Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

ΠΟΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ " ΕΠΙΑΣΑΝ" ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ... ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 9ΜΗΝΟΥ


Ποιοι Φορείς έπιασαν και ποιοι... όχι τους στόχους του 9μηνου
Όπως είναι γνωστό, από το οικονομικό έτος 2013, με την από 18-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία ενσωματώθηκε στο N. 4111/2013, καθιερώθηκαν δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές για όλους τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι, όλοι οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης, τόσο η Κεντρική Διοίκηση, όσο και τα Νομικά Πρόσωπα, που είναι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, θα πρέπει να καταρτίζουν μηνιαίο πρόγραμμα κατανομής του προϋπολογισμού τους, που αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό των τριμηνιαίων στόχων.
Η υλοποίηση των στόχων των Νομικών Προσώπων, Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, παρακολουθείται από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΥΑ 2/91674/ΔΠΓΚ/20-12-2012).
Από τα στοιχεία προκύπτουν τα ακόλουθα:
- Δύο Φορείς (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ΚΕΕΛΠΝΟ) δεν έχουν υποβάλει στοχοθεσία.
- Ένας Φορέας (Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογράφησης Ελλάδας - ΟΚΧΕ) καταργήθηκε τον Ιούνιο του 2013.
- Τέσσερις Φορείς (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και οι Ειδικοί Λογαριασμοί τους) τελούν υπό κατάληψη και δεν έχουν αποστείλει προς το παρόν στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους.  
Από τους υπόλοιπους είκοσι Φορείς, οι δεκατρείς βρίσκονται εντός στόχου το εννεάμηνο. 
Ειδικότερα:
- Από τους δεκάξι Φορείς που βρίσκονταν εντός του στόχου το α’ εξάμηνο, οι δώδεκα συνεχίζουν να βρίσκονται εντός του στόχου και το εννεάμηνο, τρεις Φορείς δεν έχουν αποστείλει στοιχεία λόγω καταλήψεων, ενώ ένας Φορέας (ΟΚΑΝΑ) παρουσίασε αρνητική απόκλιση σε σχέση με αυτή του α΄ εξαμήνου.
- Ένας Φορέας (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ) είναι εντός του στόχου το εννεάμηνο, ενώ είχε παρουσιάσει για τα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους αρνητική απόκλιση.
- Επτά Φορείς παρουσιάζουν απόκλιση από τους στόχους του εννεαμήνου, εκ των οποίων τέσσερις παρουσιάζουν για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο απόκλιση, ενώ ένας εξ αυτών (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης) παρουσιάζει μεν απόκλιση, ωστόσο βελτίωσε το αποτέλεσμά του το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους, σε σχέση με αυτό του α' εξαμήνου.
Τα Νομικά Πρόσωπα, που παρουσιάζουν για τρίτο τρίμηνο απόκλιση από τους στόχους είναι το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, ο Ειδικός Λογαριασμός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Εθνική Λυρική Σκηνή. 
Ειδικότερα:
- Η απόκλιση που παρουσιάζεται στο Πράσινο Ταμείο οφείλεται στο γεγονός ότι, τα έσοδα εμφανίζονται μειωμένα το εννιάμηνο, σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί, λόγω της νέας ρύθμισης για τη νομιμοποίηση-τακτοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων, η οποία προβλέπει περισσότερες δόσεις και μειωμένα ποσά προστίμων.
- Οι αποκλίσεις που εμφανίζονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οφείλονται στον ετεροχρονισμό των εισροών και εκροών των εκτελούμενων έργων, σε σχέση με τους τριμηνιαίους στόχους που είχαν τεθεί.
- Όσον αφορά στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) η απόκλιση που παρουσιάζεται οφείλεται στην είσπραξη μειωμένων εισφορών από συντάξεις, λόγω μείωσης τους στο έτος 2013, αλλά και στην μείωση των επιτοκίων καταθέσεων.


epoli.gr