Η "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ" έχει εντός του Προγράμματος Ανάπτυξης για την Ελλάδα τις κατωτέρω θέσεις :


    1. Νέα Πολιτική Μεταφορών και Λιμένων


1.             Μεταφορές Γενικά : Η  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ υποστηρίζει την αποσαφήνιση των ρόλων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των δημοσίων αρχών και υπηρεσιών που εμπλέκονται στον τομέα των υποδομών της χώρας και των φορέων διαχείρισής τους, κατανοώντας την άμεση ανάγκη αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και δικτύων της χώρας. Χρειάζεται η πλήρης αξιοποίηση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, σε συνδυασμό με την διασύνδεσή μας με το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΤΕΝ).
2.             Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ υποστηρίζει τη θέση της γενικότερης αναβάθμισης των μεταφορικών δικτύων σε όλη την κλίμακα των χερσαίων, θαλασσίων και εναερίων μέσων, θεωρώντας ότι αποτελεί ένα εκ των κυριοτέρων συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας που της δίνει η γεωφυσική της θέση.
3.             Υποστηρίζει την αναθεώρηση του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου εκμετάλλευσης των υποδομών και μεταφορικών δικτύων προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
4.             Για τις μεταφορές γενικά δεν αποτελεί λύση η αθρόα ιδιωτικοποίηση χωρίς την επιμέρους προσεκτική μελέτη κόστους ωφέλειας για κάθε ΔΕΚΟ που ανήκει στον τομέα των μεταφορών. Θα μελετηθεί κατά περίπτωση η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα, με στόχο την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών. Ως προς τις επιμέρους κατηγορίες θα μελετηθούν ξεχωριστά τα κριτήρια που θα σχετίζονται  με τις επιπτώσεις του τομέα των μεταφορών σε άλλους κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα τον τουρισμό.
5.             Υποστηρίζει τη διερεύνηση δημιουργίας ενός φορέα επιμερισμού κινδύνων για τη διαχείριση υποδομών μεγάλης κλίμακας.
6.             Λιμένες : Η χώρα μας, έχοντας από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές των χωρών της Μεσογείου και της Ευρώπης, σε συνδυασμό με τα νησιωτικά της συμπλέγματα, βρίσκεται σε πλεονεκτική, γεωφυσικά θέση, ως προς τους λιμένες της. Ένα κεφάλαιο που παραμένει εν πολλοίς ανενεργό και όχι πλήρως αξιοποιήσιμο.
7.             Έχοντας υπόψη και την πολιτική λιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία το 2004, ανέδειξε ως στρατηγικής σημασίας το έργο των «θαλασσίων αρτηριών», προτείνουμε την άμεση αξιοποίηση των ελληνικών λιμένων, στο πλαίσιο των θαλασσίων δικτύων μεταφορών, που περιλαμβάνουν εκτός από την Μεσόγειο, την Μαύρη Θάλασσα και την Βαλτική.
8.             Στόχος είναι η καθιέρωση νέων μεταφορικών και εφοδιαστικών αλυσίδων βασισμένο στο θαλάσσιο σκέλος τους, οι οποίες αποσκοπούν στην αναδιάταξη των υπαρχόντων δικτύων μεταφοράς κατά τα επόμενα χρόνια.
9.             Η επιχειρησιακή βιωσιμότητα και η εμπορική αποδοτικότητα των νέων αυτών αλυσίδων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για τον λόγο αυτό η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ προτείνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας νέας λιμενικής πολιτικής με βασικό στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Λιμένων μέσω της δημιουργίας ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και αξιόπιστου Εθνικού Λιμενικού Συστήματος.
10.         Προτείνουμε επίσης τον σχεδιασμό ειδικών προγραμμάτων σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε αντιδιαστολή με την άκαιρη και επικίνδυνη πολιτική ιδιωτικοποιήσεων. Οι συμπράξεις αυτές θα αφορούν ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται είτε από είτε προς τους λιμένες, όχι όμως σ'αυτή καθαυτή τη λειτουργία του λιμένα, και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις ώστε αφενός να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον, αφετέρου να δημιουργείται υγιής ανταγωνισμός και παραγωγική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα με δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
11.         Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ προτείνει την ίδρυση μιας Ανεξάρτητης Αρχής Λιμένων (Independent Port Authority), στο πλαίσιο της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής αξιοποίησης των λιμένων της χώρας
12.         Υποστηρίζει την προώθηση πλαισίου στρατηγικής εξειδίκευσης των 12 οργανισμών λιμένωνεθνικής σημασίας και σχέδιο αξιοποίησης των μικρών λιμανιών (λιμάνια ευκαιρίας).
13.         Προτείνει σχέδιο Μερικής Αποκρατικοποίησης Λιμένων με παραχωρήσεις δικαιώματος παροχής λιμενικών υπηρεσιών σε ιδιώτες με Δημόσια Λιμενική Αρχή (Port Authority) στα μεγάλα και εθνικής σημασίας λιμάνια. Σε εξειδικευμένα μικρά λιμάνια π.χ. λιμάνια κρουαζιέρας η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα θα ενισχύεται για ανάπτυξη υποδομών και την βιώσιμη λειτουργία τους.
14.         Υποστηρίζει τη δημιουργία ενός πλαισίου ρυθμιστικών παρεμβάσεων για διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής.
15.         Προτείνει την ανάπτυξη ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου δικτύου θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων με παράλληλη δημιουργία υποδομών στα μικρά λιμάνια και δημιουργία αποτελεσματικών φορέων διαχείρισης.
16.         Υποστηρίζει τη δημιουργία τεσσάρων (4) λιμενικών ενοτήτων ώστε μέσα από την εξειδίκευση και οικονομίες κλίμακας να επιτευχθεί μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια της Ελληνικής Λιμενικής Βιομηχανίας.
17.         Υποστηρίζει ότι όλα τα δίκτυα βασικής χερσαίας μεταφοράς επιβατών θα πρέπει να παρέχουνυψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο επιβατηγό κοινό. Αν αυτό δεν καθίσταται εφικτό υπό τις παρούσες συνθήκες θα πρέπει να μελετηθούν σε βάθος διαρθρωτικές αλλαγές του κλάδου σε συνεργασία με τα αντιπροσωπευτικά συλλογικά όργανα των εμπλεκομένων φορέων.
18.         Αερομεταφορές : Για την αναθεώρηση της πολιτικής αερομεταφορών η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑυποστηρίζει έναν εκ νέου σχεδιασμό ανάπτυξης στη βάση αναθεώρησης μέτρων πολιτικής όπως το κόστος πτήσης σε συνάρτηση με τουριστικούς κυρίως προορισμούς και δυνατότητες επιμερισμού του.
19.         Θα πρέπει να διερευνηθούν δυνατότητες συμμαχιών με αεροπορικές εταιρίες του εξωτερικού, ώστε να καλυφθούν προορισμοί προς όφελος της χώρας μας και να προσεγγισθεί καλύτερα η ζήτηση.
20.         Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ υποστηρίζει τόσο από την εμπορική όσο και την τουριστική σκοπιά την αναθεώρηση των χρεώσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) ώστε να καταστεί ανταγωνιστικός σε σύγκριση με άλλους αερολιμένες της Ευρώπης και της Μεσογείου γενικότερα.

