Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 129/2012 ΤΟΥ Δ.Σ. (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)

                                                                                                                                                                                        
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                            
         ΝΗΣΟΥ  ΧΙΟΥ  
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
Εκ της υπό αριθμό 11 της  03/09/2013  συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΝΧ   ώρα 18.30   
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ   380/13
     ΘΕΜΑ  19Ο  Η.Δ.

      
Στη Χίο   και στην αίθουσα διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Νήσου Χίου που βρίσκεται στην αίθουσα του κτιρίου της οδού Δημοκρατίας 4,    σήμερα  3  του μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2013  ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 18.30 συνήλθε σε  συνεδρίαση  το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑ Νήσου Χίου   με την προεδρία του Προέδρου  του κ. Μιχάλη Φυτούση κι ύστερα από  πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε  με ημερομηνία  29/09/2013  σε κάθε μέλος ξεχωριστά καθώς και στα αναπληρωματικά του σύμφωνα με τις διατάξεις  άρθρ. 3 παρ.  2  του Ν.1069/80  και του ΔΚΚ. Κι αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο πρόεδρος  και υφίσταται νόμιμη   απαρτία αφού  σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν  παρόντες,   
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
-------------------                                        -------------------  
ΡΙΣΚΑΚΗΣ  Π.                                     ΘΛΙΒΙΤΟΥ  ΑΘΗΝΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ  Π.                         ΜΙΣΕΤΖΗΣ  ΙΩΑΝ.
ΜΑΝΩΛΙΑΣ  ΔΗΜ.                             ΜΑΝΔΑΛΑΣ  Π.
ΠΑΡΘΕΝΙΔΟΥ Σ.                              ΨΩΡΑ  Δ.
ΑΜΕΝΤΑ  ΒΑΓΓ.  
ΓΑΪΛΑ  ΕΙΡΗΝΗ

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και πληροφορεί το Δ.Σ ότι υπάρχουν  θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και να συζητηθούν για λήψη απόφασης.
Το Δ.Σ.  δέχεται.
Το συμβούλιο παρακολουθεί  ο κ. Μαρκ. Μπαχάς αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ

O Πρόεδρος εισηγούμενος στο συμβούλιο υπενθυμίζει την απόφαση 129/2012
(σχετικά με τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΝΧ )για συμπλήρωση της.
Στην περιφέρεια λόγω του ότι παρατηρούνται σωρευμένοι λογαριασμού (Δήμος Αγίου Μηνά) έως και Γ12, ίσως πλασματικές μετρήσεις, εφόσον ο καταναλωτής κάνει αίτηση για μείωση να υποχρεούται να παραχωρεί το υδρόμετρο στη ΔΕΥΑΧ ώστε να γίνεται αλλαγή από εμάς και κατόπιν να παίρνει μείωση.
Προτείνω  στην παράγραφο Ζ   Να προστεθει:
-Εφόσον ο  καταναλωτής κάνει αίτηση για μείωση  να υποχρεούται να παραχωρεί το υδρόμετρο στη ΔΕΥΑΝΧ ώστε να γίνεται αλλαγή  από εμάς και μετά να παίρνει μείωση-.
Η κ.Αμέντα Ευαγγελία δεν συμφωνεί και δεν ψηφίζει το θέμα.
Το διοικητικό συμβούλιο της διευρυμένης ΔΕΥΑΝΧ αφού συζήτησε το θέμα, σκέφθηκε και ,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Εγκρίνει να  προστεθεί  στην παράγραφο  Ζ της απόφασης  129/2012  το εξής
-Εφόσον ο  καταναλωτής κάνει αίτηση για μείωση  να υποχρεούται να παραχωρεί το υδρόμετρο στη ΔΕΥΑΝΧ ώστε να γίνεται αλλαγή  από εμάς και μετά να παίρνει μείωση-.


Η Απόφαση αυτή πήρε α/α  380/2013
ΧΙΟΣ,  4/9/2013
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
Η  ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΟΛΥ  ΒΑΠΟΡΑΚΗ