθηκε έντονα στην  τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου από αμφότερους. Αυτά που μπορούν να πουν σε δύο λεπτά, με τη «σάλτσα» που φροντίζουν να τους βάζουν, τα λένε π.χ. σε δέκα, χωρίς μάλιστα να υπάρχει και ιδιαίτερος λόγος παρά μόνο εκείνος του εντυπωσιασμού, αφού επαναλαμβάνονται. Αποτέλεσμα; Αφενός να καθυστερεί η συνεδρίαση και αφετέρου να δυσανασχετούν οι συνάδελφοί τους και οι ακροατές. Και ας φροντίζει και ο Πρόεδρος να βάζει ένα «φρένο», όπου πρέπει…


Μήνυμα του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στη Χαλκιδική
Αγαπητέ Γενικέ Γραμματέα,
Αγαπητοί Φίλοι,

Οι υποχρεώσεις μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μου επιβάλλουν να  είμαι σήμερα στις Βρυξέλλες.  

            Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να είμαι κοντά σας για να τιμήσουμε την επέτειο των 40 χρόνων προσφοράς στην πατρίδα της μεγάλης ιστορικής παράταξής μας.

H Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι με τις μεγάλες προκλήσεις που οι καιροί επεφύλαξαν για την Ελλάδα να είναι μπροστά μας και να μας καλούν να τις αντιμετωπίσουμε, όπως πάντα με αίσθημα εθνικής ευθύνης.

Όλοι αναγνωρίζουν, ότι η κοινή ιστορική συνισταμένη από το 1974 μέχρι σήμερα, είναι ότι αυτή η παράταξη ανοίγει νέους δρόμους για την κοινωνία και το έθνος μας με μεγάλες και τολμηρές πρωτοβουλίες, επιλογές και αλλαγές.

Είμαστε η κατεξοχήν προοδευτική δύναμη που ιστορικά έβαζε την σφραγίδα των μεγάλων ενορατικών πολιτικών που έχτισαν την Ελλάδα της Δημοκρατίας και της Ευρώπης.

Σήμερα, το 2014 με και κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, καλούμαστε για μία ακόμα φορά, ανταποκρινόμενοι στις ιστορικές προκλήσεις να ανοίξουμε την πόρτα που θα μας οδηγήσει σε μία Νέα Ελλάδα.

Την Ελλάδα των αξιών, του κύρους, της αυτοπεποίθησης, της ευθύνης, της διαφάνειας, τη νέα σύγχρονη ευρωπαϊκή και υπερήφανη Ελλάδα.  Αυτό το δρόμο μας δείχνουν οι πολίτες και αυτό το δρόμο, μέσα από τις δυσκολίες της κρίσης που σταδιακά αφήνουμε πίσω , καλούμαστε ενωμένοι οι Έλληνες να διαβούμε.

Αυτό το δρόμο της εθνικής ενότητας και της εθνικής συνεννόησης ζητούμε να ακολουθήσουν μαζί μας και σε πνεύμα ομοψυχίας και αλληλεγγύης οι Έλληνες πολίτες πέρα και πάνω από τις όποιες ιδεολογικές και πολιτικές αντιθέσεις και διαφορές.

Η δύναμή μας είναι η ιστορία της Παράταξής μας, οι ιδέες μας, οι αρχές μας και κυρίως η ενότητά μας.

Αυτή την ενότητα επιβεβαιώνει σήμερα, η επέτειος των 40 χρόνων ιστορικής προσφοράς της Νέας Δημοκρατίας, της πολιτικής δύναμης που εμπνέεται και κατευθύνεται από την παρακαταθήκη ενός μεγάλου Έλληνα και Ευρωπαίου πολιτικού, του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Σε αυτή τη στιγμή, είμαι και εγώ εκεί. Ανάμεσά σας. Με την καρδιά, το νου και την ψυχή μου και θα χαρώ να συναντηθούμε στη δεύτερη συνάντηση για τα 40 χρόνια της παράταξής μας σε μία εβδομάδα από τώρα στην Αθήνα.

Καλή Επιτυχία.


