Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη Λέσβου γίνεται γνωστό ότι στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Καραντώνη 2, Μυτιλήνη) για την πληρωμή των περιόδων εφαρμογής 2009 και 2010 έχουν αναρτηθεί καταστάσεις προσωρινής πληρωμής που αφορούν σε δικαιούχους του Μέτρου 3.12 «Ανακατασκευή αναβαθμίδων σε επικλινείς εκτάσεις για την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση».  Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν:
1.     17 δικαιούχους για το έτος εφαρμογής 2009 από τους οποίους οι 4 είναι απορριπτόμενοι και
2.     40  δικαιούχους για το έτος εφαρμογής 2010 από τους οποίους οι 7 είναι απορριπτόμενοι.

Όσοι από τους δικαιούχους της παρούσας ανάρτησης κρίνουν ότι έχουν διαφωνία με τα ποσά κυρώσεων, μπορούν να καταθέσουν ένσταση στην Υπηρεσία μας εντός 10 εργάσιμων ημερών. Επομένως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων είναι η  27η  Σεπτεμβρίου 2013.

Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την τριμελή επιτροπή εξέτασης προσφυγών-ενστάσεων εντός μηνός από την καταληκτική ημερομηνία και οι αποφάσεις της θα είναι τελεσίδικες