Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

TO ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣTο Δώρο Χριστουγέννων για το 2014 θα λάβουν μόνο οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα αφού για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους έχει καταργηθεί η χορήγηση του. Το Δωρο είναι υποχρεωμένοι οι εργοδότες,βάση του νόμου, να το χορηγήσουν στους εργαζόμενους τους μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2014
Συγκεκριμένα όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, δικαιούνται από τους εργοδότες τους Δώρο Χριστουγέννων για το 2014 όπου είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται στο ακέραιο εφ” όσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον εργοδότη είχε διάρκεια από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε χρόνου
Όσοι από τους παραπάνω μισθωτούς τους δεν έχουν συμπληρώσει το παραπάνω χρονικό διάστημα, δικαιούνται:
α) Σαν Δώρο Χριστουγέννων, ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή (2) ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες (19) χρονικό διάστημα διάρκειας της εργασιακής σχέσης και
γ) Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 19ημέρου ή του 8ημέρου, αντίστοιχα καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα όπου υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων
Δώρο Χριστουγέννων ανάλογο με το χρόνο που διάρκεσε η εργασιακή σχέση , δικαιούνται και οι μισθωτοί που έχουν αποχωρήσει από την εργασία τους , πριν από τις παραπάνω γιορτές είτε γιατί απολύθηκαν από τον εργοδότη τους , είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς.
Χρόνος που συνυπολογίζεται στο Δώρο Χριστουγέννων
Συνυπολογίζεται ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό.
Οι άδειες των σπουδαστών για συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
Οι μισθωτοί που απουσίασαν λόγω ασθένειας δικαιούνται να υπολογίσουν ολόκληρο το χρόνο ασθένειάς τους αφαιρώντας μόνο τις ημέρες για τις οποίες έλαβαν επίδομα ασθένειας από το Ασφαλιστικό τους Ταμείο.
Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 50 μέρες και πήρε επίδομα ασθένειας από το Ασφαλιστικό του Ταμείο μόνο για 30 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 30 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 50.
Χρόνος που δεν συνυπολογίζεται στο Δώρο Χριστουγέννων
Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.
Δεν λαμβάνεται υπ” όψιν για τον υπολογισμό δώρων εορτών το διάστημα της απουσίας των εργαζομένων για συνδικαλιστική δραστηριότητα , δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας.
Σχετικά με την απεργία η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης ,γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία, το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας.
Το δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται στους δικαιούχους εώς την 21η Δεκεμβρίου.
Νοείται βέβαια ότι δεν υπάρχει δέσμευση για τον εργοδότη να καταβάλλει το δώρο Χριστουγέννων νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία , Το δώρα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.
Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων
Όπως και παραπάνω αναφέραμε τα δώρα εορτών υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο για το δώρο των Χριστουγέννων και την 15η ημέρα πριν το Πάσχα για το Δώρο του Πασχα. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τα δώρα εορτών υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού. Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται:
α) Ο συμβατικός ή ο νόμιμος μηνιαίος μισθός ή ημερομίσθιο, και
β) Οποιαδήποτε άλλη παροχή σε χρήμα ή σε είδος (λ.χ. τροφή, κατοικία), εφ” όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα ή κατ” επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Παράλληλα έχουν κριθεί (με διάφορες δικαστικές αποφάσεις), ότι αποτελούν τακτικές αποδοχές και οι εξής παροχές:
Το επίδομα αδείας. Για να τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας για το επίδομα αδείας θα πολλαπλασιασθεί το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο μισθωτός επί τον συντελεστή 0,041666.
Η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και σε εξαιρέσιμες γιορτές ή σε νυκτερινές ώρες, εφ” όσον η απασχόληση είναι τακτική και μόνιμη.
Η αξία του χορηγούμενου γάλατος ημερησίως.
Η πρόσθετη αμοιβή που δίνεται από τον εργοδότη οικειοθελώς για μεγαλύτερη παραγωγική απόδοση (πρίμ), όταν επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Θεωρούνται τακτικές αποδοχές και δεν συμπεριλαμβάνονται το πρίμ παραγωγικότητας το οποίο χορηγείται με την προϋπόθεση της επίτευξης ορισμένου σκοπού και με την επιφύλαξη της περικοπής του οποτεδήποτε.
