Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙ.Σ.ΕΠ. ΑΚΜΗ


Εισήγηση επί της προγραμματικής Σύμβασης:
Ο Δήμος Χίου μέσω της παρούσης προγραμματικής σύμβασης μεριμνά για την πολιτιστική προώθηση, προβολή και προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς, για την ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας από νέους επιχειρηματίες ώστε να καλλιεργήσει την επιχειρηματική κουλτούρα. Επίσης, στοχεύει στην ενίσχυση  και προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών του Δήμου Χίου, στην υποστήριξη των Δράσεων των Δημοτικών Ενοτήτων και τέλος στην προστασία, περίθαλψη και έλεγχο των γεννήσεων αδέσποτων ζώων. Εν προκειμένω σκοπός της παρούσης προγραμματικής σύμβασης είναι να καταστεί δυνατή η ενίσχυση του πολιτισμού, της επιχειρηματικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος με δεδομένες τις αυξημένες ανάγκες δημοτών και κατοίκων της πόλης μας συνεπεία και της οικονομικής κρίσης, αλλά και αδυναμίας προσλήψεων βάσει του θεσμικού πλαισίου.
Η σύνταξη της προγραμματικής σύμβασης βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει καθώς και των άρθρων 2 και 12 του Ν. 4019/11.
Η συμβαλλόμενη κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με αριθμό μητρώου Δ00252.
Για την υλοποίηση των κοινών στόχων μας η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΑΚΜΗ αναλαμβάνει να στελεχώσει τις δομές, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙ, που συνοδεύουν την παρούσα προγραμματική Σύμβαση με εργαζόμενους άρτια καταρτισμένους και εθελοντές, ώστε να υλοποιηθούν οι δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα. Σημειώνεται ότι όλες οι συμβάσεις που θα υπογραφούν με τους εργαζόμενους θα είναι σύμφωνες με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που ισχύει βάσει του ελληνικού εργατικού δικαίου. Παράλληλα η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΑΚΜΗ με δικά της μέσα και χωρίς άλλη επιβάρυνση του Δήμου Χίου θα αναζητήσει ευρωπαϊκή ή άλλη χρηματοδότηση για την επίτευξη επιπλέον δράσεων με σκοπό ο Δήμος μας και οι Δημότες μας θα έχουν σημαντική ωφέλεια.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ


Θέμα: «Έγκριση σχεδίου για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χίου και της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΚΜΗ»
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στη Χίο σήμερα, την ………….., ημέρα……….. οι κατωτέρω φορείς, καλούμενοι στο εξής
«συμβαλλόμενοι»:
1.      Ο Δήμος Χίου νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον κ. Πολύδωρο Λαμπρινούδη, Δήμαρχο Χίου
2.      Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΚΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» και διακριτικό τίτλο «ΑΚΜΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Μήτσουρα Βασίλειο.
Συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

Άρθρο 1ο
Περιεχόμενα
1. Περιεχόμενα
2. Προοίμιο
3. Περιεχόμενο της Σύμβασης
4. Αντικείμενο της Σύμβασης
5. Σκοπός της Σύμβασης
6. Διάρκεια της Σύμβασης
7. Πόροι και χρηματοδότηση
8. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
9. Κοινή Επιτροπή
10. Ρήτρες
11. Τελικές διατάξεις

Άρθρο 2ο
Προοίμιο
Ο Δήμος Χίου μέσω της παρούσης προγραμματικής σύμβασης μεριμνά για την πολιτιστική προώθηση, προβολή και προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς, για την ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας από νέους επιχειρηματίες ώστε να καλλιεργήσει την επιχειρηματική κουλτούρα. Ενισχύει και προωθεί την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών του Δήμου Χίου, την υποστήριξη των Δράσεων των Δημοτικών Ενοτήτων και τέλος την προστασία, περίθαλψη και έλεγχο των γεννήσεων αδέσποτων ζώων. Εν προκειμένω σκοπός της παρούσης προγραμματικής σύμβασης είναι να καταστεί δυνατή η ενίσχυση του πολιτισμού, της επιχειρηματικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος με δεδομένες τις αυξημένες ανάγκες δημοτών και κατοίκων της πόλης μας συνεπεία και της οικονομικής κρίσης.
Η σύνταξη της προγραμματικής σύμβασης βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει καθώς και των άρθρων 2 και 12 του Ν. 4019/11.
Η συμβαλλόμενη κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με αριθμό μητρώου Δ00252.

