Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΛΩΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

α) Έγκριση μελέτης του έργου «Eπισκευή νεοκλασικού δημοτικού κτηρίου στην οδό Aπλωταριάς και μετατροπή του σε πολιτιστική υποδομή» και
β) έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" Άξονας προτεραιότητας "Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφ. Βορ. Αιγαίου" για το έργο «Eπισκευή νεοκλασικού δημοτικού κτηρίου στην οδό Aπλωταριάς και μετατροπή του σε πολιτιστική υποδομή»

α) Ο Δήμος έχει εκπονήσει τη μελέτη για το έργο «Eπισκευή νεοκλασικού δημοτικού κτηρίου στην οδό Aπλωταριάς και μετατροπή του σε πολιτιστική υποδομή» προϋπολογισμού € 650.000.
Σύμφωνα με τον έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης κρίνεται απαιτητή η ενίσχυση του κτηρίου με τρόπο που να αυξάνεται η θλιπτική και ιδιαίτερα η διατμητική αντοχή των λιθοσωμάτων του ισογείου και του ορόφου. Η ανωτέρω απαιτούμενη αύξηση της αντοχής, όπως προκύπτει από τις δοκιμές στατικής και αντισεισμικής επάρκειας του προσομοιώματος, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί μόνο με την αποκατάσταση της αντοχής της υφιστάμενης τοιχοποιίας με αρμολογήματα, λιθοσυρραφές, αποκατάσταση των φερόντων στοιχείων κτλ, αλλά απαιτείται η γενικευμένη ενίσχυση του κτηρίου με κατασκευή μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος.
Συγκεκριμένα η πρόταση στατικής ενίσχυσης περιλαμβάνει την ενίσχυση της λιθοδομής με την κατασκευή αμφίπλευρου, ελαφρά οπλισμένου μανδύα, στο σύνολο των πεσσών του ισογείου και ορόφου, με εξαίρεση τον τοίχο Τ3 του ισογείου, που βρίσκεται σε επαφή με όμορο κτήριο στα δυτικά και θα ενισχυθεί μονόπλευρα.
Το σύνολο των προτεινόμενων οικοδομικών εργασιών ενίσχυσης και αποκατάστασης του κτηρίου περιλαμβάνει συνοπτικά και όχι αποκλειστικά τα εξής:
Α. Καθαίρεση των εξωτερικών σκιάστρων, επιγραφών, κλιματιστικών μονάδων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτηρίου.
Β. Καθαίρεση του συνόλου των εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων. Καθαίρεση της ξυλόπηκτης ψευδοροφής του ορόφου.
Γ. Καθαίρεση των ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών, ψευδοπατωμάτων, κλιμακοστασίων και λοιπών λειτουργικών και διακοσμητικών στοιχείων των καταστημάτων του ισογείου, όπου απαιτείται για την πρόσβαση στον φέροντα οργανισμό του κτηρίου.
Δ. Βαθύ αρμολόγημα των φέρουσων λιθοδομών. Εφόσον αποκαλυφθούν έντονες ρηγματώσεις στη φέρουσα τοιχοποιία θα πραγματοποιηθεί συρραφή των ρωγμών με λίθους και μεταλλικούς συνδέσμους ή λάμες.
Ε. Καθαίρεση και αποκατάσταση των ανωφλιών των ανοιγμάτων που παρουσιάζουν σημαντικές φθορές με νέα. Τα ανώφλια και γενικά τα περιθώρια των ανοιγμάτων που παρουσιάζουν φθορές, αλλά δεν έχουν πρόβλημα στατικής επάρκειας, θα συντηρηθούν.
ΣΤ. Πλήρωση του φεγγίτη του μεσαίου ανοίγματος της νότιας όψης του ισογείου, χρησιμοποιώντας λιθοδομή ίδιων χαρακτηριστικών με την υφιστάμενη.
Ζ. Καθαίρεση του εξώστη και επανακατασκευή του με φέροντα στοιχεία στερεωμένα με σιδερένια φουρούσια.
Η. Καθαίρεση και ανακατασκευή του φέροντος οργανισμού και της επικάλυψης της κεραμοσκεπής του κτηρίου.
Θ. Τοποθέτηση δομικού πλέγματος Τ196 (Φ5/10) αμφίπλευρα των λιθοσωμάτων, μετά την πραγματοποίηση του αρμολογήματος και στερέωσή του με φωλιές και άγκιστρα στα λιθοσώματα.
Ι. Ανακατασκευή των πλινθόκτιστων τοίχων που καθαιρέθηκαν κατά τις εργασίες ενίσχυσης και κατασκευή νέων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης.
ΙΑ. Ανακατασκευή της ψευδοροφής του ορόφου με τσιμεντοσανίδες.
ΙΒ. Αποκατάσταση των επιχρισμάτων των φερόντων στοιχείων, των πλινθοδομών και των οροφών και ανακατασκευή των τραβηχτών επιχρισμάτων.
ΙΓ. Επισκευή και συντήρηση του ξύλινου δαπέδου του κτηρίου.
ΙΔ. Αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη.
ΙΕ. Καθαίρεση, συντήρηση και επανασυναρμολόγηση του κεντρικού κλιμακοστασίου.
ΙΣΤ. Αποκατάσταση των ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών, ψευδοπατωμάτων, κλιμακοστασίων και λοιπών λειτουργικών και διακοσμητικών στοιχείων των καταστημάτων του ισογείου, που καθαιρέθηκαν για την ενίσχυση του φέροντος οργανισμού.
ΙΖ. Αποκατάσταση επενδύσεων, επιστρώσεων, χρωματισμοί και λοιπά τελειώματα.
ΙΗ. Τοποθέτηση εξοπλισμού πρόσβασης ΑΜΕΑ.
ΙΘ. Ανακατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
β) Με την υπ’ αριθμ. 2697/04-07-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου εγκρίθηκε το «Σχέδιο ανάδειξης και αειφόρου ανάπτυξης ιστορικών οικισμών και ιστορικού κέντρου Χίου (ΟΣΑΑ ΧΙΟΥ)».
Με την πρόσκληση με κωδικό …… καλούνται οι φορείς για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 8: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος, κωδ. 61 : «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση».
Το έργο «Eπισκευή νεοκλασικού δημοτικού κτηρίου στην οδό Aπλωταριάς και μετατροπή του σε πολιτιστική υποδομή». Το έργο έχει όλες τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί στο ανωτέρω επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Παρακαλούμε όπως
1.               εγκριθεί η μελέτη του έργου «Eπισκευή νεοκλασικού δημοτικού κτηρίου στην οδό Aπλωταριάς και μετατροπή του σε πολιτιστική υποδομή» προϋπολογισμού € 650.000
2.               εγκριθεί η υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" Άξονας προτεραιότητας "Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφ. Βορ. Αιγαίου" για την εκτέλεση του έργου «Eπισκευή νεοκλασικού δημοτικού κτηρίου στην οδό Aπλωταριάς και μετατροπή του σε πολιτιστική υποδομή»

  Ο Εισηγητής                                                                                ΘεωρήθηκεΙωάννης Αμπαζής                                                                      Χαράλαμπος Τσακός
  Γεωπόνος ΠΕ                                                                       Μηχανολόγος Μηχανικός
   με βαθμό Δ’                                                                                   με βαθμό Β’