Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

Η  Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας  της  Περιφέρειας  Βορείου  Αιγαίου  ενημερώνει,   ότι  σύμφωνα με τον Καν (ΕΕ) 1308/2013, το  πρόγραμμα  αναδιάρθρωσης  και  μετατροπής  οινοποιήσιμων  ποικιλιών  αμπέλου,  θα  εφαρμοσθεί  και  την  αμπελοοινική  περίοδο  2014-2015.  Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  υποβάλουν  αιτήσεις,  μέχρι  τις  15  Μαΐου,  στην  υπηρεσία  μας.    
Σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία,  δικαιούχοι  μπορούν  να  κριθούν  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα  που  τα  αμπελοτεμάχια  τους   είναι  στο  αμπελουργικό  μητρώο  και  έχουν  υποβάλει  δηλώσεις  συγκομιδής,  τουλάχιστον  τα  δύο  τελευταία  χρόνια. Στο  πρόγραμμα     μπορούν  να  ενταχθούν   και   όσοι  είναι  κάτοχοι  δικαιώματος  φύτευσης  από  το   Εθνικό  Αποθεματικό.  Τα  αμπελοτεμάχια  που  θα  ενταχθούν,  θα  πρέπει  να  έχουν  έκταση  τουλάχιστον  1  στρέμμα.
Ενδεικτικά  οι  δράσεις  που   καλύπτονται  και  οι  αντίστοιχες  ενισχύσεις   είναι:
Φύτευση   (βάσει  δικαιώματος)  615€/στρ.
Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (υποστύλωση, αναβαθμίδες) 390€/στρ.
Εκρίζωση  και  επαναφύτευση 1280€/στρ.               
Ποικιλιακή  μετατροπή  (επανεμβολιασμός) 725€/στρ.


Για  περισσότερες  πληροφορίες, οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  απευθύνονται  στο  Τμήμα  Αγροτικής  Οικονομίας  Καλλονής,  στο  τηλέφωνο  2253022565  και  στο  Τμήμα  Αγροτικής  Οικονομίας  Λήμνου,  στα  τηλέφωνα  2254029108  και   2254351245.