Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 454 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ


             Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (454) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κoινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Χίου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.1105/01/2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα,
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

             Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ο εξής αριθμός ατόμων:

1.        Παγχιακός Σύλλογος ΑμεΑ: αριθμός ωφελουμένων 10, 
2.        Δήμος Οινουσσών:αριθμός ωφελουμένων 15,
3.        Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Χίου (ΔΕΥΑΧ):αριθμός ωφελουμένων 16,
4.        Δήμος Ψαρών:αριθμός ωφελουμένων 19,
5.        Δήμος Χίου:αριθμός ωφελουμένων 222, 
6.        Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Χίου:αριθμός ωφελουμένων 87,
7.        Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου (ΔΗ.Κ.Ε.Χ.):αριθμός ωφελουμένων 18,
8.        Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, πολιτισμού, αθλητισμού και Παιδείας:αριθμός ωφελουμένων 32,
9.        Ομάδα εθελοντικής δράσης Χίου ΟΜΙΚΡΟΝ:αριθμός ωφελουμένων 35

             Η αναλυτική παρουσίαση των θέσεων και των ειδικοτήτων ανά Συμπράττοντα Φορέα καθώς και ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στα γραφεία του Δικαιούχου Μαρτύρων 2 (Εργατικό Κέντρο Χίου) Χίος ΤΚ 82100,

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα  γίνει επίσης :
- σε όλα τα δημοτικά καταστήματα των δήμων όπου υλοποιείται το πρόγραμμα
- στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην  οποία υλοποιείται το πρόγραμμα
- στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕE (www.inegsee.gr)
- στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr ).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσειςσυμμετοχής:

• να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
• να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό  έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ),  ΜΑΡΤΥΡΩΝ 2 – ΧΙΟΣ ΤΚ 82100 (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΟΥ), απευθύνοντάς την υπόψη κας. Σταματίας Πολίτη (τηλ. επικοινωνίας: 22710 23550). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από Tρίτη  03 Απριλίου 2012 μέχρι Πέμπτη 12 Απριλίου 2012 και ώρες 08:00 έως 14:00.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:       α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.inegsee.grγ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).