Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

«3η Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 1.1 ‘ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013».Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγρ.Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου γνωστοποιεί σχετικά με την 2η Υπουργική Απόφαση –Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, ΜΕΤΡΟ 1.1 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων »,  τα παρακάτω:

  • Στην παρούσα Πρόσκληση υπάγονται οι Πράξεις για τη μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που διαθέτουν στην άδειά τους το εργαλείο «δίχτυ τράτας βυθού» (OTB), (μηχανότρατα), ανεξαρτήτως εάν αυτό εμφανίζεται ως κύριο ή δευτερεύον εργαλείο, ηλικίας άνω των δέκα (10) ετών, με τον τρόπο της διάλυσης η οποία πραγματοποιείται εντός της ελληνικής επικράτειας.
  • Στο πλαίσιο της παρούσας Απόφασης Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 1.1 είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πλοιοκτήτες τουλάχιστον ενός έτους των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (μηχανότρατες), ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία και προβαίνουν σε μόνιμη παύση της αλιευτικής δραστηριότητας.
  • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εις βάρος των οποίων εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης κρατικής ενίσχυσης δεν είναι επιλέξιμα για ενίσχυση από την παρούσα Πρόσκληση.
  • Οι ενδιαφερόμενοι πλοιοκτήτες σκαφών με αλιευτικό εργαλείο «δίχτυ τράτας βυθού» (OTB), (μηχανότρατα),  μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής  Ενότητας Χίου ως εξής :
Ø      Έως την Παρασκευή 17-4-2015 θα προηγηθούν αιτήσεις επανεκδήλωσης ενδιαφέροντος για αιτήσεις που είχαν υποβληθεί και πρωτοκολληθεί στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠΑΛ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 123/29.12.2010 και των τροποποιήσεων αυτής, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007–2013 και δεν εντάχθηκαν λόγω έλλειψης πιστώσεων, και
Ø      Έως την Τρίτη 19-5-2015 για νέες αιτήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής  Ενότητας Χίου, Ιχθυόσκαλα Ταμπάκικα Χίος, στο τηλέφωνο 2271044438, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα, στα τηλέφωνα 2131501182 και στην ιστοσελίδα www.alieia.gr.