Άρθρο 3ο
Περιεχόμενο της Σύμβασης
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει:
1.      Το αντικείμενο της σύμβασης.
2.      Το σκοπό της σύμβασης.
3.      Τη διάρκεια της σύμβασης.
4.      Τη χρηματοδότηση και τους πόρους, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης καθώς και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.
5.      Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.
6.      Τη συγκρότηση, τις αρμοδιότητες και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία θα μεριμνά για την εκτέλεση και την ορθή εφαρμογή των όρων της σύμβασης.
7.      Τις ρήτρες σε περίπτωση παράβασης των σχετικών όρων της σύμβασης.
8.      Τελικές διατάξεις.

Άρθρο 4ο
Αντικείμενο της Σύμβασης
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αφορά την υλοποίηση πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών δράσεων στα όρια του Δήμου Χίου.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος θα αναπτυχθούν οι εξής δράσεις (βλέπε Παράρτημα ΙΙ) που στόχο έχουν:
     Την πολιτιστική προώθηση, προβολή, προστασία και διαμεσολάβηση μεταξύ των κατοίκων του οικισμού του κάστρου με τις Δημόσιες Υπηρεσίες ευθύνης για τη διατήρησή του.
     Την προώθηση της επιχειρηματικότητας στη Χίο και κυρίως των νέων.
     Τη διαχείριση και ανάδειξη υπαιθρίων πολιτιστικών και περιβαλλοντικών χώρων.
     Τη διαχείριση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χίου.
     Την περίθαλψη, προστασία και έλεγχο των γεννήσεων των αδέσποτων η κακοποιημένων ζώων.
Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΑΚΜΗ», θα έχει ή θα παρέχει:


Άρθρο 5ο
Σκοπός της Σύμβασης
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση, λαμβάνοντας υπ’ όψη την προτεραιότητα που θέτει ο Δήμος Χίου στον πολιτισμό, την επιχειρηματικότητα, το περιβάλλον κ.α., ειδικά τη σημερινή κρίσιμη εποχή, επιδιώκει την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος.
Στόχοι εν προκειμένω αποτελούν:
1.  Η συμβολή του Δήμου Χίου, ως φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην εφαρμογή πολιτικών που αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη και αποτελεσματική παρέμβαση για την ανάδειξη του πολιτισμού, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.
2.  Η δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού εκ μέρους της συνεταιριστικής επιχείρησης στα πλαίσια της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας.
3.  Ο συντονισμός των συμβαλλομένων και συμμετεχόντων μερών και ο καθορισμός του βαθμού και του μεγέθους συνδρομής και συνεισφοράς ενός εκάστου προς επίτευξη του τελικού αποτελέσματος.
Άρθρο 6ο
Διάρκεια της Σύμβασης
Η ισχύς της παρούσης προγραμματικής σύμβασης αρχίζει μετά την έγκριση της από τα αρμόδια όργανα και λήγει 12 μήνες μετά και με την προϋπόθεση ότι η μηνιαία αποζημίωση θα γίνεται προκαταβολικά ανά μήνα. Επίσης υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της παρούσης με νέα χρηματοδότηση. Η διάρκεια της σύμβασης αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την ημερομηνία εκταμίευσης της πίστωσης.

Άρθρο 7ο
Πόροι και χρηματοδότηση
Το κόστος εφαρμογής των σκοπών της σύμβασης προκαλεί συνολική δαπάνη ύψους 80.114,61 € το οποίο θα διατεθεί το έτος 2014.
Στο ως άνω συνολικό ποσό της δαπάνης των παρεχομένων υπηρεσιών οι συμβαλλόμενοι μετέχουν ως εξής:
·         Ο Δήμος Χίου με το ποσό των 80.000,00 €.
·         Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με ίδια συμμετοχή 114,61€.
Η μηνιαία αποζημίωση θα γίνεται προκαταβολικά ανά μήνα και θα συνεχίζεται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου.
Το ποσό της χρηματοδότησης δύναται να αναπροσαρμοστεί με νεότερες αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και έγκριση αυτών, λαμβανομένων υπόψη των νέων συνθηκών στην αγορά εργασίας καθώς και το γενικότερο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον.
Επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση δαπανών καθώς και επιμερισμού αυτών (βλέπε παράρτημα Ι) στα συμβαλλόμενα μέλη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης.

