Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ , ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31.3.2015 , ΣΤΙΣ 11 ΤΟ ΠΡΩΪ

 Πρόσκληση για συνεδρίαση Κύριοι, Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, που θα γίνει στις 31/03/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία μας, προκειμένου να συζητήσουμε για τα παρακάτω θέματα: 1. Τροποποίηση των αριθμ. 318/2014 και 319/2014 Αποφάσεων του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Χίου λόγω αλλαγής της Τράπεζας στην οποία τηρούμε τα χρηματικά μας διαθέσιμα. 2. Τροποποίηση της αριθμ. 170/2014 Απόφασης του Δ.Σ. σύμφωνα με τις υποδείξεις του αριθμ. πρωτ. 8322.53.1/29-01-2015 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 3. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 112/2014. 4. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την κατακύρωση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού. 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Τοποθέτηση σιδηροϊστών στον προβλήτα Καρδαμύλων» 6. Έγκριση μελέτης ανάπλασης λιμένα Καρδαμύλων και ψήφιση πίστωσης ποσού 7.097,75€. 7. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής. 8. Δεύτερη τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. 9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00€ για τις εργασίες «Αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση λαμπτήρων στα αλιευτικά καταφύγια και λιμενίσκους βόρειας Χίου έτους 2015». 10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για τις εργασίες «Συντήρηση και επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων νότιας Χίου για το έτος 2015». 11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για τις εργασίες «Συντήρηση διαγραμμίσεων και πινακίδων του Κεντρικού Λιμένα Χίου. 12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.900,00€ και απευθείας ανάθεση για τις «Επισκευαστικές εργασίες κτιρίου αναμονής επιβατών εξωτερικού». 13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.320,00€ για την προμήθεια server χρήσεως γραφείων Δ.Λ.Τ. Χίου για την εύρυθμη λειτουργία μηχανοργάνωσης και ενός Η/Υ 2 14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 18.000,00 € για τις εργασίες «Καταμέτρησης μετρητών νερού και ρεύματος καθώς και των ελλιμενιζόμενων σκαφών » 15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.000,00 € για τις εργασίες «Καταγραφής παραβάσεων ΚΟΚ 2015 -2016 για δημιουργία βάσης δεδομένων καθώς και για την καταγραφή μηνιαίων στοιχείων κίνησης λιμενικών τελών και δικαιωμάτων » 16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.000,00 € για τις εργασίες «Ρευματοδότησης - υδροδότησης σκαφών Θ/Γ – Ιστιοφόρων που ελλιμενίζονται στη ΝΑ πλευρά του Κεντρικού Λιμένα της Χίου» 17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.032,72€ για τον καθορισμό τέλους για την χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. 18. Ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00€ για την εξόφληση στην Δ.Ο.Υ. Χίου προστίμου Λιμενικής Αρχής. 19. Ψήφιση πίστωσης ποσού 172,84€ για τα έξοδα παράστασης και την υποβολή προτάσεων στο Ειρηνοδικείο Χίου προς υλοποίηση της αριθ. 205/2014 απόφασης του Δ.Σ. 20. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.080,03€ για την εξόφληση στον Δήμο Χίου μισθωμάτων δημοτικού χώρου στην περιοχή Αγ. Ιωάννη Θόλου για τα έτη 2013-2014. 21. Συζήτηση επί αιτήσεως ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΠΑΖΗ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Καρδαμύλων έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015. 22. Συζήτηση επί αιτήσεως ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015. 23. Συζήτηση επί αιτήσεως ΑΣΗΜΩΣ ΧΑΛΚΙΑ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015. 24. Συζήτηση επί αιτήσεως ΘΕΟΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΦΕΝΤΗ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015. 25. Συζήτηση επί αιτήσεως ΜΙΧΑΛΗ ΔΟΝΤΑ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Καρδαμύλων έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015. 26. Συζήτηση επί αιτήσεως ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΥ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Λαγκάδας έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015. 27. Συζήτηση επί αιτήσεως ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Παντουκειούς έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015. 28. Συζήτηση επί αιτήσεως ΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΑΓΑΙΟΥ Α.Ε για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χιου έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015. 29. Συζήτηση επί αιτήσεως ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΣΩΤΗΡΑΚΗ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χιου έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση εμπορευμάτων για το έτος 2015. 30. Συζήτηση επί αιτήσεως ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΜΠΟΥΛΑ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Καρδαμύλων έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015. 3 31. Συζήτηση επί αιτήσεως Κ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Μεστών έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015. 32. Συζήτηση επί αιτήσεως ΔΑΦΝΗΣ ΜΑΚΡΑ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Καταρράκτη έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015. 33. Συζήτηση επί αιτήσεως Σ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗ – Θ. ΤΑΣΙΟΥΛΗ – Τ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ Ο.Ε. για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015. 34. Συζήτηση επί αιτήσεως ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΟΔΗ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015. 35. Συζήτηση επί αιτήσεως ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ – ΝΙΚ. ΑΡΤΑΚΙΑΝΟΣ Ο.Ε. για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015. 36. Συζήτηση επί αιτήσεως ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΥΛΙΑΡΗ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015. 37. Συζήτηση επί αιτήσεως ΙΟΥΛΙΑΣ ΧΑΒΙΑΡΑ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Λαγκάδας έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015. 38. Συζήτηση επί αιτήσεως ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΩΣΤΑΛΑ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015. 39. Συζήτηση επί αιτήσεως ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015. 40. Συζήτηση επί αιτήσεως ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΠΟΥΛΑ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Λαγκάδας έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015. 41. Συζήτηση επί αιτήσεως ΓΛΥΚΑΣ-ΟΡΓΕΤΤΑΣ Ο.Ε για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015. 42. Συζήτηση επί αιτήσεως ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΩΝΙΤΗ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Λαγκάδας έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015. 43. Συζήτηση επί αιτήσεως MEDITERRA A.E για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015. 44. Συζήτηση επί αιτήσεως ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΥΡΙΑΓΚΟΥ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015. 45. Συζήτηση επί αιτήσεως ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΜΠΡΙΛΗ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση εμπορευμάτων για το έτος 2015. 46. Συζήτηση επί αιτήσεως Γ. ΚΑΙ Ν. ΠΑΣΣΑΣ Ο.Ε. για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Λαγκάδας έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015. 4 47. Συζήτηση επί αιτήσεως ΡΙΤΒΑΝ ΧΑΤΖΗ ΧΟΥΣΕΙΝ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015. 48. Συζήτηση επί αιτήσεως ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΧΙΟΥ ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