Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

ANAKOIΝΩΘΗΚΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Με βάση την φετινή απόφαση, πρόκειται να εισαχθούν 575 Πλοίαρχοι και 568 Μηχανικοί (συνολικά 1143 σπουδαστές) συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών κατηγοριών.
Όλοι οι υποψήφιοι/ες, από την 08-06-2016 πρέπει να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ της προκήρυξης και στη συνέχεια να υποβάλλουν στην πλησιέστερη Α.Ε.Ν. τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση τους.