Δημήτρης Λ. Αβραμόπουλος
                         Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ –ΜΠΕΡΝΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΕΕ

ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΤΕ ΧΙΟY  TOY KKE

   Το τελευταίο διάστημα οι βουλευτές της συγκυβέρνησης στο νησί με δελτία τύπου ή δηλώσεις τοποθετούνται για διάφορα λαϊκά προβλήματα.
   Όπως για την Παιδεία στον αγιασμό του απομακρυσμένου χωριού της Βολισσού. Χωρίς να τοποθετούνται για τα οξυμμένα προβλήματα που οι ίδιοι με την πολιτική τους δημιουργούν: είπαν στους βολισσιανούς γονείς και μαθητές ότι η πολιτική περικοπών στην Παιδεία έχει ως συνέπεια  να έχει η Βολισσός σήμερα δυο μόλις στους τρεις που είχε πέρυσι (ο δεύτερος έφθασε μόλις; Είπαν γιατί δεν έχει πάει ακόμη δάσκαλος στο ολοήμερο τμήμα; Είπαν για το ότι φέτος δεν έγινε κανένας διορισμός εκπαιδευτικού στη Χίο; Είπαν για την τράπεζα θεμάτων, που οδηγεί το μαθητή στον Καιάδα της εκπαίδευσης;
   Οι εργαζόμενοι πρέπει να βάλουν με την πολιτική τους παρέμβαση τέλος στον εμπαιγμό και τον αποπροσανατολισμό των εκφραστών της αντιλαϊκής πολιτικής. 

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 30% ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015 ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΛΛΗΛΕΓΓΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΑΝΩ ΤΩΝ 12.000 ΕΥΡΩΤην πρώτη τους μικρή οικονομική ανάσα θα πάρουν από τον Ιανουάριο του 2015 χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι, καθώς η κυβέρνηση προωθεί σχέδιο μείωσης κατά 30% (σε πρώτη φάση) της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης και επιπλέον 20% στη διάρκεια του έτους.

Μείωση κατά 30% από τον Ιανουάριο του 2015 στην έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώΣύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, τα ποσοστά αυτά αφορούν όσους πολίτες κατάφεραν να διατηρήσουν -εν μέσω κρίσης- εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ. Στόχος του κυβερνητικού επιτελείου είναι το 2016 να σταματήσει η είσπραξη της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία οδήγησε τα τελευταία χρόνια στην περαιτέρω συρρίκνωση μισθών και συντάξεων. Δημοσίευμα στην εφημερίδα «Τα Νέα Σαββατοκύριακο» αναφέρει ότι το πρώτο ψαλίδι στην έκτακτη εισφορά θα οδηγήσει σε αύξηση κατά 3 ευρώ του εισοδήματος όσων βρίσκονται στο όριο των 12.000 ευρώ. Παράλληλα, αύξηση κατά 20 ευρώ μηνιαίως θα έχουν οι μισθωτοί με ετήσιες αποδοχές 40.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως η Εφορία είχε αναλάβει σε μηνιαία βάση να παρακρατά την έκτακτη εισφορά από μισθούς και συντάξεις, ενώ για τα υπόλοιπα εισοδήματα η… λυπητερή ερχόταν με το εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πως η έκτακτη εισφορά αποφέρει σε ετήσια βάση έσοδα 1,3 δισ. ευρώ και, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος των μισθολογικών επανορθώσεων υπολογίζεται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ, δεν υπάρχει το περιθώριο -προς το παρόν- να διαγραφεί πλήρως. Γι' αυτό και μειώνεται σε πρώτη φάση κατά 30%.

Το ψαλίδι φέρνει φοροελαφρύνσεις 400 εκατ. ευρώ


Το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει φοροελαφρύνσεις 400 εκατ. ευρώ, καθώς η μείωση στην έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης αφορά όχι μόνο μισθωτούς και συνταξιούχους, αλλά και όλα τα φυσικά πρόσωπα με ετήσιο καθαρό εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ.

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, αυτή η κατηγορία φορολογουμένων ενημερωνόταν για τον… οβολό που έπρεπε κάθε χρόνο να καταβάλει μέσω των εκκαθαριστικών της Εφορίας. Κάτι τέτοιο σημαίνει πως γι' αυτούς η μικρή αυτή οικονομική ανάσα θα έρθει με μια μικρή καθυστέρηση και συγκεκριμένα με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης το 2016. Σε ετήσια βάση, οι ελαφρύνσεις από τη μείωση της έκτακτης εισφοράς ξεκινούν από τα 38 ευρώ για φορολογούμενο με εισόδημα 12.500 ευρώ, πηγαίνουν στα 51 ευρώ για εισόδημα 17.000 ευρώ και φτάνουν τα 180 ευρώ για εισόδημα 30.000 ευρώ.


(Πίνακας από την εφημερίδα «Τα Νεα Σαββατοκύριακο»)

Η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σε εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ με συντελεστές:

  • 1% για κάτω από 20.000 ευρώ
  • 2% από 20.001 ευρώ έως 50.000 ευρώ
  • 3% από 50.001 έως 100.000 ευρώ
  • 4% για 100.001 και άνω.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι σημαντικό να τονιστεί πως ακόμα το κυβερνητικό επιτελείο δεν έχει λάβει το πράσινο φως για τη μείωση -σε πρώτη φάση- και την κατάργηση -μετέπειτα- της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης. Αξιωματούχοι του ΥΠΟΙΚ διαμηνύουν προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα υπάρξει υπαναχώρηση στο θέμα αυτό κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που ξεκινούν την προσεχή Τρίτη με τους δανειστές.

Επιμέλεια: Μάριος Βελέντζας
zougla.graftodioikisi.gr

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝΔραστικές αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των ακινήτων δρομολογεί το οικονομικό επιτελείο. Μετά τις απανωτές γκάφες με τον ΕΝΦΙΑ και τις σφοδρές επικρίσεις για υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, η κυβέρνηση κάνει στροφή 180 μοιρών και προχωρά σε σημαντικές αλλαγές, που θα οδηγήσουν σε μείωση φόρων.

Όπως αναφέρει η «Ημερησία», το πρώτο σημαντικό μέτρο είναι η εφάπαξ μείωση των αντικειμενικών αξιών από το 2015, ένα μεσοσταθμικό κούρεμα της τάξης του 15% σε χιλιάδες περιοχές της χώρας. Θα είναι το πρώτο βήμα για την τελική διαδικασία εξομοίωσης αντικειμενικών και εμπορικών τιμών, και εφαρμογής του συστήματος αυτόματης αναπροσαρμογής. Στόχος, δηλαδή, είναι να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των δύο τιμών, που προκαλούσε σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά. 

​Σήμερα η περιουσία των ιδιοκτητών κοστίζει πολύ λιγότερο σε σχέση με την αξία επί της οποίας υπολογίζεται ο φόροςΠρο κρίσης οι αντικειμενικές αξίες ήταν χαμηλότερες ακόμη και πάνω από 200%, ενώ μετά την κατάρρευση των τιμών πώλησης ακινήτων υπάρχουν περιοχές στις οποίες τα συμβόλαια κλείνονται με τιμές χαμηλότερες 50%-60% σε σχέση με τις τιμές που υπολογίζει η εφορία. Το αποτέλεσμα είναι η περιουσία των ιδιοκτητών (κυρίως σε παλαιά ακίνητα) να κοστίζει πολύ λιγότερο σε σχέση με την αξία επί της οποίας η πολιτεία υπολογίζει τους φόρους.

Προβληματισμός, πάντως, υπάρχει αναφορικά με τις περιοχές που έχουν εξαιρετικά χαμηλές τιμές ζώνης. Για παράδειγμα, στα νοτιοδυτικά προάστια της Αττικής υπάρχουν αντικειμενικές αξίες 600-700 ευρώ/τ.μ., όταν οι τιμές πώλησης είναι αισθητά υψηλότερες. Επίσης, ειδικοί του κλάδου δίνουν ως παράδειγμα τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, μια τουριστική περιοχή με αντικειμενική αξία 500 ευρώ/τ.μ.Αλλάζουν όλα στους φόρους των ακινήτων - Τι θα ισχύει για τις αντικειμενικές αξίες και το πόθεν έσχες

