Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

"OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"


Το μελετητικό γραφείο του ΣΤΡΑΤΗ ΓΔΥΣΗ σας ενημερώνει ότι στις 18/1/2013, όπως είχε προαγγελθεί, προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας απασχόλησης, μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

Ωφελούμενες είναι άνεργες (ή απειλούμενες από ανεργία) γυναίκες από 18 έως 35 ετών (Υποδράση 1) καιάνεργες (ή απειλούμενες από ανεργία) γυναίκες από 36 έως 64 ετών (Υποδράση 2).

Σε κάθε περίπτωση, επιλέξιμες είναι όσες γυναίκες έκαναν έναρξη επιχείρησης από 1/9/2012 μέχρι σήμερα καιόσες προτίθενται να κάνουν έναρξη στο άμεσο μέλλον.
Εκτός μερικών εξαιρέσεων, επιλέξιμοι είναι όλοι οι κλάδοι της οικονομίας.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 1/3/2013 έως 29/3/2013 και έντυπα σε φυσικό φάκελο.

Το πρόγραμμα θα παρέχει:
ü      Επιχορήγηση 10.000 έως 20.000 € για την κάλυψη σε ποσοστό 100 % λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης.
ü      Επιπλέον επιχορήγηση 12.000 € εφόσον δημιουργηθεί νέα θέση εργασίας διάρκειας 12 μηνών.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται:
α) Ενοίκια
β) Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητής τηλεφωνίας, Internet, ύδρευση – αποχέτευση)
γ) Δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης
δ) Δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης
ε) Έξοδα προβολής και διαφήμισης
στ) Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία
ζ) Δαπάνες για τη σύνταξη και παρακολούθηση του επιχειρηματικού σχεδίου
η) Δαπάνες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ή κατάρτισης
θ) Αποσβέσεις παγίων
ι)  Δαπάνες μίσθωσης εξοπλισμού και προμήθειας πρώτων υλών ή αναλωσίμων
ια) Μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών