Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 παρ. 1 άρθρο 10 Α, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014, θα πρέπει να δημοσιεύονται στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια». Η δημοσίευση γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα (παρ. 2 άρθρο 10 Α του Ν 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014,