      

     2. Εθνική Νησιωτική Πολιτική


    Το Άρθρο 101 του Συντάγματος, εδάφιο 4 αναφέρει «ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους».
1.        Το Αιγαίο και τα νησιά του να καταστούν προνομιακοί  χώροι εργασίας και κατοικίας με υψηλά επίπεδα ποιότητας ζωής. Οι δυνατότητες τηλε-εργασίας τηλε- εκπαίδευσης τηλε-ιατρικής αποτελούν τους αρωγούς σε αυτή την προσπάθεια.
2.         Το Αιγαίο, το Ιόνιο και  η Κρήτη μπορούν να αποτελέσουν τους νέους γεω - στρατηγικούς οικονομικούς πόλους της αναπτυξιακής μας στρατηγικής.
3.        Την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης στις μεταφορές. Αυτό σημαίνει την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου μεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής Ελλάδας.
4.        Οι συνδυασμένες μεταφορές με ιδιαίτερη έμφαση στα υδροπλάνα αλλά και τα ενεργειακά δίκτυα και τα δίκτυα πληροφοριών
5.        Την διατήρηση των φορολογικών κινήτρων για το ζην και επιχειρείν στα νησιά, όπως οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και οι φοροαπαλλαγές στη φορολογία εισοδήματος για νησιά με λιγότερους από 3.000 κατοίκους.
6.        Την υγειονομική θωράκιση των νησιών, με ορθολογική κατανομή του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, την δραστηριοποίηση και ορθή λειτουργία των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. και ΠΠΙ) των νησιών, την χρήση νέων τεχνολογιών στην τηλεϊατρική, καθώς και την ανάπτυξη κοινού δικτύου στελέχωσης με τις ένοπλες δυνάμεις, σε έναν παραγωγικό συνδυασμό οικονομιών κλίμακας.
7.        Την παροχή πρόσθετων κινήτρων διαμονής για τους Έλληνες κατοίκους των πολύ μικρών νησιών, κάτω των 500 κατοίκων, όπως μειωμένα τιμολόγια ΔΕΚΟ.