Στις περιοχές αυτές θα πρέπει να υπάρξει διαφορετική και προσεκτική προσέγγιση, καθώς μια απότομη αύξηση των τιμών, ώστε να εξομοιωθούν με τις πραγματικές αξίες, θα προκαλούσε μεγάλη αναστάτωση, εξαιτίας της σημαντικής φορολογικής επιβάρυνσης των ακινήτων. Υπενθυμίζεται ότι οι αυξήσεις ή μειώσεις των αντικειμενικών αξιών επηρεάζουν 20 φόρους στα ακίνητα, όπως ο ΕΝΦΙΑ, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, ο ΦΠΑ στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή, ο φόρος μεταβίβασης 3%, οι φόροι χρησικτησίας, ανταλλαγής, διανομής ακινήτων, ο δημοτικός φόρος, τα τέλη υπέρ του Ταμείου Νομικών, το τέλος μεταγραφής συμβολαίων κλπ.
​Αποσυνδέεται η αντικειμενική τιμή του ακινήτου από το τεκμήριο απόκτησης

Πάντως, όπως υποστηρίζουν οι ιδιοκτήτες, σε πολλές περιοχές oι αγοραίες τιμές διαμορφώνονται σήμερα μεταξύ 950 και 1.350 ευρώ/τ.μ. (μέση τιμή 1.150 ευρώ και 140-250 ευρώ για οικόπεδα), που σημαίνει ότι βρίσκονται κάτω από τη μισή τιμή της αντικειμενικής, που έχει προσδιοριστεί σε 2.500 ευρώ από το 2007 (ποσοστό 54%). Το 2012 η μέση τιμή ήταν περίπου 1.650 ευρώ (μείον 34% από την αντικειμενική) και το 2011 ήταν 2.250 ευρώ (μείον 10% της αντικειμενικής). Στις προσφυγές που αφορούν το Ψυχικό και τη Φιλοθέη υποστηρίζεται ότι ο εκπρόσωπος της ΔΟΥ είχε προτείνει στην αρμόδια επιτροπή για μία συγκεκριμένη ζώνη την τιμή του 2007, καθώς δεν υπήρχαν στοιχεία για το 2010, ενώ δεν λήφθηκαν υπόψη στοιχεία για το 2011-2012.

Το δεύτερο μέτρο που αναμένεται να προωθήσει άμεσα η κυβέρνηση είναι η αποσύνδεση της αντικειμενικής τιμής από το τεκμήριο απόκτησης.

Το πόθεν έσχες θα εφαρμόζεται στην πραγματική τιμή πώλησης του ακινήτου, ενώ πιθανότατα σε αυτή θα προστίθενται και οι υπόλοιπες δαπάνες, όπως έξοδα μεταβίβασης του ακινήτου (έξοδα συμβολαιογράφου, μεταγραφής κλπ.).

Έτσιμ η εφορία θα δέχεται το ποσόν της συναλλαγής που θα αναγράφει ο αγοραστής στο συμβόλαιο αγοράς, όποιο και αν είναι αυτό, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την αντικειμενική αξία.Η επιβολή τεκμηρίου με βάση την αντικειμενική αξία είχε οδηγήσει σε πάγωμα των αγοραπωλησιών τους τελευταίους μήνες, με τους μεσίτες να βρίσκονται σε κατάσταση νευρικής κρίσης, καθώς αδυνατούν να ολοκληρώσουν συμβόλαια παρότι υπάρχουν αγοραστές και έτοιμα deals. Χαρακτηριστικά είναι τα εξής παραδείγματα:

1. Εργοστάσιο το οποίο έχει αντικειμενική αξία 2,5 εκατ. ευρώ πωλείται 800.000 ευρώ, ο αγοραστής έχει βρεθεί, η επιχείρηση μπορεί να ξαναλειτουργήσει, ωστόσο ο αγοραστής δεν έχει το εισόδημα για να καλύψει το πόθεν έσχες για 2,5 εκατ. ευρώ. Έτσι, η συμφωνία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

2. Κατάστημα στην Ελευσίνα πωλείται μόλις 40.000 ευρώ, ωστόσο η αντικειμενική αξία του είναι η διπλάσια και ο επενδυτής δεν προχωρά στη συμφωνία λόγω πόθεν έσχες.