 Άρθρο 8ο
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσης προγραμματικής σύμβασης, έκαστο των συμβαλλομένων μερών αναλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1. Δήμος Χίου
            Διευκολύνει και χρηματοδοτεί κατά το μεγαλύτερο μέρος την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου.
            Εξασφαλίζει την αναγκαία και απαραίτητη υποδομή σε κτιριακό και λοιπό εξοπλισμό σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο.
            Προτείνει πρωτοβουλίες, που συνάδουν με τους σκοπούς της παρούσης.
            Διαθέτει τον κτιριακό εξοπλισμό και την υλικοτεχνική δομή.
            Αναλαμβάνει τον συντονισμό των εργασιών δια της διαθέσεως επιστημονικού υπευθύνου και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών ώστε να διασφαλίζεται η αρτιότητα υλοποίησης του έργου.
            Προμηθεύει την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με τα κατάλληλα υλικά συντήρησης, εφόσον απαιτούνται αυτά σε εργασίες.

2. ΑΚΜΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
            Διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό με τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και την ανάλογη εμπειρία προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα υλοποίησης του προγράμματος.
            Ασφαλίζει το απασχολούμενο προσωπικό στο ΙΚΑ.
            Κοινοποιεί στους έτερους συμβαλλόμενους αναφορές προόδου όσον αφορά την εξέλιξη του έργου.
            Ενημερώνει για την πορεία του έργου την Επιτροπή Παρακολούθησης, η σύσταση της οποίας ορίζεται κατωτέρω.

Άρθρο 9ο
Κοινή Επιτροπή
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να αναθέσουν στο Δήμο Χίου, τη διοίκηση, παρακολούθηση και τήρηση των όρων της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης. Για το λόγο αυτό συνίσταται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη:
1. Από τον Πρόεδρο του Δήμου Χίου ως Πρόεδρο,
2. Από ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου,
3. Από τον Πρόεδρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, με την επωνυμία
“ΑΚΜΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.”.
Χρέη γραμματείας της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Δήμου Χίου
Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο η παρούσα σύμβαση, η πρωτοβουλία για τη σύγκλιση της οποίας ανήκει στο Δήμο Χίου, συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα και οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι:
1.        Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαδικασιών για την υλοποίηση των σκοπών της σύμβασης.
2.        Η επίλυση θεμάτων που προκύπτουν στην πορεία της υλοποίησης επιφέροντας ανάλογες τροποποιήσεις.
3.        Η έγκριση του απολογισμού των πεπραγμένων, των σχετικών παραδοτέων και των λογαριασμών.
4.        Ο έλεγχος της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών και η σύνταξη σχετικής έκθεσης σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 10ο
Ρήτρες
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση τίθεται σε εφαρμογή με την υπογραφή της.
Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσης προγραμματικής σύμβασης.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης από οποιοδήποτε των συμβαλλομένων μερών, παρέχεται σε κάθε άλλο το δικαίωμα να αξιώσει την αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα προς την ισχύουσα νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.
Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσης σύμβασης, οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9 αυτής, θα επιλύονται από τα Δικαστήρια της Χίου.

Άρθρο 11ο
Τελικές διατάξεις
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση είναι πλαίσιο συμφωνίας και το περιεχόμενό της μπορεί να εξειδικεύεται κάθε φορά με ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς την παρούσα σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων προβλεπομένων από τη αυτήν από οιοδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από τα δικαιώματά τους ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα προγραμματική σύμβαση, ανεγνώσθη και υπεγράφη σε τρία (3) αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέροςΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


1.      ………………………. Δήμαρχος Χίου


2.      ………………………...Πρόεδρος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.