Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Κε Υπουργέ,
Σύμφωνα με το αρ. 148 παρ. 1 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης στις ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και στις διατάξεις», ο οποίος όπως γνωρίζετε, θα αρχίσει να εφαρμόζεται, σύμφωνα με το αρ. 37 του ν. 4320/2015, από 01.01.2016, προβλέπεται ότι:
«1. Οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς προγραμματίζουν στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων που προτίθενται να συνάψουν στο επόμενο κάθε φορά οικονομικό έτος. Για τον σκοπό αυτό συντάσσουν πίνακα προγραμματισμού, ο οποίος περιλαμβάνει ιδίως στις ακόλουθες πληροφορίες: α) Τον αριθμό, το είδος και το αντικείμενο των συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενδεικτικών ποσοτήτων, καθώς και των δικαιωμάτων προαίρεσης. β) Τη συνολική εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων και, ενδεχομένως, καθεμίας από αυτές. γ) Τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων. δ) Την προγραμματισμένη έναρξη στις διαδικασίας ανάθεσης των συμβάσεων. ε) Την προβλεπόμενη διάρκεια των συμβάσεων».
Εν συνεχεία, προβλέπεται ότι οι αναθέτουσες αρχές καταχωρίζουν τον πίνακα προγραμματισμού στη Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων του ν. 4013/2011.
Επειδή προαπαιτούμενο για τη σύνταξη του προϋπολογισμού των Δήμων αποτελεί η σύνταξη του πίνακα προγραμματισμού και επειδή οι Δήμοι δεν έχουν ξεκινήσει καν τη διαδικασία της σύνταξης του πίνακα προγραμματισμού, ζητούμε άμεσα όπως με επείγουσα εγκύκλιό σας, παρέχοντας και σχετικές τεχνικές πληροφορίες, ενημερώσετε άμεσα όλους ΟΤΑ δια των Αποκεντρωμένων Σας Διοικήσεων, έτσι ώστε οι Δήμοι να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να προβούν στη σύνταξη του πίνακα προγραμματισμού έγκαιρα, καθ΄όσον λόγω των επικείμενων εκλογών τον Σεπτέμβριο δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για τις δέουσες ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβούν εκείνοι.
Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να μην εγκριθούν οι προϋπολογισμοί των Δήμων και αυτό να αποτελέσει τροχοπέδη για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών και έργων των ΟΤΑ για το επόμενο οικονομικό έτος.

Αθήνα, 28.08.2015
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γ. Πατούλης