Τα φιλοδωρήματα που δίνονται στους μισθωτούς από τρίτους.
Τα οδοιπορικά έξοδα, όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μετακινήσεων, δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού και δεν διακόπτονται κατά την διάρκεια ασθένειας ή άδειας.
Η αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας ,εφ” όσον παρέχεται τακτικά.
Η αμοιβή της υπερεργασίας, εφ” όσον η εργασία αυτή πραγματοποιείται τακτικά.
Η αμοιβή από προμήθειες.
Το επίδομα μη απουσίας (τακτικότητας).
Το επίδομα κατοικίας.
Το επίδομα ισολογισμού, εφ” όσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο.
Ακολουθούν πίνακες για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων με τους αντίστοιχους συντελεστές ημερομισθίου – μισθού για να μπορείτε να υπολογίζετε το ποσό που θα λάβετε, ανάλογα με τη διάρκεια της σχέσης εργασίας που είχατε.
Πόσο είναι το Δώρο Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα για το 2014
Πόσο είναι το Δώρο Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα για το 2014
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Μισθωτός του οποίου η σχέση εργασίας είχε διάρκεια 200 ημέρες, στο χρονικό διάστημα από 01-05-2006 έως 31-12-2006, το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξης:
•    Εάν ο μισθωτός αμειβόταν με μισθό 1000 € μηνιαίως, το δώρο του θα ήταν:
1000 € χ 0,8421 (συντ. μισθού) = 842.1 χ 0.041666 (συντ. αδείας) = 35.08 €
842.1 + 35.08 = 877.18 € ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
•    Εάν ο μισθωτός αμειβόταν με ημερομίσθιο 30 € ημερησίως, το δώρο του θα ήταν : 30 χ 21,05 (συντ.ημερομ.) = 631.5 € χ 0.041666 (συντ.αδείας) = 26.31 €
631.5 + 26.31 = 657.8 € ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΛΟΜΑΓΜΟΥ 2015Ξεκίνησε χθες, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, ο διαγωνισμός για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία 2015.
Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, το βραβείο απονέμεται σε νέους που έχουν αναπτύξει προγράμματα που προάγουν την κατανόηση μεταξύ των λαών των Ευρωπαϊκών κρατών. Η προθεσμία για την υποβολή των προγραμμάτων είναι η 2α Φεβρουαρίου 2015.
Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνος για τη Νεολαία, το οποίο διοργανώνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου του Άαχεν, απονέμεται σε προγράμματα ή έργα που πραγματοποιούνται από άτομα ηλικίας μεταξύ 16 και 30 ετών.
Τα βραβευμένα προγράμματα ή έργα θα πρέπει να χρησιμεύουν ως πρότυπα για τους νέους που ζουν στην Ευρώπη και να προσφέρουν πρακτικά παραδείγματα Ευρωπαίων που ζουν μαζί ως μία κοινότητα.
Μεταξύ των προγραμμάτων που έχουν βραβευθεί στο παρελθόν συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες που έχουν σχέση με προγράμματα ανταλλαγής νέων, καλλιτεχνικά ή διαδικτυακά έργα με Ευρωπαϊκή διάσταση.
Βραβεία €10.000
Στα τρία βραβευμένα έργα (τα οποία θα επιλεχθούν μέσα από τα 28 συνολικά έργα που θα προταθούν εκ μέρους των εθνικών κριτικών επιτροπών) θα απονεμηθούν τα χρηματικά έπαθλα των € 5.000, € 3.000, και € 2.000 αντίστοιχα. Οι νικητές θα προσκληθούν επίσης να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο το φθινόπωρο του 2015.
Οι εκπρόσωποι των 28 εθνικών βραβευμένων έργων θα κληθούν να παραστούν στην τελετή απονομής του Βραβείου Καρλομάγνου για τη Νεολαία και στην τελετή απονομής του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου της πόλης του Άαχεν κατά τη διάρκεια τετραήμερου ταξιδιού τους στο Άαχεν το Μάιο του 2015.
Νικητές 2014
Το 2014, το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στο δανέζικο ταξιδιωτικό πρόγραμμα "Η Ευρώπη μας" κατά την τελετή απονομής του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου στο Πανεπιστήμιο του Άαχεν, που έλαβε χώρα στις 27 Μαΐου 2014.
Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στο Συνέδριο Νεολαίας "JouwDelft & Co" από την Ολλανδία, ενώ το τρίτο βραβείο δόθηκε στο "Employment4U", ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την Κύπρο.
Οι εκπρόσωποι των τριών βραβευθέντων έργων προσκλήθηκαν στις Βρυξέλλες για να συναντήσουν τον Πρόεδρο Σούλτς καθώς και άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2014.
Χρονοδιάγραμμα Βραβείου Καρλομάγνου Νεολαίας 2015
Έναρξη του διαγωνισμού και διαδικτυακές αιτήσεις: 2 Δεκεμβρίου 2014
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2 Φεβρουαρίου 2015
Επιλογή των 28 έργων από τις εθνικές κριτικές επιτροπές: 13 Μαρτίου 2015
Επιλογή των τριών έργων που θα βραβευτούν από την Ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή: 23 Απριλίου 2015
Τελετή απονομής στο Άαχεν: 12 Μαΐου 2015
Επικοινωνία για γενικές ερωτήσεις: ECYP2015@europarl.europa.eu
Σύνδεσμοι:

