Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

"ENIΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 - 2013


Στρατής Γδύσης        
Σ. Τσουρή 11, 1ος όροφος     Τηλ – fax: 2271-043497    Κινητό: 693-2666428
  

Χίος, 15/1/2013

Το μελετητικό γραφείο του ΣΤΡΑΤΗ ΓΔΥΣΗ σας ενημερώνει ότι στις 14/1/2013, όπως είχε προαγγελθεί, προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013»

Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα διαρκέσει από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013. Εκτιμάται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 10.000 υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις από όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50 %, ενώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 € έως 300.000 € για τον τομέα της μεταποίησης, από 20.000 € έως 300.000 € για τον τομέα του τουρισμού και από 20.000 € έως 100.000 € για τον τομέα εμπόριο – υπηρεσίες.
Μερικά από τα χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος είναι τα παρακάτω:
1. Μη υποχρέωση τεκμηρίωσης με αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής (Δάνειο ή/και Ιδία Συμμετοχή)
2. Καταβολή προκαταβολής μέχρι και το 100% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής
3. Δυνατότητα καταβολής δημόσιας δαπάνης (πρώτος έλεγχος) με υλοποίηση του 30% του Επιχειρηματικού Σχεδίου.
5. Ευρύτατο φάσμα επιλέξιμων δαπανών
6. Επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (νέες και υπό σύσταση) μέχρι και 40% του προϋπολογισμού 
7. Είναι επιλέξιμη η αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου, κόστους μέχρι 15.000 € σε όλες τις περιπτώσεις
8. Επίσης, στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται κτιριακά, εξοπλισμός, πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας, λογισμικό, προβολή – προώθηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες
9. Δυνατότητα αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΤΕΑΝ, ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ κλπ) για την διευκόλυνση της ρευστότητας των επιχειρήσεων
10. Μεγάλη ευελιξία κατά την υλοποίηση του έργου, όσον αφορά τη δυνατότητα τροποποίησης του αρχικά εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου