Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Στρατής Γδύσης        
Σ. Τσουρή 11, 1ος όροφος     Τηλ – fax: 2271-043497    Κινητό: 693-2666428
  

Χίος, 6/6/2013

Το μελετητικό γραφείο του ΣΤΡΑΤΗ ΓΔΥΣΗ σας ενημερώνει ότι διατίθενται επιδοτούμενα δάνεια με συγχρηματοδότηση του ΕΤΕΑΝ ή του JEREMIE:

1) ΔΡΑΣΗ ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική επανεκκίνηση
Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάθε νομικής μορφής, που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας, εφόσον απασχολούν έως 250 εργαζόμενους και εμφανίζουν έως 50 εκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών ή ενεργητικό έως 43 εκατομμύρια.
Ο σκοπός του δανείου μπορεί να είναι:
Ø      Χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε κάποιο καθεστώς ενίσχυσης ή όχι. Σε αυτή την περίπτωση το ύψος του δανείου μπορεί να είναι μέχρι 800.000 ευρώ και η διάρκεια του από 5 έως 12 έτη, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 24 μήνες.
Ø      Χρηματοδότηση κεφαλαίου κινήσεως ειδικού σκοπού. Το ύψος του δανείου μπορεί να ανέλθει έως 300.000 ευρώ και η διάρκεια του έως 48 μήνες.
Και στις δύο περιπτώσεις παρέχεται κυμαινόμενο ή σταθερό επιτόκιο, που εφαρμόζεται μόνο στο 50 % του δανείου. Ομοίως, η εισφορά του Ν. 128/75 (0,60 %) εφαρμόζεται στο 50 % του δανείου.

2) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ JEREMIE
Τα δάνεια αυτά απευθύνονται σε μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις με μέγιστο αριθμό απασχολούμενων έως 50 άτομα. Σκοπός τους είναι η απόκτηση παγίων στοιχείων ή για κεφάλαιο κίνησης.
Το προβλεπόμενο ποσό δανείου είναι μέχρι 250.000 ευρώ. Η διάρκεια του είναι 72 μήνες, συμπεριλαμβανομένης 6μηνης περιόδου χάριτος.
Τα επιτόκια ξεκινούν από 2,80 %.

3) ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το πρόγραμμα προβλέπει την παροχή δανείων ύψους από 10.000 έως 30.000 ευρώ για κεφάλαια κίνησης ή/και χρηματοδότηση επενδύσεων, με τετραετή περίοδο αποπληρωμής και σταθερό επιτόκιο 2,8 %. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων καθώς και για επενδύσεις που θα γίνουν στα νησιά αυτά από επιχειρήσεις με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα, το επιτόκιο θα είναι μηδενικό.
Το πρόγραμμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί σύντομα από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες. Τα δάνεια θα εκταμιεύονται χωρίς διαχειριστικά έξοδα για τους δανειολήπτες και  χωρίς προσημείωση ακινήτου ή  άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις αλλά με προσωπική εγγύηση τρίτου προσώπου στο 100% του δανείου.

4) ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΕΑΝ
Τα δάνεια των δράσεων του ΕΤΕΑΝ παρέχονται από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες και αφορούν συγκεκριμένες δράσεις, με σημαντικότερες την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στον Επενδυτικό Νόμο ή σε προγράμματα του ΕΣΠΑ.