Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ.ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΧΙΟΥ , ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 7/9/2015, ΣΤΙΣ 11 ΤΟ ΠΡΩϊ

Πρόσκληση για συνεδρίαση Κύριοι, Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, που θα γίνει στις 07/09/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 μ.μ. στα γραφεία μας, προκειμένου να συζητήσουμε για τα παρακάτω θέματα: 1. Μεταστέγαση της Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Χίου, καθορισμός των όρων της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου και ορισμός μελών της Επιτροπής εκτίμησης ακινήτου. 2. Έγκριση πρακτικών για την παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό των γραφείων της χερσαίας ζώνης και της λιμενολεκάνης του Κεντρικού Λιμένα Χίου 3. Έγκριση του πρακτικού και της γνωμοδότησης του έργου Ανακατασκευής ράμπας πρόσδεσης πλοίων κεντρικού λιμένα Χίου 4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση σιδηροϊστών στο Τελωνείο Χίου». 5. Έγκριση του 1ου λογαριασμού του έργου: «Αφαίρεση Λάσπης από τον κεντρικό Λιμένα Χίου» 6. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών «Αφαίρεση Λάσπης από τον κεντρικό Λιμένα Χίου» 7. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών αλιευτικών καταφυγίων αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Χίου» 8. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών «Αποκατάσταση κρηπιδότοιχου κεντρικού Λιμένα Χίου » 9. Έγκριση επαύξησης ισχύος ρεύματος στα Λιμνιά Βολισσού, ψήφιση πίστωση ποσού 861,46€ και ορισμός υπολόγου . 10. Έγκριση ελέγχου του οχήματος του Δ.Λ.Τ. Χίου από το ΚΤΕΟ – ορισμός υπολόγου. 11. Έγκριση απογραφής έναρξης 13/06/2012. 12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00€ για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και εφαρμογής του ΠΔ 315/99 για ένα έτος. 13. Ψηφίσεις διαφόρων πιστώσεων. 14. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών. 15. Αίτηση του κου Κακούλα Δημητρίου για την παράταση του έργου Τοποθέτηση σιδηροϊστών στην προβλήτα Καρδαμύλων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΧΙΟΥ ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