Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

«2η Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 1.1 ‘ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013».ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση της μόνιμης παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 1.1. του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007- 2013
Στην παρούσα Πρόσκληση υπάγονται οι Πράξεις για τη μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικών σκαφών με κύριο αλιευτικό εργαλείο τη «βιντζότρατα» (SB), ηλικίας άνω των δέκα (10) ετών, με τον τρόπο της διάλυσης.
Οι ενδιαφερόμενοι πλοιοκτήτες σκαφών με κύριο αλιευτικό εργαλείο τη «βιντζότρατα» (SB) μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής  Ενότητας Χίου ως εξής :
·         Έως την Δευτέρα 25-8-2014 θα προηγηθούν αιτήσεις επανεκδήλωσης ενδιαφέροντος για αιτήσεις που είχαν υποβληθεί και πρωτοκολληθεί στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠΑΛ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 123/29.12.2010 και των τροποποιήσεων αυτής, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007–2013 και δεν εντάχθηκαν λόγω έλλειψης πιστώσεων, και
·         Έως την Πέμπτη 04-9-2014 για νέες αιτήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής  Ενότητας Χίου, Ιχθυόσκαλα Ταμπάκικα Χίος, στο τηλέφωνο 2271044438, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα, στα τηλέφωνα 2131501166 & 2131501182 και στην ιστοσελίδα www.alieia.gr.
.                                                                                                                               Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ


                                                                                                                                 ΕΙΡΗΝΗ ΚΕΛΟΓΛΟΥ