Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ,ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΤΙΣ 13.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ


 1 Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
 2 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο "Αποκατάσταση χώρου αναξέλεγκτης διάθεσης
αποβλήτων ΧΑΔΑ Δ.Ε. Χίου στη θέση Ρεπάνα Καμποχώρων".
 3 Κατακύρωση αναδόχου ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού "Προμήθειας ειδών τροφίμων για τη
λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χίου".
 4 Ψήφιση πίστωσης για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων.
 5 Παρακράτηση ποσού από τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι -
Συμπλήρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 581/2014.
 6 Αποστολή λογαριασμού εσόδων εξόδων μηνός Αυγούστου 2014.
 7 Τροποποιήσεις προϋπολογισμού.
 8 Α)Άρση διατάκτη και επαναδέσμευση & ψήφιση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου σε υπόθεση
εφέσεως Κυριακής Σάτρα κλπ κατά Δ.Χίου-Β) Άρση διατάκτη και επαναδέσμευση & ψήφιση
πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου σε υπόθεση εφέσεως Κυριακής Χατζαντωνάκη κλπ κατά Δ.Χίου
 9 Σύνταξη προϋπολογισμού 2015.
10 Ψηφίσεις Πιστώσεων.
11 Άρση δέσμευσης ποσού και ψήφιση πίστωσης για δημοσίευση προκηρύξεων.
12 Ενημέρωση για τον Εξώδικο Συμβιβασμό του Δήμου με την Μαρία Δρίζου και η έλλειψη
πιστώσεων στον ΚΑ των Δικαστικών Αποφάσεων.
13 H αρ.πρωτ. 29675/4-7-2014 αίτηση του κ. Γεωργούλη Ιωάννη για καθυστέρηση υπογραφής
συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου Πρώην Σφαγείο Λαγκάδας.
Κοιν.: Μ.Μ.Ε., Αντιδήμαρχοι, Δ/ντές Υπηρεσιών
Παρακαλούνται οι κκ Δημοτικοί Σύμβουλοι, τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οι οποίοι δεν
μπορούν να παρευρεθούν στην πιο πάνω συνεδρίαση να ειδοποιήσουν το αναπληρωματικό τους μέλος