Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 , ΣΤΙΣ 13.00 μ.μ.


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1 Αίτηση αναστολής Δημητρίου Ροϊδη κατά Δήμου Χίου και κατά της με αριθ. 34892 φερόμενης ως
"απόφασης Δημάρχου" ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης - Ορισμός
δικηγόρου.                                                                  
 2 Προσφυγή Δημητρίου Ροϊδη κατά Δήμου Χίου και κατά της με αριθ. 34892 φερόμενης ως
"απόφασης Δημάρχου" ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης - Ορισμός
δικηγόρου.                                                                          
 3 Άσκηση ανακοπής κατά της με αριθ. 32/2013 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Χίου του
Νικολάου Κουλάδη.                                                                                                                                                        
 4 Άσκηση αίτησης αναστολής  κατά της με αριθ. 32/2013 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Χίου
του Νικολάου Κουλάδη.                                                                                                                                              
 5 Δωρεάν παραχώρηση χρήσης  οικοπέδου στην περιοχή Βολάκος.                                                                                                                                                                                                    
 6 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την "Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 16 κ.μ."                                                                                                                                                                      
 7 Μετακινήσεις αιρετών και υπαλλήλων.                                                                                                                                                                                                                          
 8 Ψήφιση πίστωσης για πληρωμές συνδρομών στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ και ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΕΠΕ.                                                                                                                                                                                    
 9 Ψήφιση πίστωσης για βιβλιοδετήσεις.                                                                                                                                                                                                                          
10 Ψήφιση πίστωσης για την: "Μεταφορά πολιτών από και προς τους δημοτικούς χώρους
στάθμευσης στο κέντρο της πόλης".                                                                                                                                            
11 Ψήφιση πίστωσης Μελέτης " Ανάπλαση Παραλιακής από Τάγμα Δεσπότη  έως Δασκαλόπετρα ".                                                                                                                                                                        
12 Ψήφιση πίστωσης Μελέτης: "Αναστήλωση Μύλου Θολοποταμίου  Ανέμωνα ".                                                                                                                                                                                          
13 Ψήφιση πίστωσης Μελέτης: "Αναστήλωση Μύλου Καλλιμασιάς  Ανέμωνα ".                                                                                                                                                                                          
14 Ψήφιση  πίστωσης εκτέλεσης συνεχιζόμενης εργασίας  "Αποκλάδωση - κοπή δένδρων 2012".                                                                                                                                                                        
15 Ψήφιση πίστωσης έργου: "Εσωτερική οδοποιία Σιδηρούντας".                                                                                                                                                                                                    
16 Ψήφιση πίστωσης έργου: " Διαμόρφωση κτιρίου για τη στέγαση του Κέντρου Συμβουλευτικής
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Χίου ".                                                                                                                    
17 Ψήφιση πίστωσης έργου: " Διαγραμμίσεις Δημοτικού Οδικού Δικτύου ".