Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ


ΘΕΜΑ: Διοργάνωση Ημερίδας – Δημόσια Διαβούλευση
Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης προκειμένου να υπάρξει γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της προτεινόμενης επένδυσης "Αιγαία Ζεύξη - Ανάπτυξη αιολικών πάρκων στις νήσους Λήμνο, Χίο και Λέσβο με παράλληλη διασύνδεσή τους με το διασυνδεδεμένο σύστημα" θεωρούμε απαραίτητη την ενημέρωση πολιτών και φορέων της Χίου και τη δημόσια ανταλλαγή απόψεων.  Σημαντικό ρόλο σ’ αυτού του είδους την ενημέρωση πρέπει να έχει η επιστημονική τεκμηρίωση και η διατύπωση άποψης σχετικά, από εντεταλμένους εκπροσώπους εξειδικευμένων φορέων.
Για το σκοπό αυτό η Περιφερειακή Ενότητα Χίου, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία διοργάνωσης Ανοιχτής Ημερίδας στην οποία ζητούμε τη συμμετοχή εκπροσώπων σας, σε ημερομηνία την οποία από κοινού θα καθορίσουμε.   

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ

                                                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗΣ