Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

100% EΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ


  

ΘΕΜΑ:  Aπελευθέρωση του δυναμικού των αστικών οργανικών αποβλήτων

Προθεσμία υποβολής  7/03/2016
Ποσοστό επιδότησης 100%
Επιδοτούμενος  προϋπολογισμός μέχρι 3.000.000€, σε αξιόλογη και καινοτόμο πρόταση μπορεί να υπάρχει και υπέρβαση του ορίου.
Επιλέξιμα Θέματα : 
1.Καινοτομίες στην συλλογή , επεξεργασία, και χρήση οργανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων.
2. Συμβολή στις νέες εξελίξεις στην στρατηγική και την πολιτική σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για την καινοτόμο χρήση των αστικών οργανικών αποβλήτων.
3.Ενισχύση της επενδύσης στην τοπική και περιφερειακή οικονομία στήριξης της διατηρήσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανάπτυξης.
4.Διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών φορέων βιοοικονομία, για την παραγωγή των βιολογικών προϊόντων με βάση από τα αστικά οργανικά απόβλητα. Ειδικότερα, παρέχουν εισροές για την αντιμετώπιση που σχετίζονται με κανονιστικά κενά και εμπόδια.
Φορείς υλοποίησης: Δήμοι, Περιφέρειες και τοπικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εταίρους από δύο αλλά κράτη της Ε.Ε