Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ : ΝΕΕΣ "ΑΠΕΙΛΕΣ" ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣΗ δαμόκλειος σπάθη του υπουργού Διοικητικής ΜεταρρύθμισηςΑντώνη Μανιτάκη εξακολουθεί να πλανάται πάνω από τα κεφάλια των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης τόσο σε σχέση με την ορθότητα των στοιχείων που έχουν αποστείλει για τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ ΔΕ που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα (σε σύγκριση με αυτά της απογραφής) όσο, κυρίως, με την μη αποστολή των περίφημων λιστών της διαθεσιμότητας.
«Σας υπενθυμίζουμε ότι, όπως έχει αναφερθεί και στην υπ'αριθμ. ΔΙΔΑΔ /ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 28770/6.12.2012 προγενέστερη εγκύκλιο (ΑΔA: Β45ΝΧ-ΦΚΧ) της Υπηρεσίας μας, η ακρίβεια των στοιχείων που θα αναγράφονται στα ως άνω έγγραφα θα επιβεβαιωθεί και από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης», αναφέρει χαρακτηριστικά, κάτι άλλωστε που υπογραμμίζεται ρητά και στηνΠράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη διαθεσιμότητα (ΦΕΚ 237/τ. Α/5-12-12).
Όπως αναφέρεται, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια των στοιχείων του φορέα από το υπουργείο και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται από το μνημόνιο 3, οι φορείς (υπουργεία, περιφέρειες, δήμοι, νομικά πρόσωπα κ.λπ.), πρέπει να προσκομίσουν άμεσα:
Αναλυτική κατάσταση (Υπόδειγμα Ι) η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία (ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, τρόπος πρόσληψης) του συνόλου του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΔΕ Διοικητικού, Διοικητικού - Λογιστικού, Διοικητικού - Οικονομικού, Διοικητικών Γραμματέων καθώς και των αντίστοιχων ειδικοτήτων για τις περιπτώσεις υπαλλήλων που έχουν μεταφερθεί από ΝΠΙΔ (π.χ., υπάλληλοι γραφείου) και στην οποία θα αιτιολογούνται επαρκώς οι πιθανοί λόγοι εξαίρεσης (π.χ., πρόσληψη με ειδικές διατάξεις). Για περιπτώσεις υπαλλήλων οι οποίοι εξαιρούνται ατομικά λόγω οικογενειακής κατάστασης, αναπηρίας, εργασιακής εφεδρείας, λύση υπαλληλικής σχέσης λόγω συνταξιοδότησης κλπ, οι φορείς θα συμπληρώνουν διαφορετικό υπόδειγμα, το Υπόδειγμα ΙΙ.
Έγγραφο με το οποίο θα βεβαιώνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού / Προσωπικού καθώς και από το γενικό γραμματέα υπουργείου / αποκεντρωμένης διοίκησης / περιφερειάρχη / δήμαρχο/ πρόεδρο ή διοικητή ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ ο συνολικός αριθμός:
  • α) των τακτικών υπαλλήλων της υπηρεσίας /φορέα (μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας,
  • β) των υπαλλήλων των ως άνω κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν αποσπαστεί σε άλλο φορέα (και δεν εργάζονται στην υπηρεσία / φορέα),
    των υπαλλήλων των ως άνω κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων που είναι αποσπασμένοι στην υπηρεσία / φορέα,
  • γ) των μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και των υπάλληλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου και ειδικότητας,
  • δ) των μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και των υπάλληλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου και ειδικότητας που έχουν αποσπαστεί σε άλλο φορέα (και δεν εργάζονται στην υπηρεσία / φορέα),
  • ε) των μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και των υπάλληλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου και ειδικότητας που είναι αποσπασμένοι στην υπηρεσία / φορέα.
Υπενθυμίζεται πως ο Αντώνης Μανιτάκης, σε ενημέρωσή του προς τους δημοσιογράφους, αν και προσδιόρισε τα κενά (στα οποία υποτίθεται ότι θα μετακινηθούν οι σε διαθεσιμότητα υπάλληλοι μέχρι το Φεβρουάριο) στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα σε 7.500 -εκ των οποίων 1.065 στο υπουργείο Εσωτερικών και στους δήμους- για πρώτη φορά είπε τη λέξη απόλυση, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορεί να μιλά κανείς για αθρόες απολύσεις, ωστόσο όσοι κριθούν ανεπαρκείς και ακατάλληλοι κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης θα απολυθούν». Προσέθεσε δε ότι ήδη 800 επίορκοι υπάλληλοι έχουν τεθεί σε αργία.
 aftodioikisi.gr