Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

ΦΡΑΓΜΑ ΚΟΡΗΣ ΓΕΦΥΡΙ - ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ "ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε."
Με έγγραφό του το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καλεί την εταιρεία «Όμηρος Α.Ε.» να απομακρύνει εντός 10 ημερών τα «εργαλεία, ικριώματα, τα μηχανήματα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων από τον χώρο όπου θα λάβουν χώρο οι εργασίες της νέας εργολαβίας (Υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Φράγματος Κόρης Γεφύρι), ώστε να μπορέσει να εγκατασταθεί ο νέος εργολάβος».