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες


kataigides_

Νέο έκτακτο δελτίο πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η ΕΜΥ, προβλέποντας ραγδαία επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο 24ωρο.
Αναλυτικά προβλέπει:
1. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται σήμερα Τετάρτη (03-12-2014) στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορείου Αιγαίου θα συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (04-12-2014).
2. Από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτη (03-12-2014) και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (04-12-2014) ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και πιθανώς πρόσκαιρα την κεντρική Μακεδονία (κυρίως τη Χαλκιδική), τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
3. Από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο Πέμπτη (04-12-2014) μέχρι και το απόγευμα τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

e-nautilia.gr

«Αρνητικές οι συνέπειες σε πιθανή αύξηση ΦΠΑ»


ËÉÌÁÍÉ ÐÅÉÑÁÉÁ ÁÍÁ×ÙÑÇÓÇ ÅÐÉÂÁÔÙÍ ÄÉÁÊÏÐÅÓ
Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) εξηγεί ότι:
«Mετά την εξαιρετικά επιτυχημένη απόδοση του μέτρου χαμηλού ΦΠΑ και την αδιαμφισβήτητη πλέον θετική συμβολή του στην άνοδο του τουριστικού ρεύματος και του ΑΕΠ της χώρας μας, ανέμενε πλέον όχι μόνο την εδραίωσή του αλλά και την επέκτασή του και σε άλλους ζωτικούς τομείς ανάπτυξης, ιδιαίτερα δε στα εισιτήρια της ακτοπλοΐας.
Σημειώνεται ότι την περίοδο 2009-2013 η Ακτοπλοΐα έχασε 11.500.000 επιβάτες επίσης ότι το 2014 είναι η πρώτη χρονιά κατά την οποία η Ακτοπλοϊκή κίνηση δείχνει σημεία ανακοπής της πτωτικής πορείας και μάλιστα παρουσιάζει οριακή αύξηση σε σχέση με το 2013, γεγονός το οποίο αποδίδεται στην αύξηση της τουριστικής κίνησης, η οποία αποτελεί το 60% του συνόλου των διακινουμένων με τα Ακτοπλοϊκά πλοία.
Οι σκέψεις για αύξηση του ΦΠΑ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά, όταν η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πολιτική έχει πλήρως δικαιωθεί ως προς τα αποτελέσματά της, μεταξύ των οποίων ήταν και η ενίσχυση της Ακτοπλοΐας μας δια της αύξησης της κίνησης προς τους νησιωτικούς προορισμούς.
Πρέπει επομένως, άμεσα να εγκαταλειφθούν οι σκέψεις για εκ νέου αύξηση του ΦΠΑ στις ξενοδοχειακές υπηρεσίες, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να ανατραπεί εν μία νυκτί όλο το θετικό αποτέλεσμα που με κόπο οικοδομήθηκε την προηγούμενη χρονιά.
Η ανάπτυξη που όλοι περιμένουμε θα πρέπει να γίνει με γενναία βήματα προς τα εμπρός, βασισμένα σε επιτυχημένα εγχειρήματα, όπως η μέχρι σήμερα εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, η οποία θα είχε σαφώς καλύτερα αποτελέσματα εάν κάλυπτε όλους τους τομείς που συμμετέχουν στον τουρισμό».


e-nautilia.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΣ : ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΑΣΗ ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, οποιοδήποτε κι αν είναι το  συμβατικό τίμημα, εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων  και της ασφάλειας της χώρας.