3. Μεγάλο αγροτεμάχιο στην Οινόη 50 στρεμμάτων πωλείται 80.000 ευρώ, ωστόσο η εφορία αναγνωρίζει την αντικειμενική αξία, η οποία είναι 190.000 ευρώ.

4. Στο Καστρί ημιτελής κατοικία πωλείται 200.000 ευρώ, όμως έχει αντικειμενική αξία 350.000 ευρώ.

Πηγή: Ημερησία


zougla.gr

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΣΕ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΤΟ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ ΡΑΛΙ " ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ "

Πριν από μερικά χρόνια κυκλοφόρησε ένα ντοκιμαντέρ για το ράλι Ακρόπολις. Το συγκεκριμένο φτιάχτηκε από την Boo Productions η οποία σε συνεργασία με την εταιρεία Celeritas προχώρησε την υλοποίηση του έπειτα από σχετικό διαγωνισμό που έγινε.
Το ντοκιμαντέρ φτιάχτηκε και κυκλοφόρησε... Μεταξύ των Μέσων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον ήταν και η τότε ΕΡΤ η οποία κατέβαλε το ποσό των 2.240 ευρώ για να προβληθεί τρεις φορές σε διάστημα τριών ετών.

ΣΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ , ΠΡΩΤΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ , ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 11 ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δυναμική αυτοδυναμίας δίνει στον ΣΥΡΙΖΑδημοσκόπηση της Public Issue για την "Εφημερίδα των Συντακτών", καθώς η διαφορά του από τη ΝΔ διαμορφώνεται στις 11 (!) μονάδες.Όσον αφορά στην εκτίμηση της εκλογικής επιρροής σε περίπτωση βουλευτικών εκλογών, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτος με 36% και ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 25%, το Ποτάμι με 9,5% (το ποσοστό προκύπτει από διευκρινισμένη πρόθεση ψήφου), η Χρυσή Αυγή με 7,5% το ΚΚΕ με 6,5%, το ΠΑΣΟΚ με 5,5%, οι ΑΝΕΛ με 4% και η ΔΗΜΑΡ με 1%.
Η εκτίμηση των κοινοβουλευτικών εδρών διαμορφώνεται ως εξής: ΣΥΡΙΖΑ 142-150, ΝΔ 61-72, το Ποτάμι 20-30, Χρυσή Αυγή 16-24, ΚΚΕ 15-20, ΠΑΣΟΚ 12-17, ΑΝΕΛ 8-13, ΔΗΜΑΡ 0.
Σύμφωνα με την έρευνα, που διεξήχθη τηλεφωνικά, λίγες μέρες μετά την άνοδο Σαμαρά-Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ, στην παράσταση νίκης ο ΣΥΡΙΖΑ, προηγείται με διαφορά σαράντα μονάδων (64% έναντι 24%) της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαφορά από τον Ιανουάριο του 2014 και με αυξητική τάση μετά τις ευρωεκλογές του Μαΐου.
Στο ερώτημα "ποια κυβέρνηση νομίζετε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τα προβλήματα της χώρας", το μεγαλύτερο ποσοστό απαντά "καμία από τις δύο" (42%), το 31% επιλέγει ΣΥΡΙΖΑ και το 22% ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός θεωρείται ο Αντώνης Σαμαράς με 38% (43% τον Ιούλιο), έναντι 34% (29%) του Αλέξη Τσίπρα.
Στις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών, πρώτος είναι ο Αλέξης Τσίπρας με 47%, ακολουθεί ο Σταύρος Θεοδωράκης με 39%, ο Αντώνης Σαμαράς με 38%, ο Φώτης Κουβέλης με 33%, ο Πάνος Καμμένος με 30%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 27%, ο Ευάγγελος Βενιζέλος με 21% και ο Νίκος Μιχαλολιάκος με 11%.
Τέλος, όσον αφορά το ερώτημα για το αν πρέπει να γίνουν πρόωρες εκλογές με αφορμή την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, οι πολίτες εμφανίζονται μοιρασμένοι με το 49% να απαντά ότι "μάλλον δεν χρειάζεται" και το 46% να απαντά ότι "μάλλον χρειάζεται".