Σήμερα μπαίνει στην τελική ευθεία αυτή η διαδικασία. Εκχωρούνται, συνολικά  για 40+ 10 χρόνια, 14 περιφερειακά αεροδρόμια  για εκμετάλλευση στην κοινοπραξία «Fraport AG - Slentel Ltd» («Αεροδρόμιο Φρανκφούρτης» - Όμιλος Κοπελούζου) που ανακηρύχτηκε «προτιμητέος επενδυτής». Αυτή τη στιγμή από το Β. Αιγαίο παραδίδονται τα αεροδρόμια της Μυτιλήνης και της  Σάμου. Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα (Χίου, Λήμνου και Ικαρίας).
Ως  Λαϊκή Συσπείρωση είχαμε έγκαιρα προειδοποιήσει τον λαό των νησιών μας - και με ανακοίνωση στις 11/10/2013 -   και είχαμε καλέσει σε γενικό ξεσηκωμό, ενάντια στα  σχέδια της ΕΕ και της Κυβέρνησης να   παραδοθούν τα αεροδρόμια μας  σε επιχειρηματικά συμφέροντα.
Επιβάλλεται το έγκλημα αυτό  να  καταδικαστεί από όλους τους εργαζόμενους, όλους τους κατοίκους των νησιών μας, ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Να απαιτήσουμε τη ματαίωσή του.
Η ιδιωτικοποίηση  των αεροδρομίων, των λιμανιών και των άλλων μεταφορικών υποδομών και μέσων, προωθείται στα πλαίσια της δημιουργίας του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού  Χώρου Μεταφορών». Εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική της ΕΕ για την απελευθέρωση των μεταφορών, στα πλαίσια αυτά προχωρούν στην παράδοση των  υποδομών στο εγχώριο και ξένο  μονοπωλιακό κεφάλαιο, με  πρόσχημα είτε την αποπληρωμή του χρέους είτε  την «εξασφάλιση επενδύσεων». Στόχος αυτής της πολιτικής είναι η εξασφάλιση υπερκερδών στους ελληνικούς και ξένους επιχειρηματικούς ομίλους, εξαθλιώνοντας, φυσικά, τον ελληνικό λαό.
Κραυγαλέο παράδειγμα, για το πού θα καταλήξει αυτή η εξέλιξη, αποτελεί το αεροδρόμιο «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»,  που κατασκευάστηκε με επιδοτήσεις και δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, ενώ η εταιρεία «ΧΟΧΤΙΦ», στην οποία είχε εκχωρηθεί, όχι μόνο δεν συμμετείχε στη δαπάνη αλλά αποκόμισε τεράστια κέρδη από την κατασκευή και στη συνέχεια την εκμετάλλευσή του.
Γνωρίζουν, λοιπόν, οι κυβερνόντες ότι η ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων θα αυξήσει ακόμα περισσότερο το κόστος μεταφοράς  και θα επιδεινώσει τις ήδη δύσκολες  συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων των νησιών μας , με δεδομένα και τα προβλήματα που έχουμε με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Έχει γίνει, πράγματι, γνωστό ότι οι χρεώσεις των περιφερειακών αεροδρομίων, θα είναι 14,5 ευρώ ανά  επιβάτη, από την υπογραφή της σύμβασης έως την περάτωση των έργων αναβάθμισης (48 μήνες). Μετά την ολοκλήρωση τους, η χρέωση μπορεί να φτάσει στα 20 ευρώ ανά επιβάτη (!!!).
Γνωρίζουν, επίσης, ότι θα τσακιστούν παραπέρα τα εργασιακά δικαιώματα  των εργαζομένων στα αεροδρόμια.
Γνωρίζουν, τέλος, ότι η ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων του Αιγαίου εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια της χώρας, σε μια τόσο ευαίσθητη περιοχή, όπου οι οξύνονται ανταγωνισμοί ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά κράτη  και κλιμακώνεται η τουρκική επιθετικότητα.
Απαιτούμε  από την κυβέρνηση να ανακαλέσει  τις σχετικές αποφάσεις της. Να μην προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων.
Καλούμε  τους εργαζόμενους, ολόκληρο τον λαό μας, ιδιαίτερα των νησιών που διαθέτουν αεροδρόμιο,  να ξεσηκωθούμε. Συνδικάτα, μαζικοί φορείς, Δήμοι , Περιφέρεια, τώρα να απαιτήσουμε: Να μην ιδιωτικοποιηθεί κανένα αεροδρόμιο.
Υποστηρίζουμε ότι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των μεταφορών και η χρήση τους πρέπει να ικανοποιούν τις σύγχρονες και διευρυμένες λαϊκές ανάγκες και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Ειδικότερα, για τις αερομεταφορές, απαιτείται λαϊκός- κρατικός καθετοποιημένος εθνικός φορέας στον οποίο θα ανήκει το σύνολο των αερομεταφορικώνλειτουργιών, από την επίγεια εξυπηρέτηση, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, την τεχνική βάση και το πτητικό έργο, η αποκλειστικότητα των εσωτερικών γραμμών, τα εγχώρια αεροδρόμια και η υποδομές τους ως λαϊκή περιουσία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ ΧΙΟΥ ΣΑΜΟΥΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΑΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ(?) ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ.ΠΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ Η ΤΗΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ.ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΕΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ .ΤΑ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ.ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΑΠ ΑΕ Η ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΙΤΟ ΔΕΝ ΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ Η ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ GAMES HALL.ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΤΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕΠΠΠ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΜΑΣ.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΛΑΣ

ΧΙΩΤΙΚΑ ΚΑΤΣΙΚΙΑ ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ ...

Κι όμως για όποιον δεν το πιστεύει, το εντυπωσιακό θέαμα της βοσκής του κοπαδιού απαντάται στην Αθήνα και μάλιστα στην περιοχή του Ψυχικού σε μικρή απόσταση από την Λεωφόρο Κηφισίας.
Καθημερινά, οι κάτοικοι που διαμένουν περιμετρικά του λόφου στα Τουρκοβούνια έρχονται σε επαφή με τα συμπαθή τετράποδα, τα οποία ζουν και βόσκουν αρκετά χρόνια στην περιοχή.
Τα Τουρκοβούνια είναι μια λοφοσειρά της Αττικής που διοικητικά ελέγχεται από τους δήμους Γαλατσίου (δυτικά, βορειοδυτικά), Φιλοθέης (βόρεια) και Ψυχικού (βορειοανατολικά), ενώ το νότιο τμήμα τους ανήκει στο δήμο Αθηναίων (συνοικισμός Παπανδρέου).
Αν ένας επισκέπτης ανέβει περιφερειακά από κάποιο μονοπάτι προς τον λόφο, θα διαπιστώσει πως τα κατσίκια βοσκούν στις παρυφές του λόφου ενώ εύκολα μετακινούνται ανάμεσα στις απότομες πλαγιές.
Στις συγκεκριμένες φωτογραφίες τα κατσίκια βρίσκονται στην μεριά του Δήμου Ψυχικού αφού ανενόχλητα μπορούν και μετακινούνται πάνω στο βραχώδες έδαφος.
Λίγα μέτρα πιο κάτω βρίσκονται πολυτελή σπίτια και μεζονέτες όπου καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με το κοπάδι.
Τα δύο μαντριά βρίσκονται εδώ και αρκετά χρόνια βόρεια και νότια του συγκεκριμένου λόφου της πρωτεύουσας με περισσότερα από 50 κατσίκια.
Κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδρομή της περιοχής, τα παλιά χρόνια, είχαν εγκατασταθεί κτηνοτρόφοι, μιας και τα σπίτια δεν είχαν χτιστεί τόσο ψηλά στους πρόποδες.
Οι κτηνοτρόφοι των δύο εγκαταστάσεων, δεν θέλησαν να κάνουν κάποια δήλωση στο protothema.gr, παρότι γνωρίζουν πως είναι οι τελευταίοι μέσα στο κλεινόν άστυ, οι οποίοι πραγματοποιούν το επάγγελμα του τσοπάνη.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα πρόβατα έχουν «ευγενή» καταγωγή καθώς είναι χιώτικης ράτσας, η οποία κατά τους κτηνοτρόφους είναι η αποδοτικότερη σε γάλα και μαλλί ενώ το κρέας τους είναι καθαρό και νόστιμο.
Η συγκεκριμένη ράτσα θεωρείτε σκληροτράχηλη, αντέχει το κλίμα της χώρας και για αυτό τον λόγο τα πρόβατα δεν αρρωσταίνουν εύκολα.
Οι τσοπάνηδες της Αθήνας έρχονται αντιμέτωποι με πολλά πρόβλημα και ιδιαίτερα αυτό της ζωοκλοπής. Αρκετές φορές κλέφτες έχουν καταφέρει να αρπάξουν πρόβατα από τα μαντριά.
Βέβαια υπάρχουν και αρκετοί κάτοικοι που διαμαρτύρονται με την ελεύθερη μετακίνηση των κατσικιών στην περιοχή καθώς όπως λένε τους καταστρέφουν τους κήπους.


protothema.gr

ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟ : ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΘΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μετά το email της τρόικας οι Βρυξέλλες μιλούν ανοιχτά για παράταση του ΕλληνικούΜνημονίου ακόμα και μετά την 31η Δεκεμβρίου, που είχε οριστεί ως ημερομηνία λήξης
- Το Eurogroup θα συμφωνήσει αν η Ελλάδα ζητήσει πιστωτική γραμμή προστασίας δηλώνει ανώνυμα ευρωπαίος αξιωματούχος
- Σύμφωνα μάλιστα με το Reuters οι εκτιμήσεις είναι πως δεν θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα πριν από το Eurogroup της 8ης Δεκεμβρίου

Καταιγιστικές εξελίξεις έχει πυροδοτήσει το e mail της τρόικας προς την Ελληνική κυβέρνηση.


Και ενώ το κλίμα βαραίνει στην Αθήνα και το οικονομικό επιτελείο ψάχνεται πως θα απαντήσει στην τρόικα, τα διεθνή πρακτορεία Reuters και Bloomberg κάνουν ανοιχτά λόγο για παράταση του Μνημονίου στην Ελλάδα πέραν της ημερομηνίας λήξης του, που ήταν η 31η Δεκεμβρίου.

Λίγο μετά τις 12.30 διέρρευσε ανώνυμη δήλωση Ευρωπαίου αξιωματούχου σύμφωνα με τον οποίο είναι πιθανή μια τεχνική παράταση του προγράμματος της Ελλάδας.

Σύμφωνα μάλιστα με το πρακτορείο Reuters ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε πως δεν θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα, και για αυτό ως λύση επιλέγεται η παράταση του Μνημονίου.

''Δεν περιμένουμε η τρόικα να έρθει σε προκαταρκτική συμφωνία με την Ελλάδα πριν από το Eurogroup της 8ης Δεκεμβρίου για την νέα πιστωτική γραμμή'' φέρεται να δηλώνει ο ίδιος.

Διαβάστε λέξη προς λέξη πως απαντά στην ερώτηση του Reuters για συμφωνία μέχρι τη Δευτέρα.
Είναι η βασική μου προσδοκία ότι η τεχνική συμφωνία μπορεί να έρθει μέχρι τη Δευτέρα; Όχι δεν είναι!

Όλα δείχνουν πλέον πως οδεύουμε σε πολιτική συμφωνία με δύο κρίσιμους σταθμούς, το Eurogroup της Δευτέρας και την Σύνοδο Κορυφής που έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου.

Για αυτό και διαρρέεται πως εάν η Ελλάδα ζητήσει πιστωτική γραμμή, συνοδευόμενη βέβαια με όρους, το Eurogroup θα συμφωνήσει.

newsit.gr

Διακήρυξις πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ διά τήν ἐκμίσθωσιν γεωτεμαχίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Λουκᾶ Βαρβασίου


E-mailΕκτύπωσηPDF
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ
          ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
 ΑΓ. ΛΟΥΚΑ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Λουκᾶ Βαρβασίου πόλεως Χίου προκηρύσσει δημόσιον πλειοδοτικόν διαγωνισμόν διά τήν ἐκμίσθωσιν, διά ἐννέα ἔτη, μέ δυνατότητα παρατάσεως δι’ ἄλλα ἑπτά ἔτη, γεωτεμαχίου ἐπιφανείας 5.162 τ. μ. ἐπί τῶν ὁδῶν Γ. Βερίτη 82 καί Κύπρου εἰς τήν περιοχήν Βαρβασίου τοῦ Δήμου Χίου.
Ὁ διαγωνισμός θά πραγματοποιηθῇ εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τήν Κυριακήν 21ην Δεκεμβρίου 2014 καί ἀπό ὥρας 11ης π. μ. ἕως 12ης μ.
Διά πᾶσαν πληροφορίαν οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νά ἀπευθύνωνται εἰς τόν Ἐφημέριον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καθ’ ἑκάστην ἀπό ὥρας 9ης π. μ. ἕως 1ης μ. μ. εἰς τό τηλ. 2271043045 (ἐσ. 5).
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Πρόγραμμα Ἐξομολογήσεως ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων (στη Χίο )


E-mailΕκτύπωσηPDF 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Πρὸς
Τὸν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Εὐλαβεῖς Ἱερεῖς,
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι προκειμένου οἱ Χριστιανοί νά προετοιμασθοῦν διά νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καὶ τῆς ἀνατολῆς τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, οἱ κάτωθι Πνευματικοί-Ἐξομολόγοι θά ἐπισκεφθοῦν τίς κατωτέρω Ἐνορίες, ὡς ἀκολούθως:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος
Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Χίου ἐν συνενοήσει μετά τοῦ Αἰδεσ. Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
1) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης:
17.12.2014 ΤΕΤ.: Μεστά (ὥρα 9.00) - Ὀλύμποι.
2) π. Ἰωακείμ Ἀνδ. Ἀρχοντός
Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Ψαρῶν.
3) π. Δημήτριος Γεόμελος:
7.12.2014 ΚΥΡ.: Νεοχώριον (ὥρα 16.30).
4) π. Νικόλαος Μικέδης:
14.12.2014 ΚΥΡ.: Ἁρμόλια.
15.12.2014 ΔΕΥ.: Βέσσα - Λιθί - Ἐλάτα.
5) π. Διονύσιος Παπανικολάου:
16.12.2014 ΤΡΙ.: Ζυφιᾶς (ὥρα 16.00) - Δαφνών.
18.12.2014 ΠΕΜ.: Αὐγώνυμα - Ἀνάβατος.
19.12.2014 ΠΑΡ.: Καρυές (ὥρα 16.00).
6) π. Παντελεήμων Βῶλος:
13.12.2014 ΣΑΒ.: Σωφρονιστικόν Κατάστημα Χίου (ὥρα 11.00).
20.12.2014 ΣΑΒ.: Ἐγρηγόρος - Κουρούνια - Νενητούρια.
7) π. Στυλιανός Μανώλης:
16.12.2014 ΤΡΙ.: Βασιλεώνοικον (ὥρα 16.00) - Βαβύλοι.
8) π. Γεώργιος Καψύλης:
17.12.2014 ΤΕΤ.: Ἅγιος Γεώργιος Βροντάδου (ὥρα 9.30)-Παναγία Ἐρειθιανή.
9) π. Νικόλαος Καραβᾶς:
Οἰνοῦσσαι.
10) π. Ἀπόστολος Λάρδας:
17.12.2014 ΤΕΤ.: Θολοποτάμι (ὥρα 16.00).
11) π. Ἰωάννης Κοντός:
17.12.2014 ΤΕΤ.: Βολισσός (ὥρα 15.00) - Σιδηρούντα.
12) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος:
18.12.2014 ΠΕΜ.: Συκιάδα - Λαγκάδα.
13) π. Γεώργιος Πουλιᾶς:
17.12.2014 ΤΕΤ.: Νένητα (ὥρα 11.00).
14) π. Ἀπόστολος Γαλάτουλας:
17.12.2014 ΤΕΤ.: Πατρικά (ὥρα 16.00).
15) π. Ἀντώνιος Παλαιός:
17.12.2014 ΤΕΤ.: Καρδάμυλα: Τίμιος Σταυρός (ὥρα 15.00) - Ἅγ. Λουκᾶς (ὥρα 16.00), Ἅγ. Νικόλαος (ὥρα 17.00).
16) π. Παναγιώτης Σκυριώτης:
14.12.2014 ΚΥΡ.: Πισπιλούντα (ὥρα 11.00)-Ποταμιά-Χάλανδρα.
16.12.2014 ΤΡΙ.: Ἀφροδίσια - Κέραμος - Λεπτόποδα.
17) π. Μακάριος Στρουμπάκης:
18.12.2014 ΠΕΜ.: Θυμιανά (ὥρα 16.00).
18) π. Ἰωάννης Τσιμούνης:
17.12.2014 ΤΕΤ.: Φλάτσια (ὥρα 15.30) - Βουνός - Κοινή.
19) π. Νικόλαος Μακρῆς:
17.12.2014 ΤΕΤ.: Συκούσης (ὥρα 16.00).
20) π. Δημήτριος Γαΐλας:
17.12.2014 ΤΕΤ.: Πυργί (ὥρα 16.00) - Καλαμωτή.
21) π. Χριστοφόρος Γουρλῆς:
17.12.2014 ΤΕΤ.: Χαλκειός (ὥρα 16.00) - Βερβεράτο.
22) π. Νικόλαος Κλαδιᾶς:
17.12.2014 ΤΕΤ.: Καμπιά (ὥρα 15.00)-Βίκι-Ἀμάδες-Γηροκομεῖον Καρδαμύλων.
23) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου:
15.12.2014 ΔΕΥ.: Μυρμήγκι (ὥρα 15.00)-Μέσα Διδύμα-Ἔξω Διδύμα-Παγίδα.
17.12.2014 ΤΕΤ.: Καταρράκτης (ὥρα 16.30).
20.12.2014 ΣΑΒ.: Καλλιμασιά (ὥρα 16.00).
24) π. Βασίλειος Φιλιππάκης:
20.12.2014 ΣΑΒ.: Κατάβασις-Διευχά-Φυτά-Κηπουριές-Σπαρτούντα-Πιτυός.
25) π. Δημήτριος Φώτης:
18.12.2014 ΠΕΜ.: Γηροκομεῖον Χίου (ὥρα 15.00).
19.12.2014 ΠΑΡ.: Ἅγιος Νικόλαος Βροντάδου (ὥρα 15.00).
26) π. Γεώργιος Χανδρῆς:
16.12.2014 ΤΡΙ.: Οἰνοῦσσαι.
18.12.2014 ΠΕΜ.: Ἅγ. Γάλας (ὥρα 15.00) - Μελανιός - Τρύπες.
27) π. Γεώργιος Λοῦρος:
18.12.2014 ΠΕΜ.: Παρπαριά (ὥρα 15.00) - Πυραμά.
Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως, ἀφ’ ἑνός μέν ἐνημερώσητε τούς ἐνορίτας ὑμῶν ἐγκαίρως, περί τῆς ἀκριβοῦς ἡμέρας καί ὥρας ἀφίξεως τοῦ Ἐξομολόγου εἰς τάς Ἐνορίας των, ἀφ’ ἑτέρου δέ προτρέψητε αὐτούς, ὅπως προσέλθουν εἰς τό Ἱερόν Μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων
Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης

Ομόφωνη εκλογή του Κώστα Τριαντάφυλλου ως Εισηγητή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης02 Δεκεμβρίου 2012 
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τριαντάφυλλος, εξελέγη σήμερα, ομόφωνα, από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, ως Εισηγητής προς την Ολομέλεια του Σώματος.
Η Εισήγηση έχει θέμα: «Κατάρτιση κοινωνικών δεικτών και δημοσίευση ετήσιας έκθεσης για τα κοινωνικά δικαιώματα».

Η εκλογή του Κώστα Τριαντάφυλλου, ήλθε ως συνέχεια της έγκρισης από το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, της σχετικής Πρότασης Ψηφίσματος που υπέβαλε το προηγούμενο διάστημα, για τα κοινωνικά δικαιώματα.

Με βάση αυτήν την Πρόταση, για πρώτη φορά, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση θα καταρτίσει συγκεκριμένους κοινωνικούς δείκτες, βάσει του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, και κάθε χρόνο θα εκδίδει ετήσια Έκθεση σχετικά με την κοινωνική κατάσταση σε κάθε κράτος – μέλος.

Οι κοινωνικοί δείκτες, καθώς και η ετήσια έκθεση θα αφορούν, τόσο τα κοινωνικά προβλήματα όσο και τα δικαιώματα, σε σχέση με την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την φτώχεια, τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες και τα ζητήματα που προκύπτουν από τις διακρίσεις, ξεχωριστά, σε κάθε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε, στη συνέχεια, να προωθούνται στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι την Πρόταση Ψηφίσματος του Κώστα Τριαντάφυλλου είχαν συνυπογράψει πενήντα τέσσερις Βουλευτές από είκοσι πέντε διαφορετικές